Instrukcja obsługi i użytkowania Dewalt Dw961

Instrukcja obsługi i użytkowania Dewalt Dw961 to bogaty zbiór informacji, który pomaga w zrozumieniu i korzystaniu z wszystkich funkcji tego narzędzia. Przeczytanie instrukcji pozwoli Ci zrozumieć, jak powinieneś kontrolować i używać narzędzia, a także jak je naprawić. Instrukcja zawiera informacje na temat bezpieczeństwa, konserwacji, czyszczenia, naprawy i konserwacji Dewalt Dw961 oraz wskazówki dotyczące instalacji i obsługi. Przeczytanie instrukcji obsługi jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa i dobrego działania narzędzia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i użytkowania Dewalt Dw961

1 PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji DW745

2 Rys. 1 x d f g e k l o n c m y p w v a b r q Rys. 2 l h m n s t u i j v 2

3 Rys. 3 e Rys. 4 t aa t aa z Rys. 5 Rys. 6 bb cc ee dd Rys. 7 k Rys. 8 ff g gg hh ii f Rys. 9 jj m kk 3

4 Rys. 10 o Rys. 11 mm oo pp ll r Rys. 12 Rys. 13 e e nn qq rr nn ss Rys. 14 Rys. 15 n p s Rys. 16 tt uu 4

5 Rys. 17 Rys. 18 Rys. 19 yy xx Rys. 20 ww v v 5

6 PILARKA STOŁOWA DW745 Serdeczne gratulacje! Dziękujemy za zakupienie urządzenia fi rmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że fi rma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi. Dane techniczne DW745-QS DW745-LX Napięcie (V) Typ 4 4 Pobór mocy (W) Moc oddawana (W) Prędkość obrotowa biegu jałowego (obr/min) Średnica tarczy tnącej mm Średnica otworu centralnego w tarczy tnącej (mm) Grubość tarczy tnącej (mm) 2, 3 2, 3 Grubość klina rozdzielnika (mm) 2, 3 2, 3 Głębokość cięcia prostopadłego (mm) Głębokość cięcia ukosowego pod kątem 45 o (mm) Szerokość cięcia wzdłużnego (mm) Wymiary całkowite (mm) 570x700x x700x466 Masa (kg) Poziom ciśnienia akustycznego db(a) Niepewność pomiaru db(a) 3 3 Poziom mocy akustycznej db(a) Niepewność pomiaru db(a) 3 3 Amperaż bezpiecznika: Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V 10 A WSKAZÓWKA: W czasie załączania i wyłączania mogą powstawać krótkotrwałe zaniki i wahania napięcia. W niekorzystnych warunkach mogą one ujemnie wpływać na działanie innych odbiorników sieciowych. Nie trzeba się ich obawiać, gdy impedancja sieci jest mniejsza niż 0, 25. Gniazda sieciowe tych urządzeń elektrycznych powinny być zabezpieczone bezpiecznikami o natężeniu prądu 16 A. Definicje związane z bezpieczeństwem pracy Poniżej zdefi niowano ważność poszczególnych ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji i zwracanie uwagi na te symbole. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje o bezpośrednim niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi doznaniem śmiertelnych lub ciężkich obrażeń ciała. OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić do śmiertelnych lub ciężkich obrażeń ciała. 6

7 UWAGA: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić do lekkich lub średnich obrażeń ciała. WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu, które wprawdzie nie grozi doznaniem urazu, ale przy zignorowaniu może skutkować szkodami rzeczowymi. Informuje o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym. Informuje o niebezpieczeństwie pożaru Informuje o ostrych krawędziach. Deklaracja zgodności WE DYREKTYWA MASZYNOWA DW745 Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyrób DW745 opisany w Danych technicznych został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/WE, EN, EN Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/WE ora 2011/65/UE. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod podanym niżej adresem lub w jednej z naszych fi lii wymienionych na końcu instrukcji obsługi. Niżej podpisany jest odpowiedzialny za prawdziwość danych technicznych i składa tę deklarację w imieniu fi rmy DEWALT. Horst Großmann Wiceprezes ds Konstrukcji DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Niemcy Przepisy bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE! Przy korzystaniu z elektronarzędzi przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wywołania pożaru i doznania urazu ciała. Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj podane niżej wskazówki bezpieczeństwa. PRZECHOWUJ TĘ INSTRUKCJĘ DO NASTĘPNEGO UŻYTKOWANIA Ogólne przepisy bezpieczeństwa. 1. Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek grozi wypadkiem. 2. Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie wystawiaj elektronarzędzia na działanie deszczu. Nie używaj go w wilgotnym ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy ( luks). Nie załączaj elektronarzędzia w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru bądź wybuchu, jak na przykład w pobliżu palnych cieczy lub gazów. 3. Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. W ekstremalnych warunkach zastosowania (na przykład duża wilgotność, unoszenie się pyłu metalowego itp. ) bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć przez zastosowanie transformatora separującego lub wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego. 4. Nie dopuszczaj osób postronnych do miejsca pracy. Pilnuj, by osoby postronne, a zwłaszcza dzieci, nie dotykały elektronarzędzia ani przedłużacza i trzymaj je z dala od miejsca pracy. 5. Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia. Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w suchym, zamkniętym, niedostępnym dla dzieci miejscu. 7

8 6. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Najbezpieczniej jest i najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy elektronarzędzie jest obciążane w umiarkowany sposób zgodnie z zaleceniami producenta. 7. Używaj odpowiednich narzędzi roboczych. Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani akcesoriów. Nie wykorzystuj elektronarzędzi do celów innych, niż przewidziane przez producenta, np. ręcznej pilarki tarczowej do ścinania pni drzew i gałęzi. 8. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać pochwycone przez obracające się części narzędzia. Przy pracy na wolnym powietrzu godne polecenia jest obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę. 9. Ochrona osobista. Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy w powietrze jest wzbijany pył lub drobiny obrabianego materiału. Gdy są one gorące, ubierz żaroodporny fartuch. Zawsze zakładaj specjalne nauszniki ochronne i kask ochronny. 10. Używaj urządzeń do odsysania pyłu. Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamontowane. 11. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami. 12. Zamocuj obrabiany przedmiot. Używaj urządzeń mocujących lub imadła do przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać elektronarzędzie dwiema rękami. 13. Utrzymuj stabilną postawę. Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. 14. Starannie konserwuj swoje narzędzia. Ostrz i utrzymuje w czystości swoje narzędzia, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do instrukcji smarowania i wymiany akcesoriów. Regularnie kontroluj narzędzia, a w razie uszkodzenia, zleć naprawę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu. Wszystkie rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste, niezabrudzone olejem ani smarem. 15. Wyjmuj wtyczkę sieciową. W razie nieużywania elektronarzędzia i przy wymianie akcesoriów, jak np. piła tarczowa, końcówki i brzeszczoty, zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. 16. Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania narzędzi. Przed załączeniem elektronarzędzia zawsze sprawdzaj, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. 17. Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia elektronarzędzia. Elektronarzędzia przyłączonego do sieci nie przenoś z palcem opartym na wyłączniku. Przy przyłączaniu kabla zasilającego do sieci najpierw upewnij się, czy elektronarzędzie jest wyłączone. 18. Używaj przedłużaczy przystosowanych do pracy na wolnym powietrzu. Przed użyciem sprawdź przedłużacz i wymień go w razie uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu używaj tylko przedłużaczy nadających się do tego celu i odpowiednio oznakowanych. 19. Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony bądź pod wpływem leków lub alkoholu. 20. Kontroluj elektronarzędzie pod względem uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź elektronarzędzie i kabel sieciowy, czy są całkowicie sprawne i spełniają swoje funkcje. Nie zapomnij przy tym o ruchomych elementach. By zapewnić bezpieczną pracę elektronarzędzia, wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane, a uszkodzone elementy i urządzenia zabezpieczające - naprawione lub wymienione przez autoryzowany warsztat serwisowy, jeżeli w instrukcji nie podano inaczej. W żadnym przypadku nie używaj elektronarzędzia z niesprawnym wyłącznikiem i nigdy nie próbuj samemu naprawiać maszyny. 8

9 OSTRZEŻENIE: Używanie innych nasadek i wyposażenia, niż zalecane lub wykonywanie prac nieopisanych w tej instrukcji może doprowadzić do wypadku. 21. Naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanym specjalistom. Elektronarzędzie to jest zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. By nie narażać się na wypadek, naprawy przy użyciu oryginalnych części zamiennych zlecaj tylko wykwalifi kowanym specjalistom. Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy pilarek stołowych Nie używaj tarcz tnących grubszych ani takich, których rozwartość zębów jest mniejsza niż grubość klina rozdzielnika. Sprawdź, czy tarcza tnąca obraca się w odpowiednim kierunku i czy jej zęby są zwrócone do przodu pilarki. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy wszystkie urządzenia zaciskowe są dobrze dokręcone. Sprawdź, czy tarcza tnąca i wszystkie podkładki kołnierzowe są czyste, a wyżłobione strony podkładek przylegają do tarczy. Mocno dokręć nakrętkę mocującą piły tarczowej. Sprawdź, czy tarcza tnąca jest ostra i prawidłowo wyregulowana. Sprawdź, czy klin rozdzielnik znajduje się w odpowiedniej odległości od tarczy tnącej (maksymalnie 5 mm). Zawsze używaj górnej i dolnej osłony tarczy tnącej. Trzymaj ręce z dala od tarczy tnącej. Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub nastawczych odczekaj, aż tarcza tnąca się zatrzyma. Używaj popychacza do posuwania przedmiotu obrabianego. W czasie cięcia nie zbliżaj rąk do piły tarczowej na odległość mniejszą niż 150 mm. Nie stosuj żadnych środków smarnych, dopóki tarcza tnąca jeszcze się obraca. Maszynę zasilaj tylko przewidzianym dla niej napięciem. Nie sięgaj poza tarczę tnącą. Gdy popychacz nie jest używany, zawsze odkładaj go na swoje miejsce. Nie stawaj na pilarce. W czasie transportu górna część tarczy tnącej powinna być przykryta, na przykład osłoną. Nie używaj osłony tarczy do manipulowania ani transportu. OSTRZEŻENIE! Ta maszyna jest wyposażona w specjalne skonstruowany przewód sieciowy (typ Y). Jeżeli przewód ten jest lub ulegnie uszkodzeniu, może być wymieniony tylko przez producenta lub autoryzowany serwis. W razie zużycia lub uszkodzenia wkładki szczelinowej do stolika pilarki niezwłocznie ją wymień. Dobrze podeprzyj przedmiot obrabiany. Jeżeli jest on długi, zawsze używaj dodatkowych podpórek. Nie wywieraj bocznego nacisku na piłę tarczową. Nigdy nie tnij metali lekkich. Pilarka ta nie jest do tego celu przystosowana. Nie używaj tarcz szlifierskich ani diamentowych. Wycinanie wręgów, rowków lub wpustów jest niedozwolone. W razie wypadku lub usterki natychmiast wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Zgłoś usterkę i w odpowiedni sposób oznakuj maszynę, by inne osoby nie próbowały jej uruchomić. W razie zablokowania piły tarczowej wskutek nadmiernej siły posuwowej ZAWSZE wyłączaj maszynę i wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Wycofaj materiał i sprawdź, czy piła tarczowa swobodnie się obraca. Ponownie załącz maszynę i kontynuuj piłowanie, wywierając mniejszy nacisk na cięty przedmiot. Przy piłowaniu drewna zawsze zakładaj maskę przeciwpyłową. NIGDY nie próbuj przecinać stosu luźnego materiału, ponieważ prowadzi to do utraty kontroli lub odrzutu. Podpieraj obrabiany materiał. 9

10 Piły tarczowe Podczas cięcia drewna zawsze podłączaj dopasowane urządzenie odsysające. Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa tarczy tnącej musi być równa lub większa od wartości prędkości obrotowej biegu jałowego podanej na tabliczce znamionowej maszyny. Nie używaj pił tarczowych o średnicach mniejszych lub większych, niż określone w specyfi kacji. Nie zakładaj żadnych elementów dystansowych przy mocowaniu piły na wrzecionie. Stosuj tylko tarcze tnące o parametrach wyszczególnionych w danych technicznych i zgodne z normą EN Rozważ zastosowanie specjalnie skonstruowanych tarcz tnących o niskim poziomie wytwarzanego hałasu. Nie używaj pił tarczowych ze stali szybkotnącej. Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych pił tarczowych. Wybierz piłę odpowiednią do rodzaju ciętego materiału. Przy manipulowaniu tarczą tnącą i przedmiotami o ostrych krawędziach posługuj się uchwytem lub załóż rękawice ochronne. Pozostałe zagrożenia W trakcie używania maszyny największe zagrożenie stanowią: - obracające się elementy, których dotknięcie grozi poważnymi konsekwencjami. Przy korzystaniu z pilarek stołowych pomimo stosowania osłon ochronnych i przestrzegania przepisów bhp nie da się uniknąć pewnych niebezpieczeństw. Należą do nich zwłaszcza: - uszkodzenie narządu słuchu wskutek nadmiernego hałasu; - niebezpieczeństwo wypadku, które stwarza nieosłonięty obszar obracającej się tarczy tnącej; - niebezpieczeństwo skaleczenia przy wymianie tarczy tnącej; - niebezpieczeństwo przycięcia palców przy otwieraniu osłon ochronnych; - zagrożenie zdrowia przez wdychanie drewnianego pyłu powstającego podczas piłowania, a zwłaszcza dębu i buku i płyt MDF. Na poziom emisji hałasu mają wpływ następujące czynniki: - piłowany materiał - rodzaj piły tarczowej - siła posuwowa - konserwacja maszyny Na ilość wytwarzanego pyłu mają wpływ następujące czynniki: - zużycie piły tarczowej - odsysanie pyłu z prędkością powietrza mniejszą niż 20 m/s - niedokładne prowadzenie przedmiotu obrabianego. Naklejki na pilarce Na pilarce znajdują się następujące symbole: Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi. Zakładaj nauszniki ochronne. Zakładaj okulary ochronne. Zakładaj maskę przeciwpyłową Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia i piły tarczowej Uchwyt UMIEJSCOWIENIE KODU DATY Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest wytłoczony na obudowie: Przykład: 2013 XX XX Rok produkcji Zakres dostawy Opakowanie zawiera następujące elementy: 1 wstępnie zmontowana maszyna 1 prowadnica dystansowa do cięcia wzdłużnego 1 prowadnica kątowa 1 piła tarczowa 1 górna osłona tarczy 1 wkładka szczelinowa do stolika pilarki 10

11 1 klucz do mocowania piły tarczowej 1 klucz do wału 1 przyłącze do odsysania pyłu i trocin 1 instrukcja obsługi 1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części Sprawdź, czy maszyna i akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Przed uruchomieniem maszyny dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Opis pilarki (rys. 1, 2) OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj żadnych przeróbek w elektronarzędziu ani jego elementach, by nie narażać się na zniszczenie sprzętu, czy też doznanie urazu ciała. a. Wyłącznik b. Przycisk zerujący wyłącznika c. Wycięcie na chwyt d. Stolik e. Piła tarczowa f. Klin rozdzielnik g. Górna osłona tarczy h. Przyłącze do odsysania pyłu i trocin na osłonie tarczy i. Główne przyłącze do odsysania pyłu i trocin j. Adapter przyłącza do odsysania pyłu i trocin k. Wkładka szczelinowa l. Prowadnica dystansowa m. Zatrzask prowadnicy dystansowej n. Podpórka przedmiotu obrabianego/wąska prowadnica dystansowa (przedstawiona w pozycji spoczynkowej) o. Wskaźnik ze skalą szerokości cięcia wzdłużnego p. Dokładne pokrętło nastawcze q. Kombinowane pokrętło do podnoszenia i pochylania tarczy r. Dźwignia blokady pochylenia tarczy s. Dźwignia blokady szyn prowadzących t. Klucz do mocowania piły tarczowej u. Popychacz v. Regulowana tylna nóżka w. Podziałka prowadnicy kątowej x. Rowek do prowadnicy kątowej y. Prowadnica kątowa ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM Pilarka stołowa DW745 jest tak skonstruowana, by można było nią łatwo, precyzyjnie i bezpiecznie wykonywać cztery cięcia podstawowe, a mianowicie: cięcie wzdłużne, cięcie prostopadłe poprzeczne, cięcie ukosowe i cięcie prostopadłe pod kątem, drewna, produktów drzewnych i tworzyw sztucznych. Maszyna ta jest przystosowana do piły tarczowej o średnicy 250 mm ze spiekami węglikowymi na zębach. NIE używaj pilarki w wilgotnym otoczeniu ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów. Pilarka stołowa DW745 jest elektronarzędziem profesjonalnym. NIE POZWALAJ dotykać jej dzieciom. Osoby niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi tylko pod nadzorem. Zabrania się używania tego wyrobu przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fi zycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym elektronarzędziem. Bezpieczeństwo elektryczne Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej elektronarzędzia. Elektronarzędzie DEWALT jest podwójnie zaizolowane zgodnie z normą EN i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie fi rmy DEWALT. Przedłużacz Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Zaleca się, by minimalny przekrój każdej żyły kabla wynosił 1, 5 mm 2 a jego długość, nie przekraczała 30 m. Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie odwijaj z niego kabel. 11

12 MONTAŻ I REGULACJA OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania urazu, przed założeniem lub zdjęciem akcesoriów bądź przed wykonaniem regulacji wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Upewnij się, czy wyłącznik jest wyłączony. Przypadkowe uruchomienie maszyny może doprowadzić do wypadku. Rozpakowanie (rys. rys. 1 i 2) Ostrożnie wyjmij pilarkę z opakowania transportowego. Maszyna jest kompletnie zmontowana z wyjątkiem prowadnicy dystansowej i górnej osłony tarczy. Zmontuj pilarkę zgodnie z poniższymi wskazówkami. Zamocuj popychacz (u) w swoim położeniu z prawej strony maszyny (rys. 2). Za pomocą tylnej nóżki (v) ustaw stolik (d) w poziomie we wszystkich kierunkach. Całkowicie rozwiń kabel sieciowy. OSTRZEŻENIE: Gdy popychacz nie jest potrzebny, zawsze umieszczaj go w przewidzianym dla niego miejscu. Wtyczkę kabla przyłącz do gniazda sieciowego dopiero bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy. Montaż piły tarczowej (rys. 1-4) OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy maszyna jest odłączona od sieci. OSTRZEŻENIE: Zęby nowej piły tarczowej są bardzo ostre i przez to niebezpieczne. OSTRZEŻENIE: Piłę tarczową wolno wymieniać TYLKO zgodnie z opisem. Używaj TYLKO pił tarczowych zgodnych ze specyfi kacją, najlepiej o numerze katalogowym DT4226. NIGDY nie zakładaj innych pił tarczowych. Obracając pokrętło (q) w prawo (rys. 1), unieś wał piły tarczowej do najwyższej pozycji. Tak jak pokazano na rysunku 3, nasadź piłę na wrzeciono. Zewnętrzna podkładka kołnierzowa (z) ma występ ( 30 mm), który pasuje do otworu w pile tarczowej. Zwraca się uwagę, że z przodu stolika zęby piły muszą być zwrócone do dołu. Przytrzymaj wrzeciono kluczem widełkowym i dokręć nakrętkę wału (aa), obracając ją kluczem w prawo (rys. 4). By zdjąć piłę tarczową, wykonaj opisane wyżej czynności w odwrotnej kolejności. OSTRZEŻENIE: Po wymianie piły tarczowej zasadniczo zawsze sprawdzaj wskaźnik szerokości cięcia wzdłużnego i klin rozdzielnik. Regulacja piły tarczowej (rys. 5) Piła tarczowa musi być ustawiona dokładnie równolegle do rowków do prowadnicy kątowej. Regulacji tej dokonuje się w zakładzie produkcyjnym. Dla skorygowania wykonaj następujące czynności: Obróć pilarkę na bok. Kluczem imbusowym 10 mm nieco poluzuj śruby mocujące wspornika (bb) (rys. 5). Tak ustaw wspornik (cc), by piła tarczowa znalazła się w pozycji równoległej do rowka do prowadnicy kątowej (x) (rys. 1). Dokręć śruby mocujące wspornika (bb) z momentem 11 Nm (rys. Regulacja wysokości ustawienia piły tarczowej (rys. 1) Wysokość piły można regulować przez obracanie kombinowanego pokrętła (q). Najlepiej, gdy górne trzy zęby piły tarczowej minimalnie wystają z rzazu na górze ciętego przedmiotu, gdyż przeżyna go wtedy najwięcej zębów jednocześnie. Montaż klina rozdzielnika (rys. 1, 6) Przestaw wał piły tarczowej do najwyższej pozycji, obracając pokrętło nastawcze wysokości piły tarczowej (q) w prawo (rys. Dostarczonym kluczem poluzuj śrubę mocującą (dd) o kilka obrotów (rys. 6). Naciśnij i przytrzymaj śrubę (dd), by zwolnić sprężynowy mechanizm zaciskowy. 12

13 Szczelinę (ee) ustaw odpowiednio względem śruby (dd) i do oporu nasuń klin rozdzielnik na śrubę. Zwolnij śrubę (dd) i dokręć ją dostarczonym kluczem. OSTRZEŻENIE: Przy właściwym ustawieniu klin rozdzielnik znajduje się w płaszczyźnie piły tarczowej i na wysokości górnego jej zęba. Sprawdź to ustawienie za pomocą liniału we wszystkich pozycjach piły tarczowej. Klin rozdzielnik mocuj wyłącznie w zaleconej pozycji. Odległość między klinem rozdzielnikiem a zębami piły tarczowej musi wynosić przynajmniej 2, 0 mm. Zamontuj górną osłonę tarczy (g) na klinie rozdzielniku, gdyż jest to niezbędne dla bezpieczeństwa pracy! Nie wolno montować klina rozdzielnika grubości przekraczającej 2, 3 mm. Mocowanie do stołu warsztatowego (rys. 2) Rama maszyny z dwóch stron między nóżkami (v) zawiera po dwa otwory. Służą one do mocowania pilarki do stołu warsztatowego. Śruby mocujące dokręcaj na krzyż. Dla łatwiejszego manipulowania maszyną przytwierdź ją do kawałka sklejki grubości przynajmniej 15 mm. Sklejkę z maszyną można przytwierdzić do stołu warsztatowego za pomocą ścisków stolarskich śrubowych. Po zdjęciu ścisków łatwiej jest transportować maszynę. Montaż wkładki szczelinowej (rys. 7) Ustaw wkładkę szczelinową (k) w pozycji pokazanej na rysunku i włóż występy z tyłu wkładki w otwory z tyłu stolika. Naciśnij do dołu przednią część wkładki. Przednia część wkładki musi się znajdować na tym samym poziomie lub nieco poniżej górnej powierzchni stolika, a tylna część - na równo ze stolikiem. Dokonaj regulacji za pomocą czterech wkrętów nastawczych (ff). Obróć wkręt zabezpieczający (patrz ramka na rysunku 7) o 90 o w prawo, by zabezpieczyć wkładkę w swoim położeniu. OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj maszyny bez wkładki zamocowanej w stoliku. W razie zużycia lub uszkodzenia niezwłocznie wymień wkładkę na nową. Montaż górnej osłony tarczy (rys. 8) Osłonę tarczy (g) przykręć śrubą (gg) do klina rozdzielnika (f). Na wystający trzpień śruby załóż podkładkę (hh), nakręć i ostatecznie dociągnij nakrętkę motylkową (ii). Montaż prowadnicy dystansowej (rys. 9) Prowadnicę dystansową można założyć z prawej strony tarczy w dwóch pozycjach (pozycja 1 dla szerokości cięcia od 0 cm do 51 cm i pozycja 2 dla szerokości cięcia od 10, 2 cm do 61 cm) oraz w jednej pozycji z lewej strony tarczy. Zwolnij zatrzaski prowadnicy dystansowej (m). Trzymając prowadnicę pod kątem, zgraj kołki pozycjonujące (z przodu i z tyłu stolika) (jj) na szynach prowadzących z wycięciami (kk) we wspornikach prowadnicy dystansowej. Nasuń wycięcia we wspornikach prowadnicy na kołki i obróć prowadnicę do dołu, aż spocznie na szynach. Zabezpiecz prowadnicę w tej pozycji przez zamknięcie zatrzasków (m) na przedniej i tylnej szynie. Regulacja równoległego ustawienia prowadnicy dystansowej względem piły tarczowej (rys. 1, 9) Prowadnica dystansowa jest prawidłowo ustawiana w zakładzie produkcyjnym. W razie konieczności regulacji wykonaj następujące operacje: Ustaw piłę tarczową w najwyższej pozycji. Zdejmij górną osłonę tarczy (g). Nastaw kąt cięcia ukosowego na 0 o. 13

14 Zwolnij dźwignię zaciskową szyny (s). Tak przesuń prowadnicę dystansową (l), by dotknęła piły tarczowej. Sprawdź, czy prowadnica jest ustawiona równolegle do tarczy. Sposób regulacji: Kluczem imbusowym poluzuj śrubę ustalającą prowadnicy dystansowej (jj), która mocuje prowadnicę na szynie. Ustaw prowadnicę równolegle do piły tarczowej. Dokręć śrubę nastawczą. Zaciągnij dźwignię zaciskową szyny. Po dokonaniu regulacji ponownie załóż osłonę tarczy. OSTRZEŻENIE: Przy niewystarczającym luzie w łożysku zębnika oddaj maszynę do autoryzowanego warsztatu serwisowego DEWALT w celu naprawy. Regulacja skali szerokości cięcia wzdłużnego (rys. 10) Skala szerokości cięcia wzdłużnego pokazuje prawidłowe wartości tyko wtedy, gdy prowadnica dystansowa jest zamontowana z prawej strony piły tarczowej. Sprawdź, czy wskaźnik (o) pokazuje zero na skali, gdy prowadnica akurat dotyka tarczy. W przeciwnym razie poluzuj wkręty (ll) i przestaw wskaźnik, aż wskaże 0 o. Ostatecznie dokręć wkręty. Regulacja ogranicznika kąta pochylenia tarczy i wskaźnika (rys. 1, 11, 12) Ustaw piłę tarczową w najwyższej pozycji. Zwolnij dźwignię ustalającą pochylenia tarczy (r) przez naciśnięcie jej do góry i w prawo. Poluzuj śrubę ogranicznika kąta pochylenia tarczy (mm). Przyłóż kątownik (nn) do stolika i piły tarczowej (e). Tak ustaw dźwignię ustalającą pochylenia tarczy (r), by tarcza płasko przylgnęła do ramienia kątownika. Zaciągnij dźwignię (r). Tak obróć krzywkę zderzakową mechanizmu pochylania tarczy (oo), aż przylgnie do łożyska. Sprawdź, czy wskaźnik kąta pochylenia tarczy pokazuje 0 o na skali. W razie konieczności regulacji poluzuj wkręt wskaźnika (pp) i ustaw go na 0 o. Dokręć wkręt wskaźnika (pp). Powtórz tę samą procedurę przy ograniczniku 45 o, ale nie reguluj wskaźnika. Mocno dokręć śrubę ogranicznika kąta pochylenia tarczy. Regulacja prowadnicy kątowej (rys. 1, 13) Włóż prowadnicę kątową (y) w rowek z lewej strony piły tarczowej. Poluzuj pokrętło ustalające (qq). Przyłóż przymiar kątowy (nn) do prowadnicy kątowej (y) i tarczy (e), patrz rys. 13 Sprawdź, czy wskaźnik (rr) wskazuje kąt 90 o na skali. W przeciwnym razie poluzuj wkręt (ss) i ustaw wskaźnik na 90 o. Ostatecznie dokręć wkręt, ZASTOSOWANIE Instrukcja obsługi OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów. OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania urazu, przed założeniem lub zdjęciem akcesoriów bądź przed wykonaniem regulacji wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. OSTRZEŻENIE: Przy ustawianiu maszyny zwróć uwagę na ergonomiczną wysokość stolika i czy jest on wystarczająco stabilny. Wybierz takie miejsce ustawienia maszyny, by operator miał dobrą widoczność i wystarczającą ilość miejsca wokół maszyny, pozwalającą mu na swobodne operowanie przedmiotami obrabianymi. 14

15 Zamontuj właściwą piłę tarczową. Nie powinna ona być nadmiernie zużyta, a jej maksymalna prędkość obrotowa nie może przekraczać dopuszczalnej wartości. Nie próbuj ciąć bardzo małych przedmiotów. Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego nacisku na piłę tarczową i nie przyśpieszaj pracy. Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by silnik osiągnął maksymalną prędkość obrotową. Upewnij się, czy wszystkie pokrętła zaciskowe/dźwignie są dobrze dokręcone/zaciągnięte. Załączanie i wyłączanie (rys. 1) By załączyć maszynę, naciśnij zielony przycisk startowy. By wyłączyć maszynę, naciśnij czerwony przycisk wyłącznika. WSKAZÓWKA: W chwili załączania i wyłączania mogą następować chwilowe zaniki lub wahania napięcia. Przy słabej sieci mogą one oddziaływać na inne, przyłączone do niej urządzenia. Gdy impedancja sieci jest mniejsza niż 0, 262, zakłócenia tego typu nie występują. Zastosowanie prowadnicy dystansowej (rys. rys) DŹWIGNIA BLOKADY SZYN PROWADZĄCYCH Dźwignia blokady szyn prowadzących (s) ustala prowadnicę dystansową w wybranej pozycji i zapobiega jej przesunięciu podczas piłowania. By zablokować prowadnicę, naciśnij dźwignię do dołu do tyłu stolika pilarki. By zwolnić blokadę, pociągnij dźwignię do góry do przodu stolika. WSKAZÓWKA: Przy cięciu wzdłużnym zawsze zaciągaj dźwignię blokady szyn prowadzących. PRZEDŁUŻENIE PODPARCIA PRZEDMIOTU OBRABIANEGO/WĄSKA PROWADNICA DYSTANSOWA W tej pilarce stołowej istnieje możliwość wysuwania podpórki przedmiotu obrabianego poza stolik. By skorzystać z wąskiej prowadnicy dystansowej jako podpórki przedmiotu obrabianego, obróć ją z pozycji spoczynkowej, jak pokazano na rysunku 15, i wsuń kołki w dolne rowki (tt) na obydwu końcach prowadnicy. By wąskiej prowadnicy użyć do cięcia wzdłużnego, zatrzaśnij kołki w górnych rowkach (uu) po obydwu stronach prowadnicy. Funkcja ta umożliwia uzyskanie dodatkowego odstępu 51 mm od piły tarczowej. Patrz rysunek 16. WSKAZÓWKA: Z powrotem wsuń podpórkę przedmiotu obrabianego lub dostosuj ją do wąskiej prowadnicy, gdy materiał wystaje poza stolik. DOKŁADNE POKRĘTŁO NASTAWCZE Dokładne pokrętło nastawcze (p) umożliwia precyzyjne ustawienie prowadnicy dystansowej. Przed regulacją sprawdź, czy dźwignia blokady szyn znajduje się w górnej pozycji odblokowania. WSKAŹNIK ZE SKALĄ SZEROKOŚCI CIĘCIA WZDŁUŻNEGO Wskaźnik ze skalą szerokości cięcia wzdłużnego trzeba wyregulować dla prawidłowego działania prowadnicy dystansowej, gdy użytkownik zmienia tarczę z grubymi zębami na cienkie i odwrotnie. Wskaźnik wskazuje prawidłowe wartości tyko w pozycji 1 (od 0 do 61), a w pozycji 1 przy wąskiej prowadnicy dystansowej trzeba dodać 5, 08 cm. Patrz Regulacja skali szerokości cięcia wzdłużnego w punkcie Regulacja. Cięcia podstawowe Zawsze używaj klina rozdzielnika. Zawsze sprawdzaj, czy klin rozdzielnik i osłona tarczy są prawidłowo ustawione. Cięcie wzdłużne (rys. 1, 17) OSTRZEŻENIE: Ostre krawędzie Kąt cięcia ukosowego nastaw na 0 o. Ustaw piłę tarczową na odpowiedniej wysokości tak, by z rzazu ciętego materiału akurat wystawały górne trzy zęby tarczy. W razie potrzeby wyreguluj wysokość górnej osłony tarczy. Prowadnicę dystansową ustaw w żądanej odległości. Dociśnij przedmiot płasko do stołu i prowadnicy. Nie zbliżaj go jeszcze do piły tarczowej. Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia. Załącz maszynę i odczekaj, aż piła tarczowa osiągnie maksymalną prędkość obrotową. 15

16 Powoli wprowadź przedmiot obrabiany pod osłonę. Dociskaj go przy tym mocno do prowadnicy. Pozwól, by zęby swobodnie cięły materiał i nie napieraj na piłę tarczową. Prędkość obrotową piły utrzymuj na stałym poziomie. Pamiętaj, by w pobliżu piły tarczowej zawsze używać popychacza (u). Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę, odczekaj, aż piła tarczowa całkowicie się zatrzyma, i usuń przedmiot obrabiany. OSTRZEŻENIE: Nigdy nie popychaj ani nie chwytaj za odcinany kawałek materiału. Nie przecinaj zbyt małych przedmiotów. Przy cięciu wzdłużnym małych przedmiotów zawsze używaj popychacza. Cięcie ukosowe Ustaw żądany kąt cięcia ukosowego. Dalej postępuj jak przy cięciu wzdłużnym. Cięcie prostopadłe poprzeczne (rys. 18) Zdejmij prowadnicę dystansową i wsuń prowadnicę kątową w odpowiedni rowek. Zablokuj prowadnicę kątową w pozycji 0 o. Kąt cięcia ukosowego nastaw na 0 o. Ustaw piłę tarczową na odpowiedniej wysokości. Dociśnij przedmiot do prowadnicy i powoli przemieszczaj je razem, aż przedmiot obrabiany znajdzie się pod górną osłoną tarczy. Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę, odczekaj, aż tarcza się zatrzyma i dopiero wtedy wyjmij materiał. Cięcie poprzeczne ukosowe Ustaw żądany kąt cięcia ukosowego. Dalej postępuj jak przy cięciu poprzecznym prostopadłym. Cięcie prostopadłe pod kątem Prowadnicę kątową ustaw pod żądanym kątem. Dalej postępuj jak przy cięciu poprzecznym. Cięcie kombinowane Cięcie kombinowane to jednoczesne cięcie ukosowe i prostopadłe pod kątem. Nastaw żądany kąt cięcia ukosowego i dalej postępuj jak przy cięciu prostopadłym pod kątem. Podpieranie długich przedmiotów obrabianych Zawsze podpieraj długie przedmioty obrabiane. Długie przedmioty podpieraj przy użyciu odpowiednich środków, jak np. kobyłki, by nie dopuścić do zwisu końców materiału. Odsysanie pyłu (rys. 2) Maszyna zawiera z tyłu przyłącze do odsysania pyłu i trocin (i), do którego można przyłączyć wąż o średnicy 57/65 mm. Do zakresu dostawy maszyny należy adapter, który umożliwia przyłączanie węży o średnicach mm. Przy piłowaniu drewna i produktów drzewnych zawsze używaj odkurzacza przemysłowego do odsysania pyłu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi do emisji pyłów. W przypadku cięcia innych materiałów eksploatator powinien spełnić specjalne wymagania stawiane przez właściwy związek zawodowy. Sprawdź, czy wąż zastosowanego odkurzacza nadaje się do odsysania pyłu z ciętego materiału. Miej na uwadze, że przy cięciu przetworzonych przemysłowo materiałów, jak płyty wiórowe lub MDF, powstaje więcej pyłu niż przy cięciu naturalnego drewna. 16

17 Transport maszyny (rys. 1) Zwiń kabel sieciowy. Zawsze przenoś maszynę za przewidziane w tym celu uchwyty (c). OSTRZEŻENIE: Transportuj maszynę tylko z założoną górną osłoną tarczy. KONSERWACJA Pilarka stołowa DEWALT odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jej regularne czyszczenie. Regulacja blokady szyny (rys. 2, 19) Naprężenie blokady szyny zostało wyregulowane fabrycznie. W razie konieczności regulacji wykonaj następujące czynności: Obróć pilarkę na bok. Zablokuj dźwignię ustalającą (s). Zlokalizuj pręt sześciokątny (xx) na spodzie maszyny (rys. 19). Poluzuj nakrętkę kontrującą (yy). Obróć pręt sześciokątny, aż sprężyna mechanizmu blokującego wywrze odpowiedni nacisk na dźwignię blokady szyny. Ponownie dokręć nakrętkę kontrującą do pręta sześciokątnego. Smarowanie Pilarka nie wymaga dodatkowego smarowania. Czyszczenie OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze szczelin wentylacyjnych zgromadził się brud, wydmuchaj go suchym, sprężonym powietrzem. Przy tej czynności załóż okulary ochronne i maskę przeciwpyłową. OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia niemetalowych elementów elektronarzędzia nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych chemikaliów. Chemikalia mogą osłabić materiał, z którego wykonano wspomniane elementy. Użyj do tego celu szmaty zwilżonej wodą z łagodnym mydłem. Uważaj, by do wnętrza obudowy nie przedostała się jakaś ciecz. Żadnego elementu pilarki nie zanurzaj w wodzie. Przed użyciem starannie sprawdź górną i dolną osłonę tarczy oraz węże ssące, czy prawidłowo działają. Upewnij się, czy nie blokują ich trociny, pył lub kawałki przedmiotów obrabianych. Gdyby między piłą tarczową a osłonami utkwiły fragmenty przedmiotu obrabianego, wyłącz maszynę i dalej postępuj zgodnie z instrukcjami w punkcie Montaż piły tarczowej. Usuń tkwiące elementy i ponownie zamontuj piłę tarczową. Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę miękką szmatką. Regularnie czyść instalację odsysającą (rys. 20) Obróć pilarkę na bok. Wykręć wkręty (ww) (rys. 20). Usuń pył i trociny i zamocuj osłonę (vv) wkrętami (rys. 17

18 Dostępne akcesoria OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria innych producentów nie zostały przetestowane przez firmę DEWALT pod względem przydatności do tej maszyny, ich użycie może być niebezpieczne. By nie narażać się na doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie oryginalne wyposażenie dodatkowe. UŻYWAJ TYLKO wytłumionych akustycznie PIŁ TARCZOWYCH o średnicy 250 mm i otworze centralnym 30 mm. Dopuszczalna prędkość obrotowa tarczy musi wynosić przynajmniej 4000 obr/min. Nigdy nie używaj pił o mniejszej średnicy, gdyż nie są one prawidłowo osłaniane. PARAMETRY PIŁ TARCZOWYCH ZASTOSOWANIE ŚREDNICA LICZBA ZĘBÓW Piły tarczowe do prac budowlanych (do szybkiego cięcia) Ogólne zastosowania 250 mm 24 Cięcia precyzyjne 250 mm 40 Piły tarczowe do prac stolarskich (do gładkich, czystych cięć) Precyzyjne cięcia poprzeczne 250 mm 60 Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce. Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu. DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu. W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych DEWALT, które udzielają informacji o autoryzowanych warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe dane znajdziesz także w Internecie pod adresem: W razie zużycia wymień górną osłonę tarczy (nr części). By uzyskać więcej informacji na temat właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego dilera. Ochrona środowiska Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych. Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów. 18

19 DEWALT WARUNKI GWARANCJI: Produkty marki DEWALT reprezentuj bardzo wysok jako, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszaj praw klienta wynikaj cych z polskich regulacji ustawowych lecz s ich uzupe nieniem. Gwarancja jest wa na na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. DEWALT gwarantuje sprawne dzia anie produktu w przypadku post powania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obs ugi. Niniejsz gwarancj nie jest obj te dodatkowe wyposa enie, je eli nie zosta a do niego do czona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegaj ce naturalnemu zu yciu. Niniejsz gwarancj obj te s usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materia owymi. Niniejsza gwarancja jest wa na po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz cznie: a) poprawnie wype nionej karty gwarancyjnej; b) wa nego paragonu zakupu z dat sprzeda y tak, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury. Gwarancja obejmuje bezp atn napraw urz dzenia (wraz z bezp atn wymian uszkodzonych cz ci) w okresie 12 miesi cy od daty zakupu. Produkt reklamowany musi by: a) dostarczony bezpo rednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wype nion Kart Gwarancyjn i wa nym paragonem zakupu (lub kopi faktury) oraz szczegó owym opisem uszkodzenia, lub b) przes any do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za po rednictwem punktu sprzeda y wraz z dokumentami wymienionymi powy ej. Koszty wysy ki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty zwi zane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsy any do miejsca nadania na koszt adresata. 6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji b d usuni te przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie: a) 14 dni roboczych od daty przyj cia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny; b) termin usuni cia wady (punkt 6a) mo e by wyd u ony o czas niezb dny do importu niezb dnych cz ci zamiennych. Klient otrzyma nowy sprz t, je eli: a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na pi mie, e usuni cie wady jest niemo liwe; b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy. O ile taki sam produkt jest nieosi galny, mo e by wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odno nie zasadno ci zg aszanych usterek jest decyzj ostateczn. Gwarancj nie s obj te: a) wadliwe dzia anie lub uszkodzenia spowodowane niew a ciwym u ytkowaniem lub u ywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcj obs ugi lub przepisami bezpiecze stwa; b) wadliwe dzia anie lub uszkodzenia spowodowane przeci aniem narz dzia, które prowadzi do uszkodze silnika, przek adni lub innych elementów a tak e stosowaniem osprz tu innego ni zalecany przez DEWALT; c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo- ane nimi wady; d) wadliwe dzia anie lub uszkodzenia na skutek dzia ania po aru, powodzi, czy te innych kl sk ywio owych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zu ycia w eksploatacji czy te innych czynników zewn trznych; e) produkty, w których naruszone zosta y plomby gwarancyjne lub, które by y naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub by y przerabiane w jakikolwiek sposób; f) osprz t eksploatacyjny do czony do urz dzenia oraz elementy ulegaj ce naturalnemu zu yciu. Centralny Serwis Gwarancyjny, rmy handlowe, które sprzeda y produkt, nie udzielaj upowa nie ani gwarancji innych ni okre lone w karcie gwarancyjnej. W szczególno ci nie obejmuj prawa klienta do domagania si zwrotu utraconych zysków w zwi zku z uszkodzeniem produktu. Gwarancja nie wy cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupuj cego wynikaj cych z niezgodno ci towaru z umow. Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH ul. Bakaliowa 26, Mo ciska tel. : (22), (22) faks: (22) zst

20 20

21 21

22 22

23 CZ ZÁRU NÍ LIST PL KARTA GWARANCYJNA H JÓTÁLLÁSI JEGY SK ZÁRU NÝ LIST CZ H m síc hónap 12 PL SK miesi cy mesiacov CZ Výrobní kód Datum prodeje H Gyári szám A vásárlás napja PL Numer seryjny Data sprzeda y SK íslo série Dátum predaja Razítko prodejny Podpis Pecsét helye Aláírás Stempel Podpis Pe iatka predajne Podpis

24 CZ Adresy servisu Band Servis Klášterského 2 CZ Praha 4 Tel. : Fax: PL Adres serwisu centralnego ERPATECH ul. Bakaliowa Mo ciska Tel. : Fax: Band Servis K Pasekám 4440 CZ Zlín Tel. :, 1 Fax: SK Adresa servisu Band Servis Paulínska ul. 22 SK Trnava Tel. : Fax: H Black & Decker Központi Garanciális-és Márkaszerviz 1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17. Tel. : Fax: CZ Dokumentace záru ní opravy PL Przebieg napraw gwarancyjnych H A garanciális javitás dokumentálása SK Záznamy o záru ných opravách CZ íslo Datum p íjmu Datum zakázky íslo zakázky Závada Razítko Podpis H Sorszám Bejelentés id pontja Javítási id pont Javitási Jótállás új határideje munkalapszám Hiba jelleg oka PL Nr. Data zg oszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg naprawy SK íslo dodávky Dátum nahlásenia Dátum opravy íslo objednávky Popis poruchy Pecsét Aláírás Stempel Podpis Pe iatka Podpis 08/12

pokaż kolejne 24 produkty

Cena

Marki

Typ urządzenia

Rodzaj

Źródło zasilania

Napięcie zasilania baterii

Moc

Rozmiar prowadnicy/tarczy

Głębokość cięcia

Maksymalne obroty tarczy

Funkcje i możliwości

Wyposażenie

Filtry zaawansowane

Wyczyść parametry doboru

Katalog pił 2023 - nowości, hity sprzedaży, kupić piły.

505202-79 PL

DW310
DW311K

2

3

PIŁA SZABLOWA

DW310/DW311K
o

Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.

Opis (rys. A)
P i ł a s z a b l o w a D W 3 1 0 / D W 3 11 K j e s t
przeznaczona do profesjonalnego cięcia
drewna, metali i rur. Zwarta konstrukcja pozwala
na wykorzystywanie jej w trudno dostępnych
miejscach.
1 Wyłącznik z regulatorem prędkości
skokowej
2 Nastawnik prędkości (DW311K)
3 Nastawnik ruchu wahadłowego (DW311K)
4 Uchwyt brzeszczota
5 Stopa piły
6 Dźwignia zwalniająca stopę
7 Pierścień zaciskowy brzeszczota

Dane techniczne
(V) 230
(W) 1200

Napięcie
Pobór mocy
Prędkość obrotowa
biegu jałowego(obr/min) 0-2600
Długość skoku
(mm) 28
Głębokość cięcia drewna/
metalowych profili/
rur z tworzywa
(mm) 300/130/
sztucznego
160
Masa
(kg) 4, 2

Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.

DW311K
230
1200
0-2600
28

Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.

300/130/
4, 2

E l e k t r o n a r z ę d z i e D E WA LT j e s t
podwójnie zaizolowane zgodnie
z normą EN 60745 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.

Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu
230 V
10 A

W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:

Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki

Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!

Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko autoryzowany,
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
usunąć jako odpad zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.

Napięcie elektryczne

Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1, 5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.

Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 piła szablowa
1 uniwersalny zestaw brzeszczotów
1 walizka transportowa (tylko do modeli K)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek piły szablowej w rozłożeniu na
części
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.

Sprawdź, czy piła szablowa i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.

4

Montaż brzeszczotu (rys. B)
o
Instrukcja obsługi

Odkręć pierścień zaciskowy brzeszczota
(7), by zwolnić mechanizm zaciskowy.
Włóż brzeszczot (8) w uchwyt (4) aż do
zablokowania. Brzeszczot może być
zamocowany zębami skierowanymi do góry
lub do dołu.
Dokręć pierścień zaciskowy (7), by ustalić
mechanizm zaciskowy brzeszczota.
By wyjąć brzeszczot, wykonaj opisane
wyżej operacje w odwrotnej kolejności.

Brzeszczoty
Materiał
Metale żelazne
Metale nieżelazne
Drewno
Tworzywo sztuczne
Mur

Zalecany brzeszczot
drobne uzębienie
grube uzębienie
uzębienie ze spiekami
węglikowymi

Brzeszczoty do wielu różnych zastosowań są do
nabycia jako wyposażenie specjalne.
Starannie dobieraj brzeszczot do
rodzaju wykonywanej pracy.

Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Sprawdź, czy przeznaczony
do cięcia materiał jest dobrze
zamocowany.
Podczas pracy tylko lekko dociskaj
piłę i nie wywieraj na nią bocznej
siły. W miarę możliwości dociskaj
stopę do przedmiotu obrabianego,
by nie doprowadzić do uszkodzenia
brzeszczotu i uniknąć drgań piły.
Przy wycinaniu otworów w ścianach
lub podłogach dokładnie się
poinformuj, jak przebiegają rury
i kable elektryczne.
Unikaj przeciążania piły.
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól,
by brzeszczot przez kilka sekund
pracował na biegu jałowym. Nigdy
nie włączaj piły, gdy brzeszczot
jest zakleszczony lub dotyka
przedmiotu obrabianego.

Przed rozpoczęciem pracy:
o Zamocuj odpowiedni brzeszczot. Do
wycinania łuków najlepiej nadają się wąskie
brzeszczoty. Do cięć w trudno dostępnych
miejscach (np. w pobliżu ścian itp. )
najlepsze są brzeszczoty bimetalowe.

Regulacja stopy (rys. C)
Stopę piły można regulować dla uzyskania
odpowiedniej głębokości cięcia, dzięki czemu
zwiększa się trwałość użytkowa brzeszczota.
o Naciśnij dźwignię zwalniającą (6) do dołu.
o Przestaw stopę brzeszczota (5) do żądanej
pozycji.
o Unieś dźwignię do góry, by ustalić stopę
w swoim położeniu.

Załączanie i wyłączanie (rys. A)
By załączyć piłę, naciśnij wyłącznik
z regulatorem prędkości skokowej (1). Im
głębiej go naciśniesz, tym większa będzie
prędkość obrotowa silnika napędowego.
By zatrzymać piłę szablową, zwolnij
wyłącznik.

DW311K - Regulacja ruchu wahadłowego
(rys. D)

Dzięki możliwości regulacji amplitudy ruchu
wahadłowego można uzyskać doskonałą jakość
cięcia różnych materiałów. Ta piła szablowa
może być wykorzystywana w następujących
trybach pracy:

Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj piłę.
Wtyczkę kabla wolno wyjmować z gniazda
sieciowego tylko wtedy, gdy elektronarzędzie
jest wyłączone.

Prosty ruch wahadłowy:
do cięcia metali i rur oraz do obróbki
drewna.

DW311K - Nastawianie elektronicznego
regulatora prędkości (rys. A)
Regulator prędkości (2) można wstępnie
nastawić na żądany zakres prędkości
skokowych.
o Obróć elektroniczny regulator do żądanej
pozycji. Prawidłowe ustawienie zależy od
grubości i rodzaju materiału.

Ruch mimośrodowy: do szybkiego
cięcia drewna.
Nastawnik ruchu wahadłowego (3) ustaw
w żądanej pozycji i zgraj znacznik (9) ze
strzałką (10).

5

o

Miękkie materiały, jak na przykład drewno,
tnij z dużą prędkością skokową. Do cięcia
metalu lepsza jest mała prędkość.

Po dłuższym cięciu z małą prędkością
pozostaw piłę na biegu jałowym
na ok. 3 minuty przy maksymalnej
prędkości.

Piłowanie tworzyw sztucznych
Piłowanie drewna
Linię cięcia posmaruj cienką warstwą
oleju chłodząco-smarującego, załącz piłę
i prowadź ją wzdłuż tej linii.

Starannie zamocuj przedmiot obrabiany
i usuń z niego wszystkie gwoździe oraz
inne metalowe przedmioty.
Trzymaj piłę obiema rękami, dociskając
stopę do przedmiot obrabianego.

Zawsze pracuj z małą prędkością skokową.
Wykonaj cięcie próbne, by sprawdzić,
czy przedmiot obrabiany jest wrażliwy na
temperaturę.

Cięcie muru
Przy cięciu azbestocementu może
powstawać pył szkodliwy dla zdrowia.
Przestrzegaj obowiązujących
wytycznych i wskazówek producenta
tego materiału.

Piłowanie wgłębne drewna
o Tak oprzyj stopę piły o przedmiot obrabiany,
by brzeszczot znalazł się pod odpowiednim
kątem cięcia wgłębnego.
o Załącz piłę i powoli przyłóż brzeszczot
do materiału. Staraj się, by stopa zawsze
dotykała przedmiotu obrabianego.

Wyrzynanie na styk do krawędzi wystającego
elementu (rys. F)
Wyrzynanie
o Wykonaj pomiary i narysuj linię cięcia.
o Zamocuj wąski brzeszczot. Dolną część
stopy oprzyj na przedmiocie obrabianym
tak, by brzeszczot pokrył się z linią cięcia.
o W razie potrzeby, na przykład w ciasnych
miejscach, użyj zewnętrznej krawędzi
stopy piły jako prowadnicy.
o Załącz piłę i przy pełnej prędkości skokowej
wprowadź brzeszczot w materiał. Mocno
dociskaj przy tym piłę do przedmiotu
obrabianego.

Przy użyciu zwykłego, odwrotnie
zamontowanego brzeszczotu zbliż się do
krawędzi wystającego elementu.

Szczegółowych informacji na temat
odpowiednich akcesoriów chętnie udzielają
sprzedawcy handlujący sprzętem firmy
DEWALT.

Konserwacja
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.

Odsysanie pyłu
Smarowanie

Odpylacz ssący do drewna musi być zgodny
z obowiązującymi przepisami. Przy odpylaniu
innych materiałów producent musi uzyskać
zgodę właściwego związku zawodowego.

Gdy piła nie jest używana przez dłuższy czas,
posmaruj brzeszczot niewielką ilością oleju (np.
maszynowego).

Piłowanie metali
Przy piłowaniu blachy ustal ją za pomocą
drewnianych podkładek po obydwu
stronach materiału. Zapewnia to czyste
cięcie i zapobiega uszkodzeniu przedmiotu
obrabianego.
W przypadku długich, prostych cięć
narysuj odpowiednią linię na powierzchni
materiału.

Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.

6

Ochrona środowiska

Deklaracja zgodności z normami UE

Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.

Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że pilarki
szablowe wersja DW310/DW311K zostały
wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/37/EG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, 86/188/EWG, EN 60745, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.

Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.

Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.

Poziom ciśnienia akustycznego:
Poziom ciśnienia akustycznego, A
89 dB(A)
90 dB(A)
Moc akustyczna, A
100 dB(A)
101 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu
ciśnienia akustycznego
3 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu mocy
akustycznej
3 dB(A)

Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do specjalnych punktów zbiorczych.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.

Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń na
rękojeści:
Zmierzona według normy EN 50144
11, 7 m/s2
18, 5 m/s2
Zmierzona według norm y EN 60745
21, 51) m/s2 24, 62) m/s2

W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także w
Internecie pod adresem: www. 2helpU. com.

1)
2)

Błąd pomiaru 9, 0 m/s2
Błąd pomiaru 10, 0 m/s2

Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
31. 03. 2006r.

7

e. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała. Występujące
w tekście wyrażenie,, elektronarzędzie"
oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.

3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
c z y t e ż l e k ó w. M o m e n t n i e u w a g i
w czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
b. S t o s u j w y p o s a ż e n i e o c h r o n n e.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub słuchawki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.

1. Obszar pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.

8

4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia. N i e u ż y w a j e l e k t r o n a r z ę d z i a
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia. N i e p o t r z e b n e e l e k t r o n a r z ę d z i a
przechowuj w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Nie pozwalaj używać
elektronarzędzi osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane
przez niedoświadczone osoby są
niebezpieczne. U t r z y m u j e l e k t r o n a r z ę d z i a
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących
p r z e p i s ó w b h p. Wy k o r z y s t y w a n i e
elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.

warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy pił szablowych
Załączanie i wyłączanie
o Po wyłączeniu piły nigdy nie hamuj
brzeszczotu palcami.
o Piłę szablową odkładaj na stole roboczym
lub warsztatowym zasadniczo tylko po
wyłączeniu. Pamiętaj, że po wyłączeniu piły
brzeszczot nadal jeszcze przez krótki czas
pracuje.
Piłowanie
o Przed rozpoczęciem pracy usuń wszelkie
gwoździe i metalowe przedmioty
z obrabianego przedmiotu.
o W miarę możliwości zawsze używaj
urządzeń do mocowania przedmiotu
o Nie próbuj piłować bardzo małych
przedmiotów.
o Nie pochylaj się zbytnio przy pracy. Zawsze
miej poczucie, że zachowujesz stabilną
postawę, zwłaszcza na rusztowaniach
i drabinach.
o Piłę zawsze trzymaj obiema rękami.
Kontrola i wymiana brzeszczotów
o Stosuj tylko brzeszczoty zgodne ze
specyfikacją zamieszczoną w tej
instrukcji.
o Zezwala się na stosowanie tylko ostrych
brzeszczotów w nienagannym stanie
technicznym. Pęknięte lub wygięte
brzeszczoty należy natychmiast wymienić
na nowe.
o Sprawdź, czy brzeszczot jest dobrze
zamocowany.

5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym

9

9.

Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową

DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel. : (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09

zst00064587 - 05-06-2008

10

CUT SAW 1

(C)

DW310 - - - - - A

11

DW311 - - - - - A

12

13

14

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

PL

KARTA GWARANCYJNA

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

SK

ZÁRUČNÝ LIST

CZ
měsíců
hónap

PL
miesięcy
mesiacov

CZ

Výrobní kód

Datum prodeje

Razítko prodejny
Podpis

Gyári szám

A vásárlás napja

Pecsét helye
Aláírás

Numer seryjny

Data sprzedaży

Stempel
Číslo série

Dátum predaja

Pečiatka predajne
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel. : 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel. : 00420 577 008 550, 1
Fax: 00420 577 008 559
http://www. bandservis. cz

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel. : 403-2260
Fax: 404-0014

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel. : 022-8620808
Fax: 022-8620809

Adresa servisu
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel. : 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

Dokumentace záruční opravy

Przebieg napraw gwarancyjnych

A garanciális javitás dokumentálása

Záznamy o záručných opravách

Číslo

Datum příjmu

Datum zakázky

Číslo zakázky

Závada

Razítko
Sorszám

Bejelentés időpontja

Javítási időpont

Javitási

Hiba jelleg
oka

Pecsét

Przebieg
naprawy

Stempel

Popis
poruchy

Pečiatka
munkalapszám

Jótállás új határideje
02/07

Nr.
Číslo
dodávky

Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia

Data naprawy
Dátum opravy

Nr. zlecenia
objednávky

Podpis

Instrukcja obsługi i użytkowania Dewalt Dw961

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i użytkowania Dewalt Dw961

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i użytkowania Dewalt Dw961