Schemat połączeń elektrycznych 12 Voltair 12v6cf

Schemat połączeń elektrycznych 12 Voltair 12v6cf jest przydatnym narzędziem do tworzenia połączeń elektrycznych w przypadku instalacji 12V. Jest to rozszerzenie popularnego ośmioprzewodowego systemu połączeń elektrycznych używanego w pojazdach. Jest to system przewodów, który może być używany do tworzenia połączeń elektrycznych w instalacjach używających 12V, takich jak pojazdy, jachty i inne. System 12 Voltair 12v6cf zapewnia bezpieczne i trwałe połączenia elektryczne, co jest istotne w instalacjach elektrycznych. Jest łatwy w instalacji i może być używany do tworzenia połączeń elektrycznych o różnym stopniu skomplikowania. Może być stosowany w przypadku instalacji pojazdów, jachtów i innych instalacji 12V.

Ostatnia aktualizacja: Schemat połączeń elektrycznych 12 Voltair 12v6cf

Trochę późno, ale może jeszcze komuś się przyda.są to materiały z kursu e-learnikgowego z KOWEZiUhttp://www. kno. koweziu. edu. pl/repozytorium-kursow/88-grupa-zawodow-elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna. htmlInstalacje elektryczne

Moduł 6
Schemat montażowy instalacji elektrycznej

1. Symbole graficzne stosowane na schematach instalacji elektrycznych
2. Pojęcie i rodzaje schematów elektrycznych

1. Symbole graficzne stosowane na schematach instalacji elektrycznych
Symbolem graficznym elektrycznym nazywa się znak graficzny oznaczający
obiekt elektryczny lub określający jego podstawowe cechy fizyczne. Wygląd każdego
symbolu graficznego elektronicznego powinien spełniać warunki określone polskimi
normami (PN).
Symbole graficzne różnego rodzaju (znormalizowane do obowiązkowego stosowania, znormalizowane zalecane przez PN oraz spotykane). Wytyczne wykonania symboli i schematów elektrycznych zamieszczono w normie PN-78/E-01245 i PN-82/E01246.
Ze względu na znaczenie symbolu, rozróżnia się symbole graficzne elektryczne:
? przedmiotowe (symbole obiektów),
? uzupełniające (dodatkowy, pomocniczy, wyróżniający), są dodawane do symbolu
ogólnego, efektem jest symbol szczegółowy.
Symbole można podzielić na symbole stosowane do:
a) schematów: symbole ogólne, podstawowe i działowe,
b) planów: symbole uproszczone:
?
plany instalacji wnętrzowych wg PN-83/E-01221,
?
plany linii i sieci wg PN-78/E-01208, PN-81/E-01220,
c) celów informacyjnych - znaki informacyjne na:
?
sprzęcie: PN-83/E-01240, PN-83/E-01247,
?
miernikach: PN-84/E-06501,
?
ostrzegawcze: PN-58/E-08501.
Ze względu na sposób przedstawiania, rozróżnia się symbole jednoliniowe oraz
wieloliniowe. Symbolem kilku przewodów może być jedna linia (przedstawianie jednoliniowe) z oznaczeniem liczby przedmiotów (rys. 1) lub tyle linii, ile jest przewodów,
tzn. każdy przewód jest przedstawiony oddzielną linią (przedstawienie wieloliniowe):

Rys. 6. 1 Symbole jednoliniowe i wieloliniowe
Źródło: Opracowanie własne.

Często spotykanym symbolem rozróżniającym lub uzupełniającym inne są strzałki, rysowane jako element samodzielny lub skojarzony w uzasadniony sposób z innym
symbolem lub jego elementem.
Symbolem końcówki (końcówka z zaciskiem) jest zwykle okrąg, przeważnie nie
jest niezaczerniony, o średnicy 1-2 mm, czasem końcówka jest zakończona wtykiem
(wtyczką) lub gniazdem wtykowym (wtyczkowym) albo listwą zaciskową.
Wymiary i proporcje symboli graficznych elektrycznych
Wg PN-78/E-01245-wymiary nie są znormalizowane
Obowiązuje:
? podobieństwo symboli użytych do symboli w PN (proporcje),
? proporcjonalność grubości linii (max. 3 grubości),
2

? proporcjonalność między bokami prostokąta 2:3,
? konsekwencja w wymiarach symboli w obrębie jednego schematu.
Dozwolone odstępstwa:
? proporcja 2:3 - można zmienić, jeśli trzeba, np. umieścić napis lub symbol uzupełniający,
? grubość linii można zmienić w przypadku:
?
potrzeby wyróżnienia torów głównych,
?
potrzeby wyróżnienia ważności elementu,
?
potrzeby wyróżnienia części obwodu,
?
wymiary symboli można zróżnicować również w celu podkreślenia ważności danego obiektu (PN-78/E-01245-4).
Oznaczenia na rysunkach technicznych elektrycznych
W wielu przypadkach, do opisu symboli graficznych niezbędne okazują się różnego rodzaju oznaczenia:
?
literowe wielkości fizycznych, bezwymiarowych i przyznaków,
?
alfanumeryczne oraz graficzne,
?
kodu literowego obiektów elektrycznych,
?
metody tworzenia oznaczeń identyfikacyjnych,
?
ciągi liczbowe o oznaczeniu E dla wartości znamionowych rezystancji rezystorów i pojemności kondensatorów,
?
przykłady oznaczeń kodowych literowo-cyfrowych do cechowania wartości znamionowych rezystancji i pojemności,
?
barwy oznaczeń kodowych barwnych i odpowiadające im parametry rezystorów stałych,
?
oznaczenia kodowe literowe tolerancji wartości rezystancji i pojemności,
?
oznaczenia kodowe daty produkcji rezystorów i kondensatorów,
?
oznaczenia kodowe literowe barw przewodów,
?
oznaczenia kodowe barw przewodów gołych (szynowych) i izolacji przewodów (kabli, żył),
?
nazwy i oznaczenia przedrostków wielokrotności oraz podwielokrotności,
alfabet grecki.
2. Pojęcie i rodzaje schematów elektrycznych
Schematem elektrycznym (w skrócie schematem) nazywa się rysunek techniczny
przedstawiający, w jaki sposób obiekt lub jego elementy funkcjonalne są współuzależnione i/lub połączone.
Schematy grupy 1 (podstawowe)
Schematy strukturalne (101)
Zawierają symbole elementów funkcjonalnych niezbędne do zrozumienia działania obiektu elektrycznego i połączeń istniejących w rzeczywistości.

3

Schematy funkcjonalne (102)
Zawierają symbole elementów funkcjonalnych, niezbędne - jak w przypadku
schematu strukturalnego (101) - do zrozumienia obiektu elektrycznego i połączeń między nimi, przy czym nie jest konieczne pokazanie ich rozmieszczenia rzeczywistego, natomiast muszą pokazać przebieg procesów zachodzących w poszczególnych elementach
funkcjonalnych.
Schematy grupy 2 (wyjaśniające)
Zadanie - pokazanie wszystkich elementów funkcjonalnych obiektu elektrycznego bez uwzględnienia ich rzeczywistego rozmieszczenia, lecz ze wszystkimi połączeniami między nimi oraz z podaniem punktów przyłączeń, w celu dokładnego wyjaśnienia
działania i przebiegów procesów elektrycznych, z lewa na prawo i/lub z góry na dół.
Schematy zasadnicze (201)
Zadanie - pokazanie i przedstawienie za pomocą symboli (jeśli to możliwe)
wszystkich obiektów, elementów funkcjonalnych, połączeń między nimi i miejsc przyłączeń.
Schematy zastępcze (202)
Zadanie - przedstawienie skomplikowanych układów za pomocą równoważnych
im układów prostszych. Uzyskuje się je ze schematów zasadniczych, w których elementy
funkcjonalne lub ich grupy zastępuje się równoważnymi im układami złożonymi z elementów elektrycznych prostych, np. R, L, C, przedstawionych za pomocą symboli graficznych.
Schematy grupy 3 (wykonawcze)
Zadanie - pokazanie połączeń elektrycznych wszystkich elementów obiektów
przez przedstawienie i opisanie: przewodów, wiązek, kabli, wyprowadzeń, doprowadzeń, końcówek (zacisków), złącz, przepustów itp. Wyróżnia się schematy wykonawcze:
? połączeń wewnętrznych (301),
? połączeń zewnętrznych (302),
? przyłączeń (303).
Schematy połączeń wewnętrznych (301)
Przedstawiają wzajemne położenie wszystkich elementów funkcjonalnych oraz
połączenia między nimi, przy czym zawierają one informacje dotyczące szczegółów konstrukcyjno-wykonawczych, rodzaju przewodów, ich przebiegu, a także miejsca ich wyprowadzenia (zaciski) itp.
Schematy połączeń zewnętrznych (302)
Zawierają symbole elementów funkcjonalnych oraz ich połączeń elektrycznych
w miejscu zainstalowania.
Schematy grupy 4 (plany)
Zadaniem schematów grupy 4 (planów) jest określanie położenia (lokalizowanie)
obiektów lub ich części składowych (również w terenie), lub przedstawienie usytuowania sieci instalacji elektrycznych, a w razie potrzeby także trasy połączeń elektrycznych
(linii, przewodów, kabli itp. ). Rodzaje planów:
? plany rozmieszczenia (obiektów) (401),
? plany instalacji (402),
? plany sieci lub plany linii (403).
Plany rozmieszczenia (401)
Pokazują usytuowanie obiektów elektrycznych lub ich części, na planie architektonicznym.
4

Ulica

3600

Strona przednia

1209

800 x 1960

1100

1000

5180

4 x 1000? 4000

Ulica

1400

5100

Rys. 2 Przykładowy plan rozmieszczenia
Źródło. http://zuig. el. pcz. czest. pl/jackrat/gzk/gzk_2. htm

Plany instalacji (402)
Przedstawiają obiekty elektryczne lub ich części za pomocą symboli ogólnych,
zwanych najczęściej instalacyjnymi, wyjątkowo prostokątów (kwadratów) i obrysów
(konturów).

Rys. 3 Plan instalacji
Źródło: http://zuig. htm

5

Plany sieci i plany linii (403)
Pokazują obiekty i ich elementy oraz połączenia występujące między nimi. Elementy obiektów są przedstawione symbolami ogólnymi i/lub symbolami w postaci prostokątów (kwadratów). 4 Plan sieci
Schematy elektryczne dzieli się na dwie podstawowe grupy:
a) schematy ideowe,
b) schematy wykonawcze (montażowe).
Schemat ideowy prezentuje układ połączeń urządzenia elektrycznego przedstawiając przede wszystkim działanie funkcjonalne układu, bez uwzględniania elementów spełniających funkcje pomocnicze i dodatkowe.
W dokumentach urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych stosuje się przeważnie trzy podstawowe rodzaje schematów ideowych: a) schemat funkcjonalny, b) schemat zasadniczy oraz c) schemat blokowy. Schemat funkcjonalny określa funkcjonalne
zależności technologiczne lub elektryczne między elementami lub członami układu.
Schemat zasadniczy, zwany również schematem rozwiniętym, przedstawia powiązanie
obwodów głównych z obwodami wtórnymi oraz pokazuje szczegółowe zasady działania
układu elektrycznego. Schemat blokowy, zwany również schematem strukturalnym,
przedstawia w sposób uproszczony funkcjonalne człony układu. Schemat blokowy rysowany jest w postaci bloków i torów sygnałowych bez wnikania w sposób rozwiązywania schematu elektrycznego.

6

Rys. 5 Przykład schematu ideowego

Schemat wykonawczy zwany również schematem montażowym (lub roboczym)
przedstawia graficznie układ połączeń wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia. Na schematach wykonawczych wykazuje się konkretne połączenia między aparatami,
z uwzględnieniem przybliżonego, przestrzennego rozmieszczenia tych aparatów.
Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, symbole należy rysować w stanie:
a) beznapięciowym,
b) w którym dany element nie jest pobudzony przez siłę zewnętrzną, np. nacisk mechaniczny.

7

Rys. 6 Przykład schematu wykonawczego
Ogólne wytyczne sporządzania dokumentacji
Schematy elektryczne układu napędowego, wchodzące w skład dokumentacji, wykonuje się najczęściej na arkuszach o formacie A4 lub wielokrotności A4, które są opisane
(ponumerowane i podzielone na kolumny). W każdej kolumnie jest opisana funkcja danej
części układu. Ułatwia to czytanie schematów oraz identyfikację poszczególnych elementów
wyposażenia elektrycznego, które mogą się znajdować na różnych arkuszach ze względu na
spełniane funkcje. Tak więc, w dokumentacji jest konieczne wprowadzenie odpowiedniej
systematyki opisywania podzespołów, aparatów i elementów składowych, aby łatwo można było je zidentyfikować na różnych schematach. Normy krajowe i międzynarodowe podają kody literowe podzespołów, aparatów, elementów itp., które stosuje się przy opracowywaniu poszczególnych schematów dokumentacji. Jeżeli w danym układzie jest więcej elementów o takiej samej literze, to odróżnia się je cyfrą, która występuje po literze, np. K7
oznacza, że jest to stycznik lub przekaźnik o kolejnym numerze 7. Bardziej złożone schematy elektryczne poprzedza legenda uwzględniająca oznaczenia nieobjęte normami.
Oznaczenia podzespołów
Urządzenia elektryczne, takie jak styczniki i silniki elektryczne, muszą być
w określony sposób oznaczone. Przyjęta symbolika jest pomocna zarówno przy realizacji rozbudowanych połączeń, jak i ewentualnym szukaniu błędów w realizowanym
układzie. Rodzaj urządzenia jest oznaczany dużą literą. Na przykład literą K oznacza się
styczniki lub przekaźniki, literą M silniki elektryczne. Po literze oznaczającej rodzaj
urządzenia wpisuje się liczbę zawierającą od jeden do trzech cyfr. Liczba ta stanowi bieżący numer danego urządzenia, np. symbol K4 oznacza czwarty stycznik w danym ukła8

dzie połączeń. Dokumentacja techniczna jest to zbiór rysunków, objaśnień i różnych dokumentów, które umożliwiają wykonawcy instalacji wykonać ją dokładnie tak, jak to
zdecydował projektant. Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej obejmuje przede wszystkim dwa rodzaje rysunków:
? schematy instalacji,
? plan instalacji.
Wykonuje się je przy użyciu znormalizowanych symboli. Schemat instalacji ma wyjaśnić jej układ funkcjonalny, przedstawia połączenia jej elementów w sposób możliwie prosty i przejrzysty. Schemat instalacji rysuje się jednoliniowo, a tylko w przypadku skomplikowanych i nietypowych połączeń - przedstawia się go wieloliniowo. Plan instalacji jest
podstawowym rysunkiem informacyjnym, jak wykonać instalację. Rysuje się go w ujęciu
topograficznym; na uproszczonym planie poszczególnych kondygnacji budynku, zwykle w
skali 1:100, nanosi się trasy przewodów, rozmieszczenie tablic rozdzielczych, puszek rozgałęźnych, łączników i gniazd wtyczkowych. Podaje się wszelkie informacje niezbędne wykonawcy, np. liczbę, typ, przekrój i sposób ułożenia przewodów (w postaci umownych oznaczeń), sposób wykonania nietypowych szczegółów (w postaci dodatkowych szkiców).
Instalacja elektryczna powinna być tak wykonana, by wystarczyła na co najmniej 25 lat i w tym celu:
? przekrój przyłącza i wlz powinien być dobrany z pewnym nadmiarem,
? wymiary głównych rozdzielnic, szybów, korytek rurek instalacyjnych powinny
być dobrane z nadmiarem,
? dobrze jest zastosować zapasowe, początkowo niewykorzystane rurki i przedziały w korytkach oraz wolne moduły w rozdzielnicach na obwody, bądź instalacje
o których dziś w ogóle nie wiadomo, że będą potrzebne.
Mieszkania o małym poborze mocy są zasilane jednofazowo. Zasilanie trójfazowe
jest potrzebne, jeśli:
? w mieszkaniu jest odbiornik trójfazowy (ogrzewacz pomieszczenia o mocy przekraczającej 2 kW lub inny odbiornik o mocy większej niż 4 kW) i/lub
? pobór mocy przekracza lub w przyszłości może przekraczać 5 kW.
Liczbę obwodów odchodzących z tablicy mieszkaniowej i rozdział obciążenia na
poszczególne obwody ustala się wg. następujących zasad:
1. Podział instalacji na obwody powinien być logiczny; pojedynczy obwód powinien
zasilać jeden odbiornik dużej mocy albo oświetlenie kilku sąsiadujących pomieszczeń, albo gniazda wtyczkowe w sąsiadujących pomieszczeniach, albo
oświetlenie i gniazda w określonych pomieszczeniach. Odbiorniki o dużym poborze mocy (kuchnia elektryczna, pralka z podgrzewaczem wody, zmywarka naczyń, ogrzewacz wody, ogrzewacz pomieszczenia) powinny mieć osobny obwód.
3. Jeden obwód oświetleniowy powinien zasilać nie więcej niż 20 wypustów oświetleniowych.
4. Jeden obwód gniazd wtyczkowych powinien zasilać nie więcej niż 10 gniazd.
5. W mieszkaniu zasilanych trójfazowo obwody jednofazowe powinny być przyłączane w sposób zapewniający równomierne obciążenie faz.
Po rozdzieleniu obciążenia na obwody, dla każdego obwodu trzeba określić właściwe zabezpieczenie i przekrój przewodów.
9

Tabela 6. 1. Oznaczenia stosowane na schematach elektrycznych

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Bibliografia:
1. Bartodziej G., Kałuża E. : Aparaty i urządzenia elektryczne. Warszawa, WSiP 2000
2. Bastian P., Schuberth G., Spielvogel O., Steil H. -J., Tkotz K., Ziegler K. : Praktyczna
elektrotechnika ogólna. Warszawa, Rea 2010
3. Kotlarski W., Grad J. Warszawa, WSiP 2011
4. Markiewicz H. : Instalacje elektryczne. Warszawa, WNT 2011
5. Musiał E. : Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Warszawa, WSiP 2005
6. Dobrzański T. : Rysunek techniczny maszynowy. Warszawa, WNT 2005
7. Giełdowski L. : Wymiarowanie, ćwiczenia i zadania rysunkowe. Warszawa, WSiP
1999
8. Lewandowski T. : Rysunek techniczny dla mechaników. Warszawa, WSiP 2004
9. Paprocki K. : Rysunek techniczny. Warszawa, WSiP 1995
10. Praca zbiorowa. : Praktyczna elektrotechnika ogólna. Warszawa, REA 2003
11. Sapiński T. : Czytam rysunek elektryczny. Warszawa, WSiP 1996
12. Waszkiewiczowie E. i S. : Rysunek zawodowy. Warszawa, WSiP 1999
13. Polska Norma PN-IEC 60634 (wieloarkuszowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
14. Polska Norma PN HD 361 S3:2002 Klasyfikacja przewodów i kabli.

22

 • Sygnalizacja osiągnięcia 220V. Poszukuje schematu.

  Witam.Poszukuję schematu układu z regulacją który będzie sygnalizował osiągnięcie około 210-220V. Sygnalizacja ma się odbywać przy pomocy 12V diody LED. Najlepiej gdyby cały układ opierał się na prostych elementach (bez układów scalonych). Nie musi być dokładny (+/- 10V)Z góry dziękuje.

  Projektowanie Układów 24 Sty 2008 12:22Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2369

 • Generator + Inwerter + Akumulatory 12V - Jak to sensownie połączyć

  Witam szanownych kolegów.Mam sobie amerykańskiego kampera z cichym agregatem 110V. Potrzebuję zbudować prosty układzik aby w kamperze zamontować zasilanie 220V. Niestety nie jest to takie proste jak myślałem, potrzeba tutaj trochę inwencji i znajomości elektroniki (przekaźniki jakieś może? ) aby...

  Początkujący Naprawy 20 Lip 2015 16:57Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1296

  Podłączenie listwy LED/12V do istniejącego oświetlenia 220V

  wielkie dzięki za profesjonalny schemat!!!wykonałem tak jak kazałeś i niestety nie działa:((((w opcji rozświetlonej wszystko jest Ok tylko że miga jak stroboskop:) /góra i dół/ciekawostką jest że gdy odepnę listwę led od zasilacza górne LEDy 220V jarzą się leciutko - czyli chyba jakoś napięcie...

  31 Gru 2014 19:11Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 7206

  Illumofonia schemat - proszę o sprawdzenie

  WitamMam prośbę odnośnie sprawdzenia zrobionego przeze mnie schematuprojektem jest prosta illumofonia na listwy ledrzeczy zmienione widać na pierwszy rzut oka (okiem nie rzucać bo szkoda Smile - proszę spojrzeć, jest to mój 1szy projekt)Podstawowe założenia- Napięcie układu 12v (osobny schemat...

  Początkujący Elektronicy 10 Sty 2014 22:46Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1458

  Agregat Honda EX 350 - nie działa 220v - silnik działa

  Witam,Mam agregat HONDA EX 350Jest to mały agregat 300/350VAMa 220v i 12v (do ładaowania akku w aucie)Silnik działa12v działa220v nie działaNa inwerterze są dwie diody - overload alarm oraz output indicatorFoto z sieci: 740457żaden LED się nie świeciMam taki sam tylko...

  Elektro Maszyny i Urządzenia 24 Mar 2016 15:19Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3909

  Ekoenergia w domu - fotoogniwa+przetwornica 220v

  WitajcieWpadlem na pomysl zeby zastosowac w domu taki system:kilka fotoogniw o lacznej wydajnosci 5-15A -podlaczone do akumulatora 12v 74Ah (kwasowy) poprzez uklad ujednolicajacy napiecie (fotoogniwa daja 9-18v) do... - 14v.nastepnym krokiem jest podlaczenie do akumulatora przetwornicy z 12 na...

  Inne Serwis 17 Maj 2011 12:01Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 23038

  Pytania odnośnie budowy przetwornicy 12V-220V.

  Witam!Chciałbym zbudować przetwornicę 12V-220V. I mam kilka pytań:1. Czy do przetwornicy mogę zastosować transformator do halogenów 100W, taki, aby uzwojenie wtórne miał nawijanie podwójnie i bym rozdzielił te uzwojenia i odwinął do 9V i czy odwinięcie jest w ogóle możliwe?2. Dlaczego mi nie chciała...

  07 Sie 2008 09:01Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2373

  schemat mikrofalówki - problem z podłączeniem magnetronu itp

  tzn do czego mogę wykorzystać przekaźniki?znalazłem tego typu rozwiązanie-prosty układ umożliwiający sterowanie urządzeniem zasilanym napięciem zmiennym 220Vna obrazku jest rozwiązanie dla urządzeń o malej mocy, zależnie od wartości optotriaków można jednak ustawić dla urządzenia o większej...

  16 Sty 2009 01:28Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 11761

  Prosta przetwornica 12V / 220V

  Prosta przetwornica 12V / 220V maksymalna moc wyjściowa zależy praktycznie tylko od wielkości transformatora. Plik zawiera schemat i dokładny opis.

  Warsztat elektronika 10 Lis 2003 00:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1480

  Przetwornicz 12V->220V

  Witam chciałem zapytać czy można przerobić zasilacz AT lub atx na przetwornicę napięcia z 12V na 220V. Jeśli ktoś posiada to poproszę o schemat.

  11 Gru 2003 09:01Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1692

  Jak zamienić 12V stałe na 12V zminne??

  a nie macie jakiegoś prostego schematu przetwornicy??. sa przecież przetwornice 12V DC na 220V AC, a ja chcę taką: 12V DC na 12V AC, a może by zrobic taka na 220V AC i zmiejszyć liczbę zwojów na transformatorze zeby dawał 12V AC???

  03 Sty 2005 19:43Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2636

  Układ dla Led 220v - jakie max obciążenie?

  dziekuje za podeslany material, wiele mi wyjasni odnosnie kondesatora z tym, ze pojawily sie tam dwa pytania z mojej strony:na samym wejscu jest rezystor 220 Ohm i przecierz przy napiecu 220V przeplynie przez niego prad max 1A zgodnie z prawem Ohma wiec moc ktora sie na nim wytworzy bedzie kolosalna...

  13 Lip 2008 20:10Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 32304

  Bezpośrednie podłączenie halogenu pod akumulator 12V

  Chcę zrobić lampę warsztatową zasilaną z akumulatora samochodowego o pojemności 35Ah 12VDo dyspozycji mam zwykły halogen z trzonkiem MR-16 20W i jeszcze taki sam tylko 50WJak podłączyłem 50W bezpośrednio (schemat niżej podłączenie 1) akumulator zaczął intensywnie gazować (charakterystyczne...

  15 Sie 2008 15:59Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 17371

  Schemat panelu sterowniczego lampami

  W czym problem, mianowicie jestem żołnierzem, zajmuje się informatyką, programowaniem. Ale jak to bywa w WP dostałem zadanie które wykracza poza moją wiedzę. A niestety wojsku rozkazy się wykonuje a nie dyskutuję.Mianowicie, kompania elektro świetlna uszkodziła panel sterowniczy, to urządzenia ma...

  15 Sty 2014 18:49Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1500

  Prosty Zasilacz 12V i 9 V pod 220V

  Mam Prosbe do zaawansowanych elektronikow, mam zadanie do wykonania lecz niestety nie mam nikogo w rodzinie kto zna sie na tym fachu. Musze zrobic zasilacz o 2 wyjsciach, jedno 9-10V minimum 500mA moze byc oczywiscie wieksze i drugie maksymalne jakie mozna uzyskac z transformatora. Pewnie cos kolo...

  03 Lut 2010 14:35Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 7060

  Schemat elektryczny - 1 fazowy z możliwością regulacji

  Witam wszystkich serdecznie, od razu na wstępie mówię uczciwie, że nie jestem pewny czy wybrałem właściwy dział do zapytania i bardzo przepraszam jeżeli źle wybrałem, ale przejdę do rzeczy. Poszukuję/potrzebuję schematu elektrycznego do obsługi 1 fazowego stojanu z rotorem. A teraz do rzeczy. Chodzi...

  09 Kwi 2017 10:39Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1188

  Halogeny 220V szybko przepalaja sie

  jeden halogen drugiemu nie rowny gdyz sa rozne wersje jednego modelu tej samej firmy o roznej zywotnosci a poza tym warto zastosowac jakis uklad miekiego startu co przedluzy jego zywotnosc nawet kilkakrotnie jak nie lepiej. Do tych na 12V sa transformatorki (troche drogie ale warto) ktore sa leciutkie...

  01 Lis 2010 12:41Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 18935

  Bardzo prosta przetwornica 12V -> 220V

  Taka przetwornica ma bardzo małą moc i do tego jest błędnie zrobiona. Tranzystory kluczujące w czasie przełączania robią zwarcie. Może te zwarcie nie trwa długo ale na pewno wytwarza dużo zakłóceń. Niestety, proste schematy mają zawsze jakieś niedociągnięcia. Częstotliwość z jaką ta przetwornica...

  Układy Zasilające 13 Wrz 2006 09:29Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3776

  przetwornica 12V-220V do stroboskopu

  tak w tym schemacie niżej, mi chodzi o schemat wyżej, ten o nazwie:strob j-23 na 12Vsamocodowy. jpgtam jest przetwornica na 2 tranzystorach, 2 rezystorach i transformator 2x9V/230VDodano po 5orientuje sie ktos w tym?? bo jak to nie bedzie dzialac to zrobie jakas najprostszą na układzie...

  02 Lip 2007 17:37Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2219

  Telefon bezprzewodowy - zasilanie bazy baterią 9V. Brak 220V

  1. Loker: Pobór prądu: Baza była zasilana 9V DC - 100mA w trakcie pracy, w trakcie ładowania 300mA [napis na zasilaczu od bazy]. Baza pobiera ok. 2 W (podczas rozmowy i w stanie gotowości) ok. 3 W (w trakcie ładowania). Jak obliczyć czy akumulator/bateria 9V wystarczy do obsłużenia bazy i czy ma sens...

  Telefony Stacjonarne Serwis 27 Lis 2007 02:35Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5451

  Lodówka turystyczna - jak zrobić zasilacz 220v?

  Też tak właśnie myślałem, ale na żółtym i czarnym nie chciało działać;pNie znam się na tym, w schemacie było napisane, że żółty to 12v+, a niebieski to 12v-, dlatego tak podłączyłem.I lodówka działała, ale po kilku minutach wyłączał się zasilacz, do tego ów zasilacz wydawał niezbyt zabawne dźwięki,...

  02 Gru 2012 21:46Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2307

  Przerobienie instalacji z Halogenów 12V na ledy 220V

  mam instalację jak na schemacie poniżej. Nie jetem zawodowym elektrykiem. Chcę ją przerobić na instalację Led 220V. Czy wystarczy tylko odłączyć transformatory i w ich miejsce podłączyć instalację znajdującą się za transformatorami czy będę musiał coś przerabiać?

  26 Wrz 2017 14:21Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2121

  Przetwornik/konwerter/zasilacz 220V-->12V??

  Dziekuje za rady. Bardziej chodziloby mi o cos gotowego co mozna kupic w sklepie (sam raczej nie czuje sie na silach by cos zrobic). Wiem ze zasilacze 4A, 12V sa ale kosztuja az 180zl!!! Lodowka kosztowala mnie niecale 100zl, wiec taki wydatek na pewno sie nie oplaca. No chyba ze mozna prosto przerobic...

  RTV Co kupić? 11 Cze 2005 10:12Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 9080

  PC w samochodzie - sposoby bez 12V na 220V i z powrotem!

  Witajcie!Tyle tematów przeczytałem o tym na forum, że szok, jednak zawsze gadka taka sama, najpierw czepiają się poco mu to, potem proponują przetwornice 12V 220V. Znalazłem na allegro elektronika, który powiedział że zrobienie zasilacza do kompa by chodził z akumulatora (+12 0 na prąd +12, -12,...

  Komputery Hardware 06 Sty 2007 03:31Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 2712

  Silniki do flowera. Na 220V. Gdzie mogę je zdobyć?

  Niewiem o jakim silniczku piszesz, bo ja o silniku na prąd stały powiedzmy 12V i w takim razie podaj mi ten genialny schemat, bo jeszcze takigo czegoś nie widziałem, 230V AC -> 12V DC przez opornik i kondensator. No i ma być bez niespodzianek w stylu:Po włączeniu duże obroty, które po chwili się stabilizują.Powodzenia...

  Optoelektronika 24 Mar 2006 13:15Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1859

  Zrób sobie zasilacz, schemat, regulacja zasilacza

  Zaczniemy od tego, gdzie następuje przemiana wysokiego napięcia na niskie lub odwrotnie. Oczywiście chodzi tu o transformatory. Transformatory muszą składać się przynajmniej z dwóch uzwojeń. Jedno z nich nazywa się pierwotnym, które podłącza się do źródła prądu zmiennego. Drugie nazywa się wtórnym, gdzie...

  Artykuły 14 Cze 2020 17:21Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 60820

  Przetwornica xian ke zhi 24v-220v czy da się przerobić aby pracowała na 12v.

  Przebiegów jeszcze nie zmierzyłem ale udało mi się ustalić i jest to pewne że transformatory są takie same (mają takie samo oznaczenie) w wersji 12v i 24v więc jedyne co mi przychodzi do głowy to zmiana wypełnienia impulsów, najlepiej by było to zrobić na potencjometrze wielo obrotowym tylko boje się...

  15 Maj 2021 09:53Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1245

  Czy ktoś mógłby poprawić schemat (termostat)?

  oj ale namieszales w tym schemacie...Dlatego właśnie go tutaj posyłam:wink:po pierwsze nie rysuj tak schematow...OKI. Będę wiedział na przyszłość. Jak już pisałem jestem newbie.teraz co do bledow w schemacie...Super.... już nie mogę się doczekać...+zasilania OA dajesz na...

  30 Lip 2004 15:32Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3665

  Przetwornica do wzmaka z 220V na 2x30v

  Znalazłem w Internecie coś takiego. Jest to prztwornica 220V na 12V. W oparciu o ten schemat pożesz zrobić przetwornicę. Załącznik zawiera opis po angielsku, schematy i rysunki płytki drukowanej, w programie Word. Wystarczy trochę zmienić uzwojenie wtórne i powinno działać. :)Pozdr.

  Audio Serwis 30 Sie 2004 04:53Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 3345

  [SCHEMAT] - Zegarek, termometr, higrometr - Atmega8/matryce 5x7

  Popatrzyłem na schemat... skasowałem i zaczynając od nowa (idea została) wprowadziłem sporo zmian.Zmiany:- minimalizacja (SMD/TQFP)- atmega8 (mega8535 - za duży kombajn na takie małe cudo)- driver'y matryc, każda dostała po MAX7219 (możliwość łączenia szeregowo - więc można każdą matryce...

  06 Lut 2014 19:16Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3417

  Zasilacz 12V 8A - pytania odnośnie użytych elementów

  Popatrz ten schemat radioamatora ze Słowacji.Dodano po 14Szanowny kolega, autor tematu! Proszę ciebie do końca wyjaśnić, czego chcesz! Zaczynałeś temat Zasilacz 12V 8A, a czym jej zakończasz? Każdy schemat, który był ci polecana, może zabezpieczyć twoje wymogi, wszystko zależy od elementów,...

  09 Sie 2014 15:22Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 6699

  Zasilacz halogenów 12V - przestał działać

  Serwus wszystkim,Mam problem z zasilaczem do halogenów (12V, 10W, chyba 10 albo 12 sztuk, zasilacz łazienkowy, umieszczony za lustrem). W którymś momencie zaczęło się robić tak, że po włączeniu gasnęły, czasem się nie włączały w ogóle, czasem włączały po jakimś czasie - teraz zdechły kompletnie.Nie...

  Zasilacze, ładowarki 17 Paź 2016 09:42Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 3342

  JVC kd-g343 - Schemat podłączenia w domku letniskowym (pod 220v)

  CześćMam prośbę o sprawdzenie poprawności podłączenia radia JVC kd-g343 pod 220v poprzez zasilacz 12v 5A.Radyjko chce podłączyć na działce w domku leży mi luzem a tam się przyda.

  CarAudio 30 Cze 2020 21:47Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 945

  Jak to zrobić? - 12V na 300V

  sorry ale poprostu zależy mi na tymMoje ostatnie pytanie to czy działało by to że wyjme trafo z zasilacza 220V 9V i go obróce 9V 220V czy to zadziała?po odpowiedzi proszę skasować temat i najlepiej zapomnieća co do:Nemo Stefi:P: Wiesz co, jak już umieszczasz schematy, to byłoby fajnie, aby coś...

  23 Maj 2004 11:38Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 3460

  Czy macie może schemat czegos takiego do świetlówki na 12V?

  Jest to przetwornica i potrzebuje od niej schematu, ale mam tylko zdjęcie.Prawdopodobnie 12V na 220V do podłączenia świetlówki, chyba że ma ktoś schemat właśnie przetwornicy ale żeby pociągnęła 40W świetlówke. Przeglądałem forum ale to co znalazłem nie zadowala mnie w pełni. Dzięki za zainteresowanie.

  20 Lut 2004 15:29Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1746

  Podłaczenie dzwonka 220V do linii telefonicznej

  Próbowałem powyższych schematów ale niestety coś mi niedziała:roll:Mam w szeregu kondensator ceramiczny 10nF (103) później mostek BR605 i na wyjście mostka (+ -) podłączyłem przekaźnik 12V, próbowałem też 24V ale oba nawet niedrgają??Jak użyłem jeszcze diode zenera 12V to ten mniejszy przekaźnik...

  20 Wrz 2004 08:17Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 4043

  Przetwornica z 12V na 220V

  W załączeniu schemat przetwornicy znaleziony na tym forum. Jeżeli admin znajdzie ten wątek, to niech usunie załącznik, bo ja drugi raz nie mogę znaleźć tego tematu.Wiadomo tyle, że jest to przetwornica 500W. Moje pytania:1. Jeżeli nie potrzebuję mocy 500W i i tak nie posiadam takiego transformatora,...

  01 Lip 2005 05:04Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2756

  Przetwornica 12V na 220V z zasilacza komputerowego.

  No więc już wszystko powinno byc jasne. Przeciez nikt nie mówił tego w sposób szyderczy. Po prostu stwierdziliśmy fakty. Sterowanie w zasilaczu do pc jest obliczone na 310V, ale to nie wszystko. Trafo - gruntowna przeróba. Teraz moc - impulsy prądowe w przetwornicy 12-220 przy mocy 200W sięgaja parudziesięciu...

  Początkujący Serwisanci 17 Paź 2005 19:36Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 7813

  Przetwornica 12V 220V proszę o pomoc

  Wpożądku najlepiej podłącze pod akumulator i zobacze, co do tej częstotliwości to już widziałem sporo przetwornic na tym układzie ale co schemat to ta regulacja inna, spotkałem się również z podłączeniem sygnału wstecznego do pinu 10 shutdown i pełniło to rolę PWM, więc jest to bardzo dziwne, A i jeszcze...

  05 Cze 2006 21:27Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 4302

  Przetwornica 12V-230, Sinus

  zapomnij to co przedtem napisalem.to mialo byc prostsze, ale ja zapomnialem ze istnieje jeszcze cos prostszego.do obejrzenia tutaj - niestety po niemiecku.ja jestem teraz od poniedzialku 10 dni w szpitalu, potem moge pomoc w tlumaczeniu.ten projekt ma praktycznie prawie tylko zalety.sprawnosc...

  04 Mar 2007 22:19Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 9502

  Budowa przetwornicy 12V na 220V

  znalazłem schemat przetwornicy z 12 na 220i teraz moje pytanie gdzie moge kupic to co jest zaznaczone i jak to sie nazywa........... 2x8V/220 100W

  04 Sie 2007 11:52Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2440

  Przetwornica napięcia 12V na 220V

  wczoraj zaczołem robić taka przetworniceschemati mam pytanie czy ta przetwornica bedzie działac czy ten schemat jest dobrze zrobiony i jakie transformator dac

  05 Sie 2007 08:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2983

  zbudowanie przetwornicy prądu z 12V na 220V...

  Witam. Pod tym adresem można znaleźć informacje i schemat do tego tematu:Pozdrawiam.

  18 Sie 2007 19:53Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1610

  Jak przerobic kolorofon 12v na 220v?.

  Ten co idzie do tranzystora to podpinasz do plusa w diodzie optotriaka przez rezystor OK. 1-3K(oczywiście odłączając go od tyrystora wcześniej) a minus optotriaka łączysz do punktu na płytce gdzie jedne z wyprowadzeń żarówek są razem połączone. (ścieżka). + i - bocznikujesz elektrolitem niewielkiej pojemności...

  20 Lut 2008 17:03Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 4404

  Zasilacz do komputera PC na 12v...

  Można zrobic przetworniće 12-220v. Na elektrodzie są schematy.Dodano po 3Przykładowa przetwornica na 220V z akumulatora. Prosta do zrobienia i w miarę tania.

  09 Sty 2009 22:21Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 13406

  Tania w budowie i prosta PRZETWORNICA 12V na 220V 500W

  Przepraszam, że wyciągam taką staroć ale nie mogłem się powstrzymać:Jakieś pięć lat temu bawiłem się różnymi sprzętami AGD. Z tego czasu zapamiętałem że silnik odku ż acza obraca sią przy zasilaniu z zasilacza prądu stałego 12V.Było to dawno temu więc aby sprawdzić czy pamięć mnie nie zawodzi...

  09 Maj 2009 11:40Odpowiedzi: 100 Wyświetleń: 162107

  Przetwornica 12v 220v z transformatora.

  A zauważyłeś że na schematach jest transformator o dwóch napięciach symetrycznych. Żeby zrobić przetwornicę musisz się w taki zaopatrzyć.

  08 Cze 2017 19:29Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 5184

  Kolorofon przeróbka z 12V na 220V

  Podłączyłem wszystko tak jak na schemacie jednak po podaniu prądu z bateri 12V na optotriak tymczasowo zamontowana dioda z baterią 4. 8V zaczyna świecić lecz po odcięciu prądu nie gaśnie:/ na wejściu dałem rezystor 1 kohmW czym jest problem??Pozdrawiam:)Dodano po 46P. S. Na...

  25 Wrz 2008 20:39Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 6276

  Przetwornica napięcia 12V>>220V

  Witam Panów.Buduję przetwornicę. W załączniku schematy wykonane w eagle 5. 8. 0. Całą przetwornicę podzieliłem na 4 zasadnicze bloki (sterownik, zabezpieczenie, falownik oraz trafo z mostkiem). Proszę o zaprojektowanie 4 oddzielnych płytek. Najlepiej jakby tranzystory mocy były na kraju płytki, obok...

  Pomoc w PCB 23 Paź 2010 12:26Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4560

  Przeróbka lodówki Z 220v na 12V

  :) No cóż, masz z pewnością wiele innych zalet. Myślenie schematami nie jest ułomnością.Nieschematyczne myślenie z kolei nie zawsze się sprawdza - na przykład kłóci się z automatyzmem reakcji, jej szybkością. Za to pozwala znajdować rozwiązania tam, gdzie inni ich nie widzą. To tyle w temacie "dobrze...

  16 Sie 2012 21:53Odpowiedzi: 72 Wyświetleń: 37074

  przetwornica inverter 12v - 220v uszkodzony mosfet zamiennik

  Zasadniczo nie ma problemu jak zastosujemy tranzystor o lepszych parametrach.A czy konkretnie ten układ będzie działał prawidłowo?Jeśli tranzystor pracuje tylko jako klucz to tak.Problem pojawi się wtedy gdy w układzie jest pomiar prądu polegający na pomiarze spadku napięcia na tranzystorze. Odchyłka...

  31 Sie 2013 14:31Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1860

  Tani zasilacz beztransformatorowy (przetwornica AC/DC) 12V, >5A.

  Interesuje mnie zrobienie taniego zasilacza beztransformatorowego (przetwornica AC/DC) 12V, >5A (i do tego tanim kosztem).Zasilanie zarówno dla sznura LED jak i dla mini szlifierki (12V;4. 5A), itp...Zastanawiam się nad możliwością połączenia "szeregowo" kilku (7) stabilizatorów napięcia,...

  07 Maj 2013 23:43Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 16890

  Zasilacz 220V na 12V, 5 V

  Potrzebuję schemat sprawdzonego zasilacz impulsowego obniżającego napięcie z 220VAC na 12 VDC oraz 5 VDC, głównie chodzi mi o 12 V bo do 5V mogę dodatkowo zastosować stabilizator 7805.Wydajność prądowa 300-400mA by mnie satysfakcjonowało.Chciałbym aby układ był stabilny oraz w...

  02 Maj 2015 17:12Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 912

  Diora ws354 przerobić na 12V do samochodu

  Edw 9/2004nie musisz robić na 220V, tylko na docelową wartość stałego.Napiszcie mi najlepiej schemat jak przerobić go na 12V Prosze!!!!Dodano po 40Witam! No dalej, to trzeba tylko podłączyć do akumulatora, sęk w tym, że przy tym napięciu, będzie tylko 3, 6W, chyba ze to jest układ...

  24 Gru 2004 18:33Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1481

  Zasilacz impulsowy 12V - potrzebny schemat

  Witam, chciałbym wykonać zasilacz impulsowy zasilany bezpośrednio z sieci 220V, na wyjściu powinno być 12V, obciążalność rzędu 10-20A. Myśle o konstrukcji opartej na przetwornicy telewizyjnej, żeby wykorzystać trafo impulsowe, ewentualnie przezwoić. Możecie mi dać namiary na jakiś gotowy schemat?Pozdrawiam...

  25 Cze 2006 16:53Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2699

  Przet()ornica 12v-220 schemat jak zbudować??

  Przetwornica samochodowa 12v na 220vPrzetwornica samochodowa 0, 6kWPrzetwornica 12V na 220V 300VATania w budowie i prosta PRZETWORNICA 12V na 220V 500WSamochodowa przetwornica 12V/220V/100VANajprostsza przetwornica 12V - 230V

  05 Gru 2006 17:01Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2600

  Czy ten schemat jest na pewno dobry "Zgrzewarka"

  Znalazłem w internecie fajny projekt zgrzewarki do blach o niewielkiej grubości. Akurat składa się że mam do tego urządzenia odpowiednie trafo 250W i chciałbym coś takiego wykonać, lecz w schemacie blokowym zastanawia mnie pewna część schematu. W opisie jest napisane że układ jest zasilany z baterii...

  08 Kwi 2004 18:17Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 10131

  Przetwornica12V-220V czy będzie działać???

  A macie moze jakiś prosty i działający schemat przetwornicy 12v - 220v?

  16 Kwi 2004 11:12Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2018

  *Wszelkie zasilacze do działu komputery - schematy.

  Po wyłączeniu napięcia komputera w zasilaczu typu AT w gnieździe wyjściowym zostaje też odcięte napięcie 220V. Niestety w ulepszonym? zasilaczu ATX napięcie 220V pozostaje na tym gnieździe. W niektórych ATX w ogóle producent nie montuje tych gniazd. To jest bardzo wkurzające nie chce mi się włączać...

  Komputery Zasilacze 28 Wrz 2021 11:54Odpowiedzi: 194 Wyświetleń: 189933

  Przetwórnica 12 => 220V

  Zostało mi trafko z projektu wzmacniacza i szukam dla niego zastosowania:DMiał być prostownik ale odradzają mi to ponieważ ma on 12, 5V i trudno z tego wykrzesać te 14V przy sensownej mocy.Przyszło mi do głowy że nie głupim pomysłem byłoby zastosowanie go jako przetwórnicy:DPrzejrzałem trochę...

  15 Lip 2008 10:03Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 5302

  rozjaśniacz, ściemniacz pod 220V

  poszukuję schematu rozjaśniacza, ale na 220V. Jest pełno prostych rozjaśniaczy tylko, że na 12v... Efekt ma być taki, żeby światło w pokoju zapalało się jakieś 4 sekundy a przy wyłączaniu gasło koło 20 sekund....

  22 Sty 2007 23:08Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2003

  Przetwornica 24v na 220v.

  Czy ktos potrafilby takie cos zrobic? chodzi mi o schemat, reszte zrobie sam. Sa przetowrnice 12v na 220v ale mi potrzebna wlasnie 24v na 220v.

  10 Sie 2009 08:08Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3460

  Akustyczny wlacznik/wylacznik swiatl 220V.

  Czesc. Chcialbym zbudowac sobie akustyczny wlacznik/wylacznik swiatla i nie powiem, pelno jest materialow na ten temat i nawet kity do samodzielnego montazu. Jaki mam problem? Wszystkie schematy jakie znalazlem maja oddzielne zasilanie 12V, a jak chce zasilac ten wlacznik z 220V. Problem numer 2. Chcialbym...

  27 Mar 2008 17:03Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 2199

  Przetwornica 12-220V

  witam czy któryś z kolegów ma jakiś prosty schemat przetwornicy 12v 220v z góry dziękuję

  29 Paź 2008 17:01Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 5914

  Jak zmienic schemat zasilacza ze 125V na 220V?

  te transformatory to:T1 - 12V 0. 5AT2 - 12V 0. 3A

  15 Sty 2011 16:30Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3937

  Wykrywanie napięcia 220v schemat

  Jaką rezystancję byś proponował?Kilkaset omów będzie OK.Znowu pytanie jaką rezystancję byś proponował?Wyliczoną. Ale widzę że masz inny problem - zaczekałbym z dodawaniem tego rezystora.Lektura obowiązkowa:Program uruchamiałem "na żądanie" uzyskując przeważnie poprawny odczyt...

  03 Mar 2016 15:41Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1554

  Szukam schematu prostownika 12V i kilku porad

  Przy włączeniu pierwotnego uzwojenia 380V do sieci 220V moc transformatora obniża się. Lecz to nawet plus dla konstrukcji, przeznaczonej dla ładowania akumulatora. Można zrealizować 2 zakresy prądu ładowania - do 6A i 10А. Dla prostownika lepiej wykorzystać mostek 25-35 A, to pozwoli dla jego oziębienia...

  31 Sty 2017 04:42Odpowiedzi: 42 Wyświetleń: 18072

  Radziecki telewizorek podpięty pod 220v.

  Wtyczki obu kabli mają 6 kontaktów. W kablu dla zasilania od 12V drutu plus i minus zjednoczony odpowiednio z kontaktami 2 i 1. W kablu dla 220V drutu sieci zjednoczone z kontaktami 5 i 6, a między kontaktami 3 - 4 ustalona zworka. Na schemacie zasilacza są pokazane oba kable.

  27 Lip 2019 19:19Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 333

  Zasilanie 12 wolt podane na sekundę uruchomiło by przepływ prądu 220V na minutę

  Potrzebuję przekaźnika lub jakiegoś schematu aby było możliwe takie coś. Alarm wykrywa intruza, podaje mi na złącze 12V i teraz potrzebuję czegoś, co czasowo uruchomi przepływ prądu 220V (np na 1 minutę) do halogenu, po czym odetnie.

  14 Gru 2019 17:19Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 462

  Philips CEM210/51 schemat i jak podłączyć złącza standardowego kostka zasilająca

  Po wielu tygodniach odleżenia w piwnicy radia, w końcu poświęciłem swój czas.Udało mi się w końcu samemu uruchomić radio i działa jako radio i odtwarzacz MP3 w piwnicy.W piwnicy mam także 220V, oraz załatwiłem sobie zasilacz LG z 220V na 12V 2A.A więc pod ten zasilacz podłączyłem zasilanie do radia,na...

  Radia Samochodowe Początkujący 01 Maj 2020 22:12Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 924

  potrzebna przetwornica 12V na symetryczne 30V min. 100W

  oto schemat sorki za jakośc jak nie wiecie o co chodzi albo nie możecie sie doczytać to poisać:Djest to orginalna wersja na 220v 50hz prostokąt trafo to zwykłe EI 100wat pierwotne 4x6, 3v wtórne 220vdo waszych potrzeb należy wtórne nawinąc np jako 2x30v tylko nie wolno tego kondensatora wyrzucać...

  30 Wrz 2005 20:01Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 12735

  Zasilacz 12V 10A - poszukiwany schemat

  Jeszcze tylko jedno,czy dzięki temu zasilaczowi otrzymam z 220V prądu zmiennego odpowiedni dla wzmacniacza samochodowego prąd stały 12V. Chodzi o porządne wyprostowanie?

  12 Mar 2005 09:19Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4477

  Ładowarka (UPS) 12V do akumulatorów 12V, 7. 2Ah Pomocy!

  Mam 4 akumulatory GP 1272 (12V, 7. 2Ah) od UPSów Fideltronik Ares 700.Być może bedę miał ich więcej. Akumulatory są już troche zużyte, ale jeszcze może coś podziałają gdyby je dobrze zaformować. Chce je wykorzystać do podłączenia jakiejś lampki 12V i radiomagnetofonu na wypadek braku energi z sieci....

  19 Lis 2005 22:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4125

  Przeróbka zasilacza 220 - 12v. Manta Emperor

  Jaka jest możliwość przeróbki zasilacza (ODT-22A, ver:1. 1) na samo zasilanie 12v? Pytanie dlaczego? zasilany np, z zasilacza komputerowego lub akumulator samochodowy. Mój problem polega t. iw na tym że muszę uzyskać jakoś napięcie -12.. co do reszty problemu niema. Wiec mysle że gdzieś może można się...

  DVD/VCR/Kamery/BD Serwis 17 Lis 2008 11:11Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2687

  Zasilacz 12V~ Jak zrobić 12V---

  Koledzy, jeszcze jeden problem z innym trafem.Mam nadzieję, że schemat dobrze zrobiłem. Planuję za pomocą tego trafo zrobić jakąś dobrą końcówkę mocy (wzmacniacz), tyle widziałem projektów na elektrodzie, że sam chciał bym zrobić coś samemu. Czy bez żadnych obaw mogę podłączyć te trafo do jakiegoś...

  23 Sty 2009 14:15Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 13085

  Światła do jazdy dziennej LED, mam 12v potrzebuję na 24v

  Przecież światła w samochodzie są dwa i mają świecić oba. Napięcie zasilania wynosi 24V, zatem dwa identyczne (moc, napięcie) światła na 12V jak połączy się szeregowo będzie można zasilać z 24V.Przecież to są podstawy elektrotechniki!Jak 2 żarówki na 110V połączy się szeregowo, to można je pod...

  Samochody Początkujący 24 Lip 2009 08:47Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 9530

  Falownik 12v DC na 12v AC, wykonanie lub zakup, gdzie szukać?

  do tej pory znalazłem tylko schematy całych gotowych przetwornic i co najwyżej to 12v DC na 24v AC i 12v DC na 220v AC

  AGD Szukam 16 Lis 2015 21:16Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1338

  Przetwornica 12v na 230v udoskonalenie konstrukcji

  Schematu tam kolega nie wrzucił. Na stronie którą podałem nie ma schematu jest tylko obraz ścieżek. W skład wchodzą scalak z osprzętem ustalający częstotliwość, kondensatory te duże na zasilaniu i mosfety. Scalak pracuje dobrze bo przetwornica działa, "na ucho " częstotliwość jest ok, transformator ładnie...

  14 Maj 2016 20:58Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1956

  Subwoofer (230V) do auta pod akumulator (12V)?

  Prawdopodobnie wzmacniacz u ciebie na ukladach TDAxxx c symetrycznym zasilaniem. Jak widać na zdjęciu wtórne uzwojenie twojego transformatora 2х12V, toż ma 3 wyprowadzenia. Na zdjęciu wariant schematu. Oprócz 2 rozwiązan które rekomendował kolega powyżej można kupić MINI CAR INVERTER...

  23 Lip 2016 14:29Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2223

  Przełączniki 12V - tablica manipulacyjna dla dziecka.

  Witam serdecznie.Potrzebuję pomocy w poprawnym uruchomieniu przełączników które zakupiłem do tablicy manipulacyjnej dla 1, 5 rocznego syna. Pomysł jest taki:na sklejce chce ułożyć 12 przełączników kołyskowych 12V, 20A podświetlanych które będą zapalały kontrolki LED również 12V kołowe.Schemat: zasilanie...

  02 Lis 2020 19:28Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 2457

  Schemat stroboskopu na 12V, NE555.

  A co myślicie o wyrzuceniu przetwornicy, dodaniu mocniejszej diody i podłaczeniu po 220V?? Czy szybkosć ładowania sie zwiększy??

  17 Sty 2007 00:09Odpowiedzi: 42 Wyświetleń: 34758

  [b]Zasilacz ATX +12V prosba o pomoc w przerobieniu[/b]

  czesc wam posiadam zasilacz atx nowy standart i chialbym abyscie mi go pomogli przerobic z napiecia wejsciowego AC 220V na napiecie wejsciowe 12 V akumulatora samochodu za wszelkie schematy lub pomoc z gory dziekuje jesli trzeba to podesle schemat zasilacza no chyba ze se sami pobierzecie z elektrody

  01 Lip 2005 10:43Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1097

  Świetlówka 12V. Szukam schematu.

  prosze oto i onR1 = 27 k Ohm 1/4WR2 = 1, 2 k Ohm 1/4WR3 = 27 k Ohm 1/4WR4 = 1, 2 k Ohm 1/4WR5 = 6, 8 k Ohm 1/4WR6 = 560 Ohm 1/2WQ1, 2 = BC 548Q3 = 2N2219Q4 = 2N3055C1, 2 = 15 nF polyesterC3 = 47 nF ceramicTransformator najlepiej toroidalny 220V / 9V ok. 10-20VA,

  28 Sty 2009 16:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2930

  Dostosowanie przetwornicy na 110V do 220V.

  Ja nie upieram się przy 27V. Trafo mam 16V czyli za mostkiem niecałe 24V. Podłączałem komputerowy na 12V ale nie działała zbyt precyzyjne więc sądzę że jest za niskie;)Co do L4960 to czy jest on na 5V???.lakrymator - masz schemat tego stabilizatora tyrystorowego??

  13 Wrz 2004 08:25Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 8982

  Czy da sie zbudowac przetwonice 12? 220V na kondensatorach???

  Ta przetwornica jest na 5V?? Aha i jeszcze jedno-jakiej mocy powienien byc ten transformator 2x9V??Nie wiem czy do konca przegladnales ten schematprzetwornica jest na 220V. przeciez pisze. Nie wiem dlaczego pytasz sie o moc trafo. Przeciez nie trzeba go nawet podlaczac.Poza tym przy pomocy...

  12 Sie 2005 13:47Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1316

  PWM dla 220V przez triaka?

  W załaczniku jest schemat układu mocy sterowanego poprzez triakaMam pytanko czy taki układ będzie działał? sterowanie będzie zasilane z trafo 220/ 12V faza, zeroChcę się zapytać zanim to wybuchnie:DPIOTR

  Mikrokontrolery 10 Wrz 2005 18:07Odpowiedzi: 38 Wyświetleń: 24433

  Jarzeniówka na 24V. Jarzeniówka zasilana 220V. Przerobienie.

  warto przeczytac ten temat duzo ciekawych rozwiązan tylko więkrzość na 12v ale ostatnio umiescilem schemat na od 18-24v 4-15w przyzwoicie swieci trafo dowolne sieciowe symetryczne w prototypie ts 6\21 220/2x10v jakies 15w tranzystory mozna dac ruwnie dobrze bd 912 lub bd 650 lub nawet 2n3055 na nich...

  20 Lut 2006 22:19Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2333

  Migająca dioda zasilania z sieci 220V

  Oj w takim razie zwracam honor! Mój błąd, nie da się ukryć. Masz rację tadzmierz- nie zajrzałem pod link (swoją drogą zniechęcił mnie tu trochę sposób wstawienia linka). Po prostu byłem pewny, że schemat, o którym mówisz jest znanym mi układem na 12V, który był tu wałkowany już kilka razy...Co do drugiej...

  31 Sie 2007 15:49Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 7603

  Sygnalizator przepalonej żarówki 220V

  tu jest schemat sygnalizatora na 230V - testowany wielokrotnie, działa znakomicie - testowałem go na wyłączniku - mam coś takiego w pokoju, jak gaszę światło to pulsuje LED w gniazdu, wygląda całkiem nieźle - układ podpięty jest równolegle w gniazdko jeżeli prąd przepływa przez żarówkę układ nie działa,...

  21 Lut 2008 09:19Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2089

  jak zsilic czujke alarmowa z 220v

  szukam prostego i malego zasilacza by zmiescic w srodku 220 na 12v by zsilic czujke alarmowa a dokladnie chce zamienic czujke ruchowa na alarmowa ze wzgledu na malego psa na zewnatrz, czujka zaswieca swiatlo prosze o jakis schemat lub linkProszę poprawić post - regulamin pkt. 15

  29 Gru 2008 13:31Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 930

  Jak uzyskać z 3V 220V (przetwornica)

  Witam potrzebuje z 6 ogniw fotowoltaicznych 0, 5V 3A każda uzyskać 220V i 1, 5W do zasilenia pompki wodnej. Niestety możliwość domontowania kolejnych ogniw tak żeby uzyskać 12v i zastosować przetwornicę odpada, dysponuję za małą powierzchnią na ogniwa, 6 szt. mieści się z biedą. Osobiście wymyślałem sobie...

  12 Sie 2012 06:36Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3029

  Zasilacz/adapter do gniazdka 220V dla wkrętarki Bosch PSR 12

  Dla zakrętarki tylko Volt i Amper dla oka wygląd zewnętrzny. W internecie jest bardzo wiele schematów od prostszych do skomplikowanych ale bez urazy nie wiem czy przy twojej zdaje się nikłej wiedzy poradzisz sobie z budową układu od podstaw. Jeżeli ten "adapter" spełnia warunki prądowe i napięciowe to...

  10 Gru 2017 01:48Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 684

  NICE Lucy 220V Świeci światłem ciągłym

  Dzień dobry. Odświeżę temat żarówki w lampie. Posiadam napęd bramy Nice RUN1800. Jest w nim zastosowana lampa LucyB pod żarówkę 12V 21W. Od jakiegoś czasu żarówka zaczęła słabo świecić, Maksymalne napięcie jakie wychodzi to między 5V a 8V. Sprawdziłem tranzystor który odpowiada za świecenie, jednak jest...

  Automatyka bram, szlabanów, rolet 08 Cze 2022 07:38Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 9573

  prostownik do akumulatrów 12V

  Witam mam trafo o parametrach Nap zasilania 220V; 160VA Uwyj=24V i chciałbym z niego zrobic prostownik 12V. Czy ktos by mogł mi pomóc i podsunąc jakiś schemat w ktorym jest wykorzystany takie trafo. bardzo prosze o pomoc. Dzieki

  14 Lis 2005 16:45Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 6629

  "Bezpiecznik" akumulatora żelowego 12V

  Przedstawiam projekt wykonany, uruchomiony i sprawdzony - "Bezpiecznika" akumulatora żelowego 12V. Bezpiecznik w cudzysłowiu ponieważ jego głównym zadaniem jest ochrona akumulatora przed wyładowaniem do końca, poniżej 10, 5V - które może prowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Układ oczywiście...

  DIY Konstrukcje 06 Cze 2009 14:26Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 19861

  bufor akumulatorowy 12v i ogniwa powietrzne

  witam nie wiem czy dobrze trafiłemzasilam urządzenie na 12v- (pobiera w granicach 200m wiec stosunkowo mało) ale w budynku nie ma 220v i zasilanie idzie z akumulatora żelowego słyszałem o bateriach cynkowo-powietrznych (mam zamiar kupić 2 sztuki w sumie dają w zaokrągleniu 16v 200mA) z których...

  09 Gru 2007 21:40Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1460

  Stroboskop na 12V. Stare lampy, zasilacze. Jak to poskładać?

  Wiem że na forum jest dużo tematów na ten temat i starałem sie poszukać jak samemu rozwiązać problem niestety nie potrafie dlatego zwracam sie do was z proźbą o pomoc.Nie będę owijał... chce sobie samemu zrobić stroboskop do auta takie coś "ala strażnik texasu" (wiem już było) mam stare...

  10 Lis 2008 19:48Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 4680

  Klucz tranzystorowy hdmi 5V dla przekaźnika 12V

  Dziękuje za odpowiedź, to będzie zewnętrzne urządzenie, podpięte przewodem HDMI i sterujące zasilaniem 220v końcowki mocy (oddzielny klocek audio). 12V... poprostu wsadzę do tego mały transformatorek, mostek, kondensator i gotowe. Potrzebuję gotowego prostego schematu z wartościami i symbolami elementów,...

  29 Paź 2012 12:25Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3744

  Przetwornica 500W 12V na 230V

  znalazłem na elektrodzie przetwornicę ale na 220V dodaną 8 lat temu.Szukam schematu - taniego w wykonaniu, dającą z 12V 230V 500W.Gotową kupię na allegro od 100zł ostro w górę, jaki koszt wyniosłby własnej roboty z zakupem częsci podstawowych?

  15 Lis 2012 10:42Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2163

  SZUKAM SCHEMATU!!!! {Wyłącznik światła}

  Też musi mieć zasilanie z baterii akumulatora lub zasilacza sieciowego w miejscu gdzie na schemacie jest napisane +12V żebyś nie miał żadnych wątpliwości GND to biegun ujemny zasilania czyli – (minus)Natomiast ten schemat jest bezpośrednio zasilany z sieci 220V bez separacji galwanicznej...

  12 Gru 2003 23:41Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 5038

  Poszukuje prostego schematu przetwornicy12V/220V 50 Hz

  Poszukuje jekiegoś w miare prostego schematu przetwornicy z 12V na 220V 50 hz do zasilania odbiorników radiowo telewizyjnych. Ma to być temat mojej pracy dyplomowej. Może ktoś ma inny pomysł na prace dyplomową taki nie za trudny:). Ucze sie w technikum o profilu: energo elektronikZ góry dzięki za pomoc...

  16 Wrz 2004 15:14Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1768

  Lampa stroboskopowa DIXSON 414/1977 - schemat urządzenia

  podaj email. mam schemat innej ale one wszystkie dzialaja na tej samej zasadzie. roznica moze byc w zasilaniu pomiedzy tymi na 220V a tymi na 12VDodano po 6taki jest wg. mnie i mojego pomyslu. zrobilem go i dziala dobrze!

  Samochody Szukam 20 Paź 2015 10:25Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3194

  Przetwornica 12V na 230V, jaki transformator?

  a jesdzcze pytanko... mam laptopa... starszego... zasilany z 220V (compaq 266MHz) czy przetwornica ta ktorej schemat zamiescilem u gory, dam rade zasilic? to tylko laptop, wiele chzba nie potrzebuje, ale wole sie zapytac przed montazem

  02 Sie 2005 23:18Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4069

  Prośba o schemat przetwornicy 12/220V

  Znalazłem schemat przetwornicy 12V na 220V 250WAT

  03 Lut 2006 20:04Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 966

  pilnie poszukuje pomocy i schemat do TV RADIOTONE TV 7100 VT

  Witam wszystkich mam problem z tym TV pewnego dnia wyłączyłem telewizorek wieczorem i już rano się nie chciał uruchomić. zaczołem szukać do niego schematu ale bez rezultatów ani nie pasuje od triluxa ani od beco ani od philipsa jak to opisują niektórzy na forach z serwisem RTV. Sprawdziłem w TV przetwornice...

  TV Serwis 20 Lip 2006 15:28Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1827

  Poszukuję schematu do tego TV Philips 14 tx 2004/02l

  Szukam schematu do tego tv, nie gra po złym podłączeniu przewodów12v-220v.!!! Podaj markę, symbol i rodzaj urządzenia w temacie!!!Posty bez powyższego w tytule, następnym razem, będą przenoszone do KOSZA.

  Schematu/instrukcji/artykułu 10 Cze 2006 15:34Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 746

  awaryjne zasilanie dla 12V - ktoś pomoże?

  aaa no tak, na schemacie napisałeś przecież że diodka MBR ale ja nie domyśliłem się na początku, że to początek symbolu;) ok teraz już wiem wszystko... jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI!.... co do potrzebnego mechanika - to wszystko zależy od tego co się akurat chce sterować;) nie zawsze to musza być...

  02 Paź 2006 18:21Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 4731

  przetwornica napięcia 12V/230V moc 50-80W szukam schematu

  szukam schematu przetwornicy napięcia 12V na napięcie 220V o mocy 50-80 W, o małym prądzie w stanie spoczynku.pozdrawiamAndrzej

  27 Paź 2006 07:45Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2927

  Schemat do Orion DVD/C-1020X - jaki układ sterujący?

  Przez pomyłkę podłączone 24V, w zasilaczu wyparowała nawet część scieżek,uszkodzone:-bezpiecznik(zostały tylko koncówki)-Tranzystor Q3802(rozleciał się) jaki lub zamiennik-D3801 zwarta-D3803 zenera -chyba 10V, zwarta-Q3806 Tranzystor C3198 zwarty-dioda zabezpieczająca przekaźnik D3809...

  11 Sty 2007 11:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1127

  Co to za agregat? Szukam danych. Schemat podłączenia.

  to jest napewno agregat, ma wyjscie na 220V i wyjscie na 12V, tylko nie wiem jakiej mocy i potrzebny schemat połączeń, rozebrałem go, uzwojenia są chyba popalone, ze stojana wychodzi 8 przewodów ale nie wiem jak sprawdzić czy uzwojenia są dobre.

  01 Kwi 2007 05:34Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1686

  Potrzebuje schemat zasilacza beztransformatorowego

  Potrzebuje schemat zasilacza beztransformatorowego który mi z 220v przełoży na 12v.

  28 Sie 2007 12:02Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3152

  Powolne zapalanie światła 20W / 12V

  Diak kosztuje około 20gr, tyrystor i termistor po 2zł. Układ jest zasilany z 230V i wpinasz go szeregowo z żarówką( żarówkami).Istnieje duże prawdopodobieństwo, że triak nie rozgrzeje się więcej niż 70° ( a to zależy też od tego ile tych żarówek o jakiej łącznej mocy) a wtedy termistor będzie miał...

  16 Lis 2007 18:22Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 7323

  Szukam schemat do przetwornice akumulatorowe VC2000....

  Szukam schemat do przetwornice akumulatorowe VC2000/12 (Przetwornica 2000/4000W/12V) - 12V na 220V?Proszę o szybka odpowiedź...Będę bardzo wdzięczny..Pozdrawiam Wireless Lan...

  Inne Szukam 10 Mar 2009 22:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1149

  Telestar 4004 8 cali(? ) pinout wtyczki albo schemat

  Jest to wtyk Junost taki radz. wyrób OTVC z ekranem w PL 14" tutaj widocznie sprzedawany jako Telestar z mniejszym ekranem 8"*przód TV prawie ten samjedna para pin"ów to zasilanie 220Vdruga para to zasilanie 12V z akumul. samochod.-były oddzielne kable / nie pomyl tylko pinówUzyj opcji...

  TV Szukam 16 Mar 2009 14:40Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4240

  Trigger 12V - odbiornik

  Potrzebuję również sterownik triger ale do ekranu elektrycznego avtek czy jest jakiś prostszy dostępny gdzieś schemat, porostu zwiń i rozwińsilnik w ekranie to 220v 15wprojektor optoma hd65może da rade zmodyfikować istniejący sterownik?

  09 Wrz 2009 20:51Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5746

  proste zmniejszenie napięcia z ~16v na 12v - czy możliwe?

  Na tym schemacie jest fajka przy wersji na 220V stąd może wynikać wyższe napięcie na wtórnym trafa.A takie zdjęcia to jak sprzedajesz możesz dawać, tu niczego nie idzie odczytać, nawet nie można się dopatrzyć na jakie napięcie są przekaźniki a o tym scalaku na radiatorze nie wspomnę, ciężko było kabelek...

  28 Kwi 2016 14:59Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 3237

  Szukam schematu do zasilacza typ E06 f-my Univex

  Szukam schematu do j. w. ( wej. 220V~; wyj. 12V~) 28 Sty 2017 22:20Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 666

  problem ze schematem termostatu

  mi tu nie chodzilo o przerobki, tylko jaki przekażnik wstawić zamiast orginalnego. na cyfronice widzialem taki, który jest sterowany prądem 5 albo 12v(prąd, ktory załącza przekażnik). i wlasnie o to tylko mi chodzi jakim pradem jest sterowany orginalny. na tej podstawie dobralbym jakis inny przekażnik,...

  30 Kwi 2004 15:17Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 5647

  Schematy elektroniczne #1

  Przet. jpg - schemacik prostej przetwornicy 1, 5V - 12V. Potencjometrem P ustalamy najlepszy tryb pracy (duża wydajność). Według opisu wydajność tego urządzenia powinna być nie mniejsza jak 80%. Jeśli prąd wyjściowy jest mniejszy jak 200mA to można zastosować diody 1N4148. Maksymalna moc wyjściowa według...

  30 Sie 2004 15:23Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6752

  Szukam schematu zasilacza ATX na 12 volt

  mozna kupić gotowe przetwornice do samochodów12V DC-> 220V AC

  31 Gru 2004 08:53Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2262

  Schemat przetwornicy na układach SG3525 I BUZ11.

  Potrzebuje schemat przetwornicy na układzie SG3525 i na dwuch tranzystorkach BUZ11, żeby z 12V robiła mi 220V o mocy wyjściowej w przedziale od 500W do 1Kw lub większej jeśli to możliwe.Prosiłbym o przysłanie mi jakiegoś schematu pod e-mail: radcon(at)wp. plDziękuję!!!

  28 Kwi 2006 15:55Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 30625

  Potrzebuje schemat jakiejś prostej przetwornicy

  No tak powino być z 12V z akumlatora samochodowego na 220V 5A i 200WCoś mi tu nie pasuje, 220V i 5A to jest 1100W, tyle nie wyciśniesz z akumulatora, natomiast 200W ta przetwornica i akumulator 'wydoli' na kilka godzin, zależnie od pojemności akumulatora.Wówczas w układ mocy dajesz po 3 tranzystory...

  17 Sie 2005 16:03Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1302

  potrz()bny schemat przetwornicy 12/220V-powiedzmy 400W

  robię centralne ogrzewanie mieszkania i potrzebuję w przypadku braku 220V z zsieci zasilić pompkę w obiegu CO z akumulatora 12V.pozdrawiam

  19 Paź 2006 22:46Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 9738

  Szukam schematu - ściemniacz do neonow

  hmmm, kiedys mialem okazje widziec takie cudo jak przetworniczka 12V na 220V o niewielkiej mocy i Zasilala swietlowke. Bajer polegal na tym, ze przetworniczka pracowala z czestotliwoscia nie 50 Hz tylko 1 kHzDzieki temu swietlowka pracowala bez dlawika i startera, ale swiecila znacznie slabiej niz...

  19 Cze 2006 23:55Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 920

  Zasilacz do Asus EEE PC 904 HD potrzebny schemat

  Podłączałem bezpośrednio do akumulatora i wszystko było ok. Napięcie około 12, 7V. Myslę że zastosowanie zwyklego stabilizatora 12V podłączonego do np. gniazda zapalniczki rozwiąże sprawę. Różnica napięć podczas załączonego silnika wyniesie wówczas około 1, 8V więc rozmiar radiatora do chłodzenia stabilizatora...

  Laptopy Hardware 29 Kwi 2009 12:12Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3190

  Modyfikacja schematu ściemniacza żarówki

  Podłączę się do tematu z pytaniem. Czy prąd wysterowany fazowo można obniżyć transformatorem, wyprostować mostkiem (jakim? ), ograniczyć prądowo i podać na diodę?Generalnie idea jest taka aby wysterować fazowo napięcie (czy prąd? ) przesłać na jakąś odległość tam obniżyć, wyprostować i zasilić diodę...

  03 Lis 2011 18:00Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 9211

  Potrzebuję schemat do odtwarzacza Pioneer PD-207

  a mogę podpąć do wejścia zasilającego przejściówke z 220V na zapalniczkowe () bo w sumie wyjdzie na to samo.

  Audio Szukam 27 Kwi 2014 16:11Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3513

  Belka led do akwarium - schemat podłączenia

  Znalazłem w swoich szpargałach zasilacz na którym pracowały mi kiedyś paski ledowe.Dokładnie jest to zasilacz LD ZAS30W-30Wejście 220V-240V~50Hz.Wyjście 12V DC / 30WBędzie dobry do zasilenia kilku obwodów?

  18 Paź 2015 11:50Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 11664

  Nagrzewnica Sirocco, schemat połączeń, zasada działania

  Informacji na temat pompek i ich wydajności ciąg dalszy. Jeżeli ktoś do końca wierzy w to co jest napisane na pompce / wydajność /, muszę go wyprowadzić z błędu. Oprócz danych z pompki musimy jeszcze wiedzieć do jakiego silnika była przeznaczona. Szczególnie niezbędne jest to przy pompkach 1, 7 l/h...

  Samochody Klimatyzacje Ogrzewanie 31 Sty 2023 14:23Odpowiedzi: 1083 Wyświetleń: 470518

  Schemat instalacji dzwonkowej w bloku z wielkiej płyty - nie działa nowy gong

  Jeśli dzwonek jest na 220V to weź jakiś przewód i podłącz go do gniazdka i sprawdź czy działa na początek. Czy instalacja dzwonka jest na pewno na 230V. U znajomego jak montowałem kiedyś dzwonek w bloku z wielkiej płyty była na 12V(Powinieneś jedynie odłączyć stary dzwonek i wpiąć nowy. Ewentualnie...

  Elektryka Dla Każdego 09 Maj 2020 11:50Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 3477

  Schemat zasilacza 230/12 - 14v 1000-1500W

  ogrzewanie 2x400 W albo czajnik. Jak je zbudowałeś? Interesuje mnie moc 1x lub 2x 350-400W bo w pewnych sytuacjach 1000W to dla mnie za duża moc.Czajnik na 12V czy klasyczny na 220V:? :2x 750W, +12. 0V przy 62. 5A wszystko na 12V. Pomyśle niezaczerpnięty od jednej z osób.Z powodu mojej...

  26 Lip 2020 19:15Odpowiedzi: 39 Wyświetleń: 1302

  Instalacja oświetlenia przyczepy Niewiadów n126 - czy dobry schemat?

  A czy linka LGY się nada bo jest na napięcie znamionowe 450/750V Nada się. Na odwrót --coś co jest przeznaczone do niższego napięcia np. 12 V nie można użyć do napięcia 230 VDobra, bo bałem się o większe natężenie występujące przy prądach 12V porównyjąc do 220V - że przewód nie da rady ze zbyt...

  17 Kwi 2021 17:39Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2931

  Czy dodanie do 1 schematu 2 uruchomi wentylator? Sprzęt: przetwornica 12/230.

  Ty nie masz pojęcia o czym piszesz...Jeśli Ci faktycznie tak zależy to możesz kupić to: [url=pl. aliexpress. com/item/32966124901.... przetwornica i falownik w jednym. Z jednej strony podłączasz akumulator 12V, z drugiej dostajesz 220V sinusa. Nic innego nie wymyślisz.

  04 Cze 2021 19:22Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 552

  poszukuje schematu przetwornicy z 12V na 220V 50Hz

  Bardzo prosze o zaproponowanie mi schematu oraz matrycy i spisu elementów do przetwornicy z 12V na 220V 50HSzukałem i nie mogłem znaleść

  25 Wrz 2006 05:50Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1700

  Schemat przetwornicy z 6V na 12V lub 220V

  Szkoda, że tamta przetwornica działa w drugą stronę... 12->6V....Przepraszam małe niedopatrzenie, gdzieś na forum znalazłem i bylo źle potpisane, sorki za niedopatrzenieZnalazłem jeszcze coś takiego:Z 6V na 12VZ 12V na 220V

  25 Lis 2006 13:31Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1713

  Schemat przetwornicy z 12V na 220V

  areksz5!Twój transformator TS6 "mieści się" w możliwościach współpracy z układem TDA2005, układ nie jest skomplikowany, ale dla pewności działania, scalaka trzeba przymocować do radiatora, nie musi być nawet duży, dla tej mocy wystarczy 25cm2. Radiator nie musi być izolowany, będzie na nim "-" zasilania.Układ,...

  18 Sie 2008 09:36Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 10153

  Schemat przetwornicy z 12V na 220V

  Witam. Poszukuję schematu budowy przetwornicy z czystym sinusem, takiej jak na allegro. Z powodu wysokiej ceny tego urządzenia, chętnie spróbuję wykonać sam. Poszukuję schematu budowy przetwornicy czysto sinusoidalnej na 600wat z 12V na 220V. Prosze o pomoc. :cry:

  21 Cze 2009 17:35Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2337

  Siemens MCM 1707 NTD Zwężony obraz w poziomie

  Cześć.Napięcie w zasilaniu hota tak jak pisałem 220V, wg schematu podają 195V niewiem czy nie jest za duże - wymieniłem w nim ela.Przy sprawdzaniu na żarówce ubiłem IRf740. Ale na początku dawał przy żarówce ok 62V a puźniej tak jakby szedł na 220V żarówa zaczynała ostro świecić i linia szerokości...

  Monitory Serwis 30 Wrz 2005 18:18Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1140

  Zadanko - mostek Gretza. Jakie prądy i napięcia muszą wytrzymać elementy?

  Mam taki problemik z banalnym zadaniem, ale nie wiem od czego zacząćTreśćNarysuj mostek Gretza ze stabilizatorem szeregowym. Jakie prądy i napięcia muszą wytrzymać elementy zasialcza jeżeli na obciążeniu ma byc 1A; 12Vschemat jest tylko taki że na wej ziemnne 220Vblok z napisem zasilaczwyj...

  16 Mar 2005 01:10Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2452

  Sterowanie lampką LED z dwóch tranzystorów

  Próbowałam też dać po porstu na PORTD. RD0 jedynkę, wtedy powinna zgasnąć żarówkę, skoro steruję stanem niskim ale nic się nie stało.A to ciekawi mnie, jakie wtedy było napięcie na pinie uC, na bramce MOSFET-a, na jego drenie...Przedtem było spoko, teraz mam dziwne wyniki na porcie 0 V, UGS...

  24 Wrz 2015 08:58Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1662

  Zbyt wysokie napięcie ladowania Bester BZB 24/25

  Przepraszam kolegów za błąd, że prostownik nazwał produktem NRD, a nie PRL! Sam nie mogę zrozumieć, jak popełniłem taki błąd! Instrukcja prostownika na moim ekranie monitora! Prawdopodobnie, jest to wiosenne zaostrzenie sklerozy! Niestety, to nie zmieni napięcie zasilania - 220V. Kollego, gimak! Więc...

  13 Kwi 2021 11:40Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 681

  Podłączenie Głośników 8, 4, 3 Ohm do chińskiego wzmacniacza AC/DC D10OK HIFI + Analizator w. AVT2864

  Czy w kolumnie jest jakaś zwrotnica? Te elementy na schemacie to skąd są?Głośnik 15cm będzie głośnikiem średniotonowym, więc będzie mógł grać w kolumnie, jeśli będzie dla niego oddzielna komora. Czy w kolumnie jest taka komora? Jak nie, to musisz ją zrobić.Tej zwrotnicy nie ma, poszperałem w...

  Głośniki i Zestawy Głośnikowe 02 Sty 2023 17:11Odpowiedzi: 38 Wyświetleń: 963

  Oznaczenia transformatora

  Szkoda że nie ma pktu odniesienia (np pudełko zapałek postawione obok)Jeżeli nikt ci nie pomoże to zrób tak:Omomierzem zmierz oporność między wyprowadzeniami trafora(wszystkie kombinacje-bo mogą być uzwojenia dzielone). Notuj wartość oporności między wyprowadzeniami. Oczywiście jeżeli nie są oznaczone...

  04 Lut 2006 15:29Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5698

  Zasilacz i przetwornica

  Jestem laikiem w elektronice, a potrzebuje dla siebie zrobic przetwornice i zasilacz. Jakby mógłby ktoś wspomóc gotowymi schematami albo naprowadzić mnie. Podstawowe pojęcie o elktronice mam.Parametry:Zasilacz prądowy:1A10V maxPrzetwornica:800mA220V->12V... góry dziękuje za wszelką...

  09 Sty 2006 14:52Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1181

  Podłączenie 3 głośników do wzmacniacza

  Witam! Chciałbym podłączyć następujące głośniki:- głośnik wsokotonowy 100W Z=8Ω w rzeczywistości Z=9. 2Ω RMS:50W- głośnik niskotonowy 40W Z=3Ω w rzeczywistości Z=2. 5Ω RMS:20W- głośnik niskotonowy 15W Z=4Ω w rzeczywistości Z=3, 7Ω RMS:?Do takiego wzmacniacza:Dostępne...

  14 Gru 2022 01:42Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 156

  Spis elementów elektronicznych

  RezystoryRezystory nazywane są również opornikami. Służą one głównie do ustalania wartości natężeń prądu płynącego w obwodach elektrycznych lub napięć w poszczególnych punktach układu elektronicznego. Rezystor może mieć różną wartość rezystancji, którą mierzy się w omach (symbol W). Ten symbol...

  08 Mar 2012 09:48Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 35143

  Lodówka turystyczna Elektrolux - jak podłączyć?

  Lodówka Elektrolux z dobrym agregatem. Na 220V chłodzi jak szalona (do 3 stopni). To raczej nie jest lodówka z agregatem w sensie kompresora tylko absorpcyjna gdzie chłodzenie uzyskuje się przez odpowiedni obieg czynnika (amoniaku) i wody a obieg jest uruchamiany przez podgrzewanie. Po lewej na dole...

  23 Wrz 2022 17:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 162

  Instalacja lampy - włączniki schodowe - napięcie

  Mam mały problem. Odinstalowałem starą lampę i włączniki schodowe. Są dwa włączniki. Sprawdzałem napięcie w obu puszkach. W 2 kabelkach jest 12V (czy to normalne), a jak przełączę w jednej puszce to łącznie 3 kabelki mają 12V, ale nie więcej. Po instalacji włączników wg schematu (może coś źle...

  22 Sie 2014 17:06Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1314

  Stacja lutownicza na gorące powietrze - DIY HOT AIR

  Prezentuję projekt stacji lutowniczej na gorące powietrze mojego autorstwa zbudowana została w czasach kiedy stacje byly bardzo drogie. Nie zmienia to faktu że stację z powodzeniem można zbudować w dzisiejszych czasach.Prezentowana stacja lutownicza, jest samodzielnym projektem, opartym na...

  03 Sty 2012 22:01Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 41928

  Programowanie AVR poprzez ISP (DAPA z uisp) z optoizolacją LPT

  Udało mi się w końcu trafić na szczegółowy opis przebiegu programowania poprzez ISP w tych notach aplikacyjnych Atmela:Rzeczywiście, RESET przez rezystor 10k jest do Vcc podłączany, a w takim razie układ z poprzedniego postu z darlingtonem, który potestowałem i symulowałem nie sprawdzi się, jeśli...

  Mikrokontrolery Początkujący 21 Lip 2012 00:58Odpowiedzi: 46 Wyświetleń: 12152

Oznaczenia:
K-1 - K-4 - kontaktrony
S-1 - S-2 - semafory kszta�towe (5811)
ZW-1 - zwrotnica z nap�dem elektromagnetycznym
PA-1 - PA-4 - przeka�niki MT-6 (jednocewkowe)
KL-1, KL-2 - klawiatura (8211)
Z-1 - zasilacz pr�du sta�ego (2 - 16 V) - zasilanie szyn
Z-2 - zasilacz pr�du zmiennego (16 V) - zasilanie zwrotnic, semafor�w, przeka�nik�w
Z-3 - zasilacz pr�du sta�ego 18 V - zasilanie przeka�nik�w MT-6, MT-12

Przybli�� zasad� dzia�ania:
Mamy 2 sk�ady wyposa�one w wagony z podczepionymi magnesami oraz 2 tory stacyjnez wydzielonymi odcinkami zasilania w zale�no�ci od ustawienia semafora.
Oba sk�ady wzajemnie si� steruj�.Sk�ad A stoi na torze 2, semafor S-2 wskazuje "ST�J", zwrotnica ZW-1 ustawionaw dowolnym po�o�eniu, oba przyciski A i B na klawiaturze KL-2 s� podniesione (za��czone),oba przyciski 1 i 2 na klawiaturze KL-2 s� podniesione.
Sk�ad B wje�d�a na stacj� na tor 1, za��cza kontaktron K-1, kt�ry za��cza przeka�nik PA-1a ten z kolei za pomoc� styk�w ustawia semafor S-2 na "JAZDA" i jednocze�nie semafor S-1na "ST�J". Sk�ad 1 wje�d�a na odcinek izolowany i zatrzymuje si� przed semaforem a w tymsamym czasie rusza sk�ad B z toru 2. Opuszczaj�c stacj� zmienia (je�li jest konieczno��)zwrotnic� ZW-1 - kontaktron K-4. Gdy sk�ad B wjedzie ponownie na tor 2 za��czy kontaktron K-2,kt�ry za��cza przeka�nik PA-2 a ten z kolei za pomoc� styk�w ustawia semafor S-1 na "JAZDA"i jednocze�nie semafor S-2 na "ST�J". W�wczas rusza sk�ad Aa zatrzymuje si� sk�ad B.
Je�li zmienimy po�o�enie klawisza A na klawiaturze KL-1 (opu�cimy klawisz) w�wczasnie b�dzie dzia�a� kontaktron K-1 i K-2 i nie b�dzie mo�liwa zmiana ruchu obu sk�ad�w.
Je�li zmienimy po�o�enie klawisza B na klawiaturze KL-1 (opu�cimy klawisz) w�wczasnie b�dzie dzia�a� kontaktron K-3 i K-4 i nie b�dzie mo�liwa automatyczna zmiana zwrotnicyprzez nadje�d�aj�cy sk�ad. Klawisz B wy��czamy w�wczas gdy np. wykonujemy manewry.
Wa�ne jest po�o�enie przycisk�w 1 i 2 na klawiaturze KL-2. Je�li opu�cimy klawisz 1to sk�ad znajduj�cy si� na torze 1 pomimo po�o�enia "JAZDA" semafora S-1 nie pojedzie,gdy� odcinamy w ten spos�b napi�cie ("-"), kt�re podaje semafor. Podobnie dzia�a klawisz 2.
Mo�liwe jest r�wnie� sterowanie r�czne zwrotnic� ZW-1 oraz obydwoma semaforamiz klawiatury KL-1.

Pomys��w i rozwi�za� jest wiele. Mo�na np. zrobi� tak aby sk�ad B wje�d�aj�c na stacj�jednocze�nie za��cza� przeka�nik czasowy (w�wczas kontaktron K-1 pe�ni 2 funkcje).
Styki przeka�nika MT-6 na przyk�adowym schemacie za��czaj� tylko 1 urz�dzenie w danej chwili,ale mo�na zrobi� tak, aby za��cza� kilka urz�dze� jednocze�nie, np. semafor, zwrotnice,przejazd kolejowy. Mo�liwe jest wykorzystanie 2 par styk�w w przypadku zastosowania MT-6,3 par w przypadku korzystania z przeka�nik�w Siemensa oraz 4 par - przeka�nik MT-12.


Oznaczenia styk�w przeka�nik�w MT-6 i MT-12

Zamiast kontaktron�w mo�na zastosowa� styki szynowe (6640), zamiast przeka�nik�w MT-6przeka�niki dwucewkowe (dwustanowe) 8410.
Zamiast klawiatur (8211) mo�na zastosowa� isostaty - s� bardziej uniwersalne od klawiatur,umo�liwiaj� prze��czanie zwrotnic, semafor�w itp., s� idealne do sterowania semaforami�wietlnymi.

Schemat połączeń elektrycznych 12 Voltair 12v6cf

Bezpośredni link do pobrania Schemat połączeń elektrycznych 12 Voltair 12v6cf

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Schemat połączeń elektrycznych 12 Voltair 12v6cf