Instrukcja instalacji i ustawienia Ge Jes1238

Instalacja i ustawienia Ge Jes1238 to szybki i łatwy proces, dzięki któremu możesz uzyskać szybki dostęp do ciepła i komfortu. Instrukcje instalacji i ustawienia są dostępne w pakiecie produktu Ge Jes1238, gdzie można znaleźć wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej instalacji i ustawienia. Ponadto, istnieją instrukcje online dostępne na stronie internetowej producenta, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat instalacji i ustawienia Ge Jes1238. Proces instalacji i ustawienia jest prosty, a instrukcje są dostępne w wielu językach, co pozwala na szybkie i łatwe wdrożenie Ge Jes1238 w dowolnym miejscu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i ustawienia Ge Jes1238

1 INSTRUKCJA INSTALACJI FLECK 5800 XTR ZASTOSOWANIA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

2 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne Zakres dokumentacji Wersje publikacji Dane identyfikacyjne producenta i produktu Przeznaczenie Stosowane skróty Normy Obowiązujące normy Dostępne certyfikaty Procedura uzyskania pomocy technicznej Prawa autorskie i znaki handlowe Ograniczenie odpowiedzialności Aplikacja Scan & Service Bezpieczeństwo Opis piktogramów związanych z bezpieczeństwem Umiejscowienie naklejki z numerem seryjnym Zagrożenia Personel Sprzęt Higiena i sanityzacja Kwestie sanitarne Zasady zachowania higieny Opis Dane techniczne Charakterystyka wydajności przepływu Rysunek wymiarowy urządzenia Opis i umiejscowienie podzespołów Cykl regeneracji systemu Cykl regeneracji współprądowej (sekwencja 5 cykli) Cykl regeneracji przeciwprądowej (sekwencja 5 cykli) Cykl regeneracji z regulowanym napełnianiem zbiornika/solankowaniem (sekwencja 5 cykli) Cykl filtrowania (praca w 3 cyklach) Konfiguracja zmiękczacza z regeneracją współprądową, zmiękczacza z regeneracją przeciwprądową i filtra Regeneracja współprądowa Regeneracja przeciwprądowa Filtr / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

3 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Spis treści 3. 7 Dostępne opcje zaworu Wymiary systemu Zalecana konfiguracja inżektor/dlfc/blfc-zawór Określenie parametrów zmiękczacza (pojedyncze urządzenie) Uwzględniane parametry Określenie potrzebnej ilości żywicy Zdolność jonowymienna żywicy i wydajność urządzenia Konfiguracja zaworu Wyliczenie czasu cyklu Określenie ilości soli Natężenia przepływu inżektora Inżektory Instalacja Ostrzeżenia Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące instalacji Otoczenie montażu Informacje ogólne Woda Połączenia elektryczne Elementy mechaniczne Ograniczenia dotyczące montażu Podłączenie zaworu do przewodu rurowego Montaż zaworu w górnym położeniu Schemat blokowy i przykład konfiguracji Przepływy regeneracji Połączenia elektryczne Obejścia Podłączenie przewodu odpływowego Podłączenie przewodu przelewowego Podłączenie przewodu solanki Programowanie Ekran główny Szybkie uruchomienie sterownika ekranu dotykowego Tabela ustawień do szybkiego uruchomienia Ekran formatu Ekran nazwy serwisu technicznego Ekran numeru telefonu serwisu technicznego Ekran częstotliwości obsługi technicznej Ekran dnia i godziny Ekran serwisu technicznego dla użytkownika Ekran ustawień Ref. MKT-IM-006 / E / 138

4 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Spis treści 6. 3 Programowanie ustawień głównych Ekrany ustawień głównych Tabela odniesienia do ustawień głównych Ekran formatu Złącze USB do programowania w miejscu instalacji Ekran zaworu Ekran regeneracji Ekran wyjścia przekaźnika Ekran licznika Przeglądanie ustawień Ekran regeneracji z oszczędzaniem wody Ekran zdalnej regeneracji Ekran wytwarzania chloru Ustawienia niestandardowe Diagnostyka Dziennik błędów Resetowanie sterownika Pierwsze uruchomienie Kontrola napełniania wodą, odprowadzania i wodoszczelności Sanityzacja Dezynfekcja zmiękczaczy wody Podchloryn sodu lub wapnia Elektrochlorowanie Obsługa Widok wyświetlacza podczas działania Widok wyświetlacza podczas regeneracji Działanie sterownika podczas programowania Regeneracja ręczna Działanie podczas awarii zasilania Zdalna blokada Tryb uśpienia Konserwacja Ogólny przegląd układu Jakość wody Kontrole mechaniczne Test regeneracji Zalecany harmonogram konserwacji Zawór używany do zmiękczania Zawór używany do filtrowania Zalecenia Użycie oryginalnych części zamiennych Użycie oryginalnych, atestowanych środków smarujących / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

5 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Spis treści Wskazówki dotyczące konserwacji Czyszczenie i konserwacja Pierwsze kroki Wymiana silnika sterownika Wymiana sterownika Demontaż/wymiana głowicy napędowej Wymiana tłoka i/lub zestawu uszczelek i elementów dystansowych i/lub zaworu solanki Czyszczenie inżektora Czyszczenie sterownika BLFC Czyszczenie DLFC Wymiana czujnika optycznego Czyszczenie pokrętła kodującego Montaż zaworu na zbiorniku Wykrywanie i usuwanie usterek Wykrywanie błędów Ostrzeżenia o błędzie Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Lista części zaworu Lista części głowicy napędowej Lista zaworów bezpieczeństwa do solanki Lista części zaworów bezpieczeństwa do solanki Lista części zespołu zaworu obejściowego Plastikowy zawór obejściowy (bez widełek) Zawór obejściowy 1" BSP żeński, ze stali nierdzewnej Lista części systemów rozdzielania Lista odpowietrzników Lista części liczników Lista części z certyfikatem CE Utylizacja Ref. MKT-IM-006 / E / 138

6 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Informacje ogólne 1 Informacje ogólne 1. 1 Zakres dokumentacji Dokumentacja zawiera informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu. Umożliwia użytkownikowi uzyskanie wiedzy potrzebnej do skutecznego wykonania instalacji oraz zapewnienia właściwej obsługi i konserwacji urządzenia. Dokument został sporządzony w oparciu o informacje dostępne w momencie jego publikacji. Wersja oryginalna jest napisana w języku angielskim. Ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego należy ściśle przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych w tej dokumentacji. Niniejsza instrukcja stanowi jedynie materiał odniesienia i nie opisuje wszystkich sytuacji związanych z instalacją systemu. Osoba wykonująca instalację tego wyposażenia powinna spełniać następujące wymagania: przeszkolenie z zakresu urządzeń z gamy Fleck, sterowników XTR oraz systemów zmiękczania wody; wiedza na temat uzdatniania wody i metod prawidłowej konfiguracji ustawień sterownika; podstawowe umiejętności z zakresu hydrauliki. Ten dokument jest dostępny w innych językach na stronie product-finder/product-type/control-valves. 1. 2 Wersje publikacji Wersja Data Autorzy Opis A BRY/ESA Pierwsze wydanie. B BRY/FLA Aktualizacja rozdziału 6, dodanie procedury czyszczenia BLFC. C BRY/FMI Zmiana adresu, informacje o naklejce i zaworze na zespole zbiornika. D BRY Tabela ustawień do szybkiego uruchomienia. E BRY Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa. 3 Dane identyfikacyjne producenta i produktu Producent: Produkt: Pentair International LLC Avenue de Sevelin Lausanne Szwajcaria Fleck 5800 XTR 6 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

7 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Informacje ogólne 1. 4 Przeznaczenie Urządzenie ma zastosowanie wyłącznie domowe i zostało zaprojektowane do celów uzdatniania wody. 5 Stosowane skróty BLFC BV DF DLFC Inj QC Regen S&S SBV TC UF Sterownik przepływu solanki (Brine Line Flow Controller) Zawór solanki (Brine Valve) Regeneracja współprądowa (Down Flow) Sterownik przepływu przewodu odpływowego (Drain Line Flow Controller) Inżektor Szybkozłącze (Quick Connect) Regeneracja (Regeneration) Uszczelki i elementy dystansowe (Seals & Spacers) Zawór bezpieczeństwa do solanki (Safety Brine Valve) Regeneracja czasowa (Time Clock) Regeneracja przeciwprądowa (Up Flow) 1. 6 Normy Obowiązujące normy Urządzenie jest zgodne z wymogami następujących dyrektyw: 2006/42/WE: Dyrektywa maszynowa; 2014/35/UE: Dyrektywa niskonapięciowa; 2014/30/UE: Kompatybilność elektromagnetyczna; 2011/65/UE: Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS); UNI EN ISO9001. Ref. MKT-IM-006 / E / 138

8 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Informacje ogólne Urządzenie spełnia wymagania następujących norm technicznych: EN; EN; EN; EN; EN; EN; EN; EN; EN Dostępne certyfikaty CE; DM174; ACS. W załączeniu znajdują się również certyfikaty niektórych serii naszych produktów. Należy pamiętać, że wykaz ten nie stanowi pełnej listy naszych certyfikatów. W razie pytań zachęcamy do kontaktu. 7 Procedura uzyskania pomocy technicznej Procedura niezbędna do uzyskania pomocy technicznej: 1. Zebranie informacji wymaganych do uzyskania pomocy technicznej. ð Identyfikacja produktu (patrz Umiejscowienie naklejki z numerem seryjnym [ Strona 12] i Zalecenia [ Strona 106]); ð Opis problemu występującego w urządzeniu. 2. Patrz rozdział Wykrywanie i usuwanie usterek [ Strona 119]. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z dostawcą produktu. 8 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie występujące w tekście znaki handlowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki handlowe i logotypy firm zewnętrznych są własnością odpowiednich właścicieli Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone. 8 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

9 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Informacje ogólne 1. 9 Ograniczenie odpowiedzialności Produkty EMEA Quality System Pentair są objęte, na określonych warunkach, gwarancją producenta, z której mogą skorzystać bezpośredni klienci Pentair. W celu poznania warunków obowiązywania gwarancji oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń z tego tytułu użytkownik powinien skontaktować się ze sprzedawcą produktu. Gwarancja zapewniana przez Pentair na produkt traci ważność w następujących przypadkach: instalacja przeprowadzona przez osobę nieposiadającą uprawnień związanych z systemami uzdatniania wody; nieprawidłowa instalacja, nieprawidłowe zaprogramowanie, nieprawidłowa obsługa i/lub konserwacja, powodujące uszkodzenie produktu; nieprawidłowe lub nieuprawnione wykonanie czynności w obrębie sterownika lub podzespołów; niepoprawne, nieprawidłowe lub nieodpowiednie połączenie/zmontowanie systemów lub produktów z tym produktem i odwrotnie; użycie jakichkolwiek niedostosowanych olejów, smarów lub środków chemicznych, które nie figurują na sporządzonej przez producenta liście środków odpowiednich do produktu; usterka spowodowana nieprawidłową konfiguracją i/lub wymiarami. Pentair nie ponosi odpowiedzialności za wyposażenie zainstalowane przez użytkownika na wejściu lub na wyjściu produktów Pentair ani za procesy produkcyjne/procedury wprowadzone i zastosowane w bliskim otoczeniu danej instalacji lub nawet z nią powiązane. Zakłócenia, usterki i bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przez takie wyposażenie lub procesy są również wyłączone z gwarancji. Pentair nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub ograniczenia zysków, dochodów, kontraktów, możliwości użytkowania, produkowania ani z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód pośrednich, szczególnych lub następczych. Prosimy o zapoznanie się z Cennikiem Pentair, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zasad i warunków odnoszących się do tego produktu. MKT-IM-006 / E / 138

10 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Informacje ogólne 1. 10 Aplikacja Scan & Service Aplikacja mobilna Scan & Service stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy technika. Szybki skan naklejki identyfikacyjnej (ID) (1), która znajduje się na zaworze, wykonany smartfonem daje natychmiastowy dostęp do wszystkich aktualnych informacji związanych z produktem, takich jak: szczegółowe konfiguracje zaworów i zbiorników, instrukcje obsługi, wykazy części zamiennych, zalecenia dotyczące wykrywania i usuwania usterek, wielojęzyczne filmy opisujące obsługę serwisową części, informacje o nowych produktach, najnowszych technologiach, nowinkach dotyczących programu Blue Network itp. Pobrać aplikację Scan & Service z lub w smartfonie (4). Otworzyć aplikację Scan & Service. 3. Zeskanować naklejkę (3) znajdującą się na zaworze (2). 4. Wyszukać potrzebne informacje. 10 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

11 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Bezpieczeństwo 2 Bezpieczeństwo 2. 1 Opis piktogramów związanych z bezpieczeństwem NIEBEZPIECZEŃSTWO Ta kombinacja symbolu i słowa kluczowego oznacza bezpośrednią niebezpieczną sytuację, której skutkiem jest śmierć lub poważne obrażenia ciała, jeśli nie uda się jej uniknąć. OSTRZEŻENIE Ta kombinacja symbolu i słowa kluczowego oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. UWAGA Uwaga - sprzęt Ta kombinacja symbolu i słowa kluczowego oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może spowodować niewielkie lub lekkie obrażenia ciała. Taka kombinacja symbolu i słowa kluczowego wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do uszkodzenia mienia. Zakaz Wskazanie zakazu, którego należy przestrzegać. Obowiązkowe Dyrektywa, przeznaczone do zastosowania środki. Informacja Komentarz wyjaśniający. MKT-IM-006 / E / 138

12 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Bezpieczeństwo 2. 2 Umiejscowienie naklejki z numerem seryjnym Model Numer części Parametry elektryczne Numer seryjny Data produkcji Kolejność produkcji Obowiązkowe Należy zadbać o to, aby naklejka z numerem seryjnym i etykiety związane z bezpieczeństwem umieszczone na urządzeniu były całkowicie czytelne i czyste! W razie potrzeby wymienić etykiety na nowe, umieszczając je w tym samym miejscu. 3 Zagrożenia Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i zapewnienia ochrony, które są podane w tym dokumencie, ponieważ pozwoli to uniknąć powstania tymczasowych lub trwałych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub zanieczyszczenia środowiska. Równocześnie konieczne jest stosowanie się do wszelkich innych przepisów prawnych obowiązujących w kraju i miejscu użytkowania urządzenia oraz do zasad zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska i wszystkich przyjętych norm technicznych odnoszących się do właściwych i bezpiecznych metod pracy. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa lub obowiązujących przepisów prawnych i norm technicznych wiąże się z ryzykiem powstania tymczasowych lub trwałych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub zanieczyszczenia środowiska Personel UWAGA Ryzyko obrażeń ciała wskutek nieprawidłowej obsługi! Niezbędne prace mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany, profesjonalny personel, w oparciu o uzyskane szkolenie, posiadane doświadczenie i wykształcenie, a także znajomość przepisów, zasad bezpieczeństwa i wykonywanych czynności. 12 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

13 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Bezpieczeństwo Sprzęt W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu i bezpieczeństwa użytkownika należy przestrzegać następujących zasad: zachować ostrożność ze względu na wysokie napięcie występujące w transformatorze ( V); nie wsuwać palców do wnętrza systemu (ryzyko obrażeń ciała wskutek kontaktu z ruchomymi elementami i porażenia prądem). 4 Higiena i sanityzacja Kwestie sanitarne Kontrole wstępne i przechowywanie Skontrolować kompletność opakowania. Sprawdzić, czy nie występują jakiekolwiek uszkodzenia ani oznaki świadczące o kontakcie z cieczami, aby upewnić się, że nie ma żadnych zanieczyszczeń zewnętrznych; Opakowanie ma funkcję ochronną i może być usunięte dopiero tuż przed instalacją. W celu transportu i przechowywania produktu należy podjąć odpowiednie środki, które zapobiegną zanieczyszczeniu materiałów lub elementów. Montaż Wykonać montaż wyłącznie z użyciem podzespołów, które spełniają normy dotyczące wody pitnej; Po zakończeniu instalacji, a przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, przeprowadzić jedną lub kilka ręcznych regeneracji w celu oczyszczenia złoża filtracyjnego. Do tych czynności nie stosować wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wykonać dezynfekcję systemu w przypadku, gdy instalacja będzie służyć do uzdatniania wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Informacja Należy powtórzyć tę czynność podczas konserwacji podstawowej oraz specjalnej. Jej ponowne wykonanie jest również konieczne za każdym razem, gdy system pozostaje przez dłuższy czas nieaktywny. Dotyczy tylko systemów zainstalowanych na terenie Włoch W przypadku urządzeń użytkowanych zgodnie z DM25 należy umieścić wszystkie oznaczenia i spełnić wszystkie wymagania wskazane w DM Zasady zachowania higieny Dezynfekcja Materiały użyte do konstrukcji naszych produktów spełniają normy dotyczące stosowania z wodą pitną; procesy produkcyjne są również dostosowane do tych kryteriów. Jednakże w toku produkcji, dystrybucji, montowania oraz instalacji mogą wystąpić warunki sprzyjające rozwojowi bakterii, co wiąże się z ryzykiem powstania nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczenia wody. MKT-IM-006 / E / 138

14 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Bezpieczeństwo Dlatego też zdecydowanie zalecane jest przeprowadzenie sanityzacji produktów. Patrz Sanityzacja [ Strona 96]. Podczas montowania produktu oraz jego instalacji wskazane jest zachowanie maksymalnej czystości. Do dezynfekcji użyć podchlorynu sodu lub wapnia i wykonać ręczną regenerację. 14 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

15 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis 3 Opis 3. 1 Dane techniczne Parametry konstrukcyjne/wartości znamionowe Korpus zaworu Gumowe podzespoły Certyfikaty materiału zaworu Masa (zawór ze sterownikiem) Zalecane ciśnienie robocze Maksymalne ciśnienie wlotowe Hydrostatyczne ciśnienie próbne Polimer wzmocniony włóknem szklanym EP/EPDM/silikon DM174, ACS, EC 2 kg (maks. ) 1, 4-8, 6 bara 8. 6 bara 20 barów Temperatura wody 1-43 C Temperatura otoczenia 0 52 C Natężenie przepływu (wlot 3, 5 bara tylko zawór) Ciągły przepływ roboczy (Δp = 1 bar) 4, 7 m 3 /h Szczytowy przepływ roboczy (Δp = 1, 7 bara) Cv* 6, 1 m 3 /h 5, 4 gpm Kv* 4, 67 m 3 /h Maksymalny przepływ dla płukania wstecznego (Δp = 1, 8 bara) 3, 8 m 3 /h *Cv: Natężenie przepływu w gpm przez zawór przy spadku ciśnienia 1 psi i temp. 60 F. *Kv: Natężenie przepływu w m 3 /h przez zawór przy spadku ciśnienia 1 bar i temp. 16 C. Podłączenie zaworu Gwint zbiornika 2½" - 8NPSM Wlot/Wylot ¾" lub 1" Przewód wznośny 26, 7 mm śr. zew., przewód 1, 05" Przewód odpływowy Przewód solanki (1650) ⅜" Połączenia elektryczne ½" śr. zew. Napięcie wejściowe transformatora Częstotliwość zasilania na wejściu Napięcie wyjściowe transformatora Napięcie wejściowe silnika Napięcie wejściowe sterownika od 100 do 240 VAC od 50 do 60 Hz 12 VDC 12 VDC 12 VDC Ref. MKT-IM-006 / E / 138

16 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis Maksymalny pobór prądu przez sterownik 6 W Stopień ochrony IP 22 Zasilanie Przepięcia przejściowe Stopień zanieczyszczenia 3 od 100 do 240 V AC, 50/60 Hz, 0, 8 A, Klasa II W zakresie właściwym dla kategorii II Należy ograniczyć czas trwania i częstotliwość tymczasowych przepięć. Warunki panujące w otoczeniu tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń; temperatura od 0 C do 52 C; maksymalna wilgotność względna 80% przy temperaturze do 31 C, zmniejszająca się liniowo do wilgotności względnej 50% przy 40 C; wahania napięcia z sieci elektrycznej do ±10% napięcia znamionowego. 16 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

17 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis 3. 2 Charakterystyka wydajności przepływu Na wykresie pokazano spadek ciśnienia powodowany przez zawór przy różnych wartościach natężenia przepływu. Umożliwia to wstępne określenie maksymalnego natężenia przepływu przez zawór, w zależności od ustawień systemu (ciśnienie wlotowe itd. ). Dzięki temu, można również ustalić wartość spadku ciśnienia w zaworze przy danym natężeniu przepływu, a na tej podstawie oszacować spadek ciśnienia w całym systemie w odniesieniu do natężenia przepływu. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU A SPADEK CIŚNIENIA Natężenie przepływu [m³/h] Praca Płukanie wsteczne Spadek ciśnienia [bar] Ref. MKT-IM-006 / E / 138

18 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis 3. 3 Rysunek wymiarowy urządzenia 18 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

19 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis 3. 4 Opis i umiejscowienie podzespołów Sterownik Ekran dotykowy Przewód solanki Zespół inżektora Wylot Przewód odpływowy Wlot Urządzenie mieszające Licznik Ref. MKT-IM-006 / E / 138

20 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis Zawór solanki Tłok 20 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

21 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis 3. 5 Cykl regeneracji systemu Informacja Zawór umożliwia przeprowadzanie filtrowania oraz regeneracji współ- i przeciwprądowej Cykl regeneracji współprądowej (sekwencja 5 cykli) Praca zwykły tryb użytkowania Nieuzdatniona woda jest kierowana w dół poprzez złoże żywicy i w górę przez przewód wznośny. Jony powodujące twardość wiążą się z żywicą i są usuwane z nieuzdatnionej wody poprzez wymianę na jony sodowe występujące w kulkach żywicy. Woda jest uzdatniana, kiedy przepływa przez złoże żywicy. Płukanie wsteczne cykl C1 Strumień wody jest zawracany przez zawór i kierowany w dół przewodem wznośnym oraz w górę przez złoże żywicy. Podczas cyklu płukania wstecznego złoże zostaje spulchnione, a zanieczyszczenia są wypłukiwane i kierowane do odpływu, równocześnie następuje też wymieszanie złoża filtracyjnego. Pobieranie solanki i wolne płukanie cykl C2 Zawór kieruje wodę przez inżektor solanki, a solanka jest pobierana ze zbiornika solanki. Solanka jest następnie kierowana w dół przez złoże żywicy i w górę przewodem wznośnym do odpływu. Jony powodujące twardość występujące w złożu żywicy zostają wymienione na jony sodowe i skierowane do odpływu. Żywica jest regenerowana podczas cyklu solankowania. Gdy zawór odpowietrznika zamyka się, pobieranie solanki jest zatrzymywane, a następnie rozpoczyna się faza wolnego płukania. Szybkie płukanie cykl C3 Zawór kieruje wodę w dół przez złoże żywicy i w górę przewodem wznośnym do odpływu. Pozostałości solanki są wypłukiwane ze złoża żywicy, natomiast złoże filtracyjne zostaje ponownie zagęszczone. Napełnianie zbiornika solanki cykl C4 Woda jest kierowana do zbiornika solanki z prędkością regulowaną przez sterownik napełniania [BLFC] w celu wytworzenia solanki na potrzeby kolejnej regeneracji. Podczas napełniania zbiornika solanki uzdatniona woda jest już dostępna na wylocie zaworu. Informacja Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy. Należy zawsze sprawdzić oznaczenie na wlocie i wylocie zaworu. MKT-IM-006 / E / 138

22 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis PRACA C1 NORMALNE UŻYTKOWANIE PŁUKANIE WSTECZNE Wylot Wlot Wylot Wlot Zawór Odpływ Zawór C2 POBIERANIE SOLANKI I WOLNE C3 PŁUKANIE SZYBKIE PŁUKANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Odpływ Zawór Ze zbiornika solanki Odpływ Zawór C4 NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA PRACA SOLANKI NORMALNE UŻYTKOWANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Zawór Do zbiornika solanki Zawór 22 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

23 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis Cykl regeneracji przeciwprądowej (sekwencja 5 cykli) Praca zwykły tryb użytkowania Nieuzdatniona woda jest kierowana w dół poprzez złoże żywicy i w górę przez przewód wznośny. Jony powodujące twardość wiążą się z żywicą i są usuwane z nieuzdatnionej wody poprzez wymianę na jony sodowe występujące w złożu żywicy. Pobieranie solanki i wolne płukanie cykl C1 Sterownik kieruje wodę przez inżektor solanki, a solanka jest pobierana ze zbiornika. Solanka jest następnie kierowana w dół przez przewód wznośny i w górę przez złoże żywicy do odpływu. Jony powodujące twardość zostają wymienione na jony sodowe i skierowane do odpływu. Następnie rozpoczyna się faza wolnego płukania. Płukanie wsteczne cykl C2 Strumień wody jest zawracany przez zawór i kierowany w dół przewodem wznośnym oraz w górę przez złoże żywicy. Szybkie płukanie cykl C3 Zawór sterujący kieruje wodę w dół przez złoże żywicy i w górę przewodem wznośnym do odpływu. Napełnianie zbiornika solanki cykl C4 Woda jest kierowana do zbiornika solanki, z prędkością regulowaną przez sterownik napełniania [BLFC], w celu wytworzenia solanki na potrzeby kolejnej regeneracji. MKT-IM-006 / E / 138

24 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis C1 PRACA POBIERANIE SOLANKI I WOLNE NORMALNE UŻYTKOWANIE PŁUKANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Zawór Odpływ Zawór Ze zbiornika solanki C2 C3 PŁUKANIE WSTECZNE SZYBKIE PŁUKANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Odpływ Zawór Odpływ Zawór C4 UZUPEŁNIANIE SOLANKI PRACA NORMALNE UŻYTKOWANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Zawór Do zbiornika solanki Zawór 24 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

25 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis Cykl regeneracji z regulowanym napełnianiem zbiornika/solankowaniem (sekwencja 5 cykli) Praca zwykły tryb użytkowania Nieuzdatniona woda jest kierowana w dół poprzez złoże żywicy i w górę przez przewód wznośny. Napełnianie zbiornika solanki cykl C1 Woda jest kierowana do zbiornika solanki, z prędkością regulowaną przez sterownik napełniania [BLFC], w celu wytworzenia solanki na potrzeby kolejnej regeneracji. Czas napełniania jest wyliczany przez sterownik na podstawie rzeczywistego zużycia żywicy. Podczas uzupełniania zbiornika solanki uzdatniona woda jest dostępna na wylocie zaworu. Praca cykl C2 Po napełnieniu zbiornika, zawór wraca do położenia roboczego i pozostaje w nim tak długo, jak to konieczne, aby zapewnić nasycenie roztworem solanki. Pobieranie solanki i wolne płukanie cykl C3 Zawór kieruje wodę przez inżektor solanki, a solanka jest pobierana ze zbiornika. Płukanie wsteczne cykl C4 Strumień wody jest zawracany przez zawór i kierowany w dół przewodem wznośnym oraz w górę przez złoże żywicy. Szybkie płukanie cykl C5 Zawór kieruje wodę w dół przez złoże żywicy i w górę przewodem wznośnym do odpływu. MKT-IM-006 / E / 138

26 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis PRACA C1 NORMALNE UŻYTKOWANIE UZUPEŁNIANIE SOLANKI Wylot Wlot Wylot Wlot Zawór Zawór Do zbiornika solanki C3 C2 POBIERANIE SOLANKI I WOLNE PRACA PŁUKANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Zawór Odpływ Zawór Ze zbiornika solanki C4 PŁUKANIE WSTECZNE C5 SZYBKIE PŁUKANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Odpływ Zawór Odpływ Zawór 26 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

27 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis Cykl filtrowania (praca w 3 cyklach) Praca zwykły tryb użytkowania Nieuzdatniona woda jest kierowana w dół poprzez medium filtracyjne i w górę przez przewód wznośny. Nieczystości pozostają w medium. Woda jest filtrowana w miarę przepływania przez medium. Płukanie wsteczne cykl C1 Strumień wody jest zawracany przez zawór i kierowany w dół przewodem wznośnym oraz w górę przez medium filtracyjne. Podczas cyklu płukania wstecznego złoże filtracyjne zostaje spulchnione, a zanieczyszczenia są wypłukiwane i kierowane do odpływu, równocześnie następuje też wymieszanie złoża medium. Szybkie płukanie cykl C2 Zawór kieruje wodę w dół przez medium filtracyjne i w górę przewodem wznośnym do odpływu. Złoże medium zostaje ponownie zagęszczone. MKT-IM-006 / E / 138

28 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis PRACA C1 NORMALNE UŻYTKOWANIE PŁUKANIE WSTECZNE Wylot Wlot Wylot Wlot Zawór Odpływ Zawór C2 PRACA SZYBKIE PŁUKANIE NORMALNE UŻYTKOWANIE Wylot Wlot Wylot Wlot Odpływ Zawór Zawór 28 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

29 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis 3. 6 Konfiguracja zmiękczacza z regeneracją współprądową, zmiękczacza z regeneracją przeciwprądową i filtra Regeneracja współprądowa Zawór jest zamontowany z zestawem tłoka DF, numer części BR Inżektor znajduje się w górnym otworze, a zatyczka w dolnym otworze Regeneracja przeciwprądowa Zawór jest zamontowany z zestawem tłoka UF, numer części BR Inżektor znajduje się w dolnym otworze, a zatyczka w górnym otworze. Informacja W konfiguracji przeciwprądowej korek inżektora posiada regulator ciśnienia Filtr Zatyczka jest umieszczana w obu otworach. Górny otwór Dolny otwór Ref. MKT-IM-006 / E / 138

30 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Opis 3. 7 Dostępne opcje zaworu Urządzenie mieszające Zawór może być wyposażony w urządzenie mieszające (1), którego funkcja polega na regulacji twardości wody na wylocie. Mieszanie można ustawić na wartość od 0% do 50% twardej wody (tj. 0 obrotów = 0% twardej wody i 100% wody uzdatnionej oraz 1-½ obrotu = 50% twardej wody i 50% wody uzdatnionej). 0 obrotu 1 obrót ¼ obrotu 1 - ¼ obrotu ¾ obrotu ½ obrotu 1 - ½ obrotu 30 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

31 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu 4 Wymiary systemu 4. 1 Zalecana konfiguracja inżektor/dlfc/blfc-zawór Syst. solanki 5800/ 1650 Średnica zbiornika Ilość żywicy Inżektor DLFC BLFC [in] l DF Kolor UF Kolor [gpm] DF [gpm] UF [gpm] Czerwony 0000 Czarny Brązowy Biały 00 Fioletowy Czerwony Niebieski 1 Biały Żółty 2 Niebieski Informacja W konfiguracji przeciwprądowej korek inżektora posiada regulator ciśnienia ustawiony na 1, 4 lub 2 bary. 2 Określenie parametrów zmiękczacza (pojedyncze urządzenie) Uwzględniane parametry W przypadku instalacji zmiękczacza wskazane jest zawsze wykonanie pełnej analizy wody, w celu upewnienia się, czy skład wody na wlocie urządzenia nie będzie mieć wpływu na złoże żywicy. Wskazówka Należy zapoznać się ze specyfikacją podaną przez producenta żywicy! Upewnić się, czy przed zmiękczeniem nie jest wymagane przeprowadzenie dodatkowego wstępnego uzdatnienia wody. Poniższa metoda określania parametrów może być stosowana zarówno w przypadku zmiękczaczy przeznaczonych do obiektów mieszkalnych, jak i przemysłowych. Parametry zmiękczacza muszą być ustalone w oparciu o pewne dane: twardość wody na wlocie; szczytowe natężenie przepływu i znamionowe natężenie przepływu; prędkość robocza; dozowanie soli. MKT-IM-006 / E / 138

32 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu Reakcje zmiękczania i regeneracji zachodzą w określonych warunkach. Aby umożliwić powstanie tych reakcji, należy upewnić się, czy prędkość w poszczególnych fazach gwarantuje prawidłową wymianę jonową. Wartość prędkości jest podana w dokumentacji producenta żywicy. Zależnie od twardości wody na wlocie, przy zmiękczaniu standardowym prędkość robocza powinna wynosić: Prędkość robocza [objętość złoża na godzinę] Twardość wody na wlocie [mg/l CaCO 3] f TH 8-40 <350 <35 <19, od 350 do >450 >45 >25, 2 dh Uwaga - sprzęt Ryzyko powstania wycieków wskutek niestosowania się do prędkości roboczej! Nieprzestrzeganie prędkości roboczej może spowodować niewystarczające zmiękczanie, a nawet całkowitą nieskuteczność działania zmiękczacza. Należy pamiętać, że wymiary przewodów doprowadzających wodę mogą być również przydatne przy określaniu znamionowego natężenia przepływu, ponieważ rozmiar przewodów warunkuje uzyskanie maksymalnego przepływu. Przy założeniu, że osiągnięcie maksymalnej prędkości przepływu wody w przewodach następuje w ciągu około 3 m/s, właściwie określone wymiary, dla najczęściej występujących wartości ciśnienia [3 bary] i temperatury [16 C], przedstawiają się następująco: Rozmiar przewodów (średnica wewnętrzna) Maks. natężenie przepływu [cal] [mm] [m 3 /h przy prędk. 3 m/s] Określenie potrzebnej ilości żywicy Przy określaniu parametrów zmiękczacza, należy sprawdzić, czy ilość żywicy w zbiorniku (objętość złoża) będzie wystarczająca, aby nawet po osiągnięciu szczytowego natężenia przepływu, prędkość pozostawała nadal w powyżej określonych granicach, zależnie od twardości wody. Określając parametry zmiękczacza, trzeba zawsze wybierać ilość żywicy i wymiary zbiornika na podstawie szczytowego natężenia przepływu, a nie jego wartości znamionowej. 32 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

33 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu Uwaga - sprzęt Ryzyko powstania wycieków z powodu nieprawidłowego dobrania rozmiaru! Określenie parametrów zmiękczacza w oparciu o znamionowe natężenie przepływu, bez uwzględnienia wartości szczytowej, spowoduje wybranie mniejszego zbiornika i mniejszej objętości złoża żywicy, co w efekcie może doprowadzić do znacznego obniżenia skuteczności zmiękczania w trakcie cyklu pracy, kiedy zostanie osiągnięty przepływ szczytowy. Maksymalne natężenie przepływu zmiękczonej wody, jakie może zapewnić zmiękczacz, określa się przy pomocy następującego wzoru: Q tryb pracy maks. = Fs tryb pracy BV gdzie: Q tryb pracy maks. : natężenie przepływu w trybie pracy [m 3 / h] Fs tryb pracy: prędkość w trybie pracy [BV/h] BV: objętość złoża żywicy [m 3] Znając wymaganą ilość żywicy, można teraz określić wymiary potrzebnego zbiornika. Należy pamiętać, że co najmniej jedna trzecia całkowitej pojemności zbiornika musi pozostać pusta, co umożliwi wystarczające spulchnianie złoża podczas płukania wstecznego, aby zapewnić prawidłowe oczyszczenie złoża żywicy Zdolność jonowymienna żywicy i wydajność urządzenia Zdolność jonowymienna żywicy i wydajność urządzenia to dwie różne wielkości, których nie należy ze sobą mylić. Zdolność jonowymienna żywicy oznacza ilość Ca 2 + i Mg 2 +, jaka może być zatrzymana w 1 litrze żywicy, zależnie od jej rodzaju i dawki soli, natomiast wydajność urządzenia jest wydajnością systemu, która zależy od objętości złoża i zdolności jonowymiennej żywicy. Znając potrzebną objętość złoża żywicy, można określić wydajność urządzenia w zakresie wymiany jonowej. Wydajność urządzenia może być wyrażona na różne sposoby: wydajność masowa, która odpowiada masie równoważnej ilości CaCO 3, jaka może być zatrzymana w żywicy, i jest wyrażana w kg CaCO 3; wydajność objętościowa, która odpowiada maksymalnej ilości wody, jaką można uzdatnić między dwiema regeneracjami. Ta wartość wydajności uwzględnia twardość wody przeznaczonej do uzdatnienia i jest wyrażana w m 3 lub litrach; wydajność łączna, która odpowiada ilości wody, jaką można uzdatnić między dwiema regeneracjami, jeżeli jej twardość na wlocie wynosi 1 f lub dh. Ta wartość wydajności jest wyrażana w f. m 3 lub dh. m 3. Zdolność jonowymienna żywicy będzie zależeć od ilości soli wprowadzonej do złoża żywicy podczas regeneracji. Ilość soli jest podawana w gramach na litr żywicy. W poniższej tabeli przedstawiono zdolność jonowymienną żywicy w zależności od ilości soli w systemie o standardowej efektywności regeneracji. Zdolność jonowymienna żywicy w zależności od dawki soli: Ref. MKT-IM-006 / E / 138

34 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu Ilość soli [g/l żywicy] Odpowiednia zdolność jonowymienna żywicy w [g/l żywicy] jako CaCO 3 f. m 3 [na l żywicy] dh. m 3 [na l żywicy] Wyliczenie wydajności masowej systemu: M wydajność = V żywicy C zd. jonow. żywicy gdzie: M wydajność: wydajność masowa systemu [g CaCO 3] V żywicy: ilość żywicy [l] C zd. żywicy: zdolność jonowymienna żywicy [g/l żywicy CaCO 3] Wyliczenie wydajności łącznej systemu: C wydajność = V żywicy C odp. zd. żywicy gdzie: C wydajność: wydajność łączna systemu [ f. m 3] V żywicy: ilość żywicy [l] C odp. żywicy: odpowiednia zdolność jonowymienna żywicy [ f. m 3 /l lub dh. m 3 /l] 34 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

35 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu Wyliczenie wydajności objętościowej systemu: V wydajność = M wydajność / TH wlot lub V wydajność = C wydajność / TH wlot gdzie: V wydajność: wydajność objętościowa systemu [m 3] M wydajność: wydajność masowa systemu [g CaCO 3] C wydajność: wydajność łączna systemu [ f. m 3] TH wlot: twardość wody na wlocie [mg/l CaCO 3 lub f lub dh] Obowiązkowe Jeżeli urządzenie mieszające jest skonfigurowane w zaworze przed licznikiem, przyjąć, że TH = TH wlot - TH wylot! Ustalenie poprzedniej wydajności umożliwi operatorowi sprawdzenie czasu trwania cyklu pracy Konfiguracja zaworu Znając objętość złoża żywicy, wymiary zbiornika i specyfikację żywicy, można określić niezbędną konfigurację zaworu. W specyfikacji żywicy jest podana prędkość płukania wstecznego oraz prędkość pobierania solanki i wolnego płukania, jaką należy zachować, aby zapewnić prawidłową regenerację urządzenia. Na podstawie tych danych należy ustalić wymagane natężenie przepływu płukania wstecznego oraz natężenie przepływu podczas pobierania solanki i wolnego płukania. W większości przypadków natężenie przepływu podczas szybkiego płukania będzie takie same jak w przypadku płukania wstecznego, jednakże w niektórych typach zaworów natężenie przepływu podczas szybkiego płukania jest identyczne jak w trybie pracy. Określenie natężenia przepływu podczas płukania wstecznego: Q płukanie wsteczne = Fs płukanie wsteczne x S gdzie: Q płukanie wsteczne: natężenie przepływu podczas płukania wstecznego [m 3 /h] Fs płukanie wsteczne: prędkość płukania wstecznego [m/h] S: Powierzchnia przekroju poprzecznego zbiornika [m 2] Zadaniem sterownika DLFC zamontowanego w zaworze jest ograniczenie natężenia przepływu podczas płukania wstecznego do wartości przepływu wyliczonej powyżej. Określenie wymiarów inżektora: Wartości prędkości pobierania solanki i wolnego płukania, których należy przestrzegać, są podane w specyfikacji dostarczonej przez producenta żywicy. Ogólnie rzecz biorąc, inżektor musi umożliwić przepływ z natężeniem około 4 BV/h (odpowiadający natężeniu przepływu pobieranej solanki powiększonemu o natężenie przepływu nieuzdatnionej wody przepływającej przez dyszę inżektora w celu wytworzenia efektu zasysania). MKT-IM-006 / E / 138

36 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu Q inż. = 4 x BV / h gdzie: Q inż. : całkowite natężenie przepływu przez inżektor [l/ h] BV: objętość złoża żywicy [l] Informacja Ta wartość nie odpowiada natężeniu przepływu podczas pobierania solanki, lecz całkowitemu natężeniu przepływu przez inżektor. Należy zapoznać się z wykresami przepływu inżektora przy określonym ciśnieniu na wlocie w celu sprawdzenia, czy inżektor będzie zapewniać prawidłowy przepływ. Patrz rozdziały Określenie ilości soli [ Strona 38] i Natężenia przepływu inżektora [ Strona 38] Wyliczenie czasu cyklu Na tym etapie objętość złoża żywicy, wymiary zbiornika, wydajność zmiękczacza i konfiguracja zaworu są określone. Kolejnym etapem jest wyliczenie czasu trwania cyklu regeneracji, który zależy od konfiguracji zaworu oraz znowu od specyfikacji żywicy. Informacja Wstępnie zaprogramowane czasy cyklu są tylko domyślnymi wartościami fabrycznymi, które muszą być dostosowane do wymogów systemu. Do wyliczenia czasu cyklu konieczne jest sprawdzenie konfiguracji zaworu, która zależy od: wymiarów zbiornika; specyfikacji żywicy pod kątem prędkości płukania wstecznego złoża żywicy; prędkości wody podczas pobierania solanki oraz wolnego i szybkiego płukania. Do wyliczenia czasu cyklu potrzebne są ponadto następujące informacje dodatkowe: określona poprzednio ilość żywicy; ilość soli wykorzystywana podczas jednej regeneracji; ilość wody wykorzystywana podczas płukania wstecznego, pobierania solanki oraz wolnego i szybkiego płukania. Wyliczenie czasu trwania płukania wstecznego: T płukanie wsteczne = (N BVpł. wst. BV) / Q DLFC gdzie: T płukanie wsteczne: czas trwania płukania wstecznego [min] N BVpł. : wartość objętości złoża podczas płukania wstecznego BV: objętość złoża [l] Q DLFC: rozmiar sterownika przepływu przewodu odpływowego [l/min] 36 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

37 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu Informacja Standardowa ilość wody wykorzystywanej do płukania wstecznego jest równa od 1, 5 do 4 razy objętości złoża, zależnie od jakości wody na wlocie. Wyliczenie czasu pobierania solanki: Kiedy znane jest natężenie przepływu przez inżektor podczas pobierania, przy określonym ciśnieniu roboczym: T pobieranie solanki = V solanka / Q pobieranie gdzie: T pobieranie solanki: czas pobierania solanki [min] V solanka: ilość solanki, która będzie pobrana [l], patrz Wyliczenie napełniania zbiornika [ Strona 38]. Q pobieranie: natężenie przepływu przez inżektor podczas pobierania [l/min] Wskazówka Aby określić w przybliżeniu ilość solanki, jaka musi być pobrana, należy pomnożyć ilość soli w kg przez 3! Wyliczenie czasu trwania wolnego płukania: Ilość wody, jaka powinna być wykorzystana do wolnego płukania, jest podana w specyfikacji producenta żywicy. Ogólnie biorąc, zalecane jest użycie wody na poziomie od 2 do 4 BV w celu wykonania wolnego płukania po pobraniu solanki. Cykl wolnego płukania umożliwia powolne przepuszczanie solanki przez złoże żywicy, dzięki czemu żywica styka się z solanką przez wystarczająco długi czas, aby zapewnić regenerację. W celu określenia czasu trwania wolnego płukania, należy zapoznać się z krzywą przepływu inżektora przy zwykłym ciśnieniu roboczym. T wolne płukanie = (N BVw. pł. x BV) / Q W. PŁ. gdzie: T wolne płukanie: czas trwania wolnego płukania [min] N BVw. : wartość objętości złoża podczas wolnego płukania BV: objętość złoża [l] Q W. : natężenie przepływu inżektora podczas wolnego płukania [l/min] Wyliczenie czasu trwania szybkiego płukania: Celem szybkiego płukania jest usunięcie nadmiaru soli ze złoża żywicy, a także ponowne zagęszczenie żywicy w zbiorniku. Zależnie od typu zaworu, natężenie przepływu podczas szybkiego płukania jest sterowane przez DLFC lub ma w przybliżeniu taką samą wartość, jak w trybie pracy. Prędkość szybkiego płukania może być taka sama, jak prędkość w trybie pracy, a ilość wody wykorzystywana podczas szybkiego płukania kształtuje się zwykle na poziomie od 1 do 10 BV, zależnie od dawki soli. MKT-IM-006 / E / 138

38 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu T szybkie płukanie = (N BVszyb. x BV) / Q DLFC gdzie: T szybkie płukanie: czas trwania szybkiego płukania [min] N BVszyb. : wartość objętości złoża podczas szybkiego płukania BV: objętość złoża [l] Q DLFC: rozmiar sterownika przepływu przewodu odpływowego [l/min] Wyliczenie czasu trwania napełniania: Natężenie przepływu podczas napełniania jest sterowane przez sterownik napełniania (BLFC). Relacja pomiędzy rozmiarem sterownika BLFC, wymiarami zbiornika i objętością złoża żywicy jest określona w specyfikacji zaworu. Wyliczenie czasu trwania napełniania: T napełnianie = V WB / Q BLFC V WB = D sól x BV / S rozp. gdzie: T napełnianie: czas trwania napełniania [min] V WB: Ilość wody, jaką należy napełnić zbiornik, aby przygotować solankę [l] Q BLFC: Rozmiar sterownika BLFC [l/min] gdzie: V WB: Ilość wody, jaką należy napełnić zbiornik, aby przygotować solankę [l] D sól: Dawka soli na litr żywicy [g/l] BV: Objętość złoża [l] S rozp. : 360g/l - Rozpuszczalność soli w litrze wody Wskazówka Wyliczając czas niezbędny do pobrania solanki, należy wziąć pod uwagę, że ilość solanki [Vsolanki] będzie o 1, 125 większa od ilości wprowadzonej wody! 4. 3 Określenie ilości soli Za ustawienia dotyczące soli odpowiadają wartości zaprogramowane w sterowniku. Patrz Zdolność jonowymienna żywicy i wydajność urządzenia [ Strona 33]. 4 Natężenia przepływu inżektora Na poniższych wykresach przedstawiono natężenie przepływu dla różnych rozmiarów inżektorów, w zależności od ciśnienia na wlocie. 38 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

39 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu Inżektory 1650 INŻEKTOR 000 Natężenie przepływu [l/min] Wartość całkowita Płukanie Pobieranie Ciśnienie wlotowe [bar] INŻEKTOR 00 Natężenie przepływu [l/min] Wartość całkowita Płukanie Pobieranie Ciśnienie wlotowe [bar] INŻEKTOR 0 Natężenie przepływu [l/min] Wartość całkowita Płukanie Pobieranie Ciśnienie wlotowe [bar] Ref. MKT-IM-006 / E / 138

40 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wymiary systemu INŻEKTOR 1 Natężenie przepływu [l/min] Wartość całkowita Płukanie Pobieranie Ciśnienie wlotowe [bar] INŻEKTOR 2 Natężenie przepływu [l/min] Wartość całkowita Pobieranie Płukanie Ciśnienie wlotowe [bar] INŻEKTOR 3 Natężenie przepływu [l/min] Wartość całkowita Płukanie Pobieranie Ciśnienie wlotowe [bar] 40 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

41 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja 5 Instalacja UWAGA Ryzyko obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym lub działania elementów pod ciśnieniem! Wykonywanie jakichkolwiek czynności technicznych w obrębie wewnętrznych elementów systemu przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji jest surowo wzbronione. Nie wolno zapomnieć, aby odłączyć zasilanie elektryczne, zamknąć wlot wody i usunąć ciśnienie z systemu przed otwarciem przedniej pokrywy w celu uzyskania dostępu do wewnętrznych elementów! 5. 1 Ostrzeżenia Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód osobowych lub materialnych wynikających z użytkowania urządzenia w sposób nieprawidłowy i niezgodny z poniższymi zaleceniami. W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących instalacji, działania lub konserwacji, które nie zostały objaśnione w niniejszej instrukcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy, która zainstalowała urządzenie. Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowany personel techniczny, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, przy użyciu narzędzi dostosowanych do urządzenia i zapewniających jego bezpieczną obsługę oraz przy uwzględnieniu, że ten sam personel powinien również przeprowadzać konserwację urządzenia. W przypadku awarii lub usterki, przed podjęciem jakichkolwiek czynności przy urządzeniu, należy odłączyć transformator od źródła zasilania, zamknąć dopływ wody w zaworze i zredukować ciśnienie wody, otwierając kurek w dolnej części zaworu. Zachować ostrożność przy wyjmowaniu zaworu z obudowy oraz podczas wykonywania kolejnych czynności w jego obrębie, ponieważ ze względu na masę zaworu w razie przypadkowego uderzenia mogą powstać szkody materialne i osobowe. Przed skierowaniem wody do zaworu upewnić się, czy wszystkie połączenia hydrauliczne są dokładnie dokręcone i prawidłowo zamontowane, aby uniknąć niebezpiecznych wycieków wody znajdującej się pod ciśnieniem. Zachować ostrożność przy montażu spawanych metalowych przewodów w pobliżu zaworu, ponieważ wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie plastikowego korpusu zaworu oraz obejścia. Zwrócić uwagę, aby pełny ciężar zaworu nie spoczywał na złączach, przewodach rurowych lub zaworze obejściowym. 5. Sprawdzić, czy w otoczeniu, w którym zawór jest montowany, nie występują temperatury powodujące zamarzanie wody, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia zaworu. 6. Upewnić się, czy zbiornik zawierający żywicę znajduje się w położeniu pionowym. W przeciwnym razie żywica może przedostać się do zaworu i spowodować jego uszkodzenie. 2 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące instalacji Należy przestrzegać wszystkich zaleceń zawierających ostrzeżenia zamieszczonych w tej instrukcji. MKT-IM-006 / E / 138

42 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja Tylko wykwalifikowany, profesjonalny personel jest upoważniony do wykonywania prac instalacyjnych. 3 Otoczenie montażu Informacje ogólne Należy stosować tylko sól przeznaczoną do zmiękczania wody. Nie stosować soli drogowej, soli w blokach ani soli kamiennej. Utrzymywać zbiornik medium w położeniu pionowym. Nie obracać go na boki ani spodem do góry i nie opuszczać. Obrócenie zbiornika spodem do góry może spowodować przedostanie się medium do zaworu lub zatkanie górnego filtra siatkowego. Przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów dotyczących badania wody. Nie używać wody, w przypadku której występuje ryzyko zanieczyszczeń mikrobiologicznych lub której jakość jest nieznana. Napełniając zbiornik medium wodą, należy najpierw ustawić zawór w położeniu płukania wstecznego, a następnie częściowo otworzyć zawór. Napełniać zbiornik powoli, aby zapobiec wydostawaniu się medium ze zbiornika. Podczas montażu przyłącza wodnego (zawór obejściowy lub kolektor) najpierw należy wykonać podłączenie do instalacji kanalizacyjnej. Przed zamontowaniem części plastikowych, poczekać na ostygnięcie nagrzanych elementów i związanie spojenia w elementach klejonych. Nie nakładać gruntu ani rozpuszczalnika na pierścienie o-ring, nakrętki lub zawór Woda Temperatura wody nie może przekroczyć 43 C. Wymagane jest minimalne ciśnienie wody w wysokości 1, 4 bara (ciśnienie dynamiczne na inżektorze), aby zapewnić skuteczną pracę zaworu. Obowiązkowe Nie wolno przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia wlotowego wynoszącej 8, 6 bara. W takich przypadkach na wejściu systemu należy zainstalować regulator ciśnienia Połączenia elektryczne W transformatorze AC/AC lub AC/DC, silniku i sterowniku nie ma części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. W przypadku usterki, części te powinny zostać wymienione. Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami. Używać wyłącznie transformatora AC/AC lub AC/DC dostarczonego w zestawie. Obowiązkowe Użycie innego transformatora zasilającego niż ten dostarczony w zestawie skutkuje unieważnieniem gwarancji na części elektroniczne zaworu! Gniazdo zasilania musi być uziemione. W celu wyłączenia zasilania odłączyć transformator AC/AC lub AC/DC od źródła zasilania. 42 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

43 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja Wymagane jest zapewnienie nieprzerwanego dopływu energii elektrycznej. Przed wykonaniem instalacji należy upewnić się, czy napięcie zasilające jest dostosowane do urządzenia. Sprawdzić, czy źródło zasilania sterownika jest podłączone. Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje Elementy mechaniczne Uwaga - sprzęt Zastosowanie niewłaściwego środka smarującego może doprowadzić do uszkodzenia! Nie używać środków smarujących na bazie ropy naftowej, takich jak: wazelina, oleje czy smary węglowodorowe. Nie używać smaru silikonowego. Używać jedynie środka smarującego P-80 Emulsion (na bazie wody)! Wszystkie połączenia plastikowe muszą być dokręcone ręcznie. Taśma PTFE (do połączeń hydraulicznych) może być stosowana na połączeniach, w których nie występują uszczelki typu o-ring. Nie używać szczypiec ani kluczy do rur. Elementy instalacji hydraulicznej muszą mieć prawidłowy kształt i nie mogą być pokryte kamieniem. W razie wątpliwości lepiej jest je wymienić. Wszystkie prace hydrauliczne muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami, a elementy instalacji zamontowane w sposób pozwalający wyeliminować nacisk i naprężenia zginające. Wszelkie prace lutownicze w pobliżu przewodu odpływowego powinny zostać wykonane przed jego podłączeniem do zaworu. Zbyt wysoka temperatura może spowodować wewnętrzne uszkodzenia w zaworze. Nie stosować lutów na bazie ołowiu do połączeń lutowanych poprzez dociskanie powierzchni w podwyższonej temperaturze. Przewód wznośny musi być ucięty równo z górną częścią zbiornika. Nieznacznie sfazować wypukłość, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki podczas montażu zaworu. Przewód odpływowy powinien mieć średnicę co najmniej 12, 7 mm (½"). Zastosować przewód 19 mm (¾"), jeżeli natężenie przepływu płukania wstecznego przekracza 26, 5 l/min lub jeśli przewód jest dłuższy niż 6 m. System nie może opierać się swoim ciężarem na złączach zaworu, elementach instalacji hydraulicznej lub zaworze obejściowym. Niewskazane jest stosowanie szczeliwa do gwintów. Należy używać taśmy PTFE (do połączeń hydraulicznych) do gwintów kolanka przewodu odpływowego oraz innych gwintów NPT/BSP. Zalecany jest zawsze montaż filtra wstępnego (wartość znamionowa 100 µ). Wlot/wylot zaworu musi być zawsze podłączony do głównego przewodu rurowego przy pomocy elastycznego połączenia. MKT-IM-006 / E / 138

44 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja 5. 4 Ograniczenia dotyczące montażu Dobór miejsca instalacji systemu uzdatniania wody jest ważny. Musi ono spełnić następujące warunki: płaska, stabilna i wypoziomowana platforma lub podłoże; wystarczająca ilość przestrzeni, aby uzyskać dostęp do wyposażenia w celu wykonania konserwacji i dodania solanki (soli) do zbiornika; stałe zasilanie elektryczne sterownika; całkowita, minimalna długość przewodu do podgrzewacza wody wynosząca 3 m (10 stóp), aby zapobiec cofaniu się gorącej wody do systemu; należy zawsze zamontować zawór zwrotny przed podgrzewaczem wody, w celu zabezpieczenia zmiękczacza przed cofaniem się gorącej wody; miejscowy odpływ do kanalizacji zlokalizowany możliwie jak najbliżej; połączenia wodne wyposażone w zawory odcinające lub obejściowe; zgodność z wymogami lokalnych i krajowych przepisów dotyczących miejsca instalacji; budowa zaworu jest dostosowana do niewielkich odkształceń elementów hydraulicznych. System nie może opierać się swoim ciężarem na elementach instalacji hydraulicznej. należy pamiętać o całkowitym schłodzeniu wszystkich lutowanych przewodów przed przymocowaniem plastikowego zaworu do instalacji hydraulicznej. 5 Podłączenie zaworu do przewodu rurowego Połączenia gwintowane, jeżeli są używane, muszą być dokręcone ręcznie z użyciem taśmy PTFE (do połączeń hydraulicznych). W przypadku spawania termicznego (połączenie metalowe), połączenia z zaworem nie mogą być wykonywane podczas lutowania. Wskazówka Patrz rozdział Opis i umiejscowienie podzespołów [ Strona 19] w celu identyfikacji połączeń. Pod wpływem wprowadzonego ciśnienia, każdy zbiornik wykonany z materiału kompozytowego ulegnie rozszerzeniu, zarówno w pionie, jak i na obwodzie. W celu skompensowania rozszerzenia pionowego, połączenia między przewodem rurowym a zaworem muszą być wystarczająco elastyczne, aby zapobiec wystąpieniu nadmiernego obciążenia w obrębie zaworu i zbiornika Montaż zaworu w górnym położeniu Na zaworze i zbiorniku nie powinna opierać się żadna część przewodów rurowych. Z tego względu przewody rurowe muszą być koniecznie przymocowane do sztywnej konstrukcji (np. rama, szyna, ściana itd. ), aby ich ciężar nie wywierał żadnego nacisku na zawór ani zbiornik. 44 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

45 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja Min. 200 mm przewodu elastycznego Podparcie przy ścianie Na powyższych schematach pokazano właściwy sposób zamontowania elastycznego połączenia z przewodem rurowym. Aby odpowiednio skompensować wydłużenie zbiornika, przewody elastyczne muszą być zamontowane poziomo. W przypadku, gdy elastyczny przewód zostanie zamontowany w położeniu pionowym, zamiast skompensować wydłużenie, spowoduje powstanie dodatkowych naprężeń w zespole zaworu i zbiornika. Dlatego też należy tego unikać. Elastyczny przewód musi być również napięty i nie powinien być zbyt długi. Np. długość cm jest wystarczająca. Zbyt długi i nie napięty przewód elastyczny będzie wywierać nacisk na zespół zaworu i zbiornika, gdy do systemu zostanie wprowadzone ciśnienie, jako pokazano na poniższej ilustracji: z lewej strony przedstawiono zespół w sytuacji, gdy w systemie nie ma ciśnienia, z prawej strony widoczny jest elastyczny przewód, który napinając się pod wpływem ciśnienia może unosić zawór. Taka konfiguracja ma jeszcze poważniejsze skutki w przypadku zastosowania przewodów półelastycznych. Niezapewnienie wystarczającej kompensacji pionowej może doprowadzić do różnego typu uszkodzeń, zarówno na gwincie połączenia zaworu ze zbiornikiem, jak i na gwincie wewnętrznym połączenia zbiornika. W niektórych przypadkach uszkodzenie może być również widoczne na złączach wlotu i wylotu zaworu. W każdym przypadku wystąpienie usterki spowodowanej nieprawidłową instalacją i/lub podłączeniem przewodów rurowych może doprowadzić do unieważnienia gwarancji na produkty Pentair. MKT-IM-006 / E / 138

46 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja Niedozwolone jest także nakładanie środka smarującego* [ Strona 46] na gwint zaworu, a nieprzestrzeganie tego zalecenia będzie skutkować unieważnieniem gwarancji na zawór i zbiornik. Zastosowanie środka smarującego w tym miejscu spowoduje bowiem zbyt mocne dokręcenie zaworu, co z kolei doprowadzi do uszkodzenia gwintu zaworu lub gwintu zbiornika, nawet jeżeli połączenie z przewodem rurowym zostanie wykonane zgodnie z opisaną powyżej procedurą. *Uwaga: Użycie smarów na bazie ropy naftowej oraz środków smarujących na bazie mineralnej jest surowo wzbronione, nie tylko w przypadku gwintów zaworów, ponieważ zastosowane tworzywa sztuczne (w szczególności Noryl) ulegają w znacznym stopniu zniszczeniu na skutek zetknięcia się z tego typu środkami smarującymi, co prowadzi do uszkodzenia konstrukcji, a w efekcie do potencjalnych awarii. 46 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

47 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja 5. 6 Schemat blokowy i przykład konfiguracji Schemat blokowy Główny wlot Manometr Przewód zapewniany przez użytkownika Wkład filtra Regulator ciśnienia Sugerowane opcje Możliwość wbudowania w zawór Zawór Zbiornik żywicy Zawór obejściowy Licznik Urządzenie mieszające Zawór zwrotny, aby zapobiec cofaniu się wody Przewód odpływowy Przewód solanki Zbiornik solanki Odpływ Pokazano konfigurację z montażem w górnym położeniu Ref. MKT-IM-006 / E / 138

48 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja 5. 7 Przepływy regeneracji Natychmiastowa regeneracja objętościowa zmiękczacza: Pomiar zużycia wody i regeneracja systemu następuje w momencie, gdy wyliczona wydajność systemu ulegnie zmniejszeniu. Układ sterujący wylicza wydajność systemu, dzieląc wydajność urządzenia przez wartość twardości wody na wlocie. W systemach z regeneracją natychmiastową zmiękczacza nie jest wykorzystywana rezerwa objętościowa. Sterownik uruchomi również cykl regeneracji w zaprogramowanym czasie regeneracji, gdy upłynie zdefiniowana liczba dni, zanim jeszcze zużycie wody spowoduje zmniejszenie wyliczonej wydajności systemu. Domyślna wartość parametru definiującego liczbę dni jest ustawiona na WYŁĄCZONE, przy pozycji GODZINA REGEN. oznaczonej kolorem szarym, dopóki zdefiniowana liczba dni nie zostanie zmieniona. Uwaga - sprzęt Ciągła regeneracja wywołana nieprawidłowym programowaniem! W przypadku konfiguracji systemu na regenerację natychmiastową zmiękczacza, ustawienie wydajności na wartość niższą niż wartość twardości wody na wlocie może spowodować, że system będzie stale wykonywać regenerację. W takiej sytuacji należy odłączyć silnik od sterownika i poprawić wartości wydajności oraz twardości wody na wlocie w ustawieniach głównych. Więcej informacji w rozdziale Ekran ustawień [ Strona 64]. Opóźniona regeneracja objętościowa zmiękczacza: Pomiar zużycia wody i regeneracja systemu następuje w ustawionym czasie regeneracji, po zmniejszeniu się wyliczonej wydajności systemu. Układ sterujący wylicza wydajność systemu, dzieląc wydajność urządzenia przez wartość twardości wody na wlocie i odejmując wielkość rezerwy. Rezerwa powinna być skonfigurowana w taki sposób, aby system dostarczał uzdatnioną wodę w okresie pomiędzy momentem zmniejszenia jego wydajności a rzeczywistym czasem regeneracji. Rezerwa może być ustawiona na stałą objętość, stałą wartość procentową wydajności, wartość zmienną uzależnioną od zużycia wody w poprzednich dniach kalendarzowych lub wartość tygodniową określoną w oparciu o średnie zużycie wody w danym dniu tygodnia. Domyślnie parametr definiujący liczbę dni jest WYŁĄCZONY, a domyślnym typem rezerwy jest wartość tygodniowa. Sterownik regeneracji opóźnionej zmiękczacza uruchomi również cykl regeneracji w ustawionym czasie regeneracji, gdy upłynie zdefiniowana liczba dni, zanim jeszcze zużycie wody spowoduje zmniejszenie wyliczonej wydajności systemu. W przypadku zmiany typu regeneracji z natychmiastowego na opóźniony (albo odwrotnie), wszystkie parametry w ramach danego typu zostaną zresetowane do fabrycznych wartości domyślnych. Regeneracja czasowa: Uruchomienie regeneracji następuje w określonych przedziałach czasowych. Sterownik włączy cykl regeneracji w ustawionym czasie regeneracji, gdy liczba dni, jakie upłynęły od ostatniej regeneracji, osiągnie wartość równą zdefiniowanej liczbie dni. Zdefiniowana liczba dni może być ustawiona w zakresie od 1 do 99 dni, natomiast częściowe przedziały czasowe mogą być skonfigurowane na 4, 8, 12, 16 i 20 godzin. 48 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

49 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja 5. 8 Połączenia elektryczne Zdalna blokada i uruchomienie Silnik Licznik 12 VDC Przekaźnik dodatkowy 1 12 VDC Przekaźnik dodatkowy 2 USB Ref. MKT-IM-006 / E / 138

50 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja 5. 9 Obejścia Zawory obejściowe powinny być instalowane we wszystkich systemach uzdatniania wody. Zawory obejściowe izolują zmiękczacz od obiegu wody i umożliwiają wykorzystanie nieuzdatnionej wody. Ponadto, procedury przeprowadzania obsługi serwisowej lub standardowej konserwacji mogą zawierać zalecenie wykonania obejścia w systemie. Działanie w zwykłym trybie System zmiękczania Działanie w trybie obejścia System zmiękczania Wlot Wylot Wlot Wylot Uwaga - sprzęt Niewłaściwy montaż może doprowadzić do uszkodzenia! Nie lutować przewodów rurowych przy użyciu lutu na bazie ołowiu. Nie używać narzędzi do dokręcania plastikowych złączy. W miarę upływu czasu naprężenie może doprowadzić do zerwania połączenia. Nie nakładać smarów na bazie ropy naftowej na uszczelki podczas podłączania elementów hydraulicznych obejścia. Używać jedynie środka smarującego P-80 Emulsion (na bazie wody). Użycie innego środka smarującego może doprowadzić do uszkodzenia zaworu Podłączenie przewodu odpływowego Informacja Obowiązkowe W tym dokumencie przedstawiono standardowe praktyki handlowe. Lokalne przepisy mogą zawierać wymogi powodujące konieczność wprowadzenia zmian do rozwiązań przedstawionych poniżej. Przed zainstalowaniem systemu należy skonsultować się z odpowiednimi organami lokalnymi. Przewód odpływowy musi być wykonany z półelastycznego przewodu ½" lub przewodu sztywnego! W odpływie należy przewidzieć szczelinę powietrzną! 50 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

51 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja Uwaga - sprzęt Stosowanie nadmiernej siły może doprowadzić do uszkodzenia! Plastikowe kolanko przewodu odpływowego musi być zawsze dokręcane ręcznie. Nie wolno wykorzystywać kolanka w charakterze dźwigni. Konstrukcja plastikowego kolanka odpływowego nie umożliwia podparcia ciężaru przewodu. Przewód musi posiadać własne podparcie. Nie dokręcać pierścienia mocującego przewód do plastikowego wspornika zbyt mocno. Najlepszym rozwiązaniem jest usytuowanie urządzenia w odległości nie większej niż 6, 1 m od odpływu. Należy użyć odpowiedniego złącza adaptera do połączenia plastikowych przewodów z przyłączem przewodu odpływowego przy zaworze. Jeżeli natężenie przepływu podczas płukania wstecznego przekracza 58 l/min lub jeśli urządzenie znajduje się w odległości 6, 1 12, 2 m od odpływu, zastosować przewody 25, 4 mm (1"). Użyć odpowiednich złączy, aby podłączyć przewody 25, 4 mm (1") do przyłącza przewodu odpływowego 19, 0 mm (¾") przy zaworze. Przewód odpływowy może wznosić się na wysokość do 1, 8 m, przy założeniu, że jego długość nie przekracza 4, 6 m, a ciśnienie wody w zmiękczaczu jest nie mniejsze niż 2, 76 bar. Wznios przewodu można zwiększyć o 61 cm na każde dodatkowe 0, 69 bara ciśnienia wody na złączu przewodu odpływowego. W przypadku, gdy przewód odpływowy jest podniesiony, ale jego zawartość jest kierowana do odpływu poniżej poziomu zaworu, należy wykonać pętlę 18 cm na dalszym końcu przewodu w taki sposób, aby dolna część pętli znalazła się na tym samym poziomie, co przyłącze przewodu odpływowego. Dzięki temu, zastosowany syfon będzie prawidłowy. Gdy zawartość przewodu odpływowego jest usuwana do nadziemnego kanału ściekowego, należy użyć syfonu typu zlewozmywakowego. Zabezpieczyć koniec przewodu odpływowego, aby zapobiec jego poruszeniu. Obowiązkowe Przyłącza ściekowe lub wylot przewodu odpływowego powinny być tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewnić połączenie z układem kanalizacji poprzez szczelinę powietrzną o wielkości podwójnej średnicy przewodu lub 25, 4 mm (1"), zależnie od tego, która z tych wartości będzie większa. MKT-IM-006 / E / 138

52 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja Uwaga - sprzęt Brak szczeliny może doprowadzić do uszkodzenia! Nigdy nie wprowadzać przewodu odpływowego bezpośrednio do odpływu, kanału ściekowego lub syfonu. Należy zadbać o to, aby pomiędzy przewodem odpływowym a przewodem ściekowym była zawsze szczelina powietrzna, co pozwoli zapobiec cofaniu się popłuczyn do zmiękczacza. Szczelina powietrzna Odpływ 5. 11 Podłączenie przewodu przelewowego W przypadku usterki króciec przelewowy zbiornika solanki skieruje nadmiar wody do odpływu, aby uniknąć jej rozlania na podłodze. Króciec ten powinien znajdować się z boku zbiornika solanki. Większość producentów zbiorników solanki przewiduje wstępnie nawiercony otwór na króciec przelewowy zbiornika. W celu podłączenia przewodu przelewowego należy zlokalizować otwór z boku zbiornika. Wprowadzić króciec przelewowy do zbiornika i dokręcić, używając plastikowej nakrętki motylkowej oraz uszczelki, jak pokazano na poniższej ilustracji. Przyłączyć przewód o średnicy wewnętrznej 12, 7 mm (½") (niedostarczany w zestawie) do króćca i poprowadzić do odpływu. Przewód przelewowy nie może wznosić się powyżej króćca przelewowego. Nie wykonywać podłączenia do przewodu odpływowego zespołu sterownika. Przewód przelewowy musi być bezpośrednim, odrębnym przewodem odchodzącym od króćca przelewowego i prowadzącym do odpływu, kanału ściekowego lub wanny. Zapewnić szczelinę powietrzną, zgodnie z zaleceniami podanymi dla przewodów odpływowych. 52 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

53 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Instalacja Króciec przelewowy Przewód odpływowy Zamocowanie przewodu na miejscu Szczelina powietrzna Odpływ Uwaga - sprzęt Brak odpływu w podłodze może doprowadzić do zalania! Zalecanym rozwiązaniem jest odpływ w podłodze, gdyż pozwala uniknąć zalania pomieszczenia wodą w przypadku przepełnienia układu Podłączenie przewodu solanki Obowiązkowe Przewód solanki musi być półelastyczny, wykonany z przewodu 3/8"! Uwaga - sprzęt Użycie niewłaściwego osprzętu może prowadzić do powstawania usterek! Przewody elastyczne lub półelastyczne mogą ulec zwężeniu wskutek oddziaływania podciśnienia w czasie pobierania solanki. Odchodzący od zbiornika przewód solanki jest podłączony do zaworu. Wykonać odpowiednie podłączenia i dokręcić je ręcznie. Sprawdzić, czy przewód solanki jest zabezpieczony i czy nie wydostaje się z niego powietrze. Występowanie nawet niewielkiej nieszczelności może doprowadzić do wypływania zawartości przewodu solanki, podczas gdy zmiękczacz nie będzie jej pobierał ze zbiornika. Może to również spowodować wprowadzenie powietrza do zaworu, a w efekcie jego wadliwe działanie. Przewód solanki musi być wyposażony w odpowietrznik w zbiorniku solanki. MKT-IM-006 / E / 138

54 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie 6 Programowanie 6. 1 Ekran główny wed 12:01 am tank refill Water Treatment treatment 4. 5 m³ backwash rapid rinse draw Informacja Jeżeli przez pięć minut nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, ekran przełączy się na tryb oszczędzania energii. Urządzenie będzie nadal działać, ale ekran pozostanie pusty. Należy dotknąć ekranu w dowolnym miejscu, aby wyjść z trybu oszczędzania energii. Nie wszystkie przyciski są widoczne na wszystkich ekranach. 1 Regeneracja Powoduje wyświetlenie ekranu regeneracji, który umożliwia użytkownikowi uruchomienie regeneracji i ręczne przełączanie jej kolejnych etapów. 2 Ustawienia Powoduje wyświetlenie ekranu ustawień, który umożliwia modyfikację powszechnie używanych ustawień. Wciśnięcie tego przycisku na ekranie ustawień umożliwia dostęp do ekranu głównych ustawień, na którym użytkownik może w pełni zaprogramować zawór. 3 Diagnostyka Powoduje wyświetlenie ekranu diagnostyki, pomocnego przy wykonywaniu konserwacji oraz wykrywaniu i usuwaniu usterek w obrębie zaworu. 4 Serwis techniczny Powoduje wyświetlenie nazwy firmy i numeru telefonu, na który można zadzwonić w celu wykonania obsługi serwisowej urządzenia. 5 Wakacje Wciśnięcie tego przycisku powoduje wstrzymanie wszystkich zaprogramowanych regeneracji; po ponownym wciśnięciu następuje powrót do zwykłego trybu działania. 6 Koło cyklu regeneracji Wyświetla etapy cyklu, które przebiegają z udziałem zaworu w trakcie pracy i regeneracji; aktualny etap cyklu jest zawsze wyświetlany na zielonym tle. 54 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

55 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Informacja W urządzeniach objętościowych, etap "Uzdatnianie" na kole cyklu regeneracji będzie migać podczas przepływania wody przez urządzenie. 7 Szybkie płukanie 8 Napełnianie zbiornika Woda przepływa z górnej do dolnej części naczynia w celu przepłukania medium filtracyjnego. Zbiornik solanki jest napełniany wodą. 9 Uzdatnianie Urządzenie wykonuje uzdatnianie wody. 10 Dzień i godzina Wyświetla aktualnie zaprogramowany dzień tygodnia i godzinę. Ten przycisk będzie migać przy rozruchu i w przypadku, gdy superkondensator jest rozładowany 11 Następna zaprogramowana regeneracja 12 Płukanie wsteczne Wyświetla czas do następnej zaprogramowanej regeneracji lub pozostałą objętość w systemach z licznikiem. Woda przepływa z dolnej do górnej części naczynia w celu oczyszczenia i zmieszania medium filtracyjnego. 13 Pobieranie Solanka jest pobierana i wprowadzana do medium filtracyjnego, a następnie powoli wypłukiwana. 14 Pauza Zawór wraca do położenia roboczego, aby umożliwić przygotowanie solanki po napełnieniu zbiornika. Przycisk jest wyświetlany, jeżeli w głównych ustawieniach wybrano regulowane napełnianie zbiornika/solankowanie jako typ przepływu środka regenerującego. 15 Niestandardowy Wyświetla się, jeżeli w ustawieniach głównych wybrano niestandardowy typ przepływu środka regenerującego. 16 Ekran główny Powoduje wyświetlenie ekranu głównego. 17 Złącze USB Umożliwia użytkownikowi podłączenie sterownika do PC przy pomocy przewodu USB w celu wykonania programowania w miejscu instalacji lub pobrania parametrów diagnostycznych przez PC (wymagana aplikacja do programowania w miejscu instalacji). 18 Strzałki Strzałki wyświetlone w górnym lewym i górnym prawym rogu ekranu umożliwiają nawigację z jednego ekranu do drugiego. Informacja Przy ich pomocy użytkownik może zmienić wartości niektórych ustawień podczas programowania sterownika. Ustawienia pokazane na poprzednim ekranie nie będą zachowane, dopóki przycisk nie zostanie wciśnięty. 19 Alarm Wyświetla się w przypadku wystąpienia błędu; równocześnie rozlega się alarm dźwiękowy. Wcisnąć przycisk, aby wyciszyć alarm dźwiękowy. MKT-IM-006 / E / 138

56 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie 20 Błąd Wyświetla się w przypadku wystąpienia błędu. Wcisnąć przycisk, aby wyświetlić ekran błędu i uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat błędu. 21 Dziennik błędów Wcisnąć przycisk, aby wyświetlić listę błędów z datą i godziną. 22 Przesunięcie do przodu Ta strzałka umożliwia przesunięcie do przodu etapów cyklu podczas trwania regeneracji. 23 Reset Wyświetla się na ekranie diagnostyki po naciśnięciu przycisków licznika sumującego i szczytowego przepływu, umożliwiając zresetowanie danych licznika sumującego i szczytowego przepływu, natomiast na ekranie głównych ustawień pozwala na zresetowanie parametrów do ustawień fabrycznych lub niestandardowych. 24 Ustawienia niestandardowe Wcisnąć przycisk, aby zachować wszystkie wprowadzone ustawienia w indywidualnym profilu użytkownika. 25 Jasność Powoduje wyświetlenie ekranu regulacji jasności, który umożliwia ustawienie jasności podświetlenia ekranu sterownika. 26 Zatwierdzenie Wcisnąć przycisk, aby zachować lub zatwierdzić zmiany w konfiguracji sterownika. 27 Anulowanie Wcisnąć przycisk, aby anulować konfigurację i przejść do poprzedniego ekranu bez zachowywania zmian. 56 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

57 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie 6. 2 Szybkie uruchomienie sterownika ekranu dotykowego Informacja Wciśnięcie przycisku na dowolnym ekranie szybkiego uruchomienia umożliwia zresetowanie ekranu z powrotem do ustawień domyślnych, za wyjątkiem ekranu Częstotliwości obsługi technicznej. Etapy Ekran nazwy serwisu technicznego [ Strona 60] i Ekran numeru telefonu serwisu technicznego [ Strona 60] są opcjonalne i nie są wymagane do uruchomienia systemu. Wszystkie ustawienia sterownika mogą być zmienione, gdy urządzenie będzie w trybie pracy. Jeżeli po podłączeniu urządzenia ekran będzie pusty, należy go dotknąć w celu aktywacji Tabela ustawień do szybkiego uruchomienia Informacja Sterownik usunie wszelkie zmiany i zamknie okno ustawień głównych, jeżeli przez pięć minut nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. Nazwa ekranu Format, Format Format, Assistance name Parametry Wartości Uwagi Language Units Hardness units Free-form text English French German Italian Spanish Dutch Portuguese U. S. Metric Grain per gallon mg/l or ppm German degrees French degrees Clark degrees A - Z and space Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie i etykiet przycisków. Zmiana jednostek systemu i wartości w obrębie wszystkich parametrów w układzie sterowania. Po zmodyfikowaniu tego ustawienia wszystkie zaprogramowane jednostki i wartości są ponownie przeliczane. Zmiana jednostek twardości używanych podczas wyświetlania parametrów twardości i wyliczania ustawień wydajności systemu oraz edycji zdolności jonowymiennej i twardości. Nazwa dostawcy usług, która będzie widoczna podczas wyświetlania ekranu serwisu technicznego. Ograniczenie do 24 znaków. MKT-IM-006 / E / 138

58 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Nazwa ekranu Format, Assistance phone Format, Assistance interval Day and time Parametry Wartości Uwagi Free-form text 0-9 and space Numer telefonu dostawcy usług, który będzie widoczny podczas wyświetlania ekranu serwisu technicznego. Interval Month based: 1-60 Date and time Regen based: OFF Time AM/PM/HR Day, Month, Year Settings Day override WYŁĄCZONE dni 4, 8, 12, 16 i 20 godzin Ograniczenie do 14 znaków. Ustawienie automatycznego wyświetlania ekranu serwisu technicznego po określonej liczbie miesięcy lub regeneracji. Ustawienie daty i godziny sterownika. Obowiązkowe w systemach z regeneracją czasową. Można zaprogramować dla wszystkich typów regeneracji. Ustawienie od 4 do 20 godzin dostępne tylko w systemach z regeneracją czasową Time driven tryb 12/24-godzinny Wymagane w przypadku regeneracji czasowej i opóźnionej. Ustawienie wprowadzane dla regeneracji natychmiastowej tylko wtedy, gdy wprowadzono również ustawienie zdefiniowanej liczby dni. Regeneration time ziarna/galon mg/litre x - x stopni Niedostępne w systemach z regeneracją czasową, jeżeli zdefiniowana liczba dni jest ustawiona na 4 do 20 godzin. Wymagane wyłącznie w przypadku systemów z objętościowym trybem regeneracji zmiękczacza, do wyliczania ilości uzdatnionej wody i wielkości rezerwy. Określa twardość nieuzdatnionej wody. 58 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

59 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Ekran formatu Po podłączeniu urządzenia po raz pierwszy, wyświetli się ekran formatu. Informacja Ekran jest wyświetlany do momentu ustawienia nazwy serwisu technicznego. Format language units hardness units english metric mg/l Wcisnąć przycisk language (język) i przy pomocy strzałek ustawić wyświetlony język systemu: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski lub portugalski. Wcisnąć przycisk units (jednostki) i przy pomocy strzałek (amerykańskie lub metryczne). ustawić jednostki miary systemu Wcisnąć przycisk hardness units (jednostki twardości) i przy pomocy strzałek ustawić jednostki miary twardości wody w systemie (ziarna na galon, mg/l lub ppm, stopnie niemieckie, stopnie francuskie albo stopnie angielskie). Jednostki twardości wody mogą być ustawiane wyłącznie w przypadku, gdy są wybrane jednostki metryczne. Wcisnąć przycisk technicznego., aby zatwierdzić wybrane ustawienie i przejść do ekranu nazwy serwisu Ref. MKT-IM-006 / E / 138

60 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Ekran nazwy serwisu technicznego Assistance/Mainten. Name abc def ghi jkl mno pqr stu vwx yz Używając klawiatury, wpisać nazwę profesjonalnego serwisu specjalizującego się w systemach uzdatniania wody lub firmy, z którymi właściciel urządzenia może skontaktować się w celu zapewnienia obsługi serwisowej systemu (opcja). Aby wprowadzić literę przy pomocy klawiatury, wcisnąć szybko przycisk klawiatury taką ilość razy, jaka odpowiada położeniu danej litery na przycisku. Na przykład, aby wprowadzić literę "c", wcisnąć szybko trzy razy przycisk abc. Wcisnąć przycisk, aby zatwierdzić wybrane ustawienie i przejść do ekranu numeru telefonu serwisu technicznego Ekran numeru telefonu serwisu technicznego Assistance/Mainten. Phone Wprowadzić numer telefonu profesjonalnego serwisu specjalizującego się w systemach uzdatniania wody lub firmy, z którymi właściciel urządzenia może skontaktować się w celu zapewnienia obsługi serwisowej systemu (opcja). Wcisnąć przycisk, aby zatwierdzić wybrane ustawienie i przejść do ekranu częstotliwości obsługi technicznej. 60 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

61 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Ekran częstotliwości obsługi technicznej Assistance/Mainten. Interval interval month based month 1 Na ekranie częstotliwości obsługi technicznej można ustawić częstotliwość, z jaką właściciel urządzenia powinien wzywać profesjonalny serwis specjalizujący się w systemach uzdatniania wody lub firmę, w celu przeprowadzenia obsługi serwisowej systemu (opcja). Częstotliwość obsługi technicznej może być określona na podstawie ustalonej liczby miesięcy (na podstawie miesięcy) lub liczby regeneracji (na podstawie regeneracji). Wcisnąć przycisk interval (częstotliwość) i przy pomocy strzałek wybrać częstotliwość obsługi na podstawie liczby miesięcy lub liczby regeneracji. Wcisnąć przycisk month (miesiące) lub regen. (zależnie od poprzednio wybranego ustawienia) i przy pomocy strzałek wybrać liczbę miesięcy (maksymalnie 60) lub regeneracji (maksymalnie 2000) do momentu wykonania obsługi technicznej. Wcisnąć przycisk, aby zatwierdzić wybrane ustawienie i przejść do ekranu głównego. MKT-IM-006 / E / 138

62 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Ekran dnia i godziny Miganie przycisku Day and Time (dzień i godzina) na ekranie głównym oznacza konieczność ustawienia dnia tygodnia i godziny. Jeżeli data i godzina są nieprawidłowe, wcisnąć przycisk Day and Time (dzień i godzina), aby zaktualizować dzień i godzinę. Day and Time Dzień 17 jan 15 Rok Miesiąc sat Dzień tygodnia Godzina Minute pm am/pm/godz. Wcisnąć przyciski Hour, Minute (godzina, minuta) i am/pm/hr i przy pomocy strzałek ustawić prawidłowe wartości czasu. Ustawienie przycisku am/pm/hr na hr powoduje zmianę trybu wyświetlania na 24-godzinny. Wcisnąć przyciski Day (dzień), Month (miesiąc) i Year (rok) i przy pomocy strzałek ustawić prawidłową wartość daty. Pozycja Day of week (dzień tygodnia) zostanie automatycznie dostosowana do daty. Wcisnąć przycisk, aby zatwierdzić i wrócić do ekranu głównego, lub przycisk, aby wyjść z ekranu bez zachowywania zmian. 62 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

63 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Ekran serwisu technicznego dla użytkownika Na ekranie serwisu technicznego jest wyświetlana nazwa firmy i numer telefonu, na który właściciel urządzenia może zadzwonić w celu wykonania obsługi serwisowej. W ustawieniach głównych lub na ekranie głównym wcisnąć przycisk serwisu technicznego uzyskać dostęp do ekranu serwisu technicznego dla użytkownika., aby Assistance/Maintenance for service or assistance: company name XXX XXX XXXX Informacja Jeżeli nie skonfigurowano żadnej nazwy ani telefonu serwisu technicznego, wyświetli się komunikat "w celu wykonania obsługi serwisowej lub uzyskania pomocy technicznej proszę skontaktować się z lokalnym serwisem specjalizującym się w systemach uzdatniania wody". Ekran serwisu technicznego wyświetli się również automatycznie, gdy zostanie osiągnięta zaprogramowana częstotliwość obsługi technicznej. MKT-IM-006 / E / 138

64 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Ekran ustawień Ekran ustawień umożliwia zmianę podstawowych ustawień sterownika, w tym czasu regeneracji i twardości wody. Te ustawienia poprawiają sprawność działania systemu i mogą być dostosowywane, niezależnie od innych ustawień sterownika, bez konieczności modyfikacji ustawień głównych. Informacja Dostęp do ustawień jest niemożliwy podczas trwania regeneracji. Jeżeli regeneracja ma się rozpocząć, gdy jest otwarte menu ustawień, nie zostanie uruchomiona do czasu zamknięcia tego menu. Na ekranie głównym wcisnąć przycisk ustawień, aby otworzyć ekran ustawień. Settings day override/ time-driven regen. time hardness 1 d 02:00 am 300 mg/l Wcisnąć day override/time-driven (zdefiniowana liczba dni/tryb czasowy) i przy pomocy strzałek ustawić liczbę dni od ostatniej regeneracji, po ich upływie zostanie automatycznie uruchomiona kolejna regeneracja, niezależnie od tego, czy została zaprogramowana. Wcisnąć regen. time (godzina regen. ) i przy pomocy strzałek rozpocznie się w danym dniu automatyczny cykl regeneracji. ustawić godzinę, o której Wcisnąć przycisk hardness (twardość) i przy pomocy strzałek wprowadzić ustawienie twardości. Ta wartość powinna być dostosowana do twardości doprowadzanej, nieuzdatnionej wody. Informacja Jeżeli została ustawiona natychmiastowa regeneracja objętościowa, godzina regeneracji nie będzie mieć wpływu na jej wykonanie i regeneracja rozpocznie się, gdy tylko wydajność osiągnie minimalny poziom. Zmiana ustawienia twardości spowoduje ponowne wyliczenie objętości uzdatnianej wody i częstotliwości regeneracji. To ustawienie może być zmieniane tylko po konsultacji z profesjonalnym serwisem. Parametr twardości nie jest dostępny w trybie czasowym i trybie filtrowania. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany, lub przycisk, aby wrócić do ekranu głównego bez zachowywania zmian. Funkcje dodatkowe Dostęp do dodatkowych funkcji jest możliwy z ekranu ustawień, po wciśnięciu przycisków znajdujących się w dolnej części ekranu: 64 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

65 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Master settings (ustawienia główne) Brightness (Jasność): Powoduje wyświetlenie ekranu ustawień głównych, na którym użytkownik może w pełni zaprogramować zawór. Powoduje wyświetlenie ekranu regulacji jasności, który umożliwia ustawienie jasności podświetlenia ekranu sterownika. 3 Programowanie ustawień głównych Informacja Uwaga - sprzęt Jeżeli w momencie zaprogramowanego uruchomienia regeneracji jest otwarty ekran ustawień głównych, zaprogramowana regeneracja rozpocznie się zaraz po zamknięciu tego ekranu. Ze względu na złożony charakter tych ustawień i możliwość wystąpienia błędów, dostęp do ustawień głównych powinien posiadać jedynie profesjonalny serwis specjalizujący się w systemach uzdatniania wody. Wprowadzenie niewłaściwych ustawień głównych może spowodować nieprawidłową pracę systemu! Przed wprowadzeniem ustawień głównych należy skontaktować się z profesjonalnym sprzedawcą systemów uzdatniania wody. Poniżej zamieszczono szczegółową prezentację ustawień dostępnych w ramach ustawień głównych. W punkcie Tabela odniesienia do ustawień głównych [ Strona 67] znajduje się kompletne zestawienie wartości i zakresów możliwych do zaprogramowania w ramach ustawień głównych Ekrany ustawień głównych Ekrany ustawień głównych zawierają wszystkie możliwe do skonfigurowania parametry dostępne w sterowniku. Na ekranie ustawień wcisnąć przycisk ustawień. Wyświetli się komunikat ostrzegawczy: Master Settings before entering master programming please contact your local water professional Wcisnąć przycisk, aby przejść dalej do ekranu hasła, lub przycisk, aby wrócić do ekranu głównego. MKT-IM-006 / E / 138

66 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Na ekranie hasła wyświetli się klawiatura numeryczna: Password Wprowadzić hasło do ustawień głównych 1201 i wcisnąć przycisk, aby przejść do ekranu ustawień głównych, lub przycisk, aby wrócić do ekranu głównego. Master Settings format valve regen relay meter settings review Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk, aby zachować wszystkie skonfigurowane parametry w indywidualnym profilu użytkownika (patrz Ustawienia niestandardowe [ Strona 91]), lub przycisk, aby wrócić do ekranu głównego. Funkcje ekranów ustawień głównych są opisane poniżej. Więcej informacji znajduje się w działach Programowanie ustawień głównych [ Strona 65] i Tabela odniesienia do ustawień głównych [ Strona 67]. format: Zawiera ustawienia języka, jednostek, nazwy serwisu technicznego, numeru telefonu serwisu technicznego i częstotliwości obsługi technicznej. Dodatkowe informacje na temat tych ustawień znajdują się w punkcie Szybkie uruchomienie sterownika ekranu dotykowego [ Strona 57]. Informacja W odróżnieniu od procedury dotyczącej sytuacji, w której dostęp do menu odbywa się poprzez szybkie uruchomienie, w przypadku dostępu z ustawień głównych należy wcisnąć przycisk, aby zamknąć menu bez zachowywania zmian. valve (zawór): Zawiera ustawienia systemu, zaworu i typu regeneracji. A dodatkowo, zależnie od ustawień, ilość medium filtracyjnego, dawkę soli, rozmiar BLFC, wydajność, twardość, zdefiniowaną liczbę dni, rezerwę, zdefiniowaną objętość oraz godzinę regeneracji. regen (regeneracja): Zawiera ustawienia typu przepływu środka regenerującego i czasu trwania cykli. 66 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

67 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie relay (przekaźnik): Zawiera ustawienia przekaźników Aux 1 i Aux 2. meter (licznik): Zawiera ustawienia typów licznika. settings review (przeglądanie ustawień): Wyświetla zestawienie wszystkich zaprogramowanych ustawień. Wcisnąć strzałkę nawigacji na ekranie znajdującą się w jego górnej części, z prawej strony, aby przejść do pomocniczego ekranu ustawień głównych. Master Settings water saver regen. remote regen. cl generation/ low salt water saverregen. (Regeneracja z oszczędnością wody): Ustawienie regeneracji z niskim zużyciem wody. (zdalna regeneracja): Zawiera ustawienia umożliwiające uruchomienie regeneracji poprzez wejście zdalne. cl generation/low salt (wytwarzanie chloru/niski poziom soli): Zawiera ustawienia związane z wytwarzaniem chloru i alarmem dotyczącym soli Tabela odniesienia do ustawień głównych Informacja Niektóre pozycje mogą nie wyświetlać się, zależnie od konfiguracji sterownika. Sterownik usunie wszelkie zmiany i zamknie okno ustawień głównych, jeżeli przez pięć minut nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. MKT-IM-006 / E / 138

68 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Nazwa ekranu Format, Format Format, Assistance name Format, Assistance phone Format, Assistance interval Parametry Wartości Uwagi Language Units Hardness units Free-form text Free-form text English French German Italian Spanish Dutch Portuguese U. 0-9 and space Numer telefonu dostawcy usług, który będzie widoczny podczas wyświetlania ekranu serwisu technicznego. Ograniczenie do 14 znaków. Interval Month based: 1-60 Regen based: OFF Ustawienie automatycznego wyświetlania ekranu serwisu technicznego po określonej liczbie miesięcy lub regeneracji. 68 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

69 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Nazwa ekranu Parametry Wartości Uwagi Valve System 4 Typ 4 (pojedynczy system) jest obecnie jedynym dostępnym ustawieniem. Valve 5800 Regen type Media volume Time clock Softener immediate Softener delayed Filter immediate Filter delayed od 0, 25 do 999 ft 3 1 to 9999 litres Salt dosage od 3 do 18 lbs/ft 3 BLFC size 50 to 290 g/litre 0, 125 gpm 0, 250 gpm gpm gpm Wybór typu zaworu, który będzie zainstalowany. Typy regeneracji są opisane szczegółowo w punkcie Przepływy regeneracji [ Strona 48]. Dodatkowe parametry ekranu 'Valve' (Zawór) są uzależnione od wybranego typu regeneracji. Nie wszystkie parametry będą wyświetlane. W przypadku regeneracji opóźnionej zmiękczacza są dostępne cztery opcje rezerwy (stała wartość procentowa, stała objętość, wartość zmienna rezerwy i wartość tygodniowa rezerwy). Układ sterowania wyświetla dodatkowe opcje konfiguracji, zależnie od wybranego typu rezerwy. Wymagane wyłącznie w przypadku regeneracji objętościowej zmiękczacza. MKT-IM-006 / E / 138

70 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Nazwa ekranu Parametry Wartości Uwagi Valve Capacity 1 to grams Hardness Sensor sensitivity Day override Time driven Regeneration time 1 to grains/ degrees * Litre grains/gallon mg/litre x - x degrees Nieaktywne OFF days 4, 8, 12, 16 and 20 hours Reserve Fixed% Volume override Wymagane wyłącznie w przypadku systemów z objętościowym trybem regeneracji zmiękczacza, do wyliczania ilości uzdatnionej wody i wielkości rezerwy. Określa całkowitą wydajność systemu pomiędzy regeneracjami. Nieaktywne Obowiązkowe w systemach z regeneracją czasową. Ustawienie od 4 do 20 godzin dostępne tylko w systemach z regeneracją czasową 12/24 hours clock Wymagane w przypadku regeneracji czasowej i opóźnionej. Fixed volume Weekly reserve Variable reserve 1 to gallons/litres Niedostępne w systemach z regeneracją czasową, jeżeli zdefiniowana liczba dni jest ustawiona na 4 do 20 godzin. Dostępne wyłącznie w przypadku wybrania zmiękczacza z opóźnioną regeneracją objętościową. -Wybranie stałej wartości procentowej lub stałej objętości spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji konfiguracji. Wartość tygodniowa rezerwy jest wyliczana w oparciu o średnie zużycie wody w danym dniu tygodnia. Wartość zmienna rezerwy jest wyliczana w oparciu o zużycie wody w poprzednim dniu. Wyświetla się tylko jeżeli wybrano regenerację natychmiastową filtra lub regenerację opóźnioną filtra. 70 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

71 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Nazwa ekranu Regeneration Regeneration flow Parametry Wartości Uwagi Downflow Downflow 2x BW Upflow Custom downflow Custom upflow Variable refill Filter Custom filter Relay output Aux. 1/Aux. 2 Alarm based Cycle based Time based Volume based Off Etapy cyklu wyświetlane na ekranie głównym i podczas regeneracji będą się zmieniać odpowiednio do ich przebiegu i kolejności dla wybranego typu przepływu. Dodatkowe parametry ekranu regeneracji są uzależnione od wybranego typu przepływu środka regenerującego. Nie wszystkie parametry będą wyświetlane, zależnie od wybranego typu przepływu środka regenerującego. Niestandardowa regeneracja przeciwprądowa, współprądowa i filtrowanie umożliwia wykonanie maksymalnie 20 programowanych etapów cyklu. Ustawienie regulowanego cyklu napełniania zbiornika pozwala wyliczyć czas napełniania na podstawie dawki soli, ilości medium i rozmiaru BLFC, a jego modyfikacja nie jest możliwa. Czas przypadający na poszczególne etapy cyklu może być zaprogramowany dla wszystkich pozostałych opcji typu przepływu środka regenerującego. W przypadku przekaźników sterowanych zależnie od cyklu, należy wybrać etapy cyklu, podczas których przekaźniki zostaną załączone. W przypadku przekaźników sterowanych czasowo można wybrać dwa czasy rozpoczęcia/zakończenia działania dla każdego przekaźnika. Czasy działania przekaźników są określane w oparciu o całkowity czas cyklu regeneracji. Przekaźniki sterowane zależnie od objętości mogą być zaprogramowane na wartość od jednego galona/litra do pełnej objętości systemu. Czas trwania może być ustawiony na wartość od jednej sekundy do dwóch godzin. Opcja przekaźników sterowanych zależnie od objętości nie jest dostępna, gdy typ regeneracji zostanie ustawiony na czasowy. Przekaźniki sterowane zależnie od alarmu będą załączane, gdy wystąpi stan alarmowy, i wyłączane, gdy alarm zostanie usunięty. MKT-IM-006 / E / 138

72 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Nazwa ekranu Parametry Wartości Uwagi Meter Meter type 0. 75" paddle Setting review Water Saver Regen Remote regeneration Generic Continuous flow detect Water saver regen. Remote signal duration 0. 75" turbine 1. 00" paddle 1. 25" turbine 1. 50" paddle 1. 50" turbine 2. 00" paddle 3. 00" paddle Generic 0, impulsów na galon impulsów na litr ON OFF Dostępne wyłącznie, gdy wybrany jest typ regeneracji objętościowej. Wybrać typ licznika zamontowanego w systemie. Opcja uniwersalna jest dostępna, jeżeli żadne inne ustawienie nie pasuje do zamontowanego licznika. Wybranie uniwersalnego typu licznika wiąże się z koniecznością ustawienia liczby impulsów na galon lub litr w celu zapewnienia prawidłowego pomiaru. Dostępne wyłącznie w przypadku wybrania uniwersalnego typu licznika. Przy ustawieniu WŁĄCZONE, alarm zostaje wygenerowany po wykryciu ciągłego przepływu na wylocie. Wyświetla zestawienie wszystkich zaprogramowanych ustawień. OFF seconds OFF Ustawienie czasu zamknięcia styku w sekundach w celu uruchomienia regeneracji. 72 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

73 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Nazwa ekranu Cl generation Low salt Parametry Wartości Uwagi Cl generation / Low salt Regen interval OFF ON Low salt detect Regeneration Ten parametr nie będzie dostępny w przypadku typu regeneracji filtra. W zaworach serii 5800 pozycja Cl generation/low salt (wytwarzanie chloru/niski poziom soli) musi być WYŁĄCZONA, ponieważ do tych zaworów nie jest dostępny zestaw ogniwa chloru sterowany przez XTR. Przy ustawieniu ON (WŁĄCZONE), wytwarzanie chloru wraz z wykrywaniem niskiego poziomu soli będzie się odbywać podczas cyklu pobierania solanki. Przy ustawieniu "Low salt detec. " ("Wykrywanie niskiego poziomu soli") podczas cyklu pobierania solanki będzie wykonywane tylko wykrywanie niskiego poziomu soli. Dostępne tylko gdy ustawienie 'cl generation/ low salt' jest ustawione na ON (WŁĄCZONE). Ten parametr określa częstotliwość regeneracji, z jaką będzie się odbywać wytwarzanie chloru. Wykrywanie niskiego poziomu soli będzie się odbywać podczas regeneracji, niezależnie od ustawionej częstotliwości wytwarzania chloru. Alarm dotyczący soli nie zablokuje wykonania zaprogramowanych regeneracji Ekran formatu Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk format, aby wyświetlić ekran formatu. Format language units hardness units english metric mg/l Ref. MKT-IM-006 / E / 138

74 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie language (język): Wyświetlenie języka używanego w sterowniku: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski lub portugalski. units (jednostki): Zawiera ustawienia typu jednostki (amerykańskie lub metryczne) stosowanej w sterowniku. hardness units (jednostki twardości): Zawiera ustawienia jednostek miary twardości wody (ziarna na galon, mg/l lub ppm, stopnie niemieckie, stopnie francuskie albo stopnie Clarka). Informacja Jednostki twardości wody mogą być ustawiane wyłącznie w przypadku, gdy są wybrane jednostki metryczne. Jednostki twardości w stopniach są przeliczane na ppm po wprowadzeniu danych. Wprowadzone wartości w stopniach mogą być zaokrąglone w górę lub w dół do najbliższej, równorzędnej wartości ppm. Wcisnąć strzałki nawigacji, znajdujące się w górnej części ekranu z prawej i lewej strony, aby przejść do ekranów nazwy serwisu technicznego, numeru telefonu serwisu technicznego i częstotliwości obsługi technicznej. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany, lub przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Złącze USB do programowania w miejscu instalacji XTR jest wyposażony w port USB umożliwiający podłączenie komputera PC do sterownika w celu wykonania programowania w miejscu instalacji oraz pobrania parametrów diagnostycznych. Informacja Korzystanie z funkcji programowania w miejscu instalacji wiąże się z koniecznością posiadania aplikacji do programowania w miejscu instalacji. Dodatkowe informacje dotyczące użycia aplikacji do programowania w miejscu instalacji są dostępne w instrukcji programowania sterownika XTR w miejscu instalacji. Nie należy odłączać przewodu USB od komputera lub sterownika, kiedy urządzenia te są podłączone i trwa przesyłanie danych. Na ekranie formatu wcisnąć przycisk, aby uzyskać dostęp do ekranu USB. USB Connect the usb cable to the control and PC and start the field programming application 74 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

75 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Gdy wyświetli się ekran USB, podłączyć przewód USB do portu USB na płytce drukowanej sterownika (lokalizacja portu USB jest opisana w punkcie Połączenia elektryczne [ Strona 49]Połączenia elektryczne [ Strona 49]). Podłączyć drugi koniec przewodu USB do komputera PC, gdy jest zainstalowana aplikacja do programowania w miejscu instalacji, i wykonać zalecenia podane w instrukcji programowania sterownika XTR w miejscu instalacji, aby dokończyć wykonywanie podłączenia. Wcisnąć przycisk, aby wrócić do ustawień głównych. MKT-IM-006 / E / 138

76 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Ekran zaworu Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk valve (zawór), aby wyświetlić ekran zaworu. Valve system valve regen type time clock system: Wyświetla typ systemu. Typ 4 (pojedynczy system) jest obecnie jedynym dostępnym ustawieniem. valve (zawór): Zawiera ustawienia pozwalające wybrać model zaworu, w którym sterownik będzie zainstalowany. regen type (typ regeneracji): Określa typ regeneracji (regeneracja czasowa, natychmiastowa regeneracja objętościowa zmiękczacza, opóźniona regeneracja objętościowa zmiękczacza, natychmiastowa regeneracja objętościowa filtra, opóźniona regeneracja objętościowa filtra, czujniki zbiornika). Informacja Zależnie od wybranego typu regeneracji, parametry przeznaczone do konfiguracji będą różne. Ustawienie typu regeneracji może spowodować przełączenie przekaźników na WYŁĄCZONE, zależnie od wybranego typu regeneracji i ustawienia przekaźnika. Wszystkie niezbędne przekaźniki muszą być przeprogramowane na ekranie wyjścia przekaźnika. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do następnego ekranu, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Time clock Valve day override/ time-driven regen. time 4 d 02:00 am 76 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

77 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie day override/time-driven (zdefiniowana liczba dni/tryb czasowy): Umożliwia ustawienie liczby dni pomiędzy regeneracjami. regen. ): Umożliwia ustawienie godziny regeneracji. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany, lub przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Natychmiastowa regeneracja objętościowa zmiękczacza Valve media volume 30 L salt dosage 110 g/l blfc size gpm media volume (ilość medium): Umożliwia ustawienie ilości żywicy. salt dosage (dawka soli): Umożliwia ustawienie dawki soli. blfc size (rozmiar blfc): Umożliwia ustawienie rozmiaru sterownika BLFC. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do następnego ekranu, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zapisywania zmian. Valve capacity hardness sensor sensitivity 1446 g 300 mg/l na. capacity (wydajność): Umożliwia ustawienie wydajności systemu. hardness (twardość): Umożliwia ustawienie twardości wody na wlocie. sensor sensitivity (czułość czujnika): Opcja niedostępna. MKT-IM-006 / E / 138

78 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Valve day override/ time-driven regen. time 1 d 02:00 am day override/time-driven (zdefiniowana liczba dni/tryb czasowy): Umożliwia ustawienie zdefiniowanej liczby dni. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Opóźniona regeneracja objętościowa zmiękczacza Valve media volume 30 L salt dosage 110 g/l blfc size gpm media volume (ilość medium): Umożliwia ustawienie ilości żywicy. blfc size (rozmiar blfc): Umożliwia ustawienie rozmiaru sterownika BLFC Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do następnego ekranu, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. 78 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

79 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie capacity (wydajność): Umożliwia ustawienie wydajności systemu. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do następnego ekranu, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. Valve day override/ time-driven regen. time 1 d 02:00 am reserve fixed% day override/time-driven (zdefiniowana liczba dni/tryb czasowy): Umożliwia ustawienie zdefiniowanej liczby dni. reserve (rezerwa): Zawiera ustawienia dotyczące typu rezerwy: stała wartość procentowa, stała objętość, wartość tygodniowa rezerwy i wartość zmienna rezerwy. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. Informacja Jeżeli rezerwa jest ustawiona na stałą wartość procentową lub stałą objętość, wciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień. Jeżeli wybrano typ rezerwy jako stałą wartość procentową: Valve fixed% 30% fixed% (stała wartość procentowa): Umożliwia ustawienie wartości procentowej rezerwy. MKT-IM-006 / E / 138

80 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Jeżeli wybrano typ rezerwy jako stałą objętość: Valve fixed volume 317 L fixed volume (stała objętość): Umożliwia ustawienie objętości rezerwy. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Natychmiastowa lub opóźniona regeneracja objętościowa filtra Valve day override/ time-driven regen. time vol. override/ volumetric 1 d 02:00 am 3. 0 m³ day override/time-driven (zdefiniowana liczba dni/tryb czasowy): Umożliwia ustawienie zdefiniowanej liczby dni. vol. override/volumetric (zdefiniowana obj. /objętościowa): Umożliwia ustawienie ilości uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Ekran regeneracji Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk regen., aby wyświetlić ekran regeneracji. Informacja Modyfikacja ustawień regeneracji może spowodować przełączenie przekaźników na WYŁĄCZONE, zależnie od wybranych ustawień regeneracji i ustawienia przekaźnika. 80 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

81 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Regeneration regen flow downflow regen flow (typ przepływu środka regenerującego): Zawiera ustawienia typu przepływu środka regenerującego w zaworze. Zmiana tego ustawienia powoduje odpowiednią modyfikację wyświetlanych etapów na kole cyklu regeneracji, na ekranie głównym. Etapy cyklu przepływu środka regenerującego są opisane poniżej. Opisy etapów cyklu znajdują się w punkcie Ekran główny [ Strona 54]. upflow (regeneracja przeciwprądowa): Etapy cyklu są następujące: pobieranie, płukanie wsteczne, szybkie płukanie, napełnianie zbiornika. downflow (regeneracja współprądowa): Etapy cyklu są następujące: płukanie wsteczne, pobieranie, szybkie płukanie, napełnianie zbiornika. downflow 2x backwash (regeneracja współprądowa 2x płukanie wsteczne): Etapy cyklu są następujące: płukanie wsteczne, pobieranie, płukanie wsteczne, szybkie płukanie, napełnianie zbiornika. filter (filtrowanie): Etapy cyklu są następujące: płukanie wsteczne, szybkie płukanie. Informacja Ta opcja wyświetla się jedynie w przypadku, gdy typ regeneracji jest ustawiony na regenerację czasową lub natychmiastową albo opóźnioną regenerację objętościową filtra. custom upflow/downflow/filter (niestandardowa regeneracja przeciwprądowa/współprądowa/ filtrowanie): Umożliwia wykonanie maksymalnie 20 programowanych etapów cyklu. Informacja Niestandardowy tryb filtrowania wyświetla się jedynie w przypadku, gdy typ regeneracji jest ustawiony na regenerację czasową lub natychmiastową albo opóźnioną regenerację objętościową filtra. variable refill/brining (regulowane napełnianie zbiornika/solankowanie): Etapy cyklu są następujące: napełnianie zbiornika, pauza, pobieranie, płukanie wsteczne, szybkie płukanie. Ustawienie regulowanego napełniania zbiornika / solankowania pozwala wyliczyć czas napełniania na podstawie dawki soli, ilości medium i rozmiaru BLFC. MKT-IM-006 / E / 138

82 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Informacja Ta opcja wyświetla się tylko wtedy, gdy jest ustawiona opóźniona regeneracja objętościowa. Jeżeli typ regeneracji jest ustawiony na natychmiastową albo opóźnioną regenerację objętościową filtra, jedyne dostępne opcje przepływu środka regenerującego to tryb filtrowania i niestandardowy tryb filtrowania. W przypadku zmiany typu przepływu środka regenerującego mogą wyświetlić się komunikaty ostrzegawcze, zależnie od tego, jaka zmiana została wprowadzona: Regeneration regen. flow direction changed verify that the valve has the correct piston Regeneration changing parameters requires relay setting review 82 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

83 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Regeneracja przeciwprądowa, regeneracja współprądowa, regeneracja współprądowa 2x płukanie wsteczne, filtrowanie, regulowane napełnianie zbiornika/ solankowanie Regeneration step # n time n step name 10 m step # n (etap): Typ etapu (pauza, płukanie wsteczne, pobieranie, szybkie płukanie, napełnianie zbiornika). time n (czas etapu): Umożliwia ustawienie czasu etapu. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do następnego etapu, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu regeneracji bez zachowywania zmian Niestandardowa regeneracja współprądowa, niestandardowa regeneracja przeciwprądową, niestandardowe filtrowanie Sterownik wyświetli polecenie zmiany ustawień lub wprowadzenia nowych ustawień. Regeneration new modify Wciśnięcie przycisku new (nowa) powoduje, że sterownik umożliwia określenie wszystkich etapów regeneracji. MKT-IM-006 / E / 138

84 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Regeneration step # n time n step name 10 m step # n (etap): Typ etapu (pauza, płukanie wsteczne, pobieranie, szybkie płukanie, napełnianie zbiornika). Informacja Jeżeli wybrano niestandardowe filtrowanie, dostępne są jedynie takie etapy, jak: pauza, szybkie płukanie i płukanie wsteczne. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do następnego etapu, lub wcisnąć przycisk, aby zatwierdzić ostatni etap i wrócić do ekranu ustawień głównych. Wciśnięcie przycisku modify (zmień) umożliwia zmianę ustawień w ramach etapów, które są już częścią niestandardowego cyklu regeneracji (typ i czas). Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do następnego etapu, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu regeneracji bez zachowywania zmian Ekran wyjścia przekaźnika Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk relay (przekaźnik), aby wyświetlić ekran wyjścia przekaźnika. Relay Output auxiliary 1 alarm based auxiliary 2 off 84 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

85 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie auxiliary 1/auxiliary 2 (dodatkowy 1/dodatkowy 2): Zawiera ustawienia do zaprogramowania maksymalnie dwóch wyjść dodatkowych przekaźników. Dostępne są cztery typy sygnałów, które można zaprogramować: alarm based (sterowane zależnie od alarmu): Przekaźnik zostanie załączony, gdy wystąpi określony (lub jakikolwiek) stan alarmowy. Przekaźnik zostanie wyłączony po usunięciu alarmu. cycle based (sterowane zależnie od cyklu): Przekaźnik zostanie załączony, gdy zawór przełączy się na określone etapy cyklu regeneracji. W celu zaprogramowania, należy wybrać przycisk każdego etapu cyklu, dla którego przekaźnik powinien zostać załączony. time based (sterowane czasowo): Przekaźnik będzie załączany i wyłączany przy maksymalnie dwóch określonych czasach rozpoczęcia i zakończenia. volume based (sterowane zależnie od objętości): Przekaźnik zostanie załączony, kiedy zawór zakończy uzdatnianie określonej ilości wody. Czas trwania może być ustawiony na wartość maksymalnie dwóch godzin. Informacja Ta opcja nie będzie dostępna, jeżeli typ regeneracji jest ustawiony na czasowy. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do ustawień przekaźnika, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Alarm Based Aux. #: Alarm Based salt alarm valve failure need service/ mainten. req d off on off salt alarm (alarm dotyczący soli): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika w przypadku alarmu dotyczącego soli. Obowiązkowe W zaworach serii 5800 pozycja salt alarm (alarm dotyczący soli) musi być WYŁĄCZONA, ponieważ do tych zaworów nie jest dostępny zestaw ogniwa chloru sterowany przez XTR. valve failure (usterka zaworu): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, jeżeli w zaworze występuje usterka. need service/mainten. req d (konieczna obsługa/wymagana konserwacja): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, gdy zostanie osiągnięty wyznaczony przedział czasowy pomiędzy przeglądami serwisowymi. MKT-IM-006 / E / 138

86 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do ekranu ustawień drugiego przekaźnika, jeżeli występuje, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. Jeżeli wyświetla się już ekran drugiego przekaźnika lub jeśli drugi przekaźnik nie został aktywowany, wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Cycle Based Aux. #: Cycle Based treatment rapid rinse backwash off off on treatment (uzdatnianie): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, gdy zawór jest w trybie uzdatniania wody. rapid rinse (szybkie płukanie): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, gdy zawór jest w trakcie cyklu szybkiego płukania. backwash (płukanie wsteczne): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, gdy zawór jest w trakcie cyklu płukania wstecznego. Wcisnąć i, aby przełączyć ekrany. Aux. #: Cycle Based draw tank refill pause off off on draw (pobieranie solanki): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, gdy zawór jest w trakcie cyklu pobierania. tank refill (napełnianie zbiornika): Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, gdy zawór jest w trakcie cyklu napełniania zbiornika. pause (pauza): Może być włączone razem z ustawieniami cyklu niestandardowej regeneracji i regulowanego napełniania zbiornika/solankowania. Powoduje ZAŁĄCZENIE przekaźnika, gdy zawór jest w trybie pauzy. 86 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

87 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do ekranu ustawień drugiego przekaźnika, jeżeli występuje, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. Jeżeli wyświetla się już ekran drugiego przekaźnika lub jeśli drugi przekaźnik nie został aktywowany, wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Time Based Aux. #: Time Based start time 1 1 m end time 1 5 m start time # (czas rozpoczęcia): Czas, w którym przekaźnik zostanie ZAŁĄCZONY od rozpoczęcia cyklu regeneracji. end time # (czas zakończenia): Czas, w którym przekaźnik zostanie WYŁĄCZONY od rozpoczęcia cyklu regeneracji. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do ekranu ustawień drugiej wartości czasu lub do ekranu ustawień głównych. Wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. Ustawić drugą wartość czasu i wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do ekranu ustawień drugiego przekaźnika, jeżeli występuje, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. Jeżeli wyświetla się już ekran drugiego przekaźnika lub jeśli drugi przekaźnik nie został aktywowany, wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Volume Based Aux. #: Volume Based volume 550 L duration 15 s Ref. MKT-IM-006 / E / 138

88 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie volume (objętość): Ilość wody, jaka musi być uzdatniona, aby nastąpiło ZAŁĄCZENIE przekaźnika. duration (czas trwania): Czas, przez jaki przekaźnik pozostanie ZAŁĄCZONY. Wartość ta może być ustawiona na maksymalnie dwie godziny. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i przejść do ekranu ustawień drugiego przekaźnika, jeżeli występuje, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian. Jeżeli wyświetla się już ekran drugiego przekaźnika lub jeśli drugi przekaźnik nie został aktywowany, wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, albo wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Ekran licznika Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk meter (licznik), aby wyświetlić ekran licznika. Informacja Niedostępne w przypadku regeneracji czasowej. Meter meter type generic emerg. regen 0. 75 turbine na off meter type (typ licznika): Zawiera ustawienia typu licznika zamontowanego w systemie. Ustawienia standardowe to: 0. 75" Turbine dla 5800; 1. 25" Turbine dla 5810 i generic (uniwersalny): Jeżeli typ licznika jest ustawiony na uniwersalny, można skonfigurować liczbę impulsów na litr. continuous flow detect (wykrywanie ciągłego przepływu): Kiedy to ustawienie jest aktywne, następuje uruchomienie alarmu w przypadku wykrycia ciągłego przepływu przez przepływomierz na poziomie 0, 5 gpm lub 1 l/min w okresie 8-godzinnym. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Przeglądanie ustawień Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk settings review (przeglądanie ustawień), aby wyświetlić ekran przeglądania ustawień, na którym jest widoczne zestawienie wszystkich zaprogramowanych ustawień sterownika, przeznaczone tylko do odczytu. 88 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

89 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Format language units hardness units english metric mg/l Strzałki nawigacji w górnej części ekranu umożliwiają przewijanie listy parametrów ustawionych aktualnie w sterowniku. Ekrany przeglądania ustawień są sformatowane podobnie do ekranów, na których poszczególne parametry były ustawiane. Wcisnąć przycisk, aby wrócić do ustawień głównych Ekran regeneracji z oszczędzaniem wody Na drugim ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk water save regen (regeneracja z oszczędnością wody), aby wyświetlić ekran regeneracji z oszczędnością wody. Water Saver Regen water saver regen. off water saverregen. (Regeneracja z oszczędnością wody): Ustawić jako wyłączony. Po aktywowaniu czas płukania wstecznego jest skrócony o 50%, a płukania szybkiego o 66%, klasyczna regeneracja odbywa się nadal z zaprogramowaną częstotliwością (1 25 regeneracji). Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Ekran zdalnej regeneracji Na drugim ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk remote regen (zdalna regeneracja), aby wyświetlić ekran zdalnej regeneracji. MKT-IM-006 / E / 138

90 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Remote Regeneration remote signal duration off remote signal duration (czas trwania sygnału zdalnej regeneracji): Zawiera ustawienia umożliwiające uruchomienie regeneracji poprzez wejście zdalne. Ustawienie czasu zamknięcia styku w sekundach w celu uruchomienia regeneracji. Podłączyć zdalny przełącznik (np. presostat różnicowy) do końcówek wejścia uruchamiającego zdalne sterowanie, które znajdują się z tyłu płytki sterownika XTR. Patrz Połączenia elektryczne [ Strona 49]. Gdy zdalny przełącznik pozostaje zamknięty przez czas określony w sekundach na ekranie zdalnej regeneracji, regeneracja zostanie uruchomiona, niezależnie od objętości, wydajności czy czasu pozostałego do kolejnej zaprogramowanej regeneracji. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Ekran wytwarzania chloru Na drugim ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk cl generation/low salt (wytwarzanie chloru/niski poziom soli), aby wyświetlić ekran wytwarzania chloru. Informacja Obowiązkowe Pozycja 'Cl generation/low salt' (wytwarzanie chloru/niski poziom soli) będzie niedostępna, gdy jest ustawiony typ regeneracji objętościowej, natychmiastowej lub opóźnionej filtra. Chlorine Gen. /Low Salt cl generation/ low salt on regen. interval 1 90 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

91 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie cl generation/low salt (wytwarzanie chloru/niski poziom soli): Zawiera ustawienia związane z wytwarzaniem chloru. Należy wybrać 'OFF' (WYŁĄCZONE), 'low salt detect' (wykrywanie niskiego poziomu soli) lub 'ON' (WŁĄCZONE). interval (częstotliwość regeneracji): Zawiera ustawienie częstotliwości wytwarzania chloru. Ustawić wartość w przedziale od 1 do 255, aby określić częstotliwość regeneracji pomiędzy każdą aktywacją chlorowania, np. 1 w celu uruchomienia przy każdej regeneracji lub 10 w celu aktywowania po każdych 10 regeneracjach. Wcisnąć przycisk, aby zachować zmiany i wrócić do ekranu ustawień głównych, lub wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu ustawień głównych bez zachowywania zmian Ustawienia niestandardowe Po wprowadzeniu wszystkich parametrów w ustawieniach głównych wcisnąć przycisk ekranie ustawień głównych, aby wyświetlić ekran ustawień niestandardowych. na Non-factory settings current settings will be saved as the non-factory settings? Wcisnąć przycisk, aby zachować wszystkie parametry zaprogramowane w ustawieniach głównych jako ustawienia niestandardowe. W dowolnym momencie można zresetować sterownik do zapisanych w ten sposób ustawień niestandardowych (patrz Dziennik błędów [ Strona 93]). Informacja W przypadku wykonania resetowania do ustawień niestandardowych wszelkie ustawienia, które zostaną później zaprogramowane bez zachowywania w ustawieniach niestandardowych, zostaną zresetowane w sterowniku do poprzednio zapisanych ustawień niestandardowych. 4 Diagnostyka Sterownik rejestruje i wyświetla rozmaite dane diagnostyczne, aby zapewnić skuteczniejsze usuwanie usterek i lepszą efektywność systemu. W ustawieniach głównych lub na ekranie głównym wcisnąć przycisk diagnostyki dostęp do ekranu diagnostyki., aby uzyskać Ref. MKT-IM-006 / E / 138

92 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Diagnostics flow rate peak flow totalizer 5. 7 Lpm 9. 2 Lpm 153 L Wcisnąć strzałki nawigacji, znajdujące się w górnej części ekranu z prawej i lewej strony, aby wyświetlić poszczególne parametry diagnostyczne. Wcisnąć przycisk, aby wrócić do ekranu głównego. Informacja Jeżeli w momencie zaprogramowanego uruchomienia regeneracji jest otwarty ekran diagnostyki, zaprogramowana regeneracja rozpocznie się zaraz po zamknięciu tego ekranu. Tylko pozycje szczytowego przepływu i licznika sumującego mogą być zmodyfikowane, ich wartość można wyzerować, wprowadzając parametr, a następnie wciskając. Maksymalna wartość licznika sumującego wynosi Jeżeli ta liczba zostanie osiągnięta, wskazanie licznika sumującego musi być wyzerowane, aby umożliwić dalsze śledzenie tej wartości. Parametr Flow rate Peak flow Totalizer Last Regen Opis Wyświetla aktualne natężenie przepływu. Wyświetla maksymalne natężenie przepływu wody od ostatniego resetowania. Po wprowadzeniu tego parametru, będzie się wyświetlać data i godzina wystąpienia danego zdarzenia. Wyświetla całkowitą ilość wody zużytej od ostatniego resetowania. Wyświetla czas, jaki upłynął od ostatniej regeneracji. Reserve (dostępny Wyświetla objętość rezerwy na podstawie typu rezerwy wybranego w ustawieniach głównych. jedynie w przypadku zmiękczacza z opóźnioną regeneracją objętościową) Software Version No. of Regens Regen. Interval Wyświetla wersję oprogramowania zainstalowaną w sterowniku. Wyświetla liczbę regeneracji ręcznych i uruchomionych przez system, od ostatniego zresetowania. Wyświetla średni czas pomiędzy regeneracjami na podstawie ostatnich czterech regeneracji. 92 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

93 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Parametr Daily Usage Usage Since Regen. Last Settings Change Seal Life Opis Wyświetla średnie zużycie wody każdego dnia tygodnia na podstawie zużycia, jakie wystąpiło danego dnia w ciągu ostatnich sześciu tygodni. Wprowadzić parametr, aby wyświetlić średnie, dzienne zużycie wody. Wybrać dzień, aby wyświetlić dzienne zużycie wody dla każdego dnia w ciągu ostatnich sześciu tygodni, wraz z datami. Użyć strzałek i, aby wrócić do ekranu diagnostyki. Wyświetla zużycie wody od ostatniej regeneracji. Wyświetla czas, jaki upłynął od ostatniej aktualizacji w ustawieniach głównych. Niedostępne Dziennik błędów Na ekranie dziennika błędów wyświetla się lista prób logowania z datą i godziną. Na ekranie diagnostyki wcisnąć przycisk, aby wyświetlić ekran dziennika błędów. Error Log # date time error log empty Aby usunąć wszystkie błędy zapisane w dzienniku, wcisnąć w celu aktywowania przycisku, a potem wcisnąć ponownie, aby wyczyścić listę. Następnie wprowadzić 1201, gdy wyświetli się ekran z poleceniem podania hasła, i wcisnąć, aby zatwierdzić. 5 Resetowanie sterownika Na ekranie ustawień głównych wcisnąć przycisk, aby wyświetlić ekran resetowania. Reset factory non-factory Ref. MKT-IM-006 / E / 138

94 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Programowanie Wcisnąć przycisk factory (fabryczne), aby zresetować wszystkie parametry sterownika do fabrycznych ustawień domyślnych, lub wcisnąć przycisk non-factory (niestandardowe), aby zresetować parametry sterownika do zapisanych wcześniej ustawień niestandardowych (patrz Ustawienia niestandardowe [ Strona 91]). Przed zresetowaniem parametrów wyświetla się ekran z ostrzeżeniem. Wcisnąć potwierdzić resetowanie, lub wcisnąć, aby wrócić do ustawień głównych., aby 94 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

95 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Pierwsze uruchomienie 7 Pierwsze uruchomienie Informacja Ten rozdział dotyczy standardowych przepływów regeneracyjnych. Jeżeli stosowana jest aktualnie regeneracja niestandardowa i zachodzi konieczność skorzystania z pomocy technicznej, należy skontaktować się z dostawcą. 7. 1 Kontrola napełniania wodą, odprowadzania i wodoszczelności 1. Gdy zawór obejściowy znajduje się nadal w położeniu obejścia (wlot i wylot zaworu zamknięte), podłączyć sterownik XTR do źródła zasilania. Wykonać programowanie zgodnie ze specyfikacją systemu, jeśli nie zostało wykonane wcześniej. Uruchomić ręczną regenerację poprzez naciśnięcie przycisku regeneracji i przytrzymanie go przez 5 sekund. Tłok przesunie się do położenia płukania wstecznego. Jeżeli pierwszym cyklem nie jest płukanie wsteczne, szybko przestawić zawór, aż tłok ustawi się w położeniu płukania wstecznego. Kiedy ustawi się w tej pozycji, odłączyć sterownik XTR od źródła zasilania. Gdy zawór obejściowy jest nadal w położeniu obejścia, odkręcić kran znajdujący się najbliżej systemu. Przestawiać zawór obejściowy powoli w położenie pracy. Zawór i zbiornik powoli napełnią się nieuzdatnioną wodą, co umożliwi odprowadzenie powietrza przez odpływ i/lub przez otworzony kran znajdujący się najbliżej systemu. Otwierać wlot stopniowo do położenia całkowicie otworzonego. Gdy przepływ przez odpływ stanie się równomierny i zawór obejściowy będzie przestawiony do końca w położenie pracy podłączyć ponownie sterownik XTR do źródła zasilania. Wcisnąć jeden raz przycisk regeneracji, aby przestawić tłok do położenia kolejnego cyklu regeneracji. Pozostawić zawór na 1 minutę w każdym położeniu i przesunąć do kolejnego, do momentu wyświetlenia cyklu uzupełniania. Gdy wyświetli się wskazanie cyklu uzupełniania, poczekać, aż zawór wykona cały cykl, i sprawdzić poziom wody w zbiorniku solanki lub szafie. Poziom wody powinien znajdować się około 5 cm nad powierzchnią soli. Można wykonać oznaczenie poziomu na zbiorniku solanki, aby wykorzystać je potem jako wskaźnik w trakcie przyszłej eksploatacji zmiękczacza. 8. Po zakończeniu cyklu uzupełniania zawór automatycznie przestawi się w położenie pracy (chyba że zaprogramowano niestandardową sekwencję regeneracji). Ponownie uruchomić regenerację ręczną poprzez naciśnięcie przycisku regeneracji i przytrzymanie go przez 5 sekund. Zawór przestawi się do położenia płukania wstecznego. 9. Wcisnąć jeden raz przycisk regeneracji, aby przestawić zawór do położenia pobierania solanki. Sprawdzić, czy poziom wody w zbiorniku solanki zmniejsza się. 10. Gdy funkcja pobierania zostanie wykonana i potwierdzona (poziom wody w zbiorniku solanki zmniejszył się), można aktywować kolejne cykle, naciskając przycisk regeneracji do cyklu uzupełniania. Poczekać, aż woda powróci do poziomu pełnego, a następnie wcisnąć przycisk regeneracji, aby przestawić zawór ponownie w położenie pracy. 11. Napełnić zbiornik solanki lub szafkę solą. Można zaznaczyć poziom wody w zbiorniku solanki/ szafce, gdy będzie całkowicie napełniony wodą i solą. W przyszłości, po każdej regeneracji możliwe będzie wzrokowe sprawdzenie, czy ilość wody wprowadzonej podczas napełniania Ref. MKT-IM-006 / E / 138

96 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Pierwsze uruchomienie zawiera się pomiędzy 2 wykonanymi oznaczeniami. Wykonanie oznaczeń nie jest obowiązkowe, jednak umożliwia wykrycie poprzez kontrolę wzrokową ewentualnych nieprawidłowości podczas regeneracji, powodujących nieskuteczne działanie zmiękczacza. 12. Gdy zbiornik solanki jest całkowicie napełniony wodą i solą, wyregulować zawór bezpieczeństwa solanki w studzience zbiornika solanki. Sprawdzić, czy kolanko przelewowe jest zamontowane powyżej poziomu pływaka. 13. Po kilku minutach pracy zmiękczacza, wykonać test wody na wylocie, aby upewnić się, czy woda jest uzdatniana zgodnie z wymogami. System jest gotowy do pracy. 2 Sanityzacja Dezynfekcja zmiękczaczy wody Materiały wykorzystywane do konstrukcji nowoczesnych zmiękczaczy wody nie dopuszczają do rozwoju bakterii ani nie powodują zanieczyszczenia doprowadzanej wody. Podczas normalnego użytkowania zmiękczacz może jednak zostać zanieczyszczony przez substancje organiczne lub, w niektórych przypadkach, przez bakterie pochodzące z doprowadzanej wody. W efekcie woda może mieć nieprzyjemny smak lub zapach. Dlatego może być konieczna dezynfekcja zmiękczacza po instalacji. Niektóre zmiękczacze wymagają przeprowadzania okresowej dezynfekcji podczas normalnej eksploatacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dezynfekcji zmiękczacza należy skontaktować się ze sprzedawcą, który wykonał instalację. Zależnie od warunków użytkowania, typu zmiękczacza, typu jonitu i dostępnego środka dezynfekującego, możliwe jest wybranie metody spośród wymienionych poniżej Podchloryn sodu lub wapnia Te materiały zapewniają zadowalające efekty w przypadku ich stosowania z żywicami polistyrenowymi, syntetycznym zeolitem żelowym, piaskiem glaukonitowym i bentonitami. Podchloryn sodu 5, 25% Jeżeli są używane mocniejsze systemy, np. przeznaczone na potrzeby pralni publicznych, należy odpowiednio dostosować dozowanie. Dozowanie Żywica polistyrenowa: ustawienie 1, 25 ml cieczy na 1 l żywicy. Jonity inne niż żywice: ustawienie 0, 85 ml cieczy na 1 l. Zbiornik solanki zmiękczacza Wykonać płukanie wsteczne w zmiękczaczu i dodać wymaganą ilość roztworu podchlorynu do studzienki zbiornika solanki. W zbiorniku solanki powinna znajdować się woda, aby umożliwić utrzymanie roztworu w zmiękczaczu. Przeprowadzić zwykłą regenerację. Podchloryn wapnia Podchloryn wapnia, 70% dostępnego chloru, występuje w kilku postaciach, w tym w tabletkach i granulkach. Tego typu materiały w stanie stałym mogą być stosowane bezpośrednio i nie jest konieczne ich rozpuszczanie przed użyciem. 96 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

97 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Pierwsze uruchomienie Nie należy pozostawiać środka dezynfekującego na dłużej niż 3 godziny w zbiorniku solanki przed rozpoczęciem regeneracji. Dozowanie Odmierzyć dwie granulki ~ 0, 11 ml na 1 l. Zbiornik solanki zmiękczacza Wykonać płukanie wsteczne w zmiękczaczu i dodać wymaganą ilość podchlorynu do studzienki zbiornika solanki. W zbiorniku solanki powinna znajdować się woda, aby umożliwić utrzymanie roztworu chloru w zmiękczaczu. Przeprowadzić zwykłą regenerację Elektrochlorowanie Zawory lub systemy wyposażone już w elektrochlorator lub odpowiedni system będą poddawane sanityzacji w fazie pobierania solanki. MKT-IM-006 / E / 138

98 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Obsługa 8 Obsługa 8. 1 Widok wyświetlacza podczas działania wed 12:01 am Water Treatment treatment 4. 5 m³ tank refill backwash rapid rinse draw 8. 2 Widok wyświetlacza podczas regeneracji Regeneration treatment 48 m 34 s tank refill backwash rapid rinse draw Podczas trwania regeneracji, na kole cyklu regeneracji widoczny jest etap regeneracji, do którego zawór się zbliża lub który osiągnął (zielony), oraz czas, jaki pozostał do końca tego etapu (1). Po zakończeniu wszystkich etapów regeneracji zawór wraca do położenia uzdatniania i przywraca normalne działanie. Czas pozostały do końca regeneracji będzie wyświetlony na ekranie głównym w godzinach i minutach. Wciśnięcie przycisku podczas trwania cyklu regeneracji powoduje natychmiastowe przesunięcie zaworu do położenia kolejnego etapu cyklu i wznowienie odliczania czasu danego etapu. Przycisk jest pokazywany wyłącznie wtedy, gdy zawór znajduje się w odpowiednim położeniu, a silnik został zatrzymany. 3 Działanie sterownika podczas programowania Sterownik może być zaprogramowany wyłącznie wtedy, gdy zawór jest w trybie uzdatniania. Podczas programowania sterownik działa nadal w zwykłym trybie, monitorując zużycie wody i aktualizując wskazania wszystkich wyświetlaczy. Programowanie sterownika jest trwale zapisane w pamięci do momentu zresetowania. 4 Regeneracja ręczna Na ekranie głównym wcisnąć przycisk regeneracji, aby otworzyć ekran regeneracji. 98 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

99 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Obsługa Regeneration now at regen. time Wcisnąć przycisk now (teraz), aby rozpocząć regenerację natychmiast, lub wcisnąć at regen. time (w ustawionym czasie regeneracji), aby poczekać z wykonaniem regeneracji do zaprogramowanej godziny (ustawienie domyślne 2:00 AM dla zmiękczaczy i ustawienie domyślne 12:00 AM w przypadku filtrów). Ponowne wciśnięcie przycisku at regen. time (w ustawionym czasie regeneracji) spowoduje anulowanie ręcznej regeneracji. W trakcie trwania regeneracji wcisnąć przycisk, aby przejść natychmiast do kolejnego etapu cyklu. Gdy zostanie włączony tryb regeneracji, pod przyciskiem wyświetli się wskazanie objętości lub czasu. 5 Działanie podczas awarii zasilania Sterownik XTR ma wbudowaną funkcję wewnętrznego zasilania awaryjnego. W przypadku awarii zasilania sterownik przełącza się na tryb oszczędzania energii. Przestaje również monitorować zużycie wody. Wyświetlacz i silnik zostają wyłączone, jednak czas i dzień będą nadal kontrolowane przez co najmniej osiem godzin. Konfiguracja systemu jest zapisana w pamięci nieulotnej i przechowywana w niej bezterminowo, niezależnie od tego, czy występuje zasilanie. Po długiej przerwie w zasilaniu przycisk godziny może migać, wskazując na konieczność wykonania resetowania. Należy wcisnąć przycisk, aby wskazanie godziny przestało migać, i zresetować w miarę potrzeby ustawienie czasu. Jeżeli przerwa w zasilaniu wystąpi podczas regeneracji urządzenia, sterownik zachowa w pamięci aktualne położenie zaworu przed jego zamknięciem. Po przywróceniu zasilania, sterownik wznowi cykl regeneracji od momentu, w którym nastąpiła awaria zasilania. W przypadku braku zasilania przez ponad osiem godzin, po jego przywróceniu regeneracja zostanie anulowana, a tłok wraca do położenia roboczego. Uwaga - sprzęt Awaria zasilania może doprowadzić do uszkodzenia! Bez zasilania zawór pozostaje w swoim bieżącym położeniu do czasu przywrócenia zasilania. System powinien posiadać wszystkie wymagane zabezpieczenia zapobiegające przelaniu spowodowanemu awarią zasilania w trakcie regeneracji. Sterownik nie rozpocznie nowego cyklu regeneracji bez zasilania. Jeżeli zawór utraci możliwość odbycia zaprogramowanej regeneracji na skutek przerwy w zasilaniu, będzie oczekiwać na kolejną regenerację. Po przywróceniu zasilania sterownik rozpocznie cykl regeneracji o zaprogramowanej godzinie. Zazwyczaj oznacza to, że zawór rozpocznie regenerację po upływie jednego dnia od początkowo zaprogramowanego terminu jej wykonania. Jeżeli przepływ uzdatnionej wody jest Ref. MKT-IM-006 / E / 138

100 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Obsługa znaczny, a spodziewane są przerwy w dostawie energii, system powinien zostać skonfigurowany w taki sposób, aby zapewnić wystarczającą wielkość rezerwy do skompensowania opóźnienia w regeneracji. 6 Zdalna blokada Jeżeli zamontowany jest przełącznik zdalny, sterownik uniemożliwi włączenie regeneracji systemu do momentu, aż sygnał z wejścia blokady regeneracji zostanie usunięty. Wiąże się to z koniecznością otwarcia zamkniętego styku w celu zwolnienia blokady. Zalecane jest użycie przewodu pomiarowego 20 o maksymalnej długości 500 stóp. 7 Tryb uśpienia Sterownik przełączy się na tryb uśpienia, jeżeli po pięciu minutach nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. Wszystkie pozostałe funkcje sterownika będą nadal działać. Dotknięcie którejkolwiek części wyświetlacza spowoduje jego aktywację i wyłączenie trybu uśpienia. 100 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

101 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja 9 Konserwacja Obowiązkowe Czyszczenie, konserwacja i prace serwisowe muszą odbywać się regularnie i powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego systemu. Wykonane prace konserwacyjne należy wyszczególnić w rozdziale Konserwacja instrukcji obsługi. Niespełnienie powyższych poleceń może doprowadzić do unieważnienia gwarancji! 9. 1 Ogólny przegląd układu Obowiązkowe Należy przeprowadzać co najmniej raz do roku! Jakość wody Zawór używany do zmiękczania 1. Całkowita twardość nieuzdatnionej wody. Twardość uzdatnionej wody Zawór używany do filtrowania 1. Przeprowadzić badanie nieuzdatnionej wody i stężenia zanieczyszczeń w filtrze. Przeprowadzić badanie uzdatnionej wody i porównać z wynikami wody nieuzdatnionej Kontrole mechaniczne 1. Sprawdzić ogólny stan zmiękczacza/filtra i wyposażenia pomocniczego. Sprawdzić, czy nie występują wycieki. Upewnić się, że przyłącza mają właściwą elastyczność, zgodną z zaleceniami producenta. Sprawdzić połączenia elektryczne, zweryfikować złącza przewodów i poszukać oznak przeciążenia. Sprawdzić ustawienia elektronicznego timera, zweryfikować częstotliwość regeneracji oraz upewnić się, że konfiguracja zaworu odpowiada danemu medium i wielkości zbiornika. Sprawdzić wodomierz, jeżeli takowy jest obecny. Porównać jego wskazania z wynikami poprzedniego przeglądu. Jeżeli wodomierz jest obecny, zweryfikować całkowite zużycie wody w porównaniu z poprzednim przeglądem. Jeżeli przed i za systemem zmiękczania/filtrowania zainstalowano manometry, zweryfikować i zapisać ciśnienia statyczne i dynamiczne oraz spadki ciśnienia. Upewnić się, że ciśnienie wlotowe nie przekracza limitów zaworu i systemu zmiękczania/filtrowania. Upewnić się, że spadek ciśnienia jest stały każdego roku i w razie konieczności dopasować czas trwania płukania wstecznego. MKT-IM-006 / E / 138

102 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja 7. Jeżeli manometry są nieobecne, ale istnieją odpowiednie przyłącza, zamontować tymczasowy manometr, by wykonać czynność poprzedzającą Test regeneracji Zawór używany do zmiękczania 1. Sprawdzić stan zbiornika solanki i powiązanego osprzętu. Sprawdzić poziom soli w zbiorniku solanki. Przeprowadzić test regeneracji. ð Sprawdzić pobór solanki na etapie pobierania solanki. ð Sprawdzić uzupełnianie zbiornika solanki. ð Sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa do solanki, jeżeli jest zamontowany. ð Sprawdzić poziomy wyłączania pobierania solanki. ð Sprawdzić straty żywicy na odpływie podczas regeneracji. ð Jeżeli są zamontowane, sprawdzić działanie elektrozaworów np. zaworu odłączającego wylot podczas regeneracji i/lub zaworu odłączającego przewód solanki. Sprawdzić i zapisać całkowitą twardość wody na wylocie ze zbiornika(-ów) zmiękczacza Zawór używany do filtrowania 1. Rozpocząć regenerację ręczną i obserwować przepływ do odpływu. Upewnić się, że natężenie przepływu odpowiada konfiguracji DLFC. Sprawdzić straty medium na odpływie podczas płukania wstecznego. Sprawdzić, czy pod koniec cyklu płukania wstecznego płynie czysta woda. Obserwować natężenie przepływu w trakcie cyklu szybkiego płukania i zmierzyć spadek ciśnienia w układzie filtrowania. Spadek ciśnienia po szybkim płukaniu powinien wrócić lub zbliżyć się do poziomu zanotowanego przy uruchomieniu systemu. Jeżeli są zamontowane, sprawdzić działanie elektrozaworów, np. zaworu odłączającego wylot podczas regeneracji. 102 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

103 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja 9. 2 Zalecany harmonogram konserwacji Zawór używany do zmiękczania Pozycje 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Inżektor i filtr Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić / w razie potrzeby wymienić BLFC*** Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić / w razie potrzeby wymienić DLFC*** Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić / w razie potrzeby wymienić Zawór obejściowy (jeśli występuje, zawiera O-ringi***) Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić / w razie potrzeby wymienić Tłok* -**** -**** Wymienić -**** -**** Uszczelki i elementy dystansowe* Zawór solanki Sprawdzić / wyczyścić / w razie potrzeby wymienić Pierścienie o- ring*** -**** -**** Wymienić -**** -**** Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Sprawdzić / wyczyścić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Sprawdzić / wyczyścić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Sprawdzić / wyczyścić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Wymienić Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Silnik Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Wymienić Czujnik optyczny Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Wymienić Koła zębate Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Koło kodujące Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Twardość na wlocie Twardość resztkowa Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wyregulować śrubę mieszacza Sprawdzić / w razie potrzeby wyregulować śrubę mieszacza Sprawdzić / w razie potrzeby wyregulować śrubę mieszacza Sprawdzić / w razie potrzeby wyregulować śrubę mieszacza Sprawdzić / w razie potrzeby wyregulować śrubę mieszacza Ref. MKT-IM-006 / E / 138

104 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Pozycje 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Elektronika/ ustawienia** Transformator** Licznik* (jeśli występuje) Przewód licznika (jeśli występuje) Szczelność zaworu Szczelność połączenia zaworu z przewodami Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić i wyczyścić Sprawdzić i wyczyścić Sprawdzić i wyczyścić Sprawdzić i wyczyścić Wymienić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić * Części eksploatacyjne na ich trwałość bardzo mocno wpływa jakość nieuzdatnionej wody i częstotliwość regeneracji. ** Części elektroniczne na ich trwałość bardzo mocno wpływa jakość źródła zasilania i jego stabilność. *** Elastomer na trwałość bardzo mocno wpływa stężenie chloru i pochodnych w nieuzdatnionej wodzie. **** Wkład z uszczelkami i elementami dystansowymi zawiera pierścienie o-ring, których ciasne dopasowanie zapewnia szczelność. Dlatego też demontaż i ponowny montaż tego samego wkładu może doprowadzić do rozszczelnienia układu. Po każdym wyjęciu wkładu z uszczelkami i elementami dystansowymi z korpusu zaworu należy wymienić go na nowy. Należy pamiętać, iż wraz z demontażem tłoka może dojść do zdemontowania wkładu z uszczelkami i elementami dystansowymi. Z tego powodu nie zaleca się demontowania tłoka, jego czyszczenia i smarowania smarem silikonowym, tak jak dotychczasowe zawory Fleck do użytku domowego, tylko jego wymianę co najmniej po upływie 3 lat eksploatacji. 104 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

105 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Zawór używany do filtrowania Pozycje 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Zawór obejściowy (jeśli występuje, zawiera O-ringi***) Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić / w razie potrzeby wymienić Tłok* -**** -**** Wymienić -**** -**** Uszczelki i elementy dystansowe* Pierścienie o- ring*** -**** -**** Wymienić -**** -**** Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Sprawdzić szczelność / wyczyścić lub wymienić w razie przecieku Silnik Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Wymienić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Wymienić Koła zębate Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Koło kodujące Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Wyczyścić Elektronika/ ustawienia** Czujnik optyczny Transformator** Licznik* Przewód licznika Szczelność zaworu Szczelność połączenia zaworu z przewodami Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić i wyczyścić Sprawdzić i wyczyścić Sprawdzić i wyczyścić Sprawdzić i wyczyścić Wymienić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić / w razie potrzeby wymienić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić Sprawdzić * Części eksploatacyjne na ich trwałość bardzo mocno wpływa jakość nieuzdatnionej wody i częstotliwość regeneracji. MKT-IM-006 / E / 138

106 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja *** Elastomer na trwałość bardzo mocno wpływa stężenie chloru i pochodnych w nieuzdatnionej wodzie. 3 Zalecenia Użycie oryginalnych części zamiennych Uwaga - sprzęt Używanie nieoryginalnych części zamiennych może prowadzić do uszkodzeń! W celu zapewnienia prawidłowego działania i bezpieczeństwa użytkowania urządzenia, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta. Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych spowoduje utratę wszystkich uprawnień gwarancyjnych. Na potrzeby wymiany należy posiadać zapas następujących części: tłoki, zestaw uszczelek i elementów dystansowych, inżektory, mikroprzełączniki i napędy. Zapoznać się z informacjami dotyczącymi konserwacji Użycie oryginalnych, atestowanych środków smarujących Środek smarujący P80 Emulsion (na bazie wody) Wskazówki dotyczące konserwacji Wykonywać dezynfekcję i czyszczenie systemu co najmniej raz w roku, albo w przypadku, gdy uzdatniona woda będzie mieć nieprzyjemny smak lub nietypowy zapach. Przeprowadzać co roku test twardości wody na wlocie i wody uzdatnionej. 4 Czyszczenie i konserwacja Pierwsze kroki Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji, należy wykonać następujące czynności: Obowiązkowe Te czynności muszą być wykonane przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji! 1. Odłączyć transformator ścienny. Wyłączyć dopływ wody lub ustawić zawór lub zawory obejściowe w położeniu obejścia. Zredukować ciśnienie w układzie przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności. 106 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

107 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Wymiana silnika sterownika 1. Wymontować sterownik, patrz Wymiana sterownika [ Strona 108]. Odłączyć czujnik optyczny (3). Odłączyć silnik. Otworzyć zaciski silnika (1) i wyjąć silnik przeznaczony do wymiany (2). Wymienić silnik (2). Wykonać wymienione powyżej czynności w odwrotnej kolejności w celu ponownego montażu.. MKT-IM-006 / E / 138

108 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Wymiana sterownika 1. Nacisnąć zaciski osłony (2) po obu stronach i otworzyć osłonę (1). Nacisnąć zaciski płytki (3) i zwolnić sterownik (4). Odłączyć sterownik przeznaczony do wymiany. Podłączyć nowy sterownik, patrz Połączenia elektryczne [ Strona 49] 5. Wykonać wymienione powyżej czynności w odwrotnej kolejności w celu ponownego montażu / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

109 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Demontaż/wymiana głowicy napędowej 1. Przy pomocy klucza 6 mm lub płaskiego śrubokręta odkręcić (2). Przy pomocy klucza 8 mm lub płaskiego śrubokręta odkręcić (1). Odłączyć głowicę napędową (3) od korpusu zaworu (4). Wymienić głowicę napędową (3). Pamiętać o znaczniku rdzenia i zrównać z małymi otworami kół zębatych, aby ułatwić sobie ponowny montaż. Uwaga - sprzęt Wskazówka Niewłaściwy montaż może doprowadzić do uszkodzenia! Montując zespół napędowy (3) na korpusie zaworu (4), upewnić się, czy jaśniejsza część trzpienia tłoka (5) została ustawiona z lewej strony, jak pokazano na ilustracji. Te czynności muszą być wykonane przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji. MKT-IM-006 / E / 138

110 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja 110 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

111 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Wymiana tłoka i/lub zestawu uszczelek i elementów dystansowych i/lub zaworu solanki 1. Wymontować koła zębate, patrz Demontaż/wymiana głowicy napędowej [ Strona 109]. Wykręcić śruby (1). Wymontować tłok (3) i górną płytkę (2), pociągając górną płytkę (2) za miejsca wskazane strzałkami. Wymontować zawór solanki (7). Wymienić tłok (3) wraz z wkładem z uszczelkami i elementami dystansowymi (5). Obowiązkowe Informacja Firma Pentair zaleca, by zawsze wymieniać tłok wraz z uszczelkami i elementami dystansowymi! Większy elementy dystansowy (6) stanowi niższą część wkładu z uszczelkami i elementami dystansowymi. Wymienić lub wyczyścić zawór solanki (7). Nasmarować wszystkie uszczelki (4+5+7) jedynie przy pomocy dedykowanego środka smarującego P-80 Emulsion. Uwaga - sprzęt Zastosowanie niewłaściwego środka smarującego może doprowadzić do uszkodzenia! Nie używać środków smarujących na bazie ropy naftowej, takich jak: wazelina, oleje czy smary węglowodorowe. Używać jedynie środka smarującego P-80 Emulsion (na bazie wody)! 8. MKT-IM-006 / E / 138

112 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja 112 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

113 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Czyszczenie inżektora 1. Wykręcić śruby (4). Zdemontować nakładkę inżektora (3). Zdjąć uszczelkę (5) i zapamiętać jej położenie. Informacja W zależności od konfiguracji położenie uszczelki może być różne pokazano na ilustracji. Środkowa część uszczelki musi być zrównana z położeniem inżektora. Za pomocą popychacza (2) zdemontować inżektor (1). Uwaga - sprzęt Niewłaściwy demontaż inżektora może doprowadzić do jego uszkodzenia! Aby uniknąć uszkodzenia inżektora, do jego demontażu należy używać wyłącznie popychacza. Zdemontować filtr siatkowy (7). Zdemontować korek inżektora (6). Informacja W górnej części korka znajdują się 2 szczeliny. Korek można zdjąć poprzez włożenie haczyka w jedną ze szczelin od środka korka. Oczyścić lub wymienić inżektor (1), filtr siatkowy (7), zatyczkę inżektora (6) i uszczelkę (5). Wszystkie uszczelki nasmarować tylko zatwierdzonym środkiem smarującym. MKT-IM-006 / E / 138

114 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Czyszczenie sterownika BLFC 1. Przy pomocy klucza wymontować uchwyt sterownika BLFC (1). Przy pomocy szczypiec wyjąć kratkę (4) ze wspornika BLFC (1). Wyjąć podkładkę BLFC (3) z kratki (4). Wyczyścić szmatką frotte podkładkę BLFC (3) lub wymienić ją wraz z uszczelką (2). Wyczyścić kratkę (4). Nasmarować uszczelkę (2) jedynie odpowiednim środkiem smarującym. Używać jedynie środka smarującego P-80 Emulsion (na bazie wody)! 7. Wykonać wymienione powyżej czynności w odwrotnej kolejności w celu ponownego montażu. Obowiązkowe Podkładki (3) należy włożyć sfazowaną stroną skierowaną przeciwnie do kierunku przepływu wody. Znak kierunku przepływu musi być widoczny po włożeniu podkładki (3) w uchwyt (1). 114 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

115 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Czyszczenie DLFC 1. Wymontować zacisk DLFC (1). Wymontować uchwyt DLFC (3). Przy pomocy płaskiego śrubokręta wymontować urządzenie płuczące DLFC (2) z uchwytu DLFC (3). Wyczyścić lub wymienić urządzenie płuczące DLFC (2). Obowiązkowe Podkładki (2) należy włożyć sfazowaną stroną skierowaną przeciwnie do kierunku przepływu wody. Znak kierunku przepływu musi być niewidoczny po włożeniu podkładki (2) w uchwyt (3). MKT-IM-006 / E / 138

116 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Wymiana czujnika optycznego 1. Odłączyć przewód prowadzący od silnika do czujnika optycznego (4). Zwolnić wspornik czujnika optycznego (1), przesuwając go w tył i do góry, jak pokazano na ilustracji. Zwolnić czujnik optyczny (3) ze wspornika (1), naciskając zaciski (2). Wymienić czujnik optyczny (3). MKT-IM-006 / E

117 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Czyszczenie pokrętła kodującego 1. Wyczyścić pokrętło kodujące (1) przy pomocy małej szczotki. MKT-IM-006 / E / 138

118 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Konserwacja Montaż zaworu na zbiorniku 1. Nasmarować uszczelki odpowiednim smarem silikonowym. Nakręcić zawór (1) na zbiornik (2), pilnując, by nie uszkodzić gwintów. Swobodnie, nie używając siły, obrócić zawór (1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do oporu. Informacja To położenie oporu jest uznawane za punkt zerowy. Obrócić zawór (1) od punktu zero w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o od ¼ do ½ obrotu. Uwaga - sprzęt Stosowanie nadmiernej siły może doprowadzić do uszkodzenia! Podczas montażu zaworu NIE przekraczać wartości momentu dokręcania wynoszącej 27 Nm. Przekroczenie tego momentu może spowodować uszkodzenie gwintów i usterkę. ¼ obrotu Punkt 0 Punkt 0 ½ obrotu 118 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

119 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wykrywanie i usuwanie usterek 10 Wykrywanie i usuwanie usterek Problem Przyczyna Rozwiązanie W zmiękczaczu wody nie jest wykonywana automatyczna regeneracja. Regeneracja w niewłaściwym czasie. Obniżenie wydajności. Przewód podłączony do okresowego lub odłączonego źródła zasilania. Podłączyć do stałego źródła zasilania. Odłączony/uszkodzony przewód licznika. Uszkodzony przewód zasilania. Uszkodzony sterownik, licznik lub czujnik. Nieprawidłowo wykonane programowanie. Sterownik nieprawidłowo skonfigurowany wskutek przerwy w zasilaniu. Większa twardość nieuzdatnionej wody. Stężenie lub ilość solanki. Zanieczyszczenie żywicy. Nieprawidłowe rozprowadzanie, gromadzenie się wody w kanałach (nierówna powierzchnia złoża). Wewnętrzna nieszczelność w zaworze. Starzenie się żywicy. Utrata żywicy. Podłączyć/wymienić przewód. Wymienić przewód. Wymienić lub naprawić. Wykonać programowanie prawidłowo. Zresetować sterownik. Zresetować urządzenie, ustawiając nową wartość twardości. Zadbać o to, aby zbiornik solanki był zawsze napełniony solą. Czyścić zbiornik co roku. W zbiorniku może się znajdować klucz elektrolityczny. Jeżeli jest stosowana siatka, poziom napełnienia wodą powinien być ponad nią. Skontaktować się ze sprzedawcą, ustalić sposób potwierdzenia usterki, oczyścić żywicę i podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec zanieczyszczeniu w przyszłości. Skontaktować się ze sprzedawcą. Sprawdzić rozdzielacze i przepływ podczas płukania wstecznego. Wymienić elementy dystansowe, uszczelki lub tłok. Sprawdzić, czy nie występuje utlenianie żywicy na skutek działania chloru. Papkowata konsystencja żywicy. Sprawdzić, czy głębokość złoża jest prawidłowa. Uszkodzone rozdzielacze. MKT-IM-006 / E / 138

120 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wykrywanie i usuwanie usterek Problem Przyczyna Rozwiązanie Niska jakość wody. Duże zużycie soli. Brak ciśnienia wody. Zbyt duża ilość wody w zbiorniku solanki i/lub słonej wody, która ma być dostarczona. Sprawdzić pozycje wymienione w rubryce Obniżenie wydajności. Otwarty zawór obejściowy. Gromadzenie się wody w kanałach. Nieprawidłowa konfiguracja mieszania. Ustawiona wysoka wartość ilości soli. Zbyt duża ilość wody w zbiorniku solanki. Osadzanie się kamienia/zanieczyszczenie przewodu wlotowego. Zanieczyszczona żywica. Nieprawidłowe płukanie wsteczne. Zatkany przewód odpływowy. Zanieczyszczony lub uszkodzony zawór solanki. Zatkany inżektor. Niskie ciśnienie wlotowe. Sterownik nie wykonuje cyklu włączania/wyłączania. Zamknąć zawór obejściowy. Sprawdzić, czy przepływ podczas pracy nie jest zbyt wolny lub zbyt szybki. Sprawdzić, czy nie występuje zanieczyszczenie medium filtracyjnego. Skonfigurować prawidłowo mieszanie. Wyregulować czas napełniania. Patrz opis usterki w punkcie Zbyt duża ilość wody w zbiorniku solanki. Oczyścić lub wymienić przewód. Wykonać wstępne uzdatnienie w ramach czynności zapobiegawczych. Oczyścić żywicę. Zbyt dużo cząsteczek żywicy i/lub osadu. Skontaktować się ze sprzedawcą, zresetować natężenie przepływu podczas płukania wstecznego i/lub wyregulować czas. Sprawdzić przepływ do odpływu. Oczyścić element sterujący przepływem. Oczyścić lub wymienić zawór solanki. Oczyścić inżektor i wymienić filtr siatkowy. Zwiększyć ciśnienie, aby umożliwić uzyskanie prawidłowej wydajności działania inżektora (minimum 1, 4 bara). Wymienić sterownik. 120 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

121 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wykrywanie i usuwanie usterek Problem Przyczyna Rozwiązanie Zmiękczacz nie zużywa soli. Zawór wykonuje stale cykl załączania/wyłączania. Zatkany/zablokowany przewód odpływowy. Inżektor jest zatkany. Brak wody w zbiorniku solanki. Ciśnienie wody jest zbyt niskie. Przewód solanki doprowadza powietrze podczas pobierania solanki. Uszkodzony sterownik. Nieprawidłowe programowanie. Oczyścić przewód odpływowy i/lub element sterujący przepływem. Oczyścić lub wymienić inżektor i filtr siatkowy. Sprawdzić, czy nie występuje blokada w BLFC. Upewnić się, czy pływak zabezpieczający nie jest zablokowany. Ciśnienie w układzie musi wynosić co najmniej 1, 4 bara. Sprawdzić, czy z przewodu solanki nie wydostaje się powietrze. Sprawdzić, czy na tłoku, uszczelkach i elementach dystansowych nie występują zarysowania i wgniecenia. Sprawdzić programowanie. Ciągły przepływ do odpływu. Ciała obce w zaworze sterującym. Nieszczelność wewnętrznego zaworu sterującego. Zawór zablokowany w położeniu regeneracji. Silnik wyłączony lub zablokowany podczas regeneracji. Oczyścić zawór, zmontować urządzenie ponownie. Wymienić silnik. MKT-IM-006 / E / 138

122 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wykrywanie i usuwanie usterek 10. 1 Wykrywanie błędów Jeżeli wystąpi błąd w działaniu zaworu lub sterownika, rozlegnie się alarm dźwiękowy, a na ekranie głównym wyświetli się przycisk ostrzeżenia i przycisk alarmu. wed 12:01 am Water Treatment treatment 2 d tank refill backwash rapid rinse draw Wcisnąć przycisk alarmu Wcisnąć przycisk ostrzeżenia o błędzie, aby wyciszyć sygnał dźwiękowy., aby wyświetlić informacje o błędzie. Jeżeli wyświetlacz będzie w trybie uśpienia w momencie wystąpienia błędu, ekran włączy się na pięć minut. Błąd będzie powodować emisję jednosekundowego sygnału dźwiękowego na minutę, do momentu usunięcia błędu. Jeżeli błąd nie zostanie usunięty w ciągu pięciu minut, ekran przełączy się na tryb oszczędzania energii, a jako wygaszacz ekranu będzie się wyświetlać przycisk ostrzeżenia o błędzie Ostrzeżenia o błędzie Informacja Na ekranie głównym wyświetla się ostrzeżenie o błędzie, gdy zostanie wykryty stan sygnalizujący błąd. Wcisnąć przycisk ostrzeżenia o błędzie, aby wyświetlić komunikat o błędzie. Większość ostrzeżeń o błędach jest usuwana podczas regeneracji. Jeżeli po regeneracji błąd nadal występuje, należy spróbować wykonać opisaną poniżej procedurę resetowania i przywrócenia normalnego stanu lub wezwać serwis techniczny. Informacja na ekranie błędu Czujnik optyczny W czujniku optycznym wykryto niepożądaną zmianę Błąd przepływomierza Ciągły przepływ Przyczyna Nastąpiła niepożądana zmiana stanu czujnika optycznego. Resetowanie i przywrócenie normalnego stanu Błąd niekrytyczny. Wykryto dodatkowy impuls czujnika optycznego. Wcisnąć przycisk regeneracji, aby aktywować silnik w celu usunięcia błędu. Przepływomierz zgłosił występowanie ciąpływu spadnie poniżej 0. 5 gpm lub 1 l/min. Jeżeli spo- Błąd zostanie usunięty, gdy mierzona wartość przegłego przepływu przez dziewany jest ciągły przepływ, wyłączyć funkcję wykrywania nieszczelności elementów hydraulicznych w ponad 24 godziny. ustawieniach głównych. 122 / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

123 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Wykrywanie i usuwanie usterek Informacja na ekranie błędu Zbyt duże natężenie prądu Wykryto zbyt duże natężenie prądu w silniku Błąd przepływomierza Nie wykryto przepływu Brak regeneracji od 100 dni Częstotliwość obsługi serwisowej Błąd uszkodzonej pamięci Zgaśnięcie silnika Uruchomienie silnika Nie wykryto zmian w czujniku optycznym przez 6 sekund Przyczyna Silnik pobrał zbyt dużo prądu. Nie wykryto przepływu od 7 dni. Zawór nie został poddany regeneracji od ponad 100 dni. Wygaśnięcie ustawienia sterownika kontrolującego częstotliwość obsługi serwisowej. Niezgodność lub uszkodzenie wewnętrznej pamięci. Żadne zmiany stanu nie zostały wykryte w czujniku optycznym przez sześć sekund. Resetowanie i przywrócenie normalnego stanu Spróbować wykonać ręczną regenerację. Jeżeli błąd nadal występuje, wezwać serwis techniczny. Błąd zostanie usunięty po wykryciu impulsu przepływu. Upewnić się, czy przewód licznika jest prawidłowo zainstalowany, a licznik swobodnie się obraca. W razie potrzeby wyczyścić licznik. Uruchomić regenerację, patrz Regeneracja ręczna [ Strona 98]. W ustawieniach głównych przejść do ekranu częstotliwości obsługi technicznej i ustawić nowy termin obsługi. Włączyć/wyłączyć zasilanie sterownika XTR. Rozładować superkondensator i włączyć/wyłączyć zasilanie sterownika XTR. Odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie. Poczekać, aż element sterujący ponownie ustawi odpowiednie położenie. Sprawdzić, czy czujnik optyczny jest na miejscu, a jego przewody są podłączone do płytki drukowanej. Sprawdzić, czy silnik i elementy układu napędowego są w dobrym stanie i zostały prawidłowo zmontowane. Skontrolować zawór i upewnić się, czy tłok przesuwa się swobodnie. W razie potrzeby wymienić/ponownie zmontować poszczególne elementy. Włączyć urządzenie i obserwować jego działanie. Jeżeli błąd wystąpi ponownie, wyłączyć urządzenie, przełączyć je na tryb obejścia i skontaktować się z serwisem technicznym. MKT-IM-006 / E / 138

124 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe 11 Części zamienne i wyposażenie dodatkowe 11. 1 Lista części zaworu Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu SP Śruba, łeb sześciokątny z podkładką, #10 24 x 0, 81" 10 2 BR61837 Zespół tłoka i zestawu uszczelek, regeneracja współprądowa BR61838 Zespół tłoka i zestawu uszczelek, regeneracja przeciwprądowa Zawór solanki 4600/ / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

125 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu Naklejka inżektora, czysta BLFC, 0, 125 gpm, 5000/5600/ BLFC, 0. 25 gpm, 5000/5600/ BLFC, 0, 50 gpm, 5000/5600/ BLFC, 1, 00 gpm, 5000/5600/ SP Zespół inżektora, 1610, #000, brązowy SP Zespół inżektora, 1610, #00, fioletowy SP Zespół inżektora, 1610, #0, czerwony SP Zespół inżektora, 1610, #1, biały SP Zespół inżektora, 1610, #2, niebieski SP Zespół inżektora, 1610, #3, żółty Naklejka 0, 5 gpm, 1, 5 lbs soli/min SP Filtr siatkowy inżektora SP Uszczelka inżektora Nakładka inżektora Zespół nakładki inżektora, 1650 regulowany, 5000, 20 psi, przeciwprądowy Zespół nakładki inżektora, 1650 regulowany, 5000, 30 psi, przeciwprądowy SP Śruba, łeb sześciokątny z podkładką, #10 24 x 1" Zespół inżektora, korek z pierścieniami o-ring 1 13 BR Zespół korpusu zaworu 5800 z filtrem (zawiera pozycje 14, 15, 16, 17 i 18) - BR Zespół korpusu zaworu 5800 z mieszaczem (zawiera pozycje 14, 15, 16, 17 i 18) SP Element ustalający, pierścień o-ring rury rozdzielacza SP Pierścień o-ring 560CD SP Pierścień o-ring górnej części zbiornika Element ustalający, uszczelka zbiornika Zespół mieszający, do użytku w obiektach mieszkalnych PUSTE DFLC, plastikowy, pusty i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 0, 80 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 1, 0 gpm DFLC, plastikowy, 1, 2 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego Ref. MKT-IM-006 / E / 138

126 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe DFLC, plastikowy, 1, 5 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 2, 0 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 2, 4 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 3, 0 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 3, 5 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 4, 0 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 5, 0 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 6, 0 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, plastikowy, 7, 0 gpm i wygięty króciec przewodu elastycznego DFLC, 1" zespół 8 gpm DFLC, 1" zespół 9 gpm DFLC, 1" zespół 10 gpm DFLC, 1" zespół 12 gpm DFLC, 1" zespół 15 gpm SP Zacisk, mocowanie odpływu 10 Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu Niewidoczne na ilustracji Niewidoczne na ilustracji Korek, zawór solanki z pierścieniem o-ring 560 CD Zespół korka modułu BLFC z pierścieniem o-ring / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

127 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe 11. 2 Lista części głowicy napędowej Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu Zespół sterownika XTR z oznaczeniem Zespół sterownika XTR bez oznaczenia 1 2 BR Zespół osłony, czarny/niebieski 1 - BR Zespół osłony, kolory czarny-czarny Transformator, 12 V UL Transformator, międzynarodowy, 12 V UL Czujnik optyczny 1 6 BR61836 Płyta zespołu napędowego Pokrywa, dolna 1 8 BR61835 Zespół silnika 1 Ref. MKT-IM-006 / E / 138

128 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe 11. 3 Lista zaworów bezpieczeństwa do solanki BV 44 Pozycja Układ solanki Numer części Opis Zawór bezpieczeństwa do solanki 2300 bez odpowietrznika Zawór bezpieczeństwa do solanki 2300 HW bez odpowietrznika Zawór bezpieczeństwa do solanki 2310 bez odpowietrznika Ilość w opakowaniu Zawór solanki mm Zawór solanki mm Lista części zaworów bezpieczeństwa do solanki / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

129 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu SP Korpus zaworu bezpieczeństwa do solanki, SP Pierścień o-ring SP Zespół plastikowej nakrętki zaworu solanki SP Element ustalający, odpływ SP Plastikowa nakrętka SBV SP Nowy zespół pływaka SP Przelotka 2300/2310/ Lista części zespołu zaworu obejściowego Plastikowy zawór obejściowy (bez widełek) Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu 1 BU26054 Plastikowy zawór obejściowy 1 Ref. MKT-IM-006 / E / 138

130 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu SP Śruba imbusowa 8 18 x 0, 60" SP Zacisk montażowy SP Pierścień o-ring Widełki, 1", BSP, męskie, plastik Widełki, ¾", BSP, męskie, plastik Widełki, ¾", BSP, męskie, mosiądz Widełki, 1", BSP, żeńskie, mosiądz 1 7 Zespół 256 Zespół adaptera, zestaw złącza, z pierścieniami o-ring / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

131 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Zawór obejściowy 1" BSP żeński, ze stali nierdzewnej Ref. MKT-IM-006 / E / 138

132 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu 1 BU28502 Zawór obejściowy 1" BSP ze stali nierdzewnej SP Wzmacniana śruba z łbem sześciokątnym 1/4-20 x 1 lub imbusowa SP Czerwony uchwyt zaworu obejściowego Śruba, łeb sześciokątny z podkładką, x 0, 5" Naklejka zaworu obejściowego, standard 1 6 BU11978 Górna pokrywa zaworu obejściowego 1 7 BU11972 Korek, zawór obejściowy SP Uszczelka zaworu obejściowego 560CD Korpus zaworu obejściowego, 1" BSP, stal nierdzewna Dolna pokrywa zaworu obejściowego 1 11 Zespół 256 Zespół adaptera, zestaw złącza, z pierścieniami o-ring SP Pierścień o-ring SP Zacisk montażowy SP Śruba imbusowa 8 18 x 0, 60" Lista części systemów rozdzielania 10 Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu Zespół rozdzielacza 1, duży przepływ, 1, 10 m Zespół rozdzielacza 1, duży przepływ, 1, 95 m / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

133 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe - BU28508 Zespół rozdzielacza 1, duży przepływ HW, 1, 10 m Zespół rozdzielacza 1, duży przepływ HW, 1, 88 m Zespół rozdzielacza 1, UF i duża wydajność, 1, 10 m 24 - BU28509 Zespół rozdzielacza 1, UF i duża wydajność HW, 1, 10 m Zespół rozdzielacza 1, duża wydajność HW, 1, 88 m 24 3 BU28648 Rura rozdzielacza 1", 1, 85 m (ACS) 1 - BU28650 Rura rozdzielacza 1", 1, 06 m (ACS) 1 - BU28507 Rura rozdzielacza 1", 1, 06 m HW Rura rozdzielacza 1", 1, 78 m HW Dolny rozdzielacz 1, duży przepływ Dolny rozdzielacz 1, duży przepływ HW Dolny rozdzielacz 1, UF i duża wydajność Dolny rozdzielacz 1, UF i duża wydajność HW Lista odpowietrzników 500 Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu Pozycja Układ solanki Numer części Opis Ilość w opakowaniu Odpowietrzniki 500A 915 mm (36") Odpowietrzniki 500A, 1, 25 m Odpowietrznik 500 HW 48 Ref. MKT-IM-006 / E / 138

134 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe 11. 8 Lista części liczników Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu Zespół przepływomierza turbinowego ¾" SXT 1 2 BR Zespół przewodu przepływomierza turbinowego Zespół przepływomierza turbinowego SP Zacisk SP Śruba 50 Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu SP Pierścień o-ring 560 CD złącza adaptera SP Zacisk montażowy / 138 Ref. MKT-IM-006 / E

135 Instrukcja instalacji Fleck 5800 XTR - Części zamienne i wyposażenie dodatkowe Nakładka, licznik elektroniczny SP Śruba, łeb sześciokątny z podkładką, x 5/ Śruba Zespół przewodu licznika, STX, łopatkowy Zespół nakładki licznika NT SP Pierścień o-ring, -137, standard, licznik SP Wirnik licznika SP Śruba Korpus licznika Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu Niewidoczne na ilustracji 14613SP Prostownica strumienia przepływu Lista części z certyfikatem CE Pozycja Numer części Opis Ilość w opakowaniu SP Kolektor górny 1 x 0, 011 szary bagnet SP Króciec przewodu elastycznego 90 ½ x ½, czarny lub szary 10 Ref. MKT-IM-006 / E / 138

ATS1250/1260
4-drzwiowy MZD
4-windowy MZD
Instrukcja instalacji
Wersja 2. 0, Lipiec 2003

Aritech jest czescia koncernu GE Interlogix
www. GE-Interlogix. com
COPYRIGHT
(C) 2003 GE Interlogix. Wszystkie prawa zastrzezone. GE Interlogix zezwala na reprodukowanie tego podrecznika tylko do uzytku
wewnetrznego. GE Interlogix zastrzega sobie prawo do zmiany informacji bez powiadomienia.

SPIS TREŚCI
Instalacja............................................................................................................................ 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ATS1250/1260 - omówienie kontrolera dostępu.................................................................................... 4
Uwagi dotyczące montażu....................................................................................................................... 4
Diody LED................................................................................................................................................ 4
Okablowanie............................................................................................................................................. 6
Preferowany sposób okablowania magistrali systemowej....................................................................... 6
Uziemienie................................................................................................................................................ 7
Ekranowanie............................................................................................................................................. 7
Podłączenie magistrali systemowej ATS................................................................................................ 7
Podłączenie lokalnej magistrali i uziemienia modułu ATS1250/1260...................................................... 7
Schematy połączeń.................................................................................................................................. 8
Płyta drukowana modułu ATS1250.......................................................................................................... 8
Ustawienia przełączników DIP................................................................................................................. 9
Podłączenie lokalnej magistrali................................................................................................................ 9
Podłączenie magistrali systemowej.......................................................................................................... 9
Podłączenie styku drzwi i przycisku żądania wyjścia............................................................................... 9
Podłączenie zamka drzwi....................................................................................................................... 10
Podłączenie czytnika kart Smart Card ATS1190................................................................................... 10
Podłączenie czytnika ACI7xx (na przykład ACI765).............................................................................. 10

Linie i wyjścia................................................................................................................... 11
4.

Linie i wyjścia.......................................................................................................................................... 11
Urządzenia wyjściowe............................................................................................................................ 11
Domyślne ustawienia linii i przekaźników modułów ATS1250/1260...................................................... 11
Numerowanie drzwi i wind...................................................................................................................... 12

Dane techniczne.............................................................................................................. 12
6.

Ogólne dane techniczne................................................................................................................. 12
Zasilanie z sieci energetycznej....................................................................................................... 12
Dane techniczne zasilacza............................................................................................................. 12
Bezpieczniki.................................................................................................................................... 13
Długość okablowania...................................................................................................................... 13
Dane techniczne złączy zewnętrznych........................................................................................... 13

Procedura włączania zasilania....................................................................................... 15
Dostęp do menu programowania drzwi/wind................................................................ 15
1. Jak uzyskać dostęp do menu programowania....................................................................................... 15
2. Menu programowania modułów ATS1250/1260:................................................................................... 16
3. Kolejność programowania...................................................................................................................... 16
Ustawienia minimalne............................................................................................................................ 16

Mapa programowania...................................................................................................... 17

Instrukcja instalacji ATS1250/1260

3

INSTALACJA
1. ATS1250/1260
- omówienie kontrolera
dostępu
(1) Zwora,, kill"
(2) Pamięć Eprom (instalacja fabryczna)
(3) Pamięć RAM typu flash (opcjonalna)
(4) Pamięć RAM lub IUM (opcjonalna)
(5) Zaciski połączeniowe zasilania sieciowego
J1
J2
J3
J4-J7
J8-J12
J13-J16
J17
J18
J19-J20
J21
J22

Złącze zasilania
Zasilanie pomocnicze i syrena
Magistrala systemowa RS485
i połączenia antysabotażowe obudowy
Przekaźniki otwierania drzwi 1-4
Linie
Złącze czytnika drzwiowego
Przekaźnik dzwonka
Tylko do użytku fabrycznego
RS232 (nieużywane)
Interfejs do podłączenia kart
rozszerzeń wyjść
Lokalna magistrala RS485

Podłączenie zasilania sieciowego
Sieć elektryczną należy podłączyć do złącza
zasilania sieciowego. Można w tym celu
wykorzystać przewód montowany na stałe lub
elastyczny przewód zasilania sieciowego
przeprowadzony do uziemionego gniazda zasilania
sieciowego. W przypadku zastosowania okablowania
stałego w tym obwodzie należy zainstalować
dedykowany styk rozłączny.

UWAGA:
Produkt kasy A. Może powodować zakłócenia radiowe.
W takich przypadkach użytkownik jest zobowiązany
podjąć odpowiednie czynności.

3. Diody LED

WAŻNE: Przed otwarciem obudowy należy odłączyć
zasilanie sieciowe!

OK:

o

RS232: Obecnie nieużywane.

W tym celu należy wyciągnąć wtyczkę zasilania
sieciowego z gniazda ściennego lub
Odłączyć zasilanie sieciowe za pomocą
dedykowanego styku rozłącznego.

2. Uwagi dotyczące montażu
Urządzenie jest montowane za pomocą wkrętów lub
kołków z wykorzystaniem czterech otworów montażowych
w podstawie.
Należy zadbać, aby urządzenie było zamontowane na
płaskiej, solidnej, pionowej powierzchni, tak aby przy
dociąganiu wkrętów lub kołków podstawa urządzenia nie
była narażona na zginanie lub skręcanie.
Między obudowami urządzeń montowanych obok siebie
należy pozostawić odstęp 50 mm, zaś między obudową
a ścianą boczną należy pozostawić odstęp 25 mm.
Urządzenia mogą być używane tylko w czystym
środowisku o niskiej wilgotności powietrza.

4

Wskazuje, że mikroprocesor działa normalnie.

Rx0:

Błyskająca dioda LED wskazuje, że za
pośrednictwem magistrali systemowej są
odbierane dane odpytywania za centrali ATS.

Tx0:

Błyskająca dioda LED wskazuje, że 4-drzwiowy
moduł zbierania danych (MZD) odpowiada na
odpytywanie z centrali ATS za pośrednictwem
magistrali systemowej.

Tx1:

MZD odpytuje wyniesione jednostki (czytniki/
interfejsy) podłączone do lokalnej magistrali
ATS1250/1260. Dioda LED Tx1 powinna być
zawsze aktywna.

Rx1:

Błyskająca dioda LED wskazuje, że wyniesione
jednostki (czytniki/interfejsy) odpowiadają na
odpytywanie.

L1-L4: Wskazuje, że przekaźnik otwarcia drzwi jest
aktywny.

a.

Modułu ATS1250/1260 zostały zaprojektowane,
wyprodukowane i przetestowane tak, aby spełnić
wymagania dotyczące bezpieczeństwa, emitowania i
odporności na zakłócenia elektryczne i
elektromagnetyczne, określone przez obowiązujące
normy.
Jeśli zalecenia przedstawione w tym roszdziale będą
przestrzegane, system Advisor MASTER będzie służył
przez wiele lat zapewniając ochronę na stałym, wysokim
poziomie.
Poza poniższymi zaleceniami, w trakcie instalacji
systemu opartego na centralach alarmowych
ATS1250/1260 należy się bezwzględnie zastosować do
wszystkich wymagań określonych w lokalnych normach
zależnych od kraju. Tylko osoba posiadająca niezbędzne
kwalifikacje powinna połączać system do sieci
energetycznej i telefonicznej PSTN.
1.

Przewody wewnątrz obudowy centrali alarmowej nie
powinny tworzyć dodatkowych pętli i powinny być
ułożone tak, aby nie przechodziły nad ani pod
układem drukowanym centrali. Zaleca się użycie
opasek mocujących przewody do obudowy co
zwiększa estetykę okablowania.

Bateria akumulatorowa używana z tym systemem
musi spełniać wymagania odporności pożarowej
(klasa HB lub lepsza).

7.

Jakikolwiek układ podłączony bądź bezpośrednio do
styków przekaźnika na płycie centrali, bądź do
zewnętrznego przekaźnika poprzez wyjście
elektroniczne na płycie centrali powinien posiadać
odpowiednie zabezpieczenia przeciw przepięciowe
oraz spełniać następujące warunki:

Zapewnij fizyczne rozdzielenie przewodów
podłączonych do sieci elektrycznej i nisko
napięciowych. Powinny one wchodzić do odbudowy
centrali alarmowej różnymi otworami.

a.

Stycznik przełączający zasilenie z sieci
energetycznej powinien znajdować się na
zewnątrz obudowy centrali alarmowej.

b.

Zawsze podłączaj diodę zabezpieczającą
(np. 1N4001) równolegle do cewki przekaźnika

c.

Jeśli do wyprowadzenia przewodów z obudowy
wykorzystywane są otwory na górze lub u dołu
obudowy to należy zadbać oto aby akcesoria użyte
do okablowania (rynienki, puszki połączeniowe itd. )
były odpowiedniej jakości. Należy zwrócić
szczególną uwagę na klasę odporności pożarowej.
sieciowego, używając przewodu montowanego na
stałe lub przewodu sieciowego przeprowadzony do
uziemionego gniazda sieciowego. Zawsze umocuj
do obudowy przewód sieciowy w pobliżu złącza
sieciowego.

Nigdy nie zabielaj cyną końcówek przewodów
sieciowych, które mają być podłączone do
skręcanego złącza sieciowego.

5.

Sprawdź czy system alarmowy jest dobrze
uziemiony.

W razie użycia przewodu stałego należy
zainstalować w łatwo dostępnym miejscu
dodatkowy rozłącznik obwodu.

4. Ogólne zalecenia odnośnie instalacji

Używaj jedynie przekaźników o dobrej izolacji
pomiędzy stykami i cewką.

Ze względu na właściwą wentylację minimalny
odstęp zachowany pomiędzy obudowami powinien
wynosić 50mm.

9.

Stosować tylko w sprzyjających warunkach
środowiskowych i nieagresywnej atmosferze.

5

5. Okablowanie
Preferowany sposób
okablowania magistrali
systemowej
Złącze,, TERM" znajduje się
na pierwszym i na ostatnim
urządzeniu magistrali
systemowej. Jeśli stosowane jest
okablowanie typu,, gwiazda",
złącze,, TERM" jest podłączone
tylko w urządzeniach
na końcach dwóch najdłuższych
gałęzi magistrali systemowej.
Lokalna magistrala (nie
pokazana) ma takie same
wymagania. Lokalna
magistrala jest podłączona
do złącza J22 modułu
ATS1250/1260.
(1) Zamontowane złącze TERM
(pierwsze urządzenie
na lokalnej magistrali
systemowej)
(2) Zacisk uziemienia do
podłączenia ekranu
(3) Złącze GND (masa)
(NIE MONTOWAĆ)
(4) Centrala ATS4000
(5) Stacja ZAZ LCD ATS1105
(Przełącznik TERM nie
ustawiony na ON)
(6) Oddzielny zasilacz 12 V.
Wymagany, jeśli stacja ZAZ
jest oddalona o więcej
niż 100 m od najbliższej
centrali lub modułu MZD.
Należy podłączyć zacisk,, -"
do,, -" magistrali.
(7) Zalecanym typem
przewodów
danych jest WCAT 52
(2 pary skręcone).
(8) Zamontowane złącze TERM
(ostatnie urządzenie
na lokalnej magistrali)
(9) Złącze GND (masa)
(10) Dowolny moduł zbierania
danych, taki jak ATS1250.
Zobacz Podłączenie lokalnej
magistrali i uziemienia modułu
ATS1250/1260 na stronie 7).

6

6. Uziemienie

!
OSTRZEŻENIE! Należy przestrzegać
poprawnej procedury uziemiania.

Uziemianie obudowy zawierającej
kilka urządzeń

Wszystkie urządzenia zaprojektowane do pracy
w systemie mają połączenia uziemiające za pomocą
metalowych kołków do metalowej obudowy. Należy
zwrócić uwagę, aby te metalowe kołki miały dobry
kontakt z obudową (należy wystrzegać się farby).
Połączenia uziemienia w każdym elemencie sprzętu
mogą być wykorzystywane do podłączenia ekranów
przewodów ekranowanych.
Jeśli urządzenie jest umieszczone w obudowie
plastikowej, zacisk uziemienia tego urządzenia nie musi
być podłączony.
Uziemianie central w jednym budynku

W jednym budynku uziemianych jest kilka obudów lub
urządzeń. Bezpieczeństwo uziemienia w tym budynku
powinno być sprawdzone przez licencjonowanego
specjalistę.
Uziemianie central rozmieszczonych w kilku
budynkach

Jeśli okablowanie obejmuje kilka oddzielnych
budynków, należy użyć kilku systemów uziemienia.
Do odizolowania magistrali systemowej należy
zastosować izolatory/repetytory ATS1740. W ten
sposób system jest zabezpieczany przed wahaniami
potencjału ziemi.

Ekranowanie
Ekrany wszystkich używanych w systemie przewodów
ekranowanych powinny być podłączone tylko po
JEDNEJ stronie do jednego wspólnego punktu
uziemienia w budynku. Jeśli ekranowany przewód
magistrali jest prowadzony przez kilka urządzeń
w obudowach plastikowych, należy połączyć ze sobą
ekrany przewodu przychodzącego i przewodu
wychodzącego.

(1) Zasilanie sieciowe z lokalnym
uziemieniem
(2) Złącze zasilania sieciowego
(3) Magistrala systemowa
7. Podłączenie magistrali
systemowej ATS
Magistrala systemowa jest używana do połączenia
modułów MZD (takich jak ATS1250/1260) i stacji
zazbrajania z centralą ATS. Urządzenia wyniesione
mogą być oddalone od central ATS nawet o 1, 5 km.
Każde urządzenie wyniesione ma przydzielony adres
i jest odpytywane sekwencyjnie przez centralę ATS.
Do głównej magistrali systemowej ATS można
podłączyć do 12 4-drzwiowych/4-windowych modułów
MZD. (Zobacz Podłączenie magistrali na stronie 9).
Stacje zazbrajania i moduły zbierania danych muszą
być połączone ze złączem magistrali systemowej
za pomocą ekranowanych przewodów typu 2 pary
skręcone. (Zalecane są przewody typu WCAT 52. )
Ekran przewodu danych powinien być połączony
z ziemią w centrali ATS. Na drugim końcu powinien być
pozostawiony niepodłączony.
4-drzwiowe i 4-windowe MZD mają własne wbudowane
zasilacze i nie wymagają zasilania z magistrali. Między
centralą ATS a 4-drzwiowym lub 4-windowym MZD
wymagane są tylko połączenia D+, D- i 0 V.

8. Podłączenie lokalnej magistrali
i uziemienia modułu ATS1250/1260
Moduł ATS1250/1260 umożliwia podłączenie
do lokalnej magistrali (J22) 16 stacji zazbrajania
(ZAZ LCD, czytników Smart Card) i 15 modułów MZD
(TYLKO dla 4-windowych MZD! ).
Styki drzwi i przyciski żądania wyjścia skojarzone
z drzwiami należy połączyć z wejściami modułu ATS1250.
Linie monitorowania pięter i linie dostępu do wind
należy podłączyć do linii 4-windowego MZD lub do linii
MZD, które są podłączone do lokalnej magistrali, a nie
do systemowej magistrali ATS. Linie zapasowe
są przeznaczone do innych urządzeń, takich jak PCP.
Linie używane do funkcji DOTL (Za długo otwarte drzwi)
nie mogą mieć podłączonych żadnych przewodów.
Każda jednostka ma przydzielony adres i jest
odpytywana sekwencyjnie przez moduł ATS1250/1260.
Urządzenia wyniesione mogą być oddalone
od modułów ATS1250/1260 nawet o 1, 5 km. (Zobacz
Podłączenie lokalnej magistrali na stronie 9).

(4) Zacisk uziemienia
(5) Budynek 1
(6) Budynek 2

(7) Urządzenie w obudowie metalowej
(8) Urządzenie w obudowie plastikowej
(9) Centrale alarmowe ATS serii
ATS2000/3000/4000/4500.
7

8

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

(22)

(21)

(18)
(19)
(20)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(8)
(9)
(10)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Uziemienie systemu (zobacz informacje szczegółowe na stronie 7)
Akumulator 2 x 12 V; 7, 2 Ah.
Pomocnicze wyjście zasilania
Przełączane wyjście zasilania
Syrena zewnętrzna
Magistrala systemowa i okablowanie antysabotażowe centrali (zobacz
informacje szczegółowe na stronie 7)
Wyjścia przekaźników otwarcia drzwi
Wejścia linii
Lokalna magistrala przeznaczona do podłączenia stacji ZAZ
i modułów MZD (zobacz informacje szczegółowe na stronie 7)
Bezpiecznik akumulatora 1 (F1, 5A szybki)
Bezpiecznik akumulatora 2 (F2, 5A szybki)
Bezpiecznik zasilania pomocniczego (F3, 2A szybki)
Bezpiecznik czytników ZEWN. (F4, 2A szybki)
Bezpiecznik przełączanego wyjścia pomocniczego (F5, 1A szybki)
Bezpiecznik lokalnej magistrali (F6, 1A szybki)
Term 2. To złącze jest przeznaczone do tworzenia zakończenia
magistrali systemowej
Przełączniki DIP (zobacz Ustawienia przełączników DIP na stronie 9)
LK1/LK2/LK4/LK5 -- Monitorowanie blokady, nieużywane.
Wyjście zegarowe -- połączenie do kart wyjściowych. Zasilanie +12 V
prądu stałego oraz wyjścia typu OC LUB wyjścia danych;
do podłączenia kontrolerów wyjść
Term 1. To złącze jest przeznaczone do tworzenia zakończenia lokalnej
magistrali
KILL -- Zwarcie tych zacisków powoduje przywrócenie ustawień
fabrycznych modułu ATS1250/1260
Podłączenia czytników
Złącze +12VDC dla modułów ATS1810/ATS1811/ATS1820
TST1 i TST2 -- Tylko do użytku fabrycznego
Wyjście dzwonka, nieużywane
Złącze szeregowe, nieużywane

Płyta drukowana modułu ATS1250

9. Schematy połączeń

SD

SD

1 2 3 4

ON

MZD 10

MZD 6

MZD 2

MZD 11

MZD 7

MZD 3

(MZD 13 - MZD 16)

Podłączenie lokalnej magistrali

MZD 12

MZD 9

MZD 8

MZD 5

MZD 4

MZD 1

MZD 0

Przełączniki DIP 5 - 8 są obecnie nieużywane.

ATS1190:
12 V czerwony
0 V czarny
D + biały
Dzielony

Przełączniki DIP od 1 do 4 (adres MZD) są używane do identyfikacji tego modułu MZD
wobec centrali Advisor MASTER, tzn. do przydzielenia adresu MZD. 4-drzwiowe
i 4-windowe MZD mogą być adresowane tylko jako MZD od 1 do 12 (zobacz rysunek).

Ustawienia przełączników DIP

(2) Przycisk żądania wyjścia
(przycisk)

(1) Styk drzwi

Podłączenie styku drzwi i przycisku żądania wyjścia

Podłączenie magistrali systemowej

9

Podłączenie czytnika Przewód ATS1190
D1
biały
L2
brązowy
L1
żółty
BZ
niebieski

10

Przewód fioletowy (wyjście typu OC) może być podłączony do linii za pośrednictwem
rezystora końca linii.

Podłączenie czytnika Przewód ATS1190
+12 V
czerwony
5V
nieużywany
0V
czarny
D0
zielony

Podłączenie czytnika kart Smart Card ATS1190

Podłączenie zamka drzwi

Podłączenie czytnika ACI7xx (na przykład ACI765)

LINIE I WYJŚCIA
1. Linie i wyjścia
Wszystkie moduły MZD, linie i wyjścia są numerowane
zgodnie z ustaloną formułą. Jest to wykorzystywane
przy ustalaniu fizycznych numerów/lokalizacji modułów
MZD, wyjść itd. podczas programowania.
Tabela 1. Linie i wyjścia przydzielone do MZD
Centrala Advisor MASTER

Aby włączyć wyjście syreny, numer wyjścia
reprezentujący wyjście syreny musi być przypisany do
wymaganego,, Numeru flagi zdarzenia syreny".
,, Numery flag zdarzeń syren &quot; są programowane w menu
programowania 2 -- Baza danych obszarów, które jest
opisane w podręczniku programowania centrali ATS.

Urządzenia wyjściowe

1-16

17-32

113-128

33-48

129-144

49-64

145-160

65-80

161-176

81-96

177-192

97-112

193-208

4-drzwiowy i 4-windowy MZD ma dostępnych 16 linii.
Te linie są numerowane zgodnie ze standardową
numeracją linii.
Np. : Urządzenie ATS1250 1 jest modułem MZD1 i ma
16 linii, które centrala ATS rozpoznaje jako linie
od 17 do 32.

4-przekaźnikowa karta ATS1810 umożliwia użycie wyjść
o numerach 5 - 8 spośród wyjść przydzielonych do
adresu MZD. Na przykład moduł MZD 1 wykorzystuje
przekaźniki otwarcia 17, 18, 19 i 20 do otwierania drzwi,
a na karcie przekaźników są dostępne wyjścia 21 - 24.
Karty z 8 przekaźnikami ATS1811 umożliwiają
wykorzystanie wyjść o numerach 5 - 48 spośród wyjść
przydzielonych do adresu MZD. Na przykład moduł
MZD 1 wykorzystuje przekaźniki otwarcia 17, 18, 19 i 20
do otwierania drzwi, a na kartach przekaźników są
dostępne wyjścia 21 - 63.
Karta z 16 wyjściami typu OC ATS1820-. Numeracja
wyjść jak dla karty ATS1811.
4-drzwiowy/4-windowy MZD może aktywować wyjścia
33 - 63 tylko za pomocą makr.
Kiedy używane są więcej niż dwie karty ATS1811 lub
ATS1820, należy korzystać z oddzielnych źródeł zasilania.

Zobacz Tabele 3 i 4 na stronie 11, aby uzyskać więcej
szczegółowych informacji na temat domyślnych
ustawień linii i przekaźników otwarcia.

Domyślne ustawienia linii
i przekaźników modułów
ATS1250/1260

Wyjścia

Tabela 3. Domyślne ustawienia modułu ATS1250
Drzwi 1

Drzwi 2

Drzwi 3

Drzwi 4

Styk drzwi

1

Zapasowe

2

8

11

4-drzwiowy MZD może łącznie adresować 48 wyjść,
wykorzystując makra.

Linia żądania
wyjścia

12

Do rozszerzania liczby wyjść w module MZD używane
są kontrolery wyjść. Każdy kontroler wyjść zwiększa
liczbę wyjść o osiem. Numery wyjść i linii są zawsze
takie same, jak numery pierwszych 16 linii modułu
MZD, do którego są podłączone.

Linia DOTL

16

15

14

13

Przekaźnik
drzwi

K2

K3

K4

K5

4-drzwiowy i 4-windowy MZD ma dostępne jedno
standardowe wyjście jako wyjście syreny. Dostępne są
także cztery wbudowane przekaźniki otwarcia, po
jednym dla każdych drzwi (K2 - K5)

Wyjścia syren
Wyjście syreny modułu ATS 1250/1260 (głośnik) jest
dostępne jako ostatni z 16 numerów wyjść skojarzonych
z tym adresem MZD. Na przykład w module MZD 3
wyjściem syreny jest wyjście 64 (zobacz Tabela 2).
Tabela 2. Numery wyjść syren w module MZD
MZD nr
1
2
3
4
5
Wyjście
syreny nr
32
48
64
80
96
112

7
8
9
10
11
128
144
160
176
192
208

Tabela 4. Domyślne ustawienia modułu ATS1260
Winda 1

Winda 2

Winda 3

Winda 4

Piętro
początkowe

ostatnie

64

początkowy

65

129

193

Linia
początkowa

Numery linii w tabeli odpowiadają numerom fizycznym
linii na płycie drukowanej modułu ATS1250/1260.
Numery linii systemowych odpowiadające tym funkcjom
dla każdego modułu ATS1250/1260 nie są umieszczone
w Tabeli 1.
Tabela 5. Numery drzwi i wind przydzielonych do MZD

Numerowanie drzwi i wind

Urządzenie/
adres

Numery drzwi są ustalane przez:
adres ZAZ lub czytnika, kiedy jest podłączany
do magistrali systemowej ATS (drzwi 1 - 16)

adres 4-drzwiowego/4-windowego MZD
(drzwi 17 - 64)

ZAZ 1 do 16

Numer drzwi
1 do 16 (tylko otwarcie drzwi)
MZD1
MZD2
MZD3
MZD4
MZD5
MZD6
MZD7
MZD8
MZD9
MZD10
MZD11
MZD12

Drzwi od 1 do 16 są zarezerwowane dla stacji ZAZ
od 1 do 16 i są połączone z magistralą systemową
ATS. Zapewnia to jedynie podstawową kontrolę
dostępu (otwieranie drzwi).
Drzwi o numerach od 17 do 64 są używane jako
numery drzwi lub wind, które są sterowane przez
4-drzwiowy/4-windowy MZD (ATS1250 lub ATS1260).
Te drzwi zapewniają rozszerzone funkcje kontroli
dostępu (anti-passback itd. )

Drzwi lub winda
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61

18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
62

20
24
28
36
40
44
52
56
60
19
23
27
31
35
39
43
47
51
55
59
63

DANE TECHNICZNE
1. Ogólne dane techniczne
Rezystory końca linii:

Wartości domyślne: 4, 7 kOhm, 2%, 0, 25 W (Inne: 10 kOhm, 2%, 0, 25 W, 2, 2 kOhm,
2%, 0, 25W)

Wyjścia na płycie głównej

Wyjście dzwonka

Brak

Uwaga: Patrz ogólne zalecenia do
instalacji

Zewn. syrena

wyj. elektroniczne

Obudowa

480 mm x 464 mm x 160 mm

Płyta drukowana

260 mm x 218 mm x 48 mm

Środowisko pracy

Temperatura pracy:

0° to + 50 °C

Wilgotność powietrza:

95% nie skraplająca

stopień odporności IP:

IP30

Obciąż. : 2A przy 13, 8V

Kolor

Beżowy

2. Zasilanie z sieci energetycznej
Napięcie sieci energetycznej

230V ~? 10% - 50Hz? 10% - 120VA

Pobór prądu przy napięciu 230V~

0, 520 mA

Napięcie zasilania płyty głównej (J17)

23 VAC typowe

3. Dane techniczne zasilacza
? 0, 2V

Napięcie wyjściowe
zasilacza
Wydajność prądowa
zasilacza

3, 0A max. przy 13, 8V

Pomocnicze wyjście
13, 8V
? 0, 2V 2 A max. Uwaga: maksymalny całkowity pobór prądu przez
urządzenia zewnętrzne przy braku zdarzeń alarmowych.

Wyjście baterii
akumulatorowej

13, 8V

Typ i pojemność baterii
żelowe, bezobsługowe

? 0, 2V

? 0, 2V 600mA maksymalny prąd obciążenia.
2 x 26 Ah nom.

Pobór prądu płyty głównej

275 mA przy 13, 8V

? 0, 2V

4. Bezpieczniki
F1

Akumulator 1

5 A, szybki 20x5

F3

Zasilanie pomocnicze i
syrena

2 A, szybki 20x5

F2

Akumulator 2

F4

Zasilanie czytnika
zewnętrznego

F5

przełączane

1 A, szybki 20x5

F6

Lokalna magistrala

Zasilanie Bezpiecznik sieciowy
*
sieciowe
*

Bezpiecznik sieciowy jest częścią zacisków połączeniowych zasilania sieciowego.

!

OSTRZEŻENIE! Przed wyjęciem bezpiecznika sieciowego należy odłączyć zasilanie sieciowe
(zobacz strona 4)!

5. Długość okablowania
Od

Do

Odległość

Typ kabla

Magistrala systemowa
centrali ATS (J10)

modułu ATS1250/ATS1260
(J3)

1, 5 km (Całkowita długość
magistrali bez repetytorów)

WCAT 52 lub odpowiednik

Interfejs czytnika (J13 J17)

Czytnik

75 m

Zależy od typu czytnika

Lokalna magistrala
(J22)

ZAZ, MZD lub czytnik

1, 5 km

6. Dane techniczne złączy zewnętrznych
Część
J1

Złącze

Opis

Min.

Typ

Pomocnicze połączenie
transformatora sieciowego
Połączenie akumulatora (każde)

13, 6

++, --

Pomocnicze wyjście zasilania

13, 8

14, 0

VAC

SW

Przełączane wyjście zasilania

14, 0
S

J4 - J7

AC
BATT
(2 połączenia)

J2

Syrena zewnętrzna (głośnik)
Syrena zewnętrzna (zasilana
autonomicznie)

A
VAC
Ohm
A

250
250

mA

0, 5

AUX.
POWER

J17

BELL

Styki przekaźników drzwi (wszystkie)
Zasilanie +12 V dla przekaźników
drzwi (każde)

+12 V

Zasilanie +12 V dla czytników kart
(każde)

+5 V

DOOR

C, NO lub
NC
J13 - J17

RELAY

100
13, 8
7, 2

Maks

Zasilanie 5 V dla czytników kart
C, NO, NC

Styki przekaźnika niskonapięciowe

VA
Ah

J22

COMMS

Zasilanie lokalnej magistrali

Uwaga:
Maksymalny pobór prądu przez pomocnicze wyjścia zasilania (++/--) i syreny zewnętrzne nie powinien przekraczać 2 A..
Maksymalny pobór prądu nie powinien przekraczać 3A.

PROCEDURA WŁĄCZANIA ZASILANIA
Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy jednostka jest poprawnie adresowana za pomocą przełączników DIP
od 1 do 4.
Przy pierwszym włączeniu zasilania diody LED w 4-drzwiowym/4-windowym MZD powinny wskazywać następujące
stany:
LED 6

WŁĄCZONA

Diody LED wskaźnika magistrali systemowej ATS:
Rx0
Tx0

Błyska, jeśli moduł ATS1250/1260 odbiera odpytywanie z centrali ATS.
Wyłączona, jeśli moduł ATS1250/1260 nie jest zaadresowany lub nie jest zaprogramowany do odpytywania
przez centralę.

Diody LED wskaźnika lokalnej magistrali 4-drzwiowego/4-windowego MZD:
Tx1:
Błyska, kiedy moduł ATS1250/1260 odpytuje urządzenia wyniesione (czytniki/interfejsy) na lokalnej
magistrali; dioda TX1 powinna być zawsze aktywna.
Błyskanie wskazuje, że urządzenia wyniesione odpowiadają na odpytywanie.

4-drzwiowy/4-windowy MZD należy zainicjować tylko przy pierwszym włączeniu zasilania. Wykonuje się to
za pośrednictwem opcji menu programowania drzwi/wind: opcja 3, Inicjowanie bazy danych.

!

UWAGA! Całe programowanie i wszystkie ustawienia będą przywrócone do ustawień fabrycznych. Lista
ustawień fabrycznych znajduje się w instrukcji programowania.

DOSTĘP DO MENU PROGRAMOWANIA DRZWI/WIND
1. Jak uzyskać dostęp do menu programowania
Dostęp do menu programowania drzwi jest realizowany za pośrednictwem centrali Advisor MASTER, menu 28
instalatora, Do wyniesionych urządzeń. W czasie programowania w menu dla 4 drzwi, faktycznie programowany jest
moduł ATS1250.
Przed uzyskaniem dostępu do menu programowania dla 4 drzwi, za pośrednictwem menu,, Do wyniesionych urządzeń",
moduł ATS1250 musi być podłączony, zaadresowany i zaprogramowany do odpytywania. Ponadto w menu
programowania instalatora centrali Advisor MASTER -- menu 4, Baza danych MZD, musi być zaprogramowany typ MZD
jako,, 4-drzwiowy MZD" lub,, 4-windowy MZD".
Jeśli dostęp do menu,, Do wyniesionych urządzeń" jest zabroniony, może to być spowodowane niespełnieniem jednego
lub kilku kryteriów sprzętowych albo programowych. Na wyświetlaczu jest pokazywany komunikat:
Podaj typ wyniesionego urządzenia, które
chcesz programować. Wybierz 1 (MZD). Podaj numer urządzenia wyniesionego, które
chcesz zaprogramować. Numer MZD jest taki
sam jak adres MZD. Przez chwilę wyświetlany jest następujący
komunikat:

4. Masz już dostęp do menu programowania
urządzenia ATS1250 dla wybranego modułu
ATS1250/1260. Na wyświetlaczu jest pokazane
menu programowania dla 4-drzwi:

Wyniesione urządzenie: 1-MZD, 2-ZAZ
Urządzenie:
Ustawienia wyniesionego MZD
MZD nr:
Łączenie...
Enter przerywa

"*" -Dalej "*" Przejdź
Menu

Informacje na temat dostępnych opcji i sposobów ich ustawiania można znaleźć w menu programowania modułu
Menu programowania modułów ATS1250/1260:
Opcje MZD

Opcje globalne dotyczące wszystkich drzwi/wind wybranego
4-drzwiowego/4-windowego MZD (ATS1250/1260).

Opcje drzwi

Opcje dotyczące poszczególnych drzwi lub wind modułów ATS1250/1260.

Inicjowanie bazy
danych

Umożliwia inicjowanie bazy danych drzwi lub wind. Powoduje zresetowanie
wszystkich danych w module MZD do ustawień domyślnych.

Pokazywanie karty

Służy do wyświetlania na wyświetlaczu LCD szczegółów karty dotyczących ostatniej
karty, która była identyfikowana.

Grupy drzwi

Umożliwia przegląd szczegółów grupy drzwi.

Grupy pięter

Umożliwia przegląd szczegółów grupy pięter.

Opcje systemu

Umożliwia aktywację wyjść modułów ATS1250/1260 w celu wskazywania błędów
systemowych w modułach ATS1250/1260.

Programowanie makr

Umożliwia generowanie zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych przez funkcje logiczne
z użyciem zdarzeń modułów ATS1250/1260.

Numer wersji

Numer wersji oprogramowania sprzętowego modułów ATS1250/1260 i wersji CPLD.

10.

Do urządzeń lokalnych

Umożliwia dostęp do urządzeń wyniesionych za pośrednictwem lokalnej magistrali.

Kolejność programowania
4-drzwiowy/4-windowy MZD modułu ATS1250/1260 jest uniwersalną centralą dostępu i sterowania przeznaczoną do
rozszerzania systemu Advisor MASTER o zaawansowane funkcje dostępu i sterowania. Programowanie należy
przeprowadzać metodycznie, ponieważ w przeciwnym przypadku można stracić orientację i popełnić błędy.

Ustawienia minimalne
Ustawienia minimalne obejmują tylko ustawienia
wymagane do umożliwienia odczytu kart i otwierania
drzwi za pomocą ważnej karty. Przejdź do menu 1, Opcje MZD.
Ustaw lub wybierz następujące opcje:
o Numer serii (zakres od 1 do 40)
o Liczba cyfr prefiksu kodu alarmowego
(taka sama jak w centrali)

o Uaktywnij odpytywanie 4-drzwiowego/
4-windowego MZD i ustaw typ MZD.

Ustaw adres 4-drzwiowego/4-windowego MZD
(dostępne są adresy od 1 do 12).
Sprawdź, czy pamięć RAM w module
ATS1250/1260 i w centrali Advisor MASTER jest
taka sama.
Ustaw adresy stacji ZAZ (czytników lub modułów
MZD) podłączonych do lokalnej magistrali
4-drzwiowego/4-windowego MZD.
W centrali Advisor MASTER, programowanie
instalatora (menu 19):

o Sprawdź i zanotuj liczbę cyfr prefiksu (menu 7,
Opcje systemu).
o W menu 13. Okna czasowe, zaprogramuj okna
czasowe wymagane przez funkcje kontroli
dostępu (Żądanie wyjścia, Pomijanie okna
czasowego i Grupy drzwi).
o W menu 2. Baza danych obszarów, ustal, które
obszary będzie blokować Żądanie wyjścia lub
czy będzie blokować dostęp przez drzwi, gdy
obszary są zazbrojone. Przejdź do menu 28. Do wyniesionych urządzeń.
Wybierz typ 1 (MZD) i naciśnij klawisz [ENTER].
Podaj adres MZD i naciśnij klawisz [ENTER].
Znajdujesz się obecnie w menu programowania
dla 4 drzwi/4 wind.
o Podaj podłączone stacje ZAZ, które mają być
odpytywane.
o Podaj podłączone stacje ZAZ LCD.
o Ustaw opcję Linia dualna na takie samo
ustawienie, jakie zostało użyte w centrali.
o Ustaw opóźnienie przed zamknięciem.
Przejdź do menu 2, Opcje drzwi / wind.
Wybierz drzwi do oprogramowania. Wybrać można
tylko drzwi dostępne w wybranym module MZD.
Przejdź do menu 4, Opcje czytników.

o Wybierz wymagany format karty.
10. Naciskaj klawisz [ENTER], aż na wyświetlaczu
pojawi się menu 5. Opcje sprzętu. Naciśnij
klawisze 0 [ENTER] [ENTER], aby opuścić menu 2.
Opcje drzwi / wind.
11. Przejdź do menu 4. Pokazywanie karty a następnie
zidentyfikuj pewną liczbę kart, aby sprawdzić,
że karty są poprawnie odczytywane i że numer
karty jest znany.
Aby uzyskać więcej opcji, zobacz instrukcję
programowania modułów ATS1250/1260.

MAPA PROGRAMOWANIA
Główne numery menu odpowiadają numerom rozdziałów w instrukcji programowania (np. 1 odpowiada rozdziałowi 1). Opcje MZD

XX, Kontrolery wyjść
Numer serii

Kod systemowy
Numer początkowej karty
Liczba kart
Numer początkowego użytkownika

XX, Liczba cyfr prefiksu kodu alarm
Odpytywanie ZAZ
ZAZ z LCD
ZAZ z włączonym żądaniem wyjścia
ZAZ z włączoną zamianą
Odpytywanie MZD
XX, Linia dualna
XX, Czas podania kodu PIN karty
XX, Interwal dla dwóch kart
XX, Interwał dla wielu kart
XX, Opóźnienie przed zamknięciem
XX, Limit licznika regionu

2. Opcje drzwi

Wybierz drzwi x, x, x, x
1. Opcje dostępu

XX, Czas otwarcia
XX, Przedłużony czas otwarcia
XX, Blokowanie
XX, Czas blokowania
XX, Przedłużony czas blokowania
XX, Czas ostrzegania o blokowaniu
XX, Blokowanie aż do zamknięcia drzwi
XX, Anulowanie blokowania gdy drzwi chronione
XX, Okres TZ niskiego poziomu ochrony
XX, Czytnik wejściowy: karta i PIN
XX, Czytnik wyjściowy: karta i PIN
XX, Czytnik wejśc. bez PIN jeśli TZ
XX, Czytnik wyjśc. bez PIN jeśli TZ
XX, Czytnik wejśc. blokuje region 0
XX, Czytnik wyjśc. blokuje region 0
XX, Anti-passback
XX, Region wewnętrzny
XX, Region zewnętrzny
XX, Czytnik wejściowy: dwie karty
XX, Czytnik wyjściowy: dwie karty

2. Opcje żądania wyjścia

XX, Okno czasowe Przyc. Wyj
XX, Blok. wewn. Przyc. Wyj gdy zazbrojony
XX, Blok. zewn. Wyj gdy zazbrojony
XX, Czas otwarcia drzwi przyciskiem Przyc. Wyj
XX, Raportowanie Przyc. Wyj

17

3. Sterowanie alarmem

XX, Grupa alarmowa
XX, Czytnik nie ma kontroli alarmu
XX, Brak wstępu, gdy strefa zazbr.
XX, Brak wyjścia, gdy strefa zazbr.
XX, Numer ZAZ zablokowany

4. Opcje czytnika

XX, Format karty
XX, Linia utrzymuje otwarcie drzwi
XX, Otwarcie drzwi dopóki otwarte
XX, Okno czasowe otwarcia
XX, Otwarcie OknCzas tylko gdy użytk.
XX, Raport drzwi normalne/aktywne
XX, Przydział aktywne do otwarte
XX, Raport drzwi otwarte/zamknięte
XX, Raport wymuszonego otwarcia
XX, Raport DOTL
XX, Opcje diod LED czytnika
XX, Pulsowe przekaźniki otwarcia i zamknięcia
XX, Czytnik kontroli czasu pracy
XX, Przymus czytnika

5. Opcje sprzętu

XX, Numer przekaźnika otwarcia
XX, Numer linii
XX, Monitorowanie drugiej linii drzwi
XX, Numer wyjścia typu wymuszenie
XX, Numery linii blokowanych
XX, Numer wyjścia typu ostrzeżenie
XX, Numer linii DOTL
XX, Numer wyjścia typu DOTL
XX, Numer linii żądania wyjścia
XX, Numery linii współzależnych
XX, Linia przycisku wyjścia
XX, Obszar(y) przydzielone do drzwi
XX, Numer wyjścia typu uszkodzenie

6. Opcje wind

XX, Startowe piętro windy
XX, Końcowe piętro windy
XX, Pierwszy przekaźnik fizyczny
XX, Wybrano linie monitorowania piętra
XX, Czekaj na wybór piętra
XX, Pierwsza linia fizyczna

3. Inicjowanie bazy danych

XX, Grupa dostępu windy
XX, Numer linii bezpieczeństwa
XX, Grupa bezpieczeństwa windy

4. Pokazywanie karty

XX, Całkowita liczba pięter
XX, Wybór zespołu wind
XX, Wybór klatki windy

5. Grupy drzwi

XX, Brak lądowań piętra 1-32
XX, Brak lądowań piętra 33-64
XX, Monitorowanie lądowań wysokiego poziomu

6. Grupy pięter

7. Opcje systemu

Numer wyjścia stanu uszkodzenie
zasilania
Numer wyjścia stanu wyładowany
akumulator

8. Programowanie makr

Numer wyjścia sabotażowego

9. Numer wersji

10. Do urządzeń lokalnych

18

Instrukcja instalacji ATS1250/1260

19

1045166

Poniższe modele posiadają możliwość zdalnej aktualizacji optymalizującej działanie z najnowszymi kartami SIM. Aktualizacja podnosi poziom stabilności oraz poprawia ogólne działanie systemu operacyjnego w zegarku

 • Garett Kids Cute 4G
 • Garett Kids Twin 4G
 • Garett Kids Trendy 4G
 • Garett Kids Rock 4G RT
 • Garett Kids Focus 4G RT
 • Garett Kids Cloud 4G

Dokładną instrukcję, jak przeprowadzić zdalną aktualizację znajdziesz tutaj:INSTRUKCJA ZDALNEJ AKTUALIZACJI

AKTUALNE PROBLEMY TECHNICZNE:

 • Aplikacja Garett Activ nie jest już przez nas wspierana i nie będzie dostępna do pobrania w Sklepie Play. W tym przypadku polecamy instalacje aplikacji FunDo Pro, którą rozwijamy wspólnie z jej twórcami. Z tą aplikacją kompatybilne są wszystkie modele smartwatchy, które pracują na Garett Activ. Aplikacja ta także jest darmowa i dostępna w Sklepie Play. Link do jej pobrania:
 • Kliknij tutaj, aby pobrać aplikacje FunDo Pro

  Kliknij tutaj, aby pobrać aplikacje Garett Activ z naszej strony internetowej

 • Aplikacja Garett Sport nie jest już przez nas wspierana i nie będzie dostępna do pobrania w Sklepie Play. Prosimy o skorzystanie z możliwości pobrania jej z naszej oficjalnej strony.
 • Kliknij tutaj, aby pobrać aplikacje Garett Sport z naszej strony internetowej

  Film instruktażowy do aplikacji Garett Tracker

  Papierowa i elektroniczna wersja instrukcji obsługi do naszych zegarków dziecięcych nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca? Nie ma problemu! Wystarczy włączyć nasz nowy film instruktażowy do obsługi aplikacji Garett Tracker, aby dowiedzieć się wszystkich informacji o jej obsłudze. W szybki i prosty sposób.

 • Jak zrestartować zegarek dziecięcy / lokalizator do ustawień fabrycznych? / Komunikat po rejestracji: "oczekiwanie na autoryzacje".
 • Brak połączenia internetowego w zegarku, komunikat w aplikacji "urządzenie nie jest w sieci". pl/pl/i/Pomoc-Techniczna-Niedokladna-lokalizacja-GPS-w-smartwatchach-dzieciecych/149">Niedokładna lokalizacja GPS w smartwachach dziecięcych i lokalizatorach. pl/pl/i/Pomoc-Techniczna-Jak-wydluzyc-prace-baterii-zegarka-dzieciecego/148">Jak wydłużyć prace baterii zegarka dziecięcego i lokalizatora. pl/pl/i/Brak-podstawowej-funkcji-w-aplikacji-do-zegarkow-dzieciecych-i-lokalizatorow/202">Brak podstawowej funkcji w aplikacji do zegarków dziecięcych i lokalizatorów. pl/pl/i/Dlaczego-zegarek-dzieciecy-pomimo-konfiguracji-nie-wibruje/203">Dlaczego zegarek dziecięcy pomimo konfiguracji nie wibruje. pl/pl/i/Pomoc-Techniczna-Gdzie-znalezc-kod-ID-numer-rejestracyjny-zegarka-dzieciecego/150">Gdzie znaleźć kod ID / numer rejestracji zegarka dziecięcego / lokalizatora?
 • Jakie warunki musi spełniać karta SIM, by zegarek dziecięcy / lokalizator działał prawidłowo?
 • Zegarek / opaska nie chce się sparować z aplikacją w telefonie. pl/pl/i/Pomoc-Techniczna-Jaka-aplikacje-zainstalowac-by-skonfigurowac-smartwatch-z-telefonem/152">Jaką aplikacje zainstalować by skonfigurować smartwach z telefonem?
 • Najważniejsze informacje dotyczące pomiarów pulsu, ciśnienia oraz saturacji krwi w zegarku. pl/pl/i/Najwazniejsze-informacje-dotyczace-materialow-w-zegarkach-wywolujacych-reakcje-alergiczne/205">Najważniejsze informacje dotyczące materiałów w zegarkach wywołujących reakcje alergiczne. pl/pl/i/Kompatybilne-akcesoria/208">Kompatybilność ładowarek oraz pasków do smartwachy. pl/pl/i/Funkcja-Przyjaciele/223">Funkcja "Przyjaciele" parowanie urządzeń. pl/pl/i/Zdalna-aktualizacja-smartwatcha/264">Zdalna aktualizacja smartwatcha.
 • Produkty sprzedawane w sklepie Garett posiadają 24 miesięczną gwarancję. Garett Electronics posiada Ogólnopolski serwis Gwarancyjny. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

  Napotkałeś/aś problemy z zakupionym urządzeniem naszej firmy? Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację. Proszę postępować zgodnie z procesem usługi gwarancyjnej firmy Garett Electronics

 • Skontaktuj się z nami mailowo:
  serwis@garett. pl lub telefonicznie: 41 201 40 70
  Przedstaw dokładnie problem dotyczący zakupionego urządzenia.
 • Po skontaktowaniu się z naszym pracownikiem i potwierdzeniu potrzeby wysłania sprzętu do naszego serwisu - Proszę wypełnić kartę gwarancyjną (dane kontaktowe i opis usterki), dołączyć dowód zakupu (kopia lub oryginał) i odesłać całość na adres:

 • Garett Dział Reklamacji
  ul. Targowa 18, lok 1413 (14 piętro)
  25-520 Kielce

 • Po przyjęciu przesyłki, nasz serwis rozpatrzy zgłoszenie reklamację w terminie
  14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  Po rozpatrzeniu reklamacji, urządzenie zostanie odesłane przesyłką kurierską na adres podany przez zgłaszającego w karcie gwarancyjnej.
 • Kliknij tutaj, aby pobrać kartę gwarancyjną w formacie pdf

  WARUNKI ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO:

  Reklamacje do naszego serwisu można dostarczyć tylko poprzez jej wysyłkę na powyższy adres. Nie ma możliwości osobistego dostarczenia przedmiotu reklamacji.

  Warunkiem otrzymania powiadomienia o przyjęciu reklamacji, otrzymania numeru oraz linku do śledzenia reklamacji jest czytelne wpisanie adresu mailowego w karcie gwarancyjnej.

  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do Ciebie o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

  Klient zobowiązany jest wysłać reklamowany towar na swój koszt a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji naprawiony lub wymieniony towar odsyłamy do klienta na nasz koszt

  Chcesz naprawić sprzęt pogwarancyjnie? Urządzenie zostało uszkodzone mechanicznie lub nie posiada już gwarancji? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę naprawy urządzenia.

  serwis@garett. pl

  Proszę opisać zgłoszenie zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. W treści wiadomości proszę podać następujące informacje:

 • - model urządzenia;
 • - informacja jak doszło do uszkodzenia mechanicznego lub kiedy zakończyła się gwarancja;
 • - data zakupu urządzenia.
 • 2. W załączniku wiadomości proszę wysłać zdjęcie uszkodzenia wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura).

  3. Po otrzymaniu zgłoszenia, nasi konsultanci przedstawią koszt naprawy wraz instrukcją w jaki sposób wysłać urządzenie do naszego serwisu.

  W niektórych przypadkach naprawa może być objęta gwarancją firmy Garett Electronics.

  Szybka naprawa to rozwiązanie dla małych, nie wymagających wysyłki całego urządzenia napraw. Jeżeli w zegarku uszkodzony jest podzespół (np. pasek, ładowarka, zaślepka/tacka karty SIM), który nie wymaga profesjonalnego serwisu, prześlij zapytanie o dostępność takiej części oraz ewentualną wysyłkę.

 • - szczegółowy opis usterki;
 • - wskazanie części na którą jest zapotrzebowanie;
 • 3. Po otrzymaniu wiadomości, nasi konsultanci (w godzinach 8 - 16) przekażą wiadomość do wykwalifikowanych pracowników serwisu, którzy będą się z państwem kontaktować.

  W razie konieczności istnieje możliwość przesłania urządzenia w celu wymiany części przez pracownika naszego serwisu.

  Instrukcja instalacji i ustawienia Ge Jes1238

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i ustawienia Ge Jes1238

  1. Instalacja i instrukcja obsługi Cisco C819hg

  2. Procedury uruchamiania i kalibracji Frigidaire Dgus2635le2

  3. Podręcznik wprowadzający Dewalt Dwe4213xe

  4. Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Epson Powerlite Presenter Projector Dvd Player Combo

  5. Podręcznik menedżera Aeg Oko Santo 1454 6 Iu

  6. Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Canon A640 Powershot 10mp Digital Camera

  7. Pełna instrukcja obsługi Dewalt Dwe4357

  8. Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Canon 3818b002 Rebel T1i 15 1 Mp Digital Slr

  9. Biuletyn informacyjny o produktach Cal Flame Master Chef Mc 701

  10. Instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji Honeywell Miller 1032380

  11. Instrukcja instalacji i obsługi Ge Aee18dr

  12. Używanie Setup i instalowanie dodatków Bosch 1638

  13. Podręcznik użytkownika i instrukcja konserwacji sprzętu Beko Wmb 50601 YPlus

  14. Podręcznik konfiguracji i obsługi Aeg Favorit 88072 Vi

  15. Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Electrolux Ew 1063 S

  16. Instrukcja montażu i obsługi, gwarancja Frigidaire Fdb1100rhb2

  17. Podręcznik protokołu komunikacyjnego Electrolux Ehs 6691 X

  18. Konfiguracja Ge Wccd2050h3wc

  19. Instrukcja instalacji i szybkiego startu Craftsman 486 24586

  20. Instrukcja obsługi i użytkowania Epson Photopc L 400

  21. Dodatkowa instrukcja montażu 2n Helios Ip Force

  22. Instrukcja obsługi i książka kucharska Aeg Ffb73727pw

  23. Przegląd techniczny Bosch Bgs 1 Series

  24. Podręcznik informacji o systemie Cisco Cps Msp 1ru K9

  25. Podręcznik sprzętowy systemu Ge Jbp62dm

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i ustawienia Ge Jes1238