Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Emerson Fisher 1078

Bezpieczeństwo jest bardzo ważne w przypadku Emerson Fisher 1078. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy upewnić się, że wszystkie bezpieczniki są prawidłowo zainstalowane i sprawdzone. Do pracy z urządzeniem należy używać wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów Emerson Fisher 1078 i wymieniać je regularnie. Podczas operacji urządzenia należy zapewnić odpowiednią wentylację. Urządzenie należy używać tylko w warunkach zgodnych z instrukcją użytkowania, a jego części nie należy zmieniać bez zgody producenta. Przed wykonaniem jakichkolwiek napraw, a zwłaszcza wymiany części, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Emerson Fisher 1078

PRZESTROGA: Przed rozpakowaniem i zainstalowaniem systemu sondy SP25M użytkownik powinien zapoznać się dokładnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapewnić stałe przestrzeganie tych instrukcji przez wszystkich operatorów korzystających z systemu pomiarowego. Skutkiem adiustacji lub regulacji, bądź wykonywania procedur innych niż przedstawione poniżej, może być narażenie na działanie niebezpiecznego promieniowania podczerwieni.

Operatorzy, przed dopuszczeniem ich do obsługi maszyny współrzędnościowej, muszą być przeszkoleni w używaniu i zastosowaniu systemu SP25M oraz elementów pomocniczych.

UWAGA:W tekście powołano się na elementy oznaczone symbolami [†] [‡] [♦] jak przedstawiono na poniższych ilustracjach. Należy zadbać o dokładne zrozumienie wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zalecane jest zapoznanie się z częściami składowymi systemu SP25M, jak przedstawiono w następujących sekcjach:

  • Przegląd elementów składowych systemu
  • Schemat części składowych sondy
  • Schemat elastycznego systemu zasobnika FCR25
  • Schemat elastycznego systemu zasobnika FCR25 TC

System sondy SP25M jest wyposażony w mechaniczne zabezpieczenie nadmiernego wychylenia trzpienia, działające w osi +Z sondy, w postaci zderzaka krańcowego zamocowanego w ustalonym położeniu. Dlatego też system sterujący obrabiarki musi zapewniać zatrzymanie ruchu obrabiarki w tej osi zanim zostanie osiągnięty zderzak krańcowy. Jeżeli tak nie jest, użytkownik musi podczas eksploatacji maszyny współrzędnościowej zakładać osłonę oczu na wypadek złamania końcówki czujnikowej.

Należy uważać, aby nie dopuścić do uszkodzenia okienek optycznych (oznaczonych [♦]), umieszczonych zarówno na korpusie, jak i na moduLe, ponieważ są one wykonane ze szkła i mogłyby spowodować obrażenia.

PRZESTROGA: W niektrych czesciach skladowych systemu SP25M i produktw pomocniczych sa stosowane magnesy trwale. Wazne jest, aby utrzymywac je z dala od takich elementw, na ktre moga niekorzystnie oddzialywac pola magnetyczne, np. systemy przechowywania danych, stymulatory serca, zegarki itp.

Bezpieczeństwo posługiwania się diodą LED

Korpus SP25M zawiera wbudowane źródła elektroluminescencyjne o dużej mocy (oznaczone [†]), które emitują niewidzialne promieniowanie podczerwone. Źródła te są odsłonięte, gdy nie jest zamontowany moduł SM25-# ani TM25-20.

Wymontowanie tego modułu powoduje rozwarcie dwóch zespołów styków przełącznika blokady (oznakowanie [‡]) w celu automatycznego wyłączenia zasilania diod i zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowników.

W stosownych odstępach czasu należy dokonywać przeglądu i kontroli styków blokady w celu upewnienia się, czy są czyste i wolne od zanieczyszczeń zawartych w powietrzu, takich jak kurz, pył lub opiłki. W mało prawdopodobnych okolicznościach takie zanieczyszczenia mogłyby spowodować zwarcie końcówek styków i w ten sposób podnieść ryzyko podania zasilania do diod świecących bez zamontowania modułu. Nigdy nie wolno przyłączać do styków, lub pomiędzy nimi, żadnych przedmiotów przewodzących prąd elektryczny. Postępować zgodnie z zaleceniami rozdziału Konserwacja dotyczącymi czyszczenia.

Przed przystąpieniem do przeglądu należy zawsze zdejmować korpus SP25M z głowicy sondy.

W przypadku poważnego uszkodzenia lub pęknięcia jakiejkolwiek części obudowy SP25M, bądź obudowy zewnętrznej Modułu Skanującego, należy natychmiast odłączyć źródło zasilania, usunąć i nie próbować ponownie użyć zdemontowanych części, następnie niezwłocznie skontaktować się z dostawcą.

• Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i

zagrożeń, umieszczone na maszynie należy utrzy-

mywać w stanie czytelnym.

• Maszynę można użytkować wyłącznie w niena-

gannym stanie technicznym, zgodnie z przezna-

czeniem, przestrzegając zasad bezpieczeństwa

i ze świadomością zagrożeń oraz stosując się do

wskazówek zawartych w instrukcji eksploatacji!

• Zwłaszcza usterki, które mogą mieć negatywny

wpływ na bezpieczeństwo, muszą być niezwłocz-

nie usuwane!

• Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących

bezpieczeństwa, pracy i konserwacji oraz wymia-

rów podanych w rozdziale Dane techniczne.

• Przestrzegać odnośnych przepisów bezpieczeń-

stwa pracy oraz pozostałych, ogólnie uznanych

zasad bezpieczeństwa technicznego.

• Użytkowanie, konserwacja i naprawa maszyny są

dozwolone wyłącznie dla osób, które zostały wy-

kwalifikowane w tym zakresie i poinformowane o

zagrożeniach. Samowolne zmiany na maszynie

wykluczają odpowiedzialność producenta za wyni-

kające stąd szkody.

• Maszynę wolno użytkować wyłącznie z oryginal-

nym wyposażeniem i narzędziami producenta.

• Każde użycie wykraczające poza wyżej podane

jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem. Za

wynikające stąd szkody producent nie odpowiada;

ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

• Urządzenie nie zostało skonstruowane do użytku

komercyjnego, rzemieślniczego lub przemysłowego.

• W przypadku wątpliwości, czy warunki robocze są

bezpieczne, nie należy pracować z maszyną.

• Spalinowa kosiarka do trawy jest przeznaczona

tylko do użytku prywatnego w ogrodzie przydomo-

wym i ogródkach amatorskich. Pod pojęciem kosia-

rek do trawy dla ogrodów przydomowych i ogród-

ków amatorskich rozumie się takie urządzenia,

których roczne użytkowanie z reguły nie przekra-

cza 50 godzin i są stosowane głównie do pielęgna-

cji powierzchni trawiastych i trawników, jednak nie

na terenie obiektów publicznych, parków, obiektów

sportowych ani w gospodarce rolnej i leśnej.

Uwaga! Ze względu na zagrożenie dla użytkownika

kosiarki do trawy nie można używać do następują-

cych prac: do podcinania zarośli, żywopłotów i krze-

wów, do cięcia i rozdrabniania roślin pnących lub

trawy na zielonych dachach lub w skrzynkach balko-

nowych oraz do czyszczenia (odkurzania) ścieżek i

jako rozdrabniarka do rozdrabniania ciętych drzew

i żywopłotów. Ponadto kosiarki do trawy nie wolno

używać jako glebogryzarki do wyrównywania wznie-

sień terenu, jak np. kretowiska.

• Ze względów bezpieczeństwa kosiarki do trawy

nie wolno używać jako agregatu napędowego dla

wszelkiego rodzaju innych narzędzi roboczych i ze-

stawów narzędzi.

 www. scheppach. com /  service@scheppach. com /  +(49)-08223-4002-99 /  +(49)-08223-4002-58

m OSTRZEŻENIE

Przed uruchomieniem urządzenia dla własnego

bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z

niniejszym podręcznikiem i ogólnymi wskazówkami

dotyczącymi bezpieczeństwa. Jeżeli urządzenie jest

przekazywane osobom trzecim, należy zawsze dołą-

czać instrukcję użytkowania.

5. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji sekcje dotyczące Twojego bez-

pieczeństwa zaznaczone są tym znakiem: m

Instrukcja ta zawiera również inny ważny tekst ozna-

czony słowem „OSTROŻNIE! "

m NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeśli ta instrukcja nie jest przestrzegana, istnieje po-

ważne zagrożenie dla życia lub ryzyko zagrażają-

cych życiu obrażeń.

Jeśli ta instrukcja nie jest przestrzegana, istnieje

niebezpieczeństwo dla życia lub ryzyko poważnych

obrażeń.

m OSTROŻNIE!

W przypadku nieprzestrzegania tej instrukcji istnieje

zagrożenie lekkich i średnich obrażeń.

m UWAGA

niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika lub innych

przedmiotów.

m

OSTROŻNIE

Podczas korzystania z urządzenia środki bezpie-

czeństwa muszą być przestrzegane, aby uniknąć

zranienia i uszkodzenia. Dlatego należy uważnie

przeczytać tę instrukcję obsługi/te uwagi dotyczące

bezpieczeństwa. Należy je starannie przechowywać,

aby w razie potrzeby w każdej chwili móc uzyskać

potrzebne informacje. Jeśli przekazujesz maszynę

innym osobom, należy przekazać również niniejszą

instrukcję/te uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Nie

ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub uszko-

dzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej

instrukcji i tych wskazówek bezpieczeństwa.

PL | 83

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

safety notes

safety notice

Nokia PC Suite > Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwaUmowa oprogramowania końcowego użytkownika Nokia Corporation Prawa autorskie Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Nokia Corporation End-User Software Agreement Copyright Important safety notesOświadczenie dotyczące bezpieczeństwa i osłony szklane: wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa i znak kierunku służą do zwrócenia uwagi użytkownika na bezpieczeństwo, a także do zapewnienia ochrony i konserwacji w odpowiednim czasie. Safety notice & Glass covers: all the safety notice and direction mark is used to cause the safety attention of the user, and do protection and maintenance in time. Sunu Ograniczona gwarancja i uwagi dotyczące bezpieczeństwaWszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa zawarte w instrukcji obsługi telefonu i komputera odnoszą się również do sytuacji, gdy z telefonem używany jest pakiet PC Suite. All the safety instructions in the user's guides of your phone and computer also apply when PC Suite is used with the phone. EN-PL_38551624">Naczynie Kuchenne KH 150 Kompernass KH 150 Eksploatacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwaBezpieczeństwo pracy, Bezpieczeństwo pracy, Firma BHP, Instrukcje Bezpieczeństwa, Obuwie do pracy +5 Bezpieczeństwo pracy, Bezpieczeństwo pracy, Firma BHP, Instrukcje Bezpieczeństwa, Obuwie do pracy, Odzież robocza, Środki bezpieczeństwa, Usługi reklamowe, Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pracy, Znaki ostrzegawcze. Vizitinės Advertising services, Occupational safety, Safety Instructions, Security measures, Warning Signs +5 Advertising services, Occupational safety, Safety Instructions, Security measures, Warning Signs, Work clothes, Work footwear, Work safety, Work safety advice, Work safety company. EN-PL_31592923">3 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE! 3 Safety warning notice WARNING! Plastikowe łyżeczki (do manipulowania kulkami w misce) Uwagi dotyczące bezpieczeństwaPlastic spoons (to manipulate the balls when in the bowl)

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9. Pasujących: 9. Czas odpowiedzi: 48 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Emerson Fisher 1078

Bezpośredni link do pobrania Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Emerson Fisher 1078

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Emerson Fisher 1078