Instrukcja obsługi sieci Aeg Oko Lavamat 88830 Update

Instrukcja obsługi sieci Aeg Oko Lavamat 88830 Update jest przydatnym narzędziem, które pomaga użytkownikom w prawidłowej obsłudze i korzystaniu z pralki. Instrukcja zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące korzystania z urządzenia, w tym wszystkie konfiguracje, które można wykonać, aby pralka działała prawidłowo. Instrukcja zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi, instalacji i konserwacji, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące użytkowania urządzenia. Instrukcja obsługi sieci Aeg Oko Lavamat 88830 Update ułatwia korzystanie z tego urządzenia i pomaga użytkownikom uzyskać jak najwięcej z jego funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi sieci Aeg Oko Lavamat 88830 Update

 • W AEG wierzymy, że odpowiednio dbając o urządzenia, a także naprawiając je w razie potrzeby, możemy znacznie wydłużyć ich żywotność, oszczędzając przy tym energię i zasoby. Zapoznaj się z poradami dotyczącymi odpowiedniej troski o sprzęt, aby służył Ci jak najdłużej!

 • Jeśli masz problemy z urządzeniami, może być to łatwe do naprawienia. Nieustannie aktualizujemy nasz zbiór artykułów dotyczących rozwiązywania problemów i napraw, aby umożliwić Ci samodzielne rozwiązanie problemu i poprowadzimy przez możliwe rozwiązania. Jeśli nie, nasi technicy zawsze służą pomocą.

  Dowiedz się więcej

Akcesoria dopasowane do Twojego produktu

Wykorzystaj w pełni swój produkt dzięki odpowiednim akcesoriom. Naczynia, filtry, produkty czyszczące – u nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Kup akcesoria

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli nie masz pewności, jak postępować lub nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, odezwij się do nas – chętnie pomożemy!

 • Wyślij e-mailZadzwoń

  LAVAMAT 41380 UPDATE
  Pralka automatyczna, która jest przyjazna
  œrodowisku naturalnemu
  Instrukcja obs? ugi

  Szanowni Klienci!
  Przed przyst? pieniem do pod?? czenia i eksploatacji pralki prosimy o
  dok? adne przeczytanie instrukcji obs? ugi.
  Na pierwszych stronach podano istotne wskazówki bezpiecze? stwa,
  których nale? y bezwzgl? dnie przestrzegaae.
  Instrukcj? obs? ugi nale? y zachowaae, aby w razie koniecznoœci
  skorzystaae z niej.
  W przypadku sprzeda? y pralki nale? y pami? taae o przekazaniu instrukcji
  obs? ugi nowemu u? ytkownikowi.
  Prosimy o zwrócenie uwagi na znak “Trójk? t ostrzegawczy”
  i / lub wyra? enia “Ostrze? enie”, “Uwaga”. S? to wskazówki o
  szczególnym znaczeniu dla bezpiecze? stwa u? ytkownika i dla
  prawid? owego funkcjonowania urz? dzenia. Nale? y ich
  bezwzgl? dnie przestrzegaae.

  F

  Ten znak b? dzie pomocny Pa? stwu podczas sukcesywnego
  zapoznawania si? z obs? ug? urz? dzenia.
  Informacje opatrzone tym znakiem maj? charakter uzupe? niaj? cy
  i dotycz? obs? ugi oraz praktycznego u? ytkowania urz? dzenia.
  Listek koniczyny oznacza rady i wskazówki dotycz? ce
  ekonomicznego i przyjaznego œrodowisku naturalnemu
  u? ytkowania urz? dzenia.

  Instrukcja obslugi zawiera w rozdziale „Co zrobic, gdy... ” wskazówki
  dotyczace postepowania w przypadku wystapienia zaklócen i usuwania
  ich przez uzytkownika.
  Jezeli nie beda Panstwo w stanie usunac zaklócenia samodzielnie
  zgodnie z podanymi wskazówkami, to nalezy zglosic usterke do
  autoryzowanego zakladu serwisowego.
  Producent jest otwarty na Panstwa zyczenia i uwagi krytyczne.
  Dazymy do ulepszania naszych wyrobów i podnoszenia jakosci
  swiadczonych uslug.
  Personel autoryzowanych zakladów serwisowego sluzy Panstwu
  pomoca w usuwaniu usterek technicznych.

  2

  Instrukcja jest wydrukowana na papierze z recyclingu, który chroni œrodowisko naturalne.
  Nie wystarczy myœleae o ekologii, trzeba dzia? aae.

  SPIS TREŒCI
  Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa................... 4
  Opis pralki....................................................... 8
  Tabele programów........................................... 30
  Mycie i konserwacja......................................... 32
  Objawy i przyczyny zak? óce?
  w funkcjonowaniu pralki.................................... 35
  Instalacja....................................................... 39
  Dane techniczne.............................................. 47
  Autoryzowany serwis........................................ 48

  3

  Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa
  Bezpiecze? stwo urz? dze? elektrycznych marki AEG odpowiada
  wymogom technicznym zawartym w ustawie o bezpiecze? stwie urz? dze?
  elektrycznych. Jako producent urz? dzenia zakupionego przez Pa? stwa
  jesteœmy zobowi? zani do przedstawienia Pa? stwu wskazówek
  dotycz? cych bezpiecznego u? ytkowania urz? dzenia.

  Przed rozpocz? ciem u? ywania pralki

  . Przed przyst? pieniem do ustawienia i instalacji pralki nale? y przeczytaae
  wskazówki dotycz? ce pod?? czenia urz? dzenia.
  . Jeœli zakupili Pa? stwo urz? dzenie w miesi? cach zimowych (przy
  temperaturze minusowej), nale? y przed pod?? czeniem pozostawiae je na
  24 godziny w temperaturze pokojowej.

  Przeznaczenie urz? dzenia

  . Pralka s? u? y do prania bielizny w gospodarstwie domowym. W przypadku
  u? ytkowania pralki niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawid? owej
  obs? ugi, producent nie odpowiada za ewentualne szkody. Ze wzgl? dów bezpiecze? stwa nie wolno dokonywaae przeróbek i
  zmian urz? dzenia. Do prania stosowaae tylko œrodki pior? ce przeznaczone dla pralek
  automatycznych. Nale? y przestrzegaae wskazówek producentów
  œrodków pior? cych. Bielizna przeznaczona do prania nie mo? e zawieraae rozpuszczalników
  zapalnych. Nale? y zwróciae uwag? na to przede wszystkim przy praniu
  odzie? y czyszczonej wst? pnie œrodkami chemicznymi. Pralki nie wolno u? ywaae do prania chemicznego!
  . Œrodki farbuj? ce lub wywabiacz plam mo? na stosowaae, o ile producent
  danego œrodka wyraŸnie zaznaczy to w zaleceniach dotycz? cych
  zastosowania œrodka. Za ewentualne szkody producent urz? dzenia nie
  odpowiada. Do prania stosowaae tylko wod? z sieci. Wod? deszczow? lub u? ytkow?
  mo? na zastosowaae tylko wtedy, jeœli spe? nia wymagania zgodne z
  normami DIN 1986 i DIN 1988.

  4

  Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa

  ? Uszkodzenia spowodowane przechowywaniem pralki w niskiej
  temperaturze (np. zamarzni? cie elementów) nie s? obj? te gwarancj?.
  W razie koniecznoœci ustawienia pralki w niskiej temperaturze
  otoczenia, nale? y odprowadziae ewentualne resztki wody, które znajduj?
  si? w pralce (zob. rozdzia? o wypompowaniu wody). W?? dop? ywowy
  nale? y od?? czyae od zaworu i po? o? yae na pod? odze.

  Bezpiecze? stwo dzieci

  . Cz? œci opakowania (np. folia, styropian) stwarzaj? powa? ne
  zagro? enie dla dzieci. Niebezpiecze? stwo uduszenia si?! Elementy
  opakowania nale? y przechowywaae w miejscu niedost? pnym dla
  dzieci. Zwróciae uwag? na dzieci, które bawi? c si? urz? dzeniami elektrycznymi,
  cz? sto nie dostrzegaj? zwi? zanego z nimi niebezpiecze? stwa. Podczas
  pracy urz? dzenia nale? y zapewniae dzieciom opiek?. Dzieciom nie
  wolno bawiae si? urz? dzeniem! Istnieje niebezpiecze? stwo zamkni? cia
  si? w b? bnie pralki. Urz? dzenie nale? y tak zabezpieczyae, aby do b? bna nie wesz? y dzieci
  lub np. zwierz? ta domowe. Je? eli pralka ma zostaae usuni? ta z gospodarstwa domowego, nale? y
  wyj? ae przewód zasilaj? cy z gniazdka, unieruchomiae zamek pokrywy
  pralki, odci? ae przewód zasilaj? cy i usun? ae wtyczk wraz z resztkami
  przewodu. Uniemo? liwi to zamkniecie sie dzieci w trakcie zabawy w
  b? bnie pralki.

  Bezpiecze? stwo ogólne

  . Urz? dzenie mo? e naprawiaae wy?? cznie personel z autoryzowanych

  placówek serwisowych. Naprawy wykonywane przez osoby bez
  kwalifikacji mog? stwarzaae zagro? enie dla u? ytkownika! W przypadku
  usterki nale? y zwróciae si? do autoryzowanego zak? adu serwisowego.
  o Nie wolno w?? czaae pralki do gniazdka zasilaj? cego, jeœli:
  - instalacja elektryczna jest uszkodzona,
  - uszkodzenia w obr? bie panelu steruj? cego, blatu i coko? u
  spowoduj? swobodny dost? p do wn? trza urz? dzenia.
  o Przed przyst? pieniem do mycia lub wykonywania czynnoœci
  konserwacyjnych nale? y od?? czyae pralk? od sieci zasilania
  elektrycznego, wyjmuj? c wtyczk? z gniazdka lub przy pod?? czeniu
  sta? ym, wy?? czyae w?? cznik bezpiecze? stwa znajduj? cy si? w skrzynce
  z bezpiecznikami lub wykr? ciae bezpiecznik.
  5

  Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa

  . Wyjmuj? c wtyczk? z gniazdka, nie wolno ci? gn? ae za przewód zasilaj? cy!
  . Pralki nie wolno polewaae strumieniem wody, gdy? mo? e to spowodowaae
  pora? enie pr? dem!
  . Do pod?? czenia pralki nie wolno stosowaae rozga?? ziaczy oraz
  przed? u? aczy. Zagro? enie po? arem wskutek zbytniego nagrzania tych
  cz? œci!
  . Chroniae urz? dzenie przed ma? ymi zwierz? tami. Uszkodzenie przewodów
  zasilaj? cych i przewodów doprowadzaj? cych wod? mo? e spowodowaae
  pora? enie pr? dem lub zalanie wod?!

  6

  Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa

  Wskazówki dotycz? ce utylizacji
  Utylizacja opakowania nowego urz? dzenia
  Opakowanie urz? dzenia nale? y usun? ae w sposób zgodny z
  obowi? zuj? cymi przepisami o ochronie œrodowiska. Wszystkie elementy
  opakowania s? przyjazne dla œrodowiska naturalnego i przystosowane
  do bezpiecznego sk? adowania lub spalania w urz? dzeniach s? u?? cych
  do tego celu.
  Równie? tworzywa sztuczne oznaczone nast? puj? cymi symbolami,
  nadaj? si? do powtórnego przetworzenia:
  .

  & gt; PE & lt; = polietylen
  & gt; PS & lt; = polistyrol
  & gt; PP & lt; = polipropylen

  Cz? œci kartonowe wykonano z makulatury i nale? y przekazaae je do
  miejsca zbiórki surowców wtórnych.
  Utylizacja zu? ytego urz? dzenia!
  Jeœli zu? yte urz? dzenie przeznaczone jest do usuni? cia z gospodarstwa
  domowego, nale? y je przekazaae do odpowiedniego punktu utylizacji
  - recyklingu.

  Wskazówki dotyczace ochrony
  srodowiska naturalnego
  . W przypadku prania bielizny srednio zabrudzonej nie ma potrzeby
  wykonywania prania wstepnego, co pozwoli na zaoszczedzenie
  srodków pioracych, wody i czasu oraz przyczyni sie do ochrony
  srodowiska naturalnego!
  . Przestrzeganie zalecen dotyczacych ilosci wsadu bielizny sprawia,
  ze pralka pracuje w sposób oszczedny. W przypadku prania malej ilosci bielizny nalezy uzywac 1/2 - 2/3
  zalecanej ilosci srodka pioracego. Po czyszczeniu wstepnym srodkami do usuwania plam i zabrudzen,
  odziez nalezy prac w nizszej temperaturze. Do prania bielizny (gotowania) lekko i srednio zabrudzonej wystarczy
  ustawic program energooszczedny. Mozna zrezygnowac równiez z uzycia plynów zmiekczajacych. Jesli
  susza Panstwo bielizne w suszarce, bielizna bedzie miekka takze bez
  dodania srodka zmiekczajacego. Jesli pralka podlaczona jest do zasilania woda o srednim i wysokim
  stopniu twardosci (od II stopnia twardosci; patrz “Srodki piorace i
  zmiekczajace”), nalezy stosowac srodki do zmiekczania wody. W takim
  przypadku dozuje sie srodek pioracy w ilosci przeznaczonej dla I. -go
  stopnia twardosci (= woda miekka).
  7

  Opis pralki
  Widok z przodu

  Panel z elementami steruj? cymi

  Pokrywa
  Uchwyt pokrywy

  Klapka os? ony pompy
  opró? niaj? cej

  Nó? ki regulacyjne

  DŸwignia do
  blokowania
  kó? ek

  Pojemnik na œrodki pior? ce i piel? gnacyjne
  Przegródka na œrodki
  pior? ce do prania wst? pnego/
  namaczania/odplamiania oraz
  œrodkido zmi? kczania wody.
  pior? ce w postaci proszku do
  prania zasadniczego lub na
  œrodki do zmi? kczania wody.
  8

  Przegródka na
  p? ynne œrodki
  (p? yn
  zmi? kczaj? cy,
  krochmal).
  Wybielacz

  Opis pralki

  Panel steruj? cy
  Przycisk do ustawiania pr? dkoœci wirowania /
  stop z wod? w pralce
  WskaŸniki przebiegu programu
  Przyciski programów
  dodatkowych

  Lampka kontrolna
  blokady pokrywy

  Programator

  Przycisk
  START /
  PRZERWA

  Wyœwietlacz

  Lampkakontrolna sygnalizuj? ca dodanie
  nadmiernej iloœci œrodka do prania

  Przycisk do ustawiania
  opóŸnionego startu programu

  Programator s? u? y do ustawiania
  programu prania (np. poziom wody,
  ruchy rewersyjne b? bna, cykle
  p? ukania, pr? dkoœae wirowania)
  odpowiednio do rodzaju bielizny i
  ustawiania temperatury prania.
  Wy?? czony " O "
  Po ustawieniu programatora w pozycji Wy?? czony pralka zostaje
  wy?? czona. W pozosta? ych pozycjach programatora pralka jest w?? czona.
  Bia? a i kolorowa bielizna do gotowania "
  "
  Program zasadniczy przeznaczony jest do prania bielizny bia? ej i kolorowej
  do gotowania (bawe? na, len) w zakresie temperatury od 30oC do 95oC.

  9

  Program energooszcz? dny
  Program energooszcz? dny w temperaturze oko? o 670C przeznaczony
  jest do prania lekko i œrednio zabrudzonej bielizny. Czas prania jest
  wyd? u? ony.
  Po?? czenie programu energooszcz? dnego z krótkim jest niemo? liwe.

  Syntetyki "

  "

  Program zasadniczy przeznaczony do prania tkanin syntetycznych (tkaniny
  mieszane). Temperatura prania w zakresie od 40oC do 600C.

  Tkaniny? atwe do prasowania "

  Program przewidziany do prania w temperaturze 40oC syntetyków, które
  musz? byae lekko prasowane lub w ogóle nie trzeba ich prasowaae.

  Bielizna delikatna "

  Program zasadniczy przeznaczony do prania bielizny delikatnej.
  Temperatura prania 300C lub 400C.

  We? na / Pranie r? czne "

  Program zasadniczy (na zimno do 400C) przeznaczony jest do prania
  tkanin we? nianych nadaj? cych si? do prania w pralce automatycznej oraz
  szczególnie delikatnych tkanin, jedwabiu (ze wskazówk? na metce
  “pranie r? czne”

  ).

  Delikatne p? ukanie "
  Oddzielne delikatne p? ukanie przewidziane jest np. do p? ukania odzie? y
  pranej r? cznie (dwa cykle p? ukania, pobranie p? ynu zmi? kczaj? cego z
  przegródki
  , delikatne wirowanie).

  Krochmalenie "

  Oddzielne krochmalenie, oddzielne p? ukanie ze zmi? kczaniem, oddzielne
  impregnowanie wilgotnej bielizny (1 cykl p? ukania, pobranie p? ynu
  zmi? kczaj? cego z przegródki
  , wirowanie).

  10

  Wypompowanie wody "

  Wypompowanie wody z pralki po jej zatrzymaniu si? w pozycji “Stop z
  wod? w pralce " (bez wirowania).

  “Stop z wod? w pralce”
  bielizna pozostaje w b? bnie w wodzie z ostatniego p? ukania i nie jest
  odwirowana.

  Wirowanie "

  wod? w pralce” i wirowanie lub oddzielne wirowanie bielizny z trwa? ych
  tkanin, pranej r? cznie.

  Delikatne wirowanie "

  wod? w pralce” i delikatne wirowanie lub oddzielne wirowanie bielizny
  pranej r? cznie z delikatnych tkanin (syntetyki, jedwab, we? na).

  Przyciski programów dodatkowych
  Dzi? ki programom dodatkowym mo? na dopasowaae
  program prania do stopnia zabrudzenia bielizny.
  Pranie bielizny œrednio zabrudzonej nie wymaga
  korzystania z programów dodatkowych. W zale? noœci
  od rodzaju programu prania, mo? na?? czyae ze sob?
  ich ró? norodne funkcje.
  Programy dodatkowe nale? y wybieraae po ustawieniu
  programu zasadniczego i przed wciœni? ciem
  przycisku Start/Przerwa " ".
  Po naciœni? ciu przycisków wybranych programów
  dodatkowych, zaœwiec? si? lampki kontrolne
  przyporz? dkowane do tych przycisków. Lampki zgasn?
  po ponownym naciœni? ciu przycisków.

  11

  Pranie wst? pne "

  Pranie wst? pne trwa ok. 15 minut i jest wykonywane w temperaturze
  30°C. Pranie wst? pne wykonywane jest w ciep? ej wodzie przed programem
  zasadniczym, które nast? puje automatycznie po praniu wst? pnym.
  Prania wst? pnego nie mo? na wykonaae przy ustawieniu programu
  We? na i razem z programem Namaczanie i Usuwanie plam; cykl wirowania
  wykonywany jest w programie Bielizna bia? a i kolorowa do gotowania
  lub Syntetyki, bez wirowania w przypadku Bielizny delikatnej.

  Namaczanie "

  Program namaczania trwa ok. 45 minut w temperaturze 30°C. Program
  namaczania mo? na przed? u? yae przyciskiem do ustawiania opóŸnionego
  " maksymalnie do 10 godzin. Nast? pnie rozpoczyna si?
  czasu startu "
  automatycznie program zasadniczy. Program namaczania ko? czy si?
  krótkim wirowaniem w programie Bielizna bia? a i kolorowa do gotowania
  i Syntetyki, natomiast w przypadku bielizny delikatnej, ko? czy si? tylko
  wypompowaniem wody z b? bna.
  Programu namaczania nie mo? na wykonaae przy ustawieniu programu
  prania We? na i razem z programem Pranie wst? pne oraz Usuwanie plam.

  Krótkie pranie "

  Usuwanie plam "

  Krótki program zasadniczy do prania bielizny lekko zabrudzonej.
  Krótkiego programu prania nie mo? na wykonaae przy ustawieniu
  programu prania We? na, Program energooszcz? dny i razem z programem
  Usuwanie plam.

  Program przeznaczony jest do prania bielizny mocno zabrudzonej i
  zaplamionej (przed? u? one pranie zasadnicze z automatycznym
  wp? ukiwaniem œrodka do usuwania plam).
  Programu do usuwania plam nie mo? na wykonaae przy ustawieniu
  programu prania We? na, razem z Krótkim programem, Namaczanie i
  programem, Pranie wst? pne oraz w temperaturze prania poni? ej 40oC.
  Funkcja usuwania plam nie wspó? pracuje z programami: We? na, Krótki
  program, Namaczanie, Pranie wst? pne oraz z programami prania bielizny
  w temperaturze poni? ej 40°C.
  W?? czenie funkcji usuwania plam kasuje pobieranie wybielacza w
  czasie programu prania.

  12

  Przycisk Start / Przerwa "

  Przycisk te ma nast? puj? ce funkcje:
  a) Start
  Po naciœni? ciu przycisku zostaje w?? czony ustawiony program. Jeœli
  zosta? ustawiony opóŸniony czas startu, wtedy nast? pi póŸniejsze w?? czenie
  programu.
  b) Przerwa
  Aby przerwaae program b? d? cy w toku, nale? y nacisn? ae przycisk Start/
  "; na wyœwietlaczu pulsuje wskazanie. Po ponownym
  Przerwa "
  naciœni? ciu przycisku program b? dzie kontynuowany.
  c) Wypompowanie wody
  Woda, która pozostaje w b? bnie w przypadku w?? czenia opcji “Stop z
  wod? w pralce”, zostaje wypompowana i wykonywane jest wirowanie
  ko? cowe.
  d) Zmiana dodatkowych funkcji

  13

  Istnieje mo? liwoœae przesuni? cia czasu
  rozpocz? cia programu w zakresie od 1 godziny
  do 19 godzin (maksymalnie).
  Opcja ta umo? liwia w?? czenie pralki w godzinach
  nocnych, aby wykorzystaae ta? sz? taryf? nocn?.
  Przycisk do ustawiania opóŸnionego czasu
  rozpocz? cia programu nale? y wcisn? ae przed
  wciœni? ciem przycisku Start/Przerwa " ".

  

   "

  Przycisk OpóŸniony czas startu "

  Na wyœwietlaczu pojawi si? przez 5 sekund wybrany czas, a nast? pnie
  zostanie ponownie podany czas trwania wybranego programu.
  Po wciœni? ciu przycisku Start/Przerwa " " pralka rozpoczyna
  odmierzanie up? ywaj? cego czasu (w taktach godzinowych).
  Aby zmieniae lub anulowaae godzin? opóŸnionego startu programu, nale? y
  nacisn? ae przycisk Start/Przerwa " ", nast? pnie naciskaae przycisk
  OpóŸniony czas startu " " do momentu, a? na wyœwietlaczu pojawi si?
  wybrany czas, po up? ywie którego ma si? rozpocz? ae program.
  Jeœli chc? Pa? stwo anulowaae ustawienie opóŸnionego czasu rozpocz? cia
  programu nale? y naciskaae ten przycisk do momentu wskazania “0h”.
  Nacisn? ae ponownie przycisk Start/Przerwa " ".
  W przypadku anulowania opóŸnionego czasu startu programu, na
  wyœwietlaczu wskazywany jest ponownie czas trwania poprzednio
  ustawionego programu.

  Uwaga!

  Jeœli ustawiaj? Pa? stwo funkcj? opóŸnionego czas startu, nie zaleca si?
  stosowania p? ynnych œrodków pior? cych.
  P? ynny œrodek pior? cy mo? e przed rozpocz? ciem prania przedostaae si?
  na bielizn? i spowodowaae powstanie plam. Dlatego nale? y stosowaae w
  tej opcji oferowane w handlu specjalne pojemniki dozuj? ce lub œrodki
  pior? ce w postaci proszków.

  14

  Przycisk do ustawiania pr? dkoœci wirowania lub
  opcji “Stop z wod? w pralce "
  Przyciskiem tym mo? na obni? yae maksymaln? pr? dkoœae
  wirowania dla ustawionego programu prania lub
  ustawiae opcj? Stop z wod? w pralce "
  ".
  Maksymalna pr? dkoœae wirowania jest dopasowana
  do danego rodzaju bielizny.

  Wyœwietlacz
  Na wyœwietlaczu wskazywane s? nast? puj? ce
  informacje:
  
  . Czas trwania ustawionego programu (w minutach). “Zero” po zako? czeniu programu. Ustawiony czas opóŸnienia w rozpocz? ciu programu prania. Up? ywaj? cy
  czas opóŸnionego startu (maksymalnie 19 godzin) odmierzany jest w
  taktach godzinowych. Kody usterek. Jeœli wyst? pi zak? ócenie w funkcjonowaniu urz? dzenia,
  wtedy na wyœwietlaczu zostanie wskazany okreœlony kod tej usterki.

  WskaŸnik przebiegu programu

  WskaŸnik ten pokazuje przed startem programu wybrane fazy
  programu. Podczas programu zapala si? wskaŸnik aktualnie
  wykonywanego cyklu programu.
  Jeœli zaœwieci si? lampka kontrolna sygnalizuj? ca zbyt
  du? e dozowanie detergentu "
  ", oznacza to,? e w
  wykonanym programie prania zosta? a zu? yta zbyt du? a iloœae
  œrodka pior? cego. Przy nast? pnym praniu nale? y œciœle
  przestrzegaae wskazówek producenta stosowanego
  detergentu oraz iloœci wsadu bielizny.
  " " System auto-pozycjonowania b? bna: po zako? czeniu
  programu prania drzwiczki b? bna b? d? znajdowa? y si? w górnym
  po? o? eniu, aby wk? adanie i wyjmowanie bielizny by? o? atwiejsze.
  Je? eli bielizna nie b? dzie dobrze roz? o? ona w b? bnie, a drzwiczki nie
  znajd? si? w górnym po? o? eniu, nale? y obróciae b? ben r? cznie, ustawiaj? c
  go w odpowiedniej pozycji.
  15

  Anulowanie programu prania

  Jeœli chc? Pa? stwo anulowaae program, która w? aœnie rozpocz?? si?,
  nale? y ustawiae pokr? t? o programatora na pozycji Wy?? czony " O ".

  Po zako? czeniu programu z opcj? Stop z wod? w pralce "
  ", nale? y
  najpierw ustawiae pokr? t? o programatora na pozycj? Wy?? czony " O ", a
  dopiero póŸniej ustawiae program Wypompowanie wody "
  ".

  Zmiana trwaj? cego programu

  Aby zmieniae funkcj? dodatkow? programu, nale? y najpierw ustawiae
  urz? dzenie na opcj? Przerwa " ", naciskaj? c przycisk Start/Przerwa
  " ".
  Wszystkie dodatkowe funkcje programów mo? na zmieniae, zanim zostan?
  wykonane w trakcie trwania programu zasadniczego. Po w?? czeniu
  wybranej funkcji dodatkowej nale? y ponownie nacisn? ae przycisk Start/
  Przerwa " ".
  Aby zmieniae program, najpierw nale? y ustawiae pokr? t? o programatora na
  pozycj? Wy?? czony " O ", a nast? pnie ustawiae inny program.
  Woda pozostaje w b? bnie i po powtórnym naciœni? ciu przycisku Start/
  Przerwa " " program przebiega dalej.

  16

  Zu? ycie wody, energii elektrycznej i czasu w
  wybranych programach
  Wartoœci podane w tabeli dotycz? warunków znormalizowanych œredniego
  gospodarstwa domowego. S? one pomocne w ogólnej orientacji w zakresie
  zu? ycia wody, energii elektrycznej i czasu w warunkach domowych.
  Rzeczywiste wartoœci mog? w praktyce nieco odbiegaae od danych
  zamieszczonych w tabeli.
  PE? NY WSAD
  w kg

  ZUZY CIE
  wody w
  litrach

  energii w
  kWh

  czasu w
  min

  BIA? A / KOLOROWA BIELIZNA
  DO GOTOWANIA 95

  4, 5

  42

  1, 90

  136 - 146

  DO GOTOWANIA 60 1)

  39

  0, 83

  130 - 140

  BIA? A / KOLOROWA
  BIELIZNADO GOTOWANIA 40

  54

  0, 54

  12 1 - 131

  SY NTETY KI 60

  2, 0

  48

  0, 7 0

  84 - 94

  BIELIZNA DO PRASOWANIA 40

  1, 0

  52

  0, 47

  7 7 - 87

  BIELIZNA DELIKATNA 30

  45

  0, 2 8

  48 - 58

  WE? NA / TKANINY DO PRANIA
  R? ZNEGO 40
  C

  44

  0, 30

  52 - 62

  PR OGR AM /TEM PER ATUR A

  Wskazówka: program zgodny z norm? EN 60 456.
  Parametry eksploatacyjne zale?? od ciœnienia i stopnia twardoœci oraz temperatury
  wody zasilaj? cej, rodzaju i iloœci bielizny, stosowanych œrodków pior? cych,
  odchyle? napi? cia w sieci zasilania elektrycznego i wybranych funkcji
  dodatkowych.

  1)

  Co oznacza s? owo “UPDATE”?

  Praca pralki jest sterowana elektronicznie. Oprogramowanie, w jakim
  pracuje urz? dzenie, mo? na zmieniae. Firma AEG poinformuje Pa? stwa o
  nowych rozwi? zaniach ulepszaj? cych prac? pralki, jeœli takie zostan?
  opracowane. Przedstawimy Pa? stwu konkretne ulepszenia (np.
  dodatkowe p? ukanie, wi? ksza iloœae wody do wp? ukiwania œrodka
  pior? cego itp. ), a Pa? stwo podejm? decyzj? o przeprogramowaniu
  pralki.
  Po podj? ciu decyzji o wykonaniu przeprogramowania prosimy o
  zg? oszenie si? do autoryzowanego zak? adu serwisowego, który
  poinformuje Pa? stwa równie? o kosztach tej operacji.
  17

  Przed pierwszym praniem

  Przed pierwszym praniem bielizny nale? y wykonaae program bez
  wsadu bielizny. Ustawiae program “Bielizna do gotowania 95oC” =
  Kochwäsche i dodaae po? ow? iloœci œrodka pior? cego. W ten sposób
  usuwa si? z b? bna i pojemnika na roztwór do prania resztki pozosta? e po
  procesie produkcyjnym.

  Sortowanie i przygotowanie bielizny do prania

  . Posortowaae bielizn? wed? ug rodzaju i symboli konserwacji odzie? y. Opró? niae kieszenie. Wyj? ae przedmioty metalowe (np. spinacze biurowe, szpilki). Pozasuwaae zamki, pozapinaae poszwy i poszewki, pozawi? zywaae
  luŸne paski np. od fartucha, co pozwoli na unikni? cie uszkodze?
  bielizny i nadmiernych zagniece? podczas prania;
  . Praae na lewej stronie bielizn? i odzie? wykonan? z podwójnej
  warstwy tkaniny (np. œpiwór, skafander). Odzie? kolorow?, we? n? i odzie? z przyszytymi ozdobami nale? y praae
  pod odwróceniu na lew? stron?. Zaleca si? praae ma? e i delikatne sztuki odzie? y (np. skarpetki
  dzieci? ce, po? czochy) w siatce do prania bielizny, w poszewce z
  zamkiem lub w du? ej skarpecie. Zachowaae szczególn? ostro? noœae przy praniu firan. Zdj? ae “? abki” oraz kó? ka z tworzywa sztucznego i w? o? yae je do siatki
  lub do worka. Praae oddzielnie kolorow? i bia?? bielizn?. Bia? a bielizna prana razem
  z kolorow? stanie si? z czasem szara. Nowe rzeczy kolorowe praae pierwszy raz oddzielnie. Nowe rzeczy
  mog? posiadaae zbyt intensywne nasycenie kolorów i mog? farbowaae. Wk? adaae do b? bna na przemian ma? e sztuki z du? ymi, dzi? ki czemu
  zostaje wzmocniony rezultat prania i bielizna zostaje równomiernie
  rozdzielona podczas wirowania. Przed w? o? eniem bielizny do b? bna nale? y j? “rozluŸniae”. Wk? adaae do b? bna bielizn? nie spl? tan?. Zwracaae uwag? na wskazówki producentów odzie? y, takie jak:
  “praae oddzielnie”, “praae oddzielnie kilkakrotnie”.

  18

  R odzaje bielizny i symbole konserwacji odzie? y

  F Symbole umieszczone na metkach odzie? y s? pomocne w wyborze
  w? aœciwego

  programu prania.
  Bielizn? do prania nale? y posortowaae wed? ug rodzaju i symboli konserwacji
  odzie? y. Symbole zawieraj? informacje o temperaturze prania i s? to
  zawsze wartoœci maksymalne.

  Bielizna do gotowania

  Wyroby z bawe? ny i lnu oznaczone tym symbolem s? odporne na
  mechaniczne oddzia? ywanie b? bna podczas prania w wysokich
  temperaturach. Do prania tego rodzaju bielizny przeznaczony jest
  program “Bielizna bia? a i kolorowa do gotowania”.

  Bielizna kolorowa

  Wyroby z bawe? ny i lnu oznaczone tymi symbolami s? odporne na
  mechaniczne oddzia? ywanie b? bna. Do prania tego rodzaju bielizny
  przeznaczony jest program “Bielizna bia? a i kolorowa do gotowania”.

  Syntetyki
  Wyroby z bawe? ny, z domieszk? bawe? ny i syntetyki oznaczone tymi
  symbolami wymagaj? delikatniejszego (mechanicznie) procesu prania.
  Do prania tego rodzaju bielizny przeznaczony jest program “Syntetyki”.

  Bielizna delikatna
  Wyroby z mikrofazy, wiskozy, syntetyki, firanki oznaczone tym symbolem
  wymagaj? prania szczególnie delikatnego. Do prania tego rodzaju
  bielizny jest przeznaczony program “Bielizna delikatna”.

  We? na i inne delikatne rodzaje bielizny
  Odzie? z we? ny, z domieszk? we? ny lub z jedwabiu, oznaczona tymi
  symbolami jest szczególnie wra? liwa na mechaniczne oddzia? ywanie
  b? bna. Do tego rodzaju bielizny przeznaczony jest program “We? na” /
  .
  W pralce nie mo? na praae odzie? y oznaczonej symbolem

  praae w pralce!

  = Nie

  19

  Œrodki pior? ce i piel? gnacyjne

  Stosowaae tylko te œrodki pior? ce i piel? gnacyjne, które s? przeznaczone
  do prania w pralkach automatycznych. Przestrzegaae wskazówek
  umieszczonych na opakowaniu œrodków pior? cych podanych przez
  producenta.

  Dozowanie œrodków pior? cych i piel? gnacyjnych

  Iloœae œrodków pior? cych uzale? niona jest od nast? puj? cych czynników:
  o stopie? zabrudzenia bielizny,
  o stopie? twardoœci wody w sieci wodoci? gowej,
  o iloœae wsadu bielizny.

  Jeœli producent nie podaje danych odnoœnie dozowania œrodka pior? cego
  dla mniejszej iloœci wsadu, nale? y dodaae do po? owy wsadu o 1/3 œrodka
  pior? cego mniej przy bardzo ma? ym wsadzie, a w programie prania
  " dodaae tylko po? ow? iloœci œrodka
  bielizny? atwej do prasowania "
  pior? cego zalecanej dla pe? nego wsadu.
  Przestrzegaae wskazówek dotycz? cych zakresu zastosowania oraz sposobu
  dozowania œrodków pior? cych i piel? gnacyjnych podanych przez ich
  Zmi? kczanie wody

  Woda œrednia i twarda (od II stopnia twardoœci) wymaga stosowania
  œrodka zmi? kczaj? cego. Nale? y przestrzegaae zalecec podanych przez
  producenta!
  Informacji o stopniu twardoœci wody mog? Pa? stwo zasi? gn? ae w
  miejscowym zak? adzie wodoci? gowym.
  Œrodek zmi? kczaj? cy jest pobierany przed œrodkiem pior? cym (zmi? kczanie
  wst? pne). Ma to wp? yw na iloœae dozowanego œrodka zmi? kczaj? cego.
  W tym przypadku wystarczy u? yae 80% tego œrodka w stosunku do iloœci
  stosowanej zwykle.

  Tabela stopnia twardoœci wody
  Stop ie? twardoœ c i
  wody

  Stop nie twardoœ c i w
  ° dh ( skala niemiec ka)

  Stop ie? twardoœ c i w
  mmol/ l

  I- mi? kka

  0 -7

  do 1, 3

  II- œ rednia

  7 - 14

  1, 3 - 2, 5

  III- twarda

  14 - 2 1

  2, 5 - 3, 8

  ponad 2 1

  ponad 3, 8

  IV - bardzo twarda

  20

  Przebieg programu prania
  Krótka instrukcja prania:

  1. Otworzyae pokryw? pralki i b? bna, a nast? pnie w? o? yae bielizn? do
  b? bna.
  2. Ustawiae wybrany program prania.
  ? ustawiae przy pomocy programatora wybrany program i
  temperatur?,
  ? ustawiae (wed? ug wyboru) program dodatkowy.
  3. Zmieniae pr? dkoœae wirowania lub ustawiae funkcj? “Stop z wod? w
  pralce”, jeœli to konieczne.
  4. Ustawiae (wed? ug wyboru) opóŸnienie startu programu
  5. Zamkn? ae pokryw? b? bna.
  6. Dodaae œrodki pior? ce i piel? gnacyjne.
  7. Zamkn? ae pokryw? pralki.
  8. W?? czyae program prania, naciskaj? c przycisk Start/Przerwa " ".

  Po zako? czeniu programu prania:
  UWAGA!

  Po zako? czeniu programu w pozycji “Stop z wod? w pralce” nale? y
  przed otworzeniem pokrywy pralki wypompowaae wod?, ustawiaj? c
  program “Wypompowanie”, “Wirowanie” lub “Wirowanie delikatne”.
  9. Otworzyae pokryw? pralki i b? bna i wyj? ae bielizn?.
  10. Wy?? czyae pralk?. Programator ustawiae na pozycj? Wy?? czony " O ".

  21

  Ustawienie programu prania
  Wybraae w? aœciwy program prania, temperatur? oraz ewentualnie funkcje
  dodatkowe na podstawie danych zamieszczonych w tabeli programów.

  F 1. Programatorem nale? y ustawiae
  wybrany program prania i odpowiedni?
  temperatur?. Zaœwiec? si? lampki
  kontrolne wskazuj? ce etapy ustawionego
  programu prania. Na wyœwietlaczu
  zostanie wskazany przewidywany czas
  (w minutach) trwania ustawionego
  programu.

  2. Ustawiae (wed? ug wyboru) programy dodatkowe. Zaœwieci si?
  lampka kontrolna wybranego programu dodatkowego.
  ? W celu zmiany programu nale? y wcisn? ae inny przycisk.
  ? W celu anulowania programu nale? y nacisn? ae jeszcze raz ten
  przycisk.

  Zmiana pr? dkoœci wirowania lub ustawienie opcji
  Jeœli zajdzie koniecznoœae, mo? na zmieniae pr? dkoœae
  wirowania ko? cowego lub ustawiae opcj? Stop z wod?
  w pralce "
  W tym celu nale? y naciskaae przycisk do momentu, a?
  wskaŸnik danej wartoœci lub opcja Stop z wod? w
  pralce "
  " zostanie podœwietlona.
  Po naciœni? ciu przycisku Stop z wod? w pralce "
  woda pozostaje w b? bnie po ostatnim cyklu p? ukania
  woda, a bielizna nie zostanie odwirowana.
  Je? eli pr? dkoœae wirowania nie zostanie zmieniona, wtedy wirowanie
  ko? cowe b? dzie automatycznie dopasowane do programu:
  Pr? dkoœae wirowania poœredniego jest przypisana do konkretnego
  programu i nie mo? na jej zmieniae.
  Bia? a i kolorowa bielizna do gotowania
  Syntetyki i Bielizna do prasowania
  We? na / Pranie r? czne
  22

  1300
  900
  700
  900

  obr. /minut?
  obr. /minut?

  Dodatkowe p? ukanie "

  Konstrukcja techniczna pralki powoduje bardzo niskie zu? ycie wody. Dla
  osób o bardzo wra? liwej skórze, przewidziano funkcj? dodatkowego
  cyklu p? ukania.

  Po ustawieniu funkcji Dodatkowe p? ukanie wykonywane jest
  dodatkowe p? ukanie w programach Bia? a i kolorowa bielizna do
  gotowania, Syntetyki / Bielizna do prasowania i Bielizna delikatna.
  Pralka nie zosta? a ustawiona fabrycznie na dodatkowy cykl p? ukania.
  Po w?? czeniu funkcji dodatkowego p? ukania podwy? sza si? zu? ycie
  wody i wyd? u? a si? czas trwania programu.

  Ustawienie dodatkowego cyklu p? ukania
  bielizna
  F 1. Pokr? t? em programatora ustawiae program Bia? a i kolorowadelikatna
  do gotowania, Syntetyki / Bielizna do prasowania lub Bielizna
  (z dowoln? temperatur? ). Wcisn? ae jednoczeœnie i przytrzymaae przynajmniej przez 2 sekundy
  przycisk Pranie wst? pne i Krótki program. Na panelu ze wskaŸnikami
  etapów programu zaœwieci si? lampka P? ukanie dodatkowe Dodatkowy
  cykl p? ukania zosta? ustawiony i pozostaje zaprogramowany do momentu,
  a? Pa? stwo anuluj? jego ustawienie.

  Anulowanie dodatkowego cyklu p? ukania
  kolorowa bielizna
  F 1. Pokr? t? em programatora ustawiae program Bia? a i Bielizna delikatna.
  do gotowania, Syntetyki / Bielizna do prasowania lub
  etapów programu zgaœnie lampka P? ukanie dodatkowe. Dodatkowy
  cykl p? ukania zosta? anulowany.

  23

  Ustawienie opóŸnionego czasu rozpocz? cia
  programu i czasu namaczania
  Przyciskiem do ustawiania opcji opóŸnienia czasu

  OpóŸnienie czasu rozpocz? cia programu
  rozpocz? cia programu " " mo? na przesun? ae
  czas startu programu w zakresie od 1 godziny do
  19 godzin (maksymalnie).

  Przycisk do ustawiania opcji opóŸnienia czasu rozpocz? cia programu
  " nale? y naciskaae do momentu, a? wybrany czas przesuni? cia startu
  zostanie wskazany na wyœwietlaczu np. 12h dla przesuni? cia startu
  programu o 12 godzin.
  Jeœli pojawi si? wskazanie 19 h i nacisn? Pa? stwo ponownie przycisk,
  wtedy pojawi si? 0 h, a nast? pnie czas trwania ustawionego programu
  (wskazanie w minutach np. 129). W takim przypadku nie zosta? ustawiony
  opóŸniony czas startu programu.

  Czas namaczania

  Po wciœni? ciu przycisku Namaczanie "
  OpóŸniony czas startu "
  i 45 minut).

  " mo? na przed? u? yae przyciskiem

  " czas namaczania (maksymalnie 10 godzin

  Jeœli nie zostanie wciœni? ty przycisk OpóŸniony czas startu, wtedy czas
  trwania namaczania wynosi ok. 30 minut i dodatkowo czas prania
  wst? pnego ok. 20 minut.

  Aby ustawiae czas trwania namaczania, nale? y naciskaae przycisk OpóŸniony
  czas startu "
  " do momentu, a? na wyœwietlaczu pojawi si? wybrany
  czas namaczania np. 1 h = 1 godzina.
  Po ok. 2 sekundach na wyœwietlaczu wskazany
  jest czas trwania w minutach.
  Podczas namaczania, na wskaŸniku przebiegu
  programu œwieci si? lampka kontrolna “Pranie
  wst? pne” = VORWÄSCHE.

  24

  '

  Otwieranie i zamykanie pokrywy pralki

  F Otwieranie:
  Podnieœae pokryw?, trzymaj? c za uchwyt pokrywy pralki.
  F Zamykanie:

  Mocno nacisn? ae pokryw? pralki. WskaŸniki Pokrywa "
  " i Start /
  Przerwa " " wskazuj? przy w?? czonej pralce, czy pokrywa mo? e byae
  podniesiona:
  W skaŸ nik
  " Pokry w a "

  " S t art / P rze rw a "

  C z y j e s t mo Ÿ l i w e
  o t w o rze ni e p o k k ry w y
  p ralki?

  œ w ie c i s i? na

  P us uje na c z e r w o no

  Tak

  œ w ie c i s i? na c z e r w o no

  Tak, p o nac iœ ni? c iu
  przyc isku
  " S t ar t / Pr ze r wa "

  z ie lo no

  œ w ie c i s i? na
  Je s t w y?? c z o ny

  P uls uje na c z e r w o no lub
  N ie

  1) Pokrywa pralki jest zablokowana z powodu wysokiego poziomu wody lub wysokiej
  temperatury.

  Jeœli:

  ? WskaŸnik Pokrywa pulsuje na czerwono,

  ? Nast? pnie pulsuje na wyœwietlaczu kod usterki E40,
  ? Pulsuje wskaŸnik “Pranie zasadnicze”.
  oznacza to,? e próbowano uruchomiae program, kiedy pokrywa pralki
  by? a nieprawid? owo zamkni? ta. W takim przypadku nale? y mocno docisn? ae
  pokryw? i ponownie uruchomiae program.

  W? o? enie bielizny

  Skorzystaae ze wskazówek dotycz? cych maksymalnego wsadu oraz rodzaju
  bielizny (patrz: “Tabela programów”, “Rodzaje bielizny i symbole
  konserwacji odzie? y). Posortowaae i przygotowaae bielizn? do prania. Otworzyae pokryw? pralki i b? bna. W? o? yae bielizn? do pralki.

  Podczas zamykania pokrywy b? bna nale? y zwróciae uwag? na to,
  czy jakaœ cz? œae bielizny nie jest zatrzaœni? ta drzwiczkami! W ten
  sposób mo? na uszkodziae bielizn? i pralk?!
  4. Dok? adnie zamkn? ae pokryw? pralki i b? bna.
  25

  Dozowanie œrodków pior? cych i piel? gnacyjnych
  Wskazówki dotycz? ce wyboru detergentów i œrodków piel? gnacyjnych
  podano w rozdziale “ Œrodki pior? ce i piel? gnuj? ce”

  Przegródka na p? ynne œrodki
  zmi? kczaj? ce
  (œrodek zmi? kczaj? cy do bielizny, krochmal).

  UWAGA! Podczas dozowania œrodków

  piel? gnacyjnych nie wolno przekraczaae
  poziomu “MAX”. W przypadku stosowania
  p? ynnych skoncentrowanych œrodków
  zmi? kczaj? cych zaleca si? po wlaniu ich do
  przegródki nalanie wody do oznaczenia
  “MAX”. Usztywniacze w postaci proszku
  nale? y przed wlaniem do przegródki
  rozpuœciae w wodzie.

  Przegródka na œrodki do prania
  wst? pnego / namaczania lub œrodki
  do usuwania plam

  (tylko dla programów dodatkowych “Pranie
  wst? pne”, “Namaczanie” lub na œrodki do
  zmi? kczania wody).

  Przegródka na œrodki pior? ce w
  postaci proszków do prania
  zasadniczego.

  Jeœli u? ywaj? Pa? stwo œrodka do zmi? kczania
  wody i potrzebuj? przegródk? po prawej
  stronie dla programu “Pranie wst? pne”,
  “Namaczanie”, wtedy œrodek do zmi? kczania
  wody nale? y dodaae na detergent do prania
  zasadniczego w przegródce po lewej stronie.

  26

  Dotyczy stosowania p? ynnych œrodków do prania, tabletek,
  œrodków do farbowania:
  P? ynne œrodki pior? ce, tabletki nale? y dodawaae w specjalnych dozownikach
  oferowanych przez producentów tych œrodków. Przestrzegaae wskazówek
  podanych na opakowaniu œrodka.

  R ozpocz? cie programu prania

  F 1. Sprawdziae, czy zawór wodny jest odkr? cony. Nacisn? ae przycisk Start/Przerwa " ". Program
  prania rozpoczyna si? po naciœni? ciu przycisku lub
  rozpocznie si? po up? ywie czasu ustawionego
  wczeœniej przyciskiem OpóŸniony czas startu.

  Pokrywa pralki jest nieprawid? owo zamkni? ta, jeœli po naciœni? ciu
  przycisku Start/Przerwa " "
  - WskaŸnik Pokrywa "

  " pulsuje na czerwono,

  - Nast? pnie pulsuje na wyœwietlaczu kod usterki E40,
  - Pulsuje wskaŸnik “Pranie zasadnicze”.
  W takim przypadku nale? y mocno docisn? ae pokryw? i ponownie nacisn? ae
  Start/Przerwa " "

  Je? eli ustawiono opóŸniony czas rozpocz? cia programu:
  Ustawiony czas rozpocz? cia programu up? ywa, a wyœwietlacz pokazuje
  czas, jaki pozosta? do rozpocz? cia programu (w pe? nych godzinach, np.
  5 h). W tym czasie mo? na uzupe? niae wsad, zmieniae wczeœniej ustawiony
  czas lub zrezygnowaae z jego ustawiania. Uzupe? niae wsad: nacisn? ae przycisk Start / Przerwa " ". Wtedy mo? na
  otworzyae pokryw? pralki. Nast? pnie zamkn? ae pokryw? pralki i ponownie
  wcisn? ae przycisk Start / Przerwa " ". Zmieniae lub przerwaae czas rozpocz? cia programu: Naciskaae przycisk
  “OpóŸniony czas startu” do momentu, a? pojawi si? w? aœciwy czas. Jeœli
  pojawi si? na wyœwietlaczu czas trwania programu w minutach (np.
  129), to program rozpocznie si? w danej chwili bez przesuni? cia.

  27

  Przed rozpocz? ciem programu prania wskaŸnik poka? e
  wszystkie etapy wybranego programu. W trakcie prania
  wskaŸnik wyœwietla aktualnie wykonywany etap programu.

  Na wyœwietlaczu wskazywany jest czas
  (w minutach), jaki pozosta? do zako? czenia
   '

  Przy automatycznym dopasowaniu programu przez uk? ad steruj? cy
  pralki (iloœae i rodzaj bielizny, rozpoznanie wsadu ruchów rewersyjnych
  b? bna, dodatkowe p? ukanie itp. ) mo? na zatrzymaae lub skorygowaae
  odliczanie czasu pozosta? ego do zako? czenia programu.
  Zmiany programu

  Zmiana programu

  zmieniae program, nale? y wykonaae
  F AbyNacisn? ae przycisk Start / Przerwa " " nast? puj? ce czynnoœci:
  1. Pokr? t? o programatora ustawiae na pozycji Wy?? czony " O ". Program
  prania zostaje przerwany. Jeœli zechc? Pa? stwo, mo? na ustawiae inny program. Przerwaae program.
  Programator ustawiae na “Wypompowanie wody” i nacisn? ae przycisk
  programu
  F Przerwanieprzycisk Start/Przerwa "
  Naciskaj? c

  ", mo? na w ka? dej chwili przerwaae
  program prania i po ponownym wciœni? ciu kontynuowaae przebieg
  F Ustawienie dodatkowych programów lub “Usuwanie plam” mo? na
  Programy dodatkowe “Krótki program”
  ustawiae dodatkowo ju? po starcie programu.
  1. Nacisn? ae przycisk “Krótki program” lub “Usuwanie plam”. Ponownie nacisn? ae przycisk Start/Przerwa " ". Program b? dzie
  kontynuowany.

  28

  Zmiana pr? dkoœci wirowania
  Podczas prania mo? na jeszcze zmieniae pr? dkoœae wirowania lub ustawiae
  opcje “Stop z wod? w pralce”
  1. Nacisn? ae przycisk Start / Przerwa " "
  2. Przyciskiem “Pr? dkoœae wirowania / Stop z wod? w pralce” zmieniae
  iloœae obrotów wirówki. Ponownie nacisn? ae przycisk Start/Przerwa " " Program b? dzie
  Zako? czenie programu prania / Wyj? cie bielizny
  Po zako? czeniu programu zaœwieci si? na panelu “Koniec”.

  1. Jeœli zosta? a ustawiona opcja “Stop z wod? w pralce”, nale? y najpierw
  wypompowaae wod? z b? bna.
  - Nacisn? ae przycisk " Start/Przerwa”. Bielizna w b? bnie zostanie
  odwirowana zgodnie z programem. Po ponownym wciœni? ciu przycisku
  Start/Przerwa " mo? na jeszcze zmieniae liczb? obrotów b? bna nawet
  podczas wirowania,
  lub
  - ustawiae programator na pozycji “Wypompowanie wody” i nacisn? ae
  przycisk “Start/Przerwa”. Woda zostanie wypompowana z b? bna bez
  wirowania;
  - ustawiae programator na pozycji “Wirowanie” lub “Delikatne wirowanie”
  i nacisn? ae przycisk “Start/Przerwa”. Bielizna zostanie odwirowana lub
  zostanie wykonane krótkie wirowanie oszcz? dzaj? ce.
  Po zako? czeniu tego cyklu prania zaœwieci si? wskazanie “Koniec”. Otworzyae pokryw? pralki.
  Po zaœwieceniu si? wskaŸnika “Pokrywa” na kolor zielony, mo? na
  otworzyae pokryw? pralki. Wyj? ae bielizn? z pralki. Pokr? t? o programatora ustawiae na pozycji “Wy?? czony”.
  5. Po zako? czeniu prania pozostawiae pokryw? otwart?, aby resztki wody
  pozosta? e w b? bnie mog? y wyparowaae.
  Jeœli zaœwieci si? lampka kontrolna wskazuj? ca dodanie za du? ej
  dawki œrodka pior? cego " " oznacza to,? e w zako? czonym w? aœnie
  programie prania u? yto za du? o œrodka pior? cego.
  Podczas nast? pnego prania nale? y zwróciae uwag? na dane dotycz? ce
  dozowania œrodków pior? cych podanych przez producenta oraz na iloœae
  wsadu!
  Uwaga!
  Je? eli pralka nie b? dzie u? ywana przez d? u? szy czas, nale? y zakr? ciae
  zawór wodny i od?? czyae urz? dzenie od zasilania elektrycznego.
  29

  Tabele programów
  Pranie
  W tabeli podano zakres odpowiednich programów do prania danego
  rodzaju bielizny. Nie s? to wszystkie mo? liwe kombinacjie, a jedynie te,
  które s? najcz? œciej stosowane do prania bielizny w gospodarstwie
  domowym.
  Rodzaj bielizny
  Symbol konserwac ji
  odzie? y

  Program
  Temp eratura

  Maksymalny

  4, 5 kg

  Programmy
  dodatkowe

  PRAN IE W S T? N E
  P
  N AM ACZAN IE
  Bia? a / kolorowa bielizna do
  K R Ó T K I PR OG RAM
  gotowania
  US UW AN IE PL AM
  95
  W IR OW AN IE / S T OP Z
  W OD? W PRAL CE
  Bia? a / kolorowa bielizna
  Program energooszcz? dny

  W OD? W PRAL CE

  2, 0 kg

  Bielizna kolorowa ()

  od 3 0 do 6 0
  S yntetyti
  od 4 0 do 6 0

  1, 0 kg

  Bielizna delikatna

  W e? na

  ()

  T kaniny? atwe do
  prasowania

  40

  30, 40

  W e? na
  Zima do 4 0

  Program “Bielizna kolorowa 60° C” jest programem testowym do danych na
  etykiecie efektywnoœci energetycznej, zgodnie z dyrektyw? Nr 92/75/EWG.
  Maksymalny wsad 4, 5 kg.

  30

  Tabele programów

  Oddzielne p? ukanie zmi? kczaj? ce /
  Usztywnianie / Impregnowanie
  Rodzaj bielizny

  Maks. wsad

  Program

  Bia? a/ kolorowa
  bielizna do gotowania

  Usztywnianie

  Oddzielne p? ukanie
  Bia? a/ kolorowa bielizna
  do gotowania

  S yntetyki

  W e? na / Pranie r? czne

  Delikatne p? ukanie

  Oddzielne wirowanie
  W irowanie

  Delikatne
  wirowanie

  31

  M ycie i konserwacja
  Codzienne u? ytkowanie

  Po zako? czeniu prania nale? y pozostawiae pewien czas otwart?
  pokryw? pralki, aby b? ben móg? wyschn? ae i wywietrzyae si?.

  Jeœli nast? pi d? u? sza przerwa w eksploatacji pralki, nale? y
  zakr? ciae zawór wodny i wy?? czyae urz? dzenie z sieci zasilania
  elektrycznego (wyj? ae wtyczk? z gniazdka).

  Panel steruj? cy

  UWAGA! Do mycia panelu i elementów steruj? cych nie wolno u? ywaae
  œrodków do czyszczenia mebli lub agresywnych œrodków
  czyszcz? cych.
  Panel steruj? cy nale? y wytrzeae wilgotn? œciereczk?. Do mycia u? ywaae
  tylko ciep? ej wody.

  Pojemnik na œrodki pior? ce
  W regularnych odst? pach czasu nale? y myae pojemnik na œrodki
  pior? ce, aby usun? ae resztki detergentów. Pojemnik mo? na w? atwy
  sposób wyj? ae do mycia.

  Nacisn? ae nak? adki znajduj? ce si? po lewej i prawej
  stronie i wyj? ae pojemnik, poci? gaj? c do góry.

  32

  Mycie i konserwacja

  Umyae pojemnik. Nie wolno stosowaae metalowych
  przedmiotów. Umyae szczotk? i gor? c? wod? (nie
  gotuj? c? ).

  Rurki syfonu, znajduj? ce na tylnej cz? œci pojemnika
  nale? y wyj? ae i umyae.

  Po umyciu nale? y w? o? yae pojemnik i prawid? owo
  go zaryglowaae. Boczne prowadnice nale? y
  wprowadziae do szczelin na pokrywie pralki i wcisn? ae
  do zag?? bienia w dó?.

  B? ben

  B? ben wykonany jest ze szlachetnej stali nierdzewnej, jednak? e nie
  wyklucza to powstania rdzawych plam, pochodz? cych z innych
  przedmiotów pozostawionych w b? bnie.
  UWAGA! Nie stosowaae do mycia b? bna ze stali szlachetnej œrodków
  do usuwania osadów z zawartoœci? wapnia zawieraj? cych kwas,
  œrodków szoruj? cych zawieraj? cych? elazo lub we? ny stalowej! Œrodki
  przystosowane do czyszczenia b? bna mo? na nabyae w autoryzowanych
  zak? adach serwisowych.

  Plamy z rdzy znajduj? ce si? w b? bnie mo? na usun? ae specjalnym
  Fœrodkiem do czyszczenia stali szlachetnej.

  33

  Czyszczenie filtra i awaryjne wypompowanie wody
  Ostro? nie! Przed przyst? pieniem do awaryjnego opró? nienia
  pralki, nale? y od?? czyae j? od zasilania elektrycznego!
  R oztwór do prania wyp? ywaj? cy z w?? a podczas awaryjnego
  opró? niania mo? e byae gor? cy. Istnieje niebezpiecze? stwo
  poparzenia! R oztwór nale? y pozostawiae do
  ostygni? cia.

  Regularne czyszczenie filtra jest bardzo wa? ne dla
  prawid? owego funkcjonowania pralki!

  Jeœli pior? Pa? stwo tkaniny mocno mechac? ce si?,
  wtedy filtr nale? y czyœciae po ka? dym praniu.

  Otworzyae klapk? filtra, naciskaj? c j?, a nast? pnie
  podstawiae pojemnik na resztki wyciekaj? cej wody.

  Pokr? t? o filtra obróciae w kierunku przeciwnym do
  ruchu wskazówek zegar (w lewo), ustawiae w pozycji
  pionowej i spuœciae wod?.
  W zale? noœci od iloœci roztworu, istnieje mo? liwoœae
  kilkukrotnego opró? niania naczynia.

  Nast? pnie nale? y odkr? ciae filtr tak, aby mo? na go
  by? o wyj? ae. Filtr nale? y umyae pod bie?? c? wod?.

  Ponownie w? o? yae filtr i mocno dokr? ciae. Zamkn? ae klapk?.

  W?? odp? ywowy po? o? yae na pod? odze.

  34

  Co zrobiae, gdy...
  Usuwanie usterek

  Jeœli wyst? pi jakaœ usterka, powinni Pa? stwo spróbowaae usun? ae j?
  samodzielnie wed? ug wskazówek podanych w instrukcji obs? ugi.
  Jeœli w przypadku opisanych usterek lub zak? óce? w
  funkcjonowaniu pralki spowodowanych nieprawid? ow? obs? ug?
  urz? dzenia, wezw? Pa? stwo technika z zak? adu serwisowego,
  jego wizyta b? dzie odp? atna równie? w czasie trwania gwarancji!
  Jeœli na wyœwietlaczu zostanie wyœwietlony kod usterki (E 10, E 20
  lub E 40), wtedy mog? Pa? stwo podj? ae prób? usuni? cia usterki we
  w? asnym zakresie.
  Po usuni? ciu usterki nale? y wcisn? ae przycisk “Start/Przerwa”.
  Ponowne wyœwietlenie kodu usterki oznacza,? e awari? urz? dzenia
  nale? y zg? osiae w autoryzowanym zak? adzie serwisowym.
  Przy wszystkich innych wskazaniach kodu usterki (E i liczba lub
  litera) nale? y zg? osiae usterk? w autoryzowanym zak? adzie serwisowym
  i podaae ten kod.
  Usterka

  Mo? liwa p rzyc zyna

  Rozwi? zanie

  Bezpieczniki w domowej
  instalacji elektrycznej s?
  uszkodzone lub zadzai? a? y.

  W ymieniae / w?? czyae
  bezpieczniki.
  Zamkn? ae prawid? owo
  pokryw? tak, aby by? o
  s? yszalne zatrzaœ ni? cie
  zamka.
  Przycisk S TAR T / PR ZE R W A
  naciskaae do momentu
  rozpocz? cia programu.

  Ustawiono f unkcj? opó
  Ÿ nionego czasu startu.
  Pralka nie pobiera wody.

  W? o? yae prawid? owo wtyczk?
  do gniazdka zasilaj? cego.

  by? za krótko wciœ ni? ty.

  Pojawi? si? kod E 4 0.
  Puksuje wskaŸ nik “ Program
  zasadniczy”.

  W tyczka jest nieprawid? owo
  w? o? ona do gniazdka
  zasilaj? cego.

  Pokrywa jest nieprawid? owo
  zamkni? ta.

  Pralka nie pracuje.

  S prawdziae na wyswietlaczu
  czas opóŸ nionego
  Zawór wodny jest zamkni? ty.

  Otworzyae zawór wodny.

  Pojawi? si? kod usterki E 1 0. Filtr w po?? czeniu w?? a
  Pulsuje wskaŸ nik “ P? ukanie”. dop? ywowego jest zatkany.

  Okr? ciae w?? od zaworu
  wodnego, wyj? ae f iltr i
  dok? adnie umyae pod
  bie?? c? wod?.

  W?? dop? ywowy jest zagi? ty.

  S prawdziae u? o? enie w?? a
  dop? ywowego na ca? ej
  d? ugoœ ci.

  Pokrywa jest niedok? adnie
  zamkni? ta (E 4 0).

  Zamkn? ae pokryw?.

  35

  P r a l k a w i b r u j e p o d c z a s W b? b ni e z na j d uj e s i? ni e - Funkc ja pralki nie jest przez
  pracy lub stoi nierówno.
  wielka iloœ ae bielizny (np. tylko to zak? ócona.
  p? aszcz k? pielowy).
  W oda nie mog? a byae
  c a? k o w i c i e o d p o m p o w a na
  przed wirowaniem, poniewa?
  w?? odp? ywowy jest zagnieciony lub pompa opró? niaj? ca
  jest zatkana.

  S prawdziae po? o? e nie w?? a
  o dp? y wo we go i w razie
  p o t r z e b y us un? ae m i e j s c e
  zagniecenia w?? a lub wyczy
  œ c iae pomp? opr ó? niaj? c? i
  e w e nt ua l ni e us un? ae c i a? o
  obce z obudowy pompy.

  B l o k a d a t r a ns p o r t o w a ni e U s u n? c b l o k a d? t r a n s zosta? a ca? kowicie usuni? ta.
  po r t o w? ( zo b. o dpo wie dni
  rozdzia? ).
  R o z t w ó r d o p r a n i a w D o d ano z b y t d u?? i l o œ ae
  p r o g r a m i e z a s a d ni c z y m œ rodka do prania.
  zbyt mocno si? pieni.

  Πr odek do prania dozowaae
  œ c i œ l e w e d? ug z al e c e?
  p r o d uc e nt a s t o s o w ane g o
  œ rodka..

  W oda wycieka pod spodem P o?? c z e n i e n a w?? u Dokr? ciae w?? dop? ywowy.
  d o p? y w o w y m j e s t
  nieszczelne.
  W?? o d p? y w o w y j e s t S prawdziae w?? odp? ywowy i
  nieszczelny.
  w razie potrzeby wymieniae.
  F i l t r j e s t n i e p r a w i d? o w o Z amk n? ae p ar w id? o w o f ilt r.
  za? o? ony.
  P oje mnik naœ r odki pir o? c e j
  jest zatkany.

  W yczyœ ciae pojemnik.

  Bielizna jest pognieciona.

  W b? bnie pralki znajdowa? o si? W k? a d a ae m n i e j s z e i l o œ c i
  zbyt du? o bielizny.
  b i e l i z ny. N i e p z r e k r a c z a ae
  maks. wsadu. W pr zy padku
  s y nt e t y k ó w wy bie raae
  pr ogram “ T kaniny? atwe do
  prasowania”.

  B ie lizna je s t nie w? aœ c iwie
  o d w i r o w ana, w b? b ni e
  pozosta? y resztki wody.

  W?? odp? ywowy jest zagi? ty.

  S prawdziae u? o? enie w?? a na
  c a? ej d? ugoœ c i. Zlikwidowaae
  zagi? cie.

  Pojawi? si? kod usterki E 2 0. M a k s y m a l n a w y s o k o œ ae Zapewniae wysokoœ c wylewu
  pompy (wysokoœ ae wylewu 1 poni? ej 1 metra.
  Pulsuje wskaŸ nik “ P? ukanie m od powierzchni ustawienia
  ur z? dze nia) zos t a? a
  dodatkowe” = S PÜ L E N + ”
  przekroczona.
  P o m p a o p r ó? n i a j? c a j e s t W y?? czyae urz? dzenie, wyj? ae
  zatkana.
  wty c zk? z gniazdka
  z as i laj? c e g o i w y c z y œ c i ae
  pomp?.
  W przypadku pod?? czenia do W yczyœ ciae syf on.
  syf onu: syf on jest zatkany.

  36

  Co zrobiae, gdy...

  Problem

  Mö glic he Ursac he

  Abhilfe

  R e s z t k i d e t e r g e n t ó w Z a w ó r w o d n y n i e j e s t Odkr? ciae zawór wodny
  o s i ad aj? w p o je mni k u na ca? kowicie odkr? cony.
  œ rodki pior? ce.
  F ilt r w mo c o waniu w?? a do Oczyœ ciae f iltr.
  zaworu jest zatkany.
  W oda pochodz? ca z p? uka- Prawdopodobnie de t e r ge nt N ie ma to wp? ywu na ujemny
  nia jest m? tna.
  z a w i e r a d u? o z w i? z k ó w ef ekt p? ukania.
  krzemianowych.
  P o us t aw i e ni u p r o g ramu U stawiona opc ja dodatkowa Ustawiae prawid? owo program
  d o d at k o w e g o j e g o w s k a nie wspó? pracuje z wybranym prania.
  Ÿ nik nie jest podœ wietlony. programem zasadniczym.

  37

  Niezadowalaj? cy rezultat prania
  Bielizna jest szara, a w b? bnie odk? ada si? wap?.

  Dodali Pa? stwo zbyt ma? o œrodka pior? cego.
  U? yli Pa? stwo niew? aœciwego œrodka pior? cego.
  Mocne zabrudzenia nie zosta? y usuni? te przed praniem.
  Program lub temperatura zosta? y niew? aœciwie ustawione.
  Sprawdziae, czy stosuj? c zestaw œrodków pior? cych, wybrali Pa? stwo
  odpowiednie detergenty we w? aœciwych proporcjach.

  Na wypranej bieliŸnie pozosta? y szare plamy.

  Bielizna zabrudzona maœci?, olejem lub smarem by? a prana w zbyt
  ma? ej iloœci œrodka pior? cego.
  Prano w zbyt niskiej temperaturze.
  Cz? st? przyczyn? jest dostanie si? p? ynu zmi? kczaj? cego, a w
  szczególnoœci p? ynu skoncentrowanego, bezpoœrednio na bielizn?.

  Po ostatnim cyklu p? ukania widoczna jest jeszcze piana.

  .

  Nowoczesne œrodki pior? ce równie? w ostatnim cyklu p? ukania
  powoduj? tworzenie si? piany, co jednak nie ma wp? ywu na rezultat
  prania i p? ukania.

  Bia? e pozosta? oœci na bieliŸnie po proszku do prania.

  38

  Jest to nierozpuszczalny sk? adnik nowoczesnych œrodków pior? cych.
  Nie jest to skutek niewystarczaj? cego p? ukania. Bielizn? nale? y wytrzepaae
  i wyszczotkowaae lub praae po odwróceniu na lew? stron?.
  Sprawdziae, czy zastosowali Pa? stwo odpowiedni œrodek pior? cy lub
  zacz? ae stosowaae p? ynne œrodki pior? ce.

  Instalacja
  Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa
  . Nie przechylaae i nie k? aœae pralki na przednia, lew? œciank? (patrz? c
  na pralk? od przodu). Elementy elektryczne mog? wtedy ulec zalaniu
  i uszkodzeniu. Przed pod?? czeniem i uruchomieniem urz? dzenia nale? y sprawdziae,
  czy nie zosta? o ono uszkodzone w czasie transportu. W przypadku
  wyst? pienia usterek nale? y skontaktowaae si? ze sprzedawc? pralki.
  Ze wzgl? dów bezpiecze? stwa nie nale? y pod?? czaae i uruchamiaae
  uszkodzonego urz? dzenia. Nale? y upewniae si?,? e wszystkie blokady transportowe zosta? y
  usuni? te, a os? ona przeciwbryzgowa jest do?? czona do pralki. W
  przeciwnym razie mo? e dojœae do uszkodzenia pralki oraz mebli
  podczas wirowania. Wtyczka przewodu zasilaj? cego musi byae pod?? czona do prawid? owo
  uziemionego gniazdka. Nie nale? y przed? u? aae przewodu zasilaj? cego
  oraz stosowaae rozga?? ziaczy, przed? u? aczy itp. Pod?? czenia pralki na sta? e mo? e dokonaae wy?? cznie wykwalifikowany
  elektryk z uprawnieniami. Przed pod?? czeniem nale? y sprawdziae, czy wartoœci podane na
  tabliczce znamionowej urz? dzenia odpowiadaj? parametrom
  (napi? cie, rodzaj pr? du) sieci elektrycznej, do której ma byae pod?? czona
  pralka. Na tabliczce znamionowej podane s? równie? informacje
  dotycz? ce wymaganego zabezpieczenia elektrycznego. W przypadku sta? ego pod?? czenia pralki do instalacji elektrycznej
  nale? y zainstalowaae wielobiegunowy wy?? cznik z rozwarciem styków
  min 3 mm (bezpieczniki, wy?? czniki LS, FI). Pod?? czenie sta? e pralki
  nale? y zleciae uprawnionemu instalatorowi. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych itp. nale? y
  wyj? ae wtyczk? przewodu zasilaj? cego z gniazdka.
  ? Wymiany przewodu zasilaj? cego mo? e dokonaae wy?? cznie uprawniony
  technik z autoryzowanego zak? adu serwisowego.

  Instalacja

  Zdj? cie blokad transportowych
  Przed zainstalowaniem i w?? czeniem pralki nale? y sprawdziae, czy
  wszystkie blokady transportowe zosta? y usuni? te.
  Wszystkie blokady oraz elementy opakowania nale? y zachowaae, gdy? mog?
  byae przydatne w przypadku przewo? enia pralki w przysz? oœci. Rozpakowaae pralk? i zdj? ae j? z podstawy stanowi? cej
  zabezpieczenie transportowe. Wyj? ae elementy ze styropianu, podnosz? c pralk?.

  3. Otworzyae pokryw? pralki i wyj? ae zabezpieczenia
  transportowe (bloki z polistryrolu, czarne pasy i
  cz? œci plastikowe).

  B

  4. Wyj? ae za pomoc? klucza (A), dwie œruby
  zabezpieczaj? ce (B) i wyj? ae tulejki z tworzywa
  sztucznego (C).

  A

  5. Otwory zamkn? ae zaœlepkami b? d? cymi na
  wyposa? eniu pralki (w woreczku).
  Zdj? ae uchwyt w?? a (A).

  Pralka zosta? a ju? odblokowana i mo? na przyst? piae
  do jej pod?? czenia.
  Wszystkie blokady oraz elementy opakowania
  nale? y zachowaae, gdy? mog? byae przydatne w
  przypadku przewo? enia pralki w przysz? oœci.

  41

  M iejsce ustawienia pralki
  . Powierzchnia, na której b? dzie ustawiona pralka musi byae czysta i
  sucha, wolna od np. past do pod? óg i innych œliskich substancji, które
  mog? spowodowaae przesuwanie si? pralki. Pralki nie nale? y ustawiaae na dywanach, grubych wyk? adzinach itp.,
  poniewa? pod? o? e nie b? dzie stabilne. Jeœli jednak? e b? dzie konieczne
  ustawienie pralki na wyk? adzinie dywanowej, nie wolno zas? aniaae
  otworów w dolnej cz? œci. Otwory te zapewniaj? w? aœciw? wentylacj?
  pralki. Jeœli pralka zostanie ustawiona na p? ytkach, nale? y pod? o? yae mat?
  gumow?, która zabezpieczy pralk? przed przesuwaniem si?. W przypadku niestabilnego pod? o? a (np. pod? oga z desek), nale? y pod
  pralk? pod? o? yae i przykr? ciae p? yt? o gruboœci min 15 mm na przynajmniej
  dwóch deskach. Pralk? nale? y w miar? mo? liwoœci ustawiae w naro? niku
  pomieszczenia, poniewa? tam pod? oga drewniana jest najbardziej
  stabilna i nie jest podatna na ruchy rezonansowe. Nie nale? y wyrównywaae krzywej pod? ogi np. kawa? kami kartonu,
  drewna itp. Jeœli zachodzi koniecznoœae ustawienia pralki w pobli? u urz? dze?
  gazowych lub w? glowych (piecyki, kuchenki), nale? y pomi? dzy pralk?,
  a kuchenk? w? o? yae p? yt? izoluj? c? ciep? o (85 x 57 cm). P? yta musi byae
  dodatkowo zabezpieczona i pokryta foli? aluminiow? od strony kuchenki
  lub piecyka. Pralki nie nale? y ustawiaae w pomieszczeniach, w których panuje niska
  temperatura. Zbyt du? y spadek temperatury mo? e doprowadziae do
  uszkodzenia pralki. Nale? y zwróciae uwag?, aby w?? odp? ywowy i dop? ywowy nie zosta?
  zagi? ty lub zgnieciony.
  Poziomowanie pralki
  Pralk? mo? na przemieszczaae w? atwy sposób za pomoc? przedniej rolki,
  która jest uruchamiana przez mechanizm dŸwigni.
  Urz? dzenie mo? na w?? czyae dopiero wtedy, kiedy rolka znajduje si? w pozycji
  “pracy” (zob. 1).

  zob. 1

  zob. 3

  zob. 2

  zob. 4

  Za pomoc? nó? ek regulacyjnych mo? na ustawiae pralk? w taki sposób,
  ? e b? dzie sta? a przy wsuni? tej rolce, nie kiwaj? c si?.

  43

  Pod?? czenie do zasilania elektrycznego
  Dane techniczne dotycz? ce napi? cia,
  pod?? czenia, zabezpiecze? s? umieszczone
  na tabliczce znamionowej. Tabliczka
  znamionowa znajduje si? na tylnej œciance
  pralki. Dodatkowo w cz? œci wewn? trznej
  klapki filtra znajduje si? naklejka z numerem
  wyrobu i numerem seryjnym.

  Sta? e pod?? czenie do zasilania elektrycznego mo? e wykonaae
  wy?? cznie wykwalifikowany elektryk z uprawnieniami.
  W przypadku sta? ego pod?? czenia pralki do instalacji elektrycznej
  nale? y zleciae uprawnionemu instalatorowi.
  Urz? dzenie spe? nia nast? puj? ce normy Unii Europejskiej:
  - dyrektywa 73/23 z dnia 19. 2. 73 (niskie napi? cia)
  - dyrektywa Unii Europejskiej 89/336 z dnia 03. 05. 1989
  ?? cznie z dyrektyw? EU 92/31 (zmiany);

  Pod?? czenie pralki do instalacji wodnej
  Pralka wyposa? ona jest w system ochronny, który
  zabezpiecza j? przed zanieczyszczeniem wody z sieci zasilaj? cej
  i spe? nia normy zak? adów wodoci? gowych. Dlatego nie s?
  konieczne inne zabezpieczenia instalacyjne.
  Pralka nadaje si? do pod?? czenia do zasilania zimn? wod?.

  Dopuszczalne ciœnienie wody

  Ciœnienie wody zasilaj? cej musi wynosiae
  przynajmniej 0, 5 bar (= 0, 05 Mpa), maksymalnie
  8 bar (= 0, 8 Mpa).
  o W przypadku ciœnienia wody powy? ej 8 bar
  nale? y zainstalowaae zawór redukcyjny.
  o W przypadku ciœnienia wody poni? ej 0, 5 bar
  nale? y w?? dop? ywowy od strony pralki odkr? ciae
  od zaworu wlotowego magnetycznego i wyj? ae
  regulator iloœci przep? ywu (wyj? ae filtr ma? ymi
  kombinerkami, wyj? ae podk? adk? gumow? ). Ponownie w? o? yae filtr.

  Pod?? czenie w?? a dop? ywowego wody
  Na wyposa? eniu pralki znajduje si? gi? tki w??
  dop? ywowy z systemem Aqua-Control o d? ugoœci
  1, 5 m.

  W?? ten zapewnia zabezpieczenie przed
  szkodami spowodowanymi zalaniem wod?.
  W przypadku zak? ócenia, system ten blokuje
  dop? yw wody do pralki. Awaria
  sygnalizowana jest czerwonym oznaczeniem
  w okienku. W takim przypadku nale? y zg? osiae
  usterk? w autoryzowanym zak? adzie
  serwisowym.
  Jeœli dostarczony w?? oka? e si? za krótki,
  nale? y u? yae w?? a d? u? szego, który mo? na kupiae
  w specjalistycznych sklepach lub autoryzowanych
  Nie wolno stosowaae? adnych przed? u? e? w?? a (np. za pomoc?
  po?? czenia go z innym).
  Pod?? czenie w?? a odp? ywowego wody
  Ka? da pralka wyposa? ona jest w pomp? odprowadzaj? c?, która
  powoduje wypompowanie wody przez w?? odp? ywowy unosz? cy si?
  do 1 metra, licz? c od pozycji ustawienia pralki.
  W?? odprowadzaj? cy wod? mo? e byae pod?? czony do syfonu, zawieszony
  na wannie lub umywalce.

  Pod?? czenie w?? a odp? ywowego do syfonu
  Ko? cówka
  w?? a
  odp? ywowego
  jest
  przystosowana do wszystkich rodzajów syfonów.
  W?? nale? y pod?? czyae do syfonu, zabezpieczaj? c
  zaciskiem.

  Zawieszenie w?? a odp? ywowego
  W przypadku przewieszenia w?? a przez wann?
  lub zlewozmywak nale? y u? yae kolanka
  zabezpieczaj? cego przed przesuwaniem
  (kolanko znajduje si? na wyposa? eniu pralki).
  W?? móg? by wysun? ae si? z umywalki wskutek
  nacisku wylewaj? cej si? wody.
  W?? a odp? ywowego nie mo? na montowaae w
  ma? ych umywalkach!
  Kolanko nale? y zamocowaae na zaworze wodnym lub na œcianie.
  Zachowaae minimaln? wysokoœae odp? ywu 70 cm.

  46

  Dane techniczne
  Wysokoœae x Szerokoœae x G?? bokoœae

  85 x 40 x 60 CM

  Regulacja wysokoœci

  ok. + 10/-5 mm

  Waga pustego urz? dzenia

  ok. 64 kg

  Waga wsadu (w zale? noœci od programu)

  maks. 4, 5 kg

  Przeznaczenie
  Obroty b? bna podczas cyklu prania
  Obroty b? bna podczas cyklu wirowania

  gospodarstwo domowe
  maks. 55 obrotów / 1 minut?
  maks. 1300 obrotów / 1 minut?

  Ciœnienie wody

  0, 5 - 8 bar
  (= 0, 05 - 0, 8 MPa)

  Wymiary

  Wymiary w mm

  Gwarancja

  Warunki gwarancji znajduj? si? w karcie gwarancyjnej, otrzymywanej
  przy zakupie urz? dzenia.

  Wykaz autoryzowanych serwisów

  Lista autoryzowanych serwisów znajduje si? karcie gwarancyjnej,
  otrzymywanej przy zakupie urz? dzenia.
  47

  Autoryzowany serwis
  Jeœli nie znajd? Pa? stwo w instrukcji obs? ugi wskazówek, w jaki sposób
  mo? na usun? ae nieprawid? owoœci w funkcjonowaniu pralki, nale? y wtedy
  zg? osiae usterk? w autoryzowanym zak? adzie serwisowym;
  Przy zg? oszeniu usterki nale? y podaae model urz? dzenia, numer wyrobu
  (E) oraz numer fabryczny (F).
  E Nr......................................
  F Nr......................................

  Zg? aszaj? c usterk? nale? y podaae:
  ? objawy usterki, w jakich okolicznoœciach si? pojawi? y,
  ? czy na wyœwietlaczu wskazany jest kod usterki.
  Podanie wyczerpuj? cej informacji umo? liwi personelowi punktu
  serwisowego szybsze za? atwienie Pa? stwa zg? oszenia i pozwoli na
  unikni? cie powtórnych wizyt technika i zwi? zanych z tym dodatkowych
  kosztów.
  U? ytkownik pokrywa koszty naprawy (nawet w czasie trwania gwarancji)
  w nast? puj? cych sytuacjach:
  - usuni? cie usterki opisane jest w tabeli,
  - usterka powsta? a wskutek nieprawid? owej obs? ugi urz? dzenia,
  - zg? oszenie usterki nie b? dzie zawiera? o wszystkich istotnych informacji,
  co spowoduje koniecznoœae kolejnej wizyty technika z autoryzowanego
  zak? adu us? ugowego.
  Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane
  wskutek nieprzestrzegania obowi? zuj? cych przepisów
  bezpiecze? stwa.
  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cech
  i funkcji urz? dzenia bez wczeœniejszego powiadomienia.

  146 2721 05

  49

  50

  51

  AEG Hausgeräte GmbH
  Postfach 1036
  D-90327 Nürnberg
  http: //www. aeg. hausgeraete. de
  ?

  Copyright by AEG

  146 2721 05 - 06/2002

  Szukasz produktu?

  Szukaj informacji na temat 2511 AEG produktów

  W tej kategorii znajdziesz wszystkie instrukcje obsługi AEG Pralki. Jeśli twój Pralki nie jest wyszczególniony, użyj pola wyszukiwania na górze strony. Może być tak, że twój Pralki jest skategoryzowany w innej kategorii.

 • Instrukcja obsługi sieci Aeg Oko Lavamat 88830 Update

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi sieci Aeg Oko Lavamat 88830 Update

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi sieci Aeg Oko Lavamat 88830 Update