Konserwacja i usuwanie usterek Aeg Lwx7e8622s

Konserwacja i usuwanie usterek w pralkach Aeg Lwx7e8622s jest konieczne, aby pralka działała poprawnie. Najpierw trzeba wyczyścić i odkamienić pralkę. Następnie należy sprawdzić poziom wody i czujniki. Wszelkie uszkodzone części należy wymienić na nowe. Przeprowadź regularne kontrole, aby upewnić się, że maszyna jest dobrze zabezpieczona. Jeśli wystąpią poważniejsze problemy, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i usuwanie usterek Aeg Lwx7e8622s

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
Vzamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. wzz. wroc. pl, www. bip. pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie przeglądów i serwisowania (konserwacja, usuwanie awarii i naprawy) central przeciwpożarowych, systemów oddymiania, instalacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, węży hydrantowych, gaśnic a także skasowania starych gaśnic, systemu przeciwpożarowych klap odcinających, przeciwpożarowych wyłączników prądu i drzwi przeciwpożarowych oraz zakupu oznakowania ewakuacyjnego w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.Znak postępowania: ZP-9/WZŻ/2016.

II. 2) Rodzaj zamówienia: usługi. 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Miejsce wykonania usług i opis wykonywanych usług:1) Przegląd techniczny systemu sygnalizacji pożarowej przeprowadzany będzie raz do roku w następujących obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków:1. Żłobek nr 11 - ul. Hubska 39, Wrocław,1. 2. Żłobek nr 13 - ul. Wieczysta 107, Wrocław,1. 3. Żłobek nr 15 - ul. Łukowa 37, Wrocław.a) Wykaz central przeciwpożarowych oraz harmonogram prac zawiera Załącznik nr 7do SIWZ. Ilość przeglądów wynosi 3.b) W ramach przeglądu winne być przeprowadzone następujące czynności:- przeprowadzenie próby zalecanej dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej zgodnie z PKN-CEN TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej, część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,- sprawdzenie poprzez spowodowanie zadziałania co najmniej 1 czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawczei pomocnicze,- sprawdzenie każdej czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniamiproducenta,- sprawdzenie sprawności, zdatności centrali sygnalizacji przeciwpożarowej douaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,- sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne,nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,- sprawdzenie i przeprowadzenie próby wszystkich akumulatorów,- przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób, określonych przezproducenta.c) Usunięcie usterek i awarii wynikłych w czasie trwania umowy.d) Usunięcie awarii powinno nastąpić najpóźniej do 2 godzin od chwilitelefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną nawskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Zadanie będzie rozliczane wedługfaktycznych potrzeb Zamawiającego.e) Szczegółowy opis wykonanych prac powinien być odnotowany w książce pracyinstalacji wraz z datą i zakresem działań.f) Koszt zakupu części zamiennych ( KZ) użytych do napraw nie może być wyższyniż 50% licząc od cen zakupu katalogowych.g) Wykonawca po wykonanej usłudze zobowiązany jest do przekazania jednegoegzemplarza protokołu z każdorazowego przeglądu lub usuwania usterek awarii Pani Kierownik żłobka lub osobie upoważnionej oraz drugiego egzemplarza protokołu do Budynku Administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu. Protokół musi zostać przekazany w terminie 3 dni od dnia dokonania czynności w formie pisemnej.h) Szczegółowy opis wykonanych prac musi zostać odnotowany przez Wykonawcę w książce pracy instalacji wraz z datą i zakresem działań.i) Wykonawca musi umieścić na centrali sygnalizacji pożarowej Nazwę i numer telefonu.j) Wykonawca będzie prowadził wszelkie działania w godzinach pracy żłobków, czyli między godziną 8. 00 a 15. 00 od poniedziałku do piątku. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w innym terminie za zgodą kierownika żłobka. Podjęcie wszelkich czynności Wykonawca będzie musiał zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej lub faxem Kierownikowi żłobka lub osobie upoważnionej przez kierownika w terminie minimum 2 dni przed podjęciem działań. Wykaz obiektów wraz z danymi kontaktowymi zawiera załącznik nr 15 do SIWZ.k) Konserwacja oraz usunięcie awarii i usterek powinno być prowadzone wyłącznieprzez właściwie Przeszkolonych specjalistów, którzy są również specjalistami wzakresie przeglądów, obsługi technicznej i napraw instalacji.2) Przegląd techniczny systemów oddymiania wraz z przynależnymi urządzeniamiprzeprowadzany będzie raz do roku w następujących obiektach WrocławskiegoZespołu Żłobków:2. Żłobek nr 1 - ul. Lwowska 20, Wrocław,2. Żłobek nr 2 - ul. Zemska 33, Wrocław,2. Żłobek nr 4 - ul. Kłodnicka 25, Wrocław,2. 4. Żłobek nr 7 - ul. Drukarska 9, Wrocław,2. 5. Żłobek nr 8 - ul. Sądowa 6, Wrocław2. 6. Żłobek nr 10- ul. Henryka Brodatego 17, Wrocław2. 7. Hubska 39, Wrocław,2. 8. Wieczysta 107, Wrocław,2. 9. Żłobek nr 14 - ul. Mulicka 4c, Wrocław.Wykaz systemów oddymiania oraz harmonogram prac zawiera Załącznik nr 8 doSIWZ. Ilość przeglądów wynosi 9.a) Usunięcie usterek i awarii wynikłych w czasie trwania umowy.b)Usunięcie awarii powinno nastąpić najpóźniej do 2 godzin od chwilitelefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem lub drogą elektronicznana wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Zadanie będzie rozliczane wedługc) Koszt zakupu części zamiennych ( KZ) użytych do napraw nie może być wyższyd) Wykonawca po wykonanej usłudze zobowiązany jest do przekazania jednegof)Wykonawca musi umieścić na centrali sygnalizacji oddymiania Nazwę i numertelefonu.g)Wykonawca będzie prowadził wszelkie działania w godzinach pracy żłobków, czylimiędzy godziną 8. Zamawiający dopuszczaprowadzenie prac w innym terminie za zgodą kierownika żłobka. Podjęcie wszelkichczynności Wykonawca będzie musiał zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej lubfaxem Kierownikowi żłobka lub osobie upoważnionej przez kierownika w terminieminimum 2 dni przed podjęciem działań. Wykaz obiektów wraz z danymikontaktowymi zawiera załącznik nr 15 do SIWZ.h) Konserwacja oraz usunięcie awarii i usterek powinno być prowadzone wyłącznie3) Przegląd techniczny przeciwpożarowych wyłączników prądu przeprowadzanybędzie raz do roku w następujących obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków:3. Zemska 33, Wrocław,3. Kłodnicka 25, Wrocław,3. Żłobek nr 6 - ul. Krowia 1, Wrocław3. Drukarska 9, Wrocław,3. Sądowa 6, Wrocław,3. Żłobek nr 10 - ul. H. Brodatego 17, Wrocław,3. Hubska 39, Wrocław,3. Wieczysta 107, Wrocław,3. Mulicka 4c, Wrocław,3. 10. Łukowa 37, Wrocław,a) Wykaz przeciwpożarowych wyłączników oraz harmonogram prac zawiera Załączniknr 9 do SIWZ. Ilość przeglądów wynosi 10.- Test, który należy przeprowadzić poprzez załączenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.- Po załączeniu wyłącznika ppoż. należy:dokonać sprawdzenia czy zostały odłączone od zasilania wszystkie urządzenia i obwody, oprócz tych, których funkcjonowanie podczas pożaru jest niezbędne,dokonać sprawdzenia czy wyłącznik przeciwpożarowy nie odłącza od zasilania drzwi wejściowych sterowanych elektrycznie.- Sprawdzić stan techniczny wyłącznika, poprawność jego zamontowania orazprawidłowość jego oznakowania zgodnie z Polską Normą - 01256.- Sprawdzić czy załączenie wyłącznika nie powoduje samoczynnego załączeniadrugiego źródła energii elektrycznej.- W książce kontroli należy zapisać datę testu i jego wyniki ( wyszczególnićobwody, urządzenie, które nie są odłączane wyłącznikiem).telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem lub drogą elektronicznąe) Koszt zakupu części zamiennych ( KZ) użytych do napraw nie może być wyższyf)Wykonawca po wykonanej usłudze zobowiązany jest do przekazania jednego egzemplarza protokołu z każdorazowego przeglądu lub usuwania usterek awarii Pani Kierownik żłobka lub osobie upoważnionej oraz drugiego egzemplarza protokołu do Budynku Administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Protokół musi zostać przekazany w terminie 3 dni od dnia dokonania czynności w formie pisemnej.g) Szczegółowy opis wykonanych prac powinien być odnotowany w książce pracyh)Wykonawca będzie prowadził wszelkie działania w godzinach pracy żłobków, czyli między godziną 8. Wykaz obiektów wraz z danymi kontaktowymi zawiera załącznik nr 15 do SIWZ.i)Konserwacja oraz usunięcie awarii i usterek powinno być prowadzone wyłącznieprzez właściwie Przeszkolonych specjalistów, którzy są również specjalistami w zakresie przeglądów, obsługi technicznej i napraw instalacji.4) Przegląd techniczny instalacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzany będzie raz do roku w następujących obiektach WrocławskiegoPrzegląd techniczny hydrantów zewnętrznych dotyczy następujących obiektów:4. Żłobek nr 2, ul. Zemska 33, Wrocław,4. Żłobek nr 5, ul. Dokerska 5, Wrocław,4. Żłobek nr 15, ul. Łukowa 37, Wrocław.Przegląd techniczny hydrantów wewnętrznych (zawór hydrantowy) dotyczy następujących obiektów:4. 1 a. Żłobek nr 1, ul. Lwowska 20, Wrocław,4. a. Kłodnicka 25, Wrocław,4. Żłobek nr 5 - ul. Krowia 1, Wrocław,4. Drukarska 9, Wrocław,4. Sądowa 6, Wrocław,4. Żłobek nr 9 - ul. Wrońskiego 13d, Wrocław,4. Brodatego 17, Wrocław,4. Hubska 39, Wrocław,4. 11. Żłobek nr 12 - ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,4. 12. Wieczysta 107, Wrocław,4. 13. Mulicka 4c, Wrocław,4. 14. Łukowa 37, Wrocław,4. 15. Budynek administracyjny - Fabryczna 15, Wrocław.Przegląd techniczny węży hydrantowych dotyczy następujących obiektów:4. ab. Żłobek nr 9- ul. Wrońskiego 13d, Wrocław,a)Wykaz instalacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, węży hydrantowych orazharmonogram prac zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ. Liczba hydrantówzewnętrznych podlegająca przeglądom wynosi 3, liczba hydrantów wewnętrznychpodlegająca przeglądom wynosi 61, natomiast węży hydrantowych 2.Hydrant powinien być zamknięty (zakręcony) i pod ciśnieniem. Należy sprawdzić czy:- urządzenia są nie zastawione, nie uszkodzone, elementy nie są skorodowane, nie ma przecieków,- instrukcja obsługi jest czysta i czytelna,- miejsce umieszczenia jest oznakowane,- mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie,- wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia),- miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim w zakresie pomiarowym,- wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymienionyna nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze,- zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte,- bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach,- dla bębnów z wahliwym zamocowaniem sprawdzić czy oś (zamocowanie) obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 180,- przy bębnach ręcznych sprawdzić czy zawór odcinający jest właściwego typui czy działa łatwo i prawidłowo,- przy bębnach automatycznych sprawdzić pracę zaworu automatycznego orazsprawdzić właściwą pracę serwisowego zaworu odcinającego,- sprawdzić stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów), szczególnąuwagę zwrócić na odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia,- jeżeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzić, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają,- sprawdzić, czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje,- sprawdzić pracę prowadnic węża, upewnić się, że są właściwie i pewnie zamocowane,- pozostawić hydranty i instalację w stanie gotowym do natychmiastowegoużycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy zawór hydrantowy lubhydrant powinien być oznakowany NIECZYNNY i kompetentna osobapowinna powiadomić o tym użytkownika właściciela.na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Zadanie będzie rozliczane według faktycznych potrzeb Zamawiającego.f)Wykonawca po wykonanej usłudze zobowiązany jest do przekazania jednego egzemplarza protokołu z każdorazowego przeglądu lub usuwania usterek awarii PaniKierownik żłobka lub osobie upoważnionej oraz drugiego egzemplarza protokołu doBudynku Administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15we Wrocławiu. Protokół musi zostać przekazany w terminie 3 dni od dnia dokonaniaczynności w formie pisemnej.g) Szczegółowy opis wykonanych prac powinien być odnotowany w książce kontroli instalacji wraz z datą i zakresem działań.h) Konserwacja i przegląd powinny być zapisane na wywieszce (naklejce), któranie może zakrywać żadnych oznaczeń producenta. Na wywieszce należyumieścić słowo SPRAWDZONE, nazwę i adres dostawcy urządzenia,jednoznaczna identyfikacja osoby kompetentnej (konserwatora), datę (miesiąci rok) ważności przeglądu.i) Wykonawca będzie prowadził wszelkie działania w godzinach pracy żłobków, czylimiędzy godziną 8. Podjęcie wszelkichj)Konserwacja oraz usunięcie awarii i usterek powinno być prowadzonewyłącznie przez właściwie Przeszkolonych specjalistów, którzy są równieżspecjalistami w zakresie przeglądów, obsługi technicznej i napraw instalacji.5) Przegląd techniczny przeciwpożarowych drzwi przeprowadzany będzie raz doroku w następujących obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobików:5. Lwowska 20, Wrocław,5. Zemska 33, Wrocław,5. Kłodnicka 25, Wrocław,5. Drukarska 9, Wrocław,5. Sądowa 6, Wrocław,5. 6 Żłobek nr 10- ul. Brodatego 17, Wrocław5. Hubska 39, Wrocław,5. Wieczysta 107, Wrocław,5. Mulicka 4c, Wrocław,a) W ramach przeglądu Wykonawca sprawdza:- Sprawność działania wszystkich elementów składowych drzwi.- Poprawność funkcjonowania wszystkich elementów blokujących zapadkowych.-Działanie samozamykacza - zalecana jest skuteczność samoczynnego zamykania przynajmniej od kąta otwarcia 10°. Należy sprawdzić czy prędkość samozamykacza drzwiowego jest regulowana w granicach podanych w instrukcji producenta.- Czy nie zostały dodane lub usunięte jakiekolwiek urządzenia, które mogłyby mieć wpływ na działanie drzwi.- Czy wszystkie elementy składowe są pewnie zamocowane i czy wszystkie uszczelnienia lub uszczelki są nadal nieuszkodzone.- Sprawdzenie szczeliny między posadzką a podłogą, ( luz musi być zgodny z zaleceniem producenta)- Sprawdzanie i ewentualne poprawianie mocowania zamków i rygli.- Przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych.- Wymiana elementów i części drzwi musi być zgodna z zaleceniem producenta i posiadać świadectwo dopuszczenia.b) Usunięcie usterek i awarii wynikłych w czasie trwania umowy.c) Usunięcie awarii powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 1-ego dnia od chwilid) Koszt zakupu części zamiennych ( KZ) użytych do napraw nie może być wyższye)Wykonawca po wykonanej usłudze zobowiązany jest do przekazania jednego egzemplarza protokołu z każdorazowego przeglądu lub usuwania usterek awarii Panif) Szczegółowy opis wykonanych prac powinien być odnotowany w protokole wraz zdatą i zakresem działań.g) Wykonawca będzie prowadził wszelkie działania w godzinach pracy żłobków, czylih) Konserwacja oraz usunięcie awarii i usterek powinno być prowadzone6) Przegląd techniczny gaśnic przeprowadzany będzie raz do roku wnastępujących obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków:Przegląd techniczny gaśnic dotyczy obiektów:6. Lwowska 20, Wrocław,6. Zemska 33, Wrocław,6. Żłobek nr 3 - ul. Białowieska 27, Wrocław,6. Kłodnicka 25, Wrocław,6. Dokerska 5, Wrocław,6. Krowia 1, Wrocław,6. Drukarska 9, Wrocław,6. Sądowa 6, Wrocław,6. Wrońskiego 13d, Wrocław,6. Brodatego 17, Wrocław,6. Hubska 39, Wrocław,6. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,6. Wieczysta 107, Wrocław,6. Mulicka 4c, Wrocław,6. Łukowa 37, Wrocław,6. 16. Budynek administracyjny - Fabryczna 15, WrocławZakup nowych gaśnic proszkowych 4 kg ( GP 4x) i UGS 2x służących do gaszenia pożarów, u których producent zaleca przegląd i konserwacje przynajmniej raz na 12 miesięcy dotyczy następujących obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków:6. a Żłobek nr 11- ul. Hubska 39, Wrocław,Kasacja gaśnic dotyczy obiektów następujących obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków:6. Żłobek nr 11- ul. Hubska 39, Wrocław,a) Wykaz gaśnic oraz harmonogram prac zawiera Załącznik nr 11 do SIWZ. Liczba gaśnicpodlegających przeglądom wynosi 120, liczba gaśnic podlegających zakupowi wynosi 1, liczba USG 4x podlegająca zakupowi wynosi 1, natomiast liczba gaśnic podlegających skasowaniu wynosi 4.- Zakres czynności serwisowych przy wykonywaniu corocznego przeglądu gaśnic podstałym ciśnieniem (typu x). Przed przystąpieniem do czynności serwisowychnależy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwałe oznakowania nazbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy. Następnie należy wykonaćnastępujące czynności:- Sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy:stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka),stan zbiornika,czytelność etykiety,stan zaworu,wskazanie manometru (wskazówka powinna znajdować się na zielonym polu),drożność i stan węża (jeżeli występuje danym typie gaśnicy).- Używając manometru serwisowego sprawdzić ciśnienie panujące wewnątrz zbiornika(w przypadku gaśnic wyprodukowanych przed 2000 r. sprawdzić skutecznośćdziałania manometru będącego na wyposażeniu gaśnicy).- Sprawdzić stan i ilość proszku gaśniczego. (Sprawdzenie jest możliwe bez koniecznościwykręcania zaworu. )-Potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej nagaśnicy. Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:- nazwa i adres zakładu serwisowego,- nazwisko i imię konserwatora,- data wykonania przeglądu (miesiąc rok),- data wykonania naprawy (miesiąc rok),- data następnego badania (miesiąc rok).-Po wykonaniu przeglądu należy zaznaczyć datę jego wykonania i datę następnegobadania.-Przyklejając kontrolkę serwisową Autoryzowany Zakład Serwisowy potwierdza, żegaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie, oraz że spełnia wymaganiaodpowiednich norm (wymienionych na etykiecie gaśnicy).c) Usunięcie usterek i awarii wynikłych w czasie trwania umowy oraz stwierdzonychw trakcie kontroli.d)Naprawa powinna nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zgłoszeniapotwierdzonego faksem lub drogą elektroniczna na wskazany przez Wykonawcę adrese-mail. Zadanie będzie rozliczane według faktycznych potrzeb Zamawiającego.e) Ponowne napełnienie gaśnic wraz z legalizacją na pisemne zlecenie Zamawiającegoprzesłane faksem lub drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adrese-mail. Na wykonanie powyższego Wykonawca ma 7 dni kalendarzowych liczonych oddnia przekazania zlecenia. Zadanie będzie rozliczane według faktycznych potrzebZamawiającego.f)Na czas trwania remontu gaśnic obiekt należy wyposażyć w gaśnice zastępcze o takichparametrach jak gaśnica poddana remontowi.g)Szczegółowy opis wykonanych prac powinien być odnotowany w książce kontroli instalacji wraz z datą i zakresem działań.h) Wykonawca będzie prowadził wszelkie działania w godzinach pracy żłobków, czylizakresie przeglądów, obsługi technicznej i napraw gaśnic.7) Zakup oznakowania ewakuacyjnego i oznakowania ochrony ppoż. Budynek administracyjny - Fabryczna 15, Wrocław.7. Szczegółowy wykaz znaków oraz wielkość zawiera załącznik nr 13 do SIWZ.7. Zakupione znaki należy dostarczyć do budynku Administracji WZŻ, do specjalisty ds. ochrony ppoż. Piotra Kłonowskiego.7. Znaki winny być fotoluminescencyjne, na podłożu płyty sztywnej przyklejane zapomocą taśmy dwustronnej7. Znaki winny spełniać wymagania zawarte w Polskich Normach.8) Przegląd techniczny przeciwpożarowych klap odcinających przeprowadzany raz do roku w następujących obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków:8. Brodatego 17, Wrocław,8. Łukowa 37, Wrocław,a) Wykaz klap odcinających wraz z harmonogramem prac zawiera załącznik nr 14 do SIWZ. Ilość przeglądów 2. Przegląd winien być dokonany wg normy PN-EN 15650Wentylacja budynków- przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach.b) usunięcie usterek i awarii wynikłych w czasie trwania umowy.c) Usunięcie awarii powinno nastąpić najpóźniej do 2-ch godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Zadanie będzie rozliczane według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.d)Koszt zakupu części zamiennych ( KZ) użytych do napraw nie może być wyższyh)Nazwa i numer telefonu Wykonawcy winien być umieszczony na centrali oddymiania.i) Konserwacja oraz usunięcie awarii i usterek powinno być prowadzone wyłącznie2. Wykonawca, jeśli uzna, iż jest to niezbędne, winien dokonać na własny koszt wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonana usługa oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości.3. Wykonawca daje gwarancję na wykonane usługi na 12 miesięcy, na materiały - gwarancja zgodna z gwarancją producenta.4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skutki spowodowaneniewykonaniem lub nienależytym wykonaniem prac.5. Wykonawca bez zgody WZŻ nie może zlecać wykonywania obowiązków wynikających z w w zakresu prac osobom trzecim.6. Wykonawca winien posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prac objętych zamówieniem.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w:- Formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ;- Projekcie umowy wraz z załącznikami do umowy - załącznik nr 6 do SIWZ;. 5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II. 6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71. 35. 61. 00 - Usługi kontroli technicznej50. 00. pl/Uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-sprzetu-bezpieczenstwa">Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa50. 41. 32. pl/Uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-sprzetu-gasniczego">Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego35. 20 - Gaśnice przenośne. 7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31. 2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 340, 00 zł ( trzysta czterdzieści złotych) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy PZP,tj. :a) w pieniądzu;b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) w gwarancjach bankowych;d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ).2. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr 69 1020 5226 0000 6402 0416 7797 Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminuskładania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewubankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bankprowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał tak przelew przedupływem składnia ofert.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formąwadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, ajego ofertę uznaje się za odrzuconą (art. 4).Terminowe wniesienie wadium (w każdej z poduszczonych form jego wniesienia)Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.3. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Sekretariacie WZŻ. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 4.4. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą/przekaże za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zastrzeżeniem pkt. 11.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu niżej wymienionych w pkt 10 i 11 okoliczności.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących o jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

III. 2) ZALICZKI

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ).Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 • III. 2) Wiedza i doświadczenie

 • III. 3) Potencjał techniczny

 • III. 4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • III. 5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III. 1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  III. 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III. 3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III. 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III. 4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III. 6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4) albo w pkt III. 5)

  a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ.b) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ.c) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie dotyczącym dokumentów podmiotów zagranicznych, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wskazane w rozdziale V pkt 3) stosuje się odpowiednio.d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.e) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.f) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lubekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącychgo z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnićzamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacjizamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tychpodmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzebywykonania zamówienia.Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakreszobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jakisposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotemudostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym,niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowaniatego podmiotu w wykonanie zamówienia (np. wiedza, doświadczenie), takidokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotuw wykonaniu zamówienia (uczestnictwo polegające na podwykonawstwie lubuczestnictwo o innym charakterze, sposobie i zasadach).Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 2b,odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałąwskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobównie ponosi winy.g) Dokument, z którego wynika upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty wimieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy składa sięw formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, o ile nie wynika ono zinnych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wmyśl art. 23 ustawy PZP:należy dostarczyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć samodzielnie dokumenty wymienione w rozdz. V pkt (4 oraz pkt (2 ppkt b),i) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienione w rozdz.V pkt (1 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wymienione w rozdz.V pkt (2 Wykonawcy mogą złożyć:wspólnie tj. podpisane przez pełnomocnika, wszystkich wykonawców na jednym dokumencie, a w przypadku oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający popuszcza złożenie oświadczenia przez podpisanie ww. dokumentu przez jednego, kilku lub wszystkich z Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo:,odrębnie tj. podpisanie przez każdego z Wykonawców na odrębnym dokumencie a w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia na odrębnych formularzach przez jednego, kilku lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełniających warunki udziału w postępowaniu.j) W zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadająokreślonym wymaganiom należy przedłożyć do oferty:Oświadczenie iż, przedmiot umowy wykonywać będą osoby posiadające niezbędne kwalifikacje do przeprowadzania:Przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania, przeciwpożarowych wyłączników prądu, instalacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, przeciwpożarowych drzwi,, gaśnic, przeciwpożarowych klap odcinających.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV. 1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - czas usunięcia awarii w godzinach - 5
  • 3 - czas usunięcia awarii w dniach - 5
  • IV. 2)przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

   IV. 3) ZMIANA UMOWY

   przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

   Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

   1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:1) zmian w wykazach adresowych ( dodanie lub odjęcie adresu usługi) zzastrzeżeniem, że maksymalna wartość przedmiotu umowy nie ulegniezwiększeniu,2) zmiany przeznaczenia obiektu,3) gdy ze względów organizacyjnych nastąpi przekazanie w trakcie trwania umowyobiektu do zarządzania innemu podmiotowi gminnemu,4) działania siły wyższej i osób trzecich,5) zmiany terminu wykonania umowy pod warunkiem, że wykonanie umowy wterminie nie było możliwe z powodu siły wyższej.3. W razie niewyczerpania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na zakup częścizamiennych strony dopuszczają możliwość zwiększenia ilości roboczogodzin przyzachowaniu ceny za jedną roboczogodzinę w ramach limitu na zakup części.4. W razie niewyczerpania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na zrealizowanieilości roboczogodzin Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia limitu na częścizamienne w ramach limitu na roboczogodziny.5. Zmiana osób przewidzianych do współpracy w § 9 nie wymaga aneksu lecz pisemnegopowiadomienia. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV. 1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobkówul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław. 4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19. 02. 2016 godzina 11:00, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobkówul. Fabryczna 15, 53-609 WrocławSEKRETARIAT. 5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

   Biznes-Polska. pl
   • O usłudze
   • Oferta
   • Źródła informacji
   • Mapa serwisu
   • Pomoc
   • Regulamin
   • Polityka cookies
   • Polityka przetwarzania danych
   Nasze serwisy
  • GBP. pl
  • Przetargi
  • GBP Research
  • Startinvest. pl
  • Trends. pl
  • Blogzp. pl
  • O firmie
   Referencje
  • "Z przyjemnością rekomenduję firmę Grupa Biznes Polska Sp. j. jako partnera w biznesie w zakresie przesyłania i udostępniania informacji przetargowych.

   Wszystkie prace realizowane są terminowo i profesjonalnie oraz zgodnie z naszymi wytycznymi.

   Doświadczenie i wysoki poziom umiejętności prezentowanych przez pracowników firmy Grupa Biznes Polska Sp. pozwala mi polecić firmę jako profesjonalnego partnera. "

   Impel Security Polska Sp. z o. o. Karolina Staworzyńska - Kierownik Działu Organizacji Sprzedaży

  • Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

   1. Model, np. EWF1204W
   2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
   3. Kod ML, np. 05
   4. Numer seryjny

  Konserwacja i usuwanie usterek Aeg Lwx7e8622s

  Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i usuwanie usterek Aeg Lwx7e8622s

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konserwacja i usuwanie usterek Aeg Lwx7e8622s