Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Frigidaire Fpmc3085kfa

Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Frigidaire Fpmc3085kfa zawiera informacje na temat urządzenia i jego funkcji. Zawiera również instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia, w tym wskazówki dotyczące przechowywania żywności wewnątrz lodówki, wskazówki dotyczące konserwacji i czyszczenia urządzenia, a także informacje na temat dostępnych opcji i funkcji. Dodatek zawiera również informacje dotyczące zasilania i zużycia energii oraz wszelkiego rodzaju ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Frigidaire Fpmc3085kfa

Według obowiązującego prawa wraz ze sprzedaną rzeczą konsumentowi powinna zostać wydana instrukcja jej obsługi. Czy taka instrukcja musi być sporządzona na papierze, czy też może to być wersja elektroniczna?

Obowiązek ustawowy

Polski ustawodawca ustalił wyraźny obowiązek odnoszący się do sprzedawcy w relacjach z kupującym. Tym obowiązkiem jest wydanie przez sprzedawcę dokumentów dotyczących rzeczy. Dokumentem szczególnym w tym kontekście, oprócz np. karty gwarancyjnej, jest instrukcja obsługi. Konieczność wydania instrukcji pojawia się wówczas, gdy wymaga tego specyfika przedmiotu sprzedaży ze względu na zapewnienie kupującemu możliwości należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. A zatem obowiązek wydania instrukcji nie jest obowiązkiem bezwzględnym. Ocena pojawienia się tego szczególnego obowiązku należy do sprzedawcy, który powinien kierować się przede wszystkim kryteriami obiektywnymi uwzględniającymi generalnie stan wiedzy lub świadomości przeciętnego nabywcy.

Odnoszący się do obowiązku wydania instrukcji przepis ogólny znajduje się w art. 546 § 2 kodeksu cywilnego:

Sprzedawca obowiązany jest wydać posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą rzeczy. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca obowiązany jest załączyć instrukcję i udzielić wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.

Stosunki konsumenckie

Regulacja szczególna stanowiąca uzupełnienie wspomnianego przepisu znajdowała się w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., gdzie także była mowa o obowiązku sprzedawcy polegającym na wydaniu kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkich elementów jego wyposażenia oraz instrukcji obsługi, konserwacji i innych dokumentów wymaganych przez odrębne przepisy (art. 3 ust. 5 ustawy). W obecnym stanie prawnym obowiązki informacyjne sprzedawcy w umowach sprzedaży konsumenckiej są uregulowane ogólnym przepisem art. 546 k. c. oraz uzupełnione art. 546(1) § 5 k. :

Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

Jak widać z powyższego, szczególna regulacja konsumencka w dużej mierze powiela zasady określone w normie ogólnej. Pojawia się wszakże wyraźny wymóg odnoszący się do użycia języka polskiego w instrukcjach i dokumentach.

Wydanie rzeczy sprzedanej

Cytowane przepisy posługują się pojęciem „wydania”. Sposób użycia tego terminu wskazuje na to, że odnosi się on zarówno do rzeczy, jak i instrukcji oraz pozostałych dokumentów. Fakt, że instrukcja obsługi powinna zostać wydana konsumentowi wraz z rzeczą będzie dla nas przydatny przy rozważaniach na temat tego, co oznacza samo wydanie.

W tym miejscu można zauważyć stanowisko części komentatorów, których zdaniem cytowane powyżej przepisy są w zasadzie zbędne i stanowią swoiste superfluum. Powołują się oni na inne przepisy o charakterze ogólnym – art. 535 oraz 354 § 1 k. Nie wchodząc w głębszą analizę chodzi o to, że z istoty samej umowy sprzedaży wynika obowiązek wydania rzeczy. Z kolei sposób wykonania tego obowiązku powinien odpowiadać celowi społeczno-gospodarczemu, zasadom współżycia społecznego oraz istniejącym zwyczajom. Z tego można wywieść, że wraz z wydaniem rzeczy powinno nastąpić wydanie instrukcji obsługi, o ile taka jest potrzebna do prawidłowego korzystania z rzeczy.

Dokument elektroniczny, trwały nośnik

Żaden przepis prawa nie odnosi się precyzyjnie do problemu formy, w jakiej instrukcja obsługi (oraz pozostałe wymagane dokumenty) powinny zostać wydane konsumentowi. Mamy za to już od kilku lat stan prawny, w którym oprócz tradycyjnej formy pisemnej dokumentu uregulowano inne możliwe formy. Zgodnie z art. 77(3) k. :

Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Na gruncie prawa konsumenckiego istotne jest z kolei pojęcie „trwałego nośnika”, które odnosi się do obowiązków informacyjnych sprzedawcy. Zostało to uregulowane w art. 2 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta:

trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Trwałym nośnikiem zajmowaliśmy się w tym artykule: Trwały nośnik - cóż to takiego? , zatem nie ma potrzeby rozważania tego tematu na nowo. Tym niemniej na potrzeby problematyki instrukcji obsługi polecamy Państwu zapoznanie się z tym artykułem, gdyż tematy te łączą się.

W konkluzji rozważań dotyczących trwałego nośnika przypomnieć należy, że zaliczymy do tej kategorii m. in. : tradycyjny papier, płytę CD/DVD, pendrive ale także e-mail oraz sms. Zasadą jest, że przekazanie informacji (treści) powinno nastąpić w formie pozwalającej na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Link do pliku na stronie internetowej a plik wydany na nośniku

Problemem spotykanym w praktyce obrotu bywa brak wydania przez sprzedawcę konsumentowi papierowej wersji instrukcji i zastąpienie jej wskazaniem pliku „do ściągnięcia” z internetu. Z jednej strony może się wydawać, że kupującemu zapewnia się wówczas realną możliwość dostępu do instrukcji, pozyskania jej w postaci elektronicznej celem przejrzenia, wydrukowania itp. Jednak biorąc pod uwagę literalny wymóg przepisu mówiący o „wydaniu” trudno uznać, by do tego rzeczywiście doszło, skoro zamiast wydania mamy do czynienia co najwyżej z zapewnieniem możliwości dostępu. Co więcej, w świetle wymogów dotyczących trwałego nośnika również ten warunek nie jest spełniony, treść podlinkowanych informacji może bowiem ulegać zmianom.

Z inną sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy instrukcja obsługi dołączona jest w formie np. płyty CD/DVD znajdującej się w komplecie ze sprzedaną rzeczą. Wówczas z pewnością zarówno sama rzecz jak i instrukcja zostały konsumentowi w tym samym sensie wydane. Poza tym w przypadku optycznego nośnika danych mamy do czynienia z nośnikiem trwałym.

Podobnie jest w przypadku przesłania konsumentowi pocztą e-mail pliku z elektroniczną wersją instrukcji, np. w formie dokumentu pdf. Dodatkowo spełniony jest wówczas warunek z art. 14 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta mówiący o konieczności przekazywania konsumentowi informacji w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Podanie adresu e-mail jest najczęściej warunkiem zawarcia typowej umowy sprzedaży w sklepie internetowym i tym kanałem dokonuje się wymiana informacji – np. potwierdzenie złożenia zamówienia. Sprzedawca ma więc pewność, że konsument ma możliwość otrzymywania informacji tą właśnie drogą.

Zastrzeżenie

Problem wydania konsumentowi instrukcji obsługi w wersji elektronicznej jest stosunkowo świeży i nie doczekał się jeszcze jednoznacznej oceny w orzecznictwie sądowym. Oznacza to, że w przeciwieństwie np. do tematu posługiwania się w instrukcji językiem polskim mogą pojawić się na kanwie poszczególnych spraw wątpliwości interpretacyjne co do obowiązku wydania instrukcji obsługi w konkretnej formie. W tej sytuacji zalecamy przedsiębiorcom korzystanie z tradycyjnego rozwiązania, jakim jest dołączanie do rzeczy instrukcji w formie dokumentu utrwalonego na papierze. Takie postępowanie z pewnością nie będzie budzić żadnych wątpliwości.

Inny sposób procedowania np. poprzez wykorzystywanie instrukcji utrwalonych na nośnikach CD/DVD bądź przesyłanych drogą mailową ma swoje oparcie w przepisach prawa, jednak nie został jeszcze jednoznacznie zweryfikowany w orzecznictwie sądowym. Zauważyć należy przy tym, że podnoszenie przez konsumentów zarzutu braku wydania instrukcji obsługi często nie wynika z rzeczywistego problemu braku dostępu do poszukiwanych informacji o obsłudze rzeczy, lecz jest „alternatywnym” sposobem doprowadzenia do odstąpienia od umowy w postępowaniu reklamacyjnym z powodu wydania rzeczy niekompletnej. Z tego punktu widzenia problemu instrukcji obsługi nie należy bagatelizować i najlepiej stosować rozwiązania gwarantujące pełną ochronę prawną.

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Z postulatem umożliwienia korzystania z instrukcji obsługi maszyn w formie cyfrowej, np. w formie pliku pdf ściągniętego na telefon komórkowy, czyli dostępnego dla pracownika w formie elektronicznej, z funkcją szukania, wystąpił Czytelnik w ramach naszej akcji Poprawmy prawo. Jak napisał w zgłoszeniu, to przykład przestarzałych wymagań.

Czytaj również: Instrukcja obsługi musi być sformułowana w sposób jasny i przejrzysty>>

Instrukcja obsługi, ale jaka?

Chodzi o par. 58 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1228 ze zmianą opublikowaną w Dz. 2011 nr 124 poz. 701), wdrażającego do polskiego prawa wymagania tzw. dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. A dokładnie chodzi o jego ust. 1, który stanowi, że maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.

Czytaj w LEX: Wymagania wobec nowych maszyn instalowanych w zakładach pracy >

Pytanie zatem, w jakiej formie ma być instrukcja obsługi i czy jedyną dopuszczalną formą ma być wersja papierowa.

- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE określa, iż maszyna musi być wyposażona w instrukcję obsługi, aby operatorzy i inne osoby dokonujące jakichkolwiek czynności związanych z maszyną, podczas każdej fazy cyklu życia maszyny, mieli do niej dostęp. Przyjmuje się więc, że jest to instrukcja dostarczana w wersji papierowej, najczęściej w formie książeczki, razem z maszyną, tak aby mogła być dostępna w miejscu użytkowania maszyny. Do tej dyrektywy nawiązuje . Zgodnie z , maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi posiadać instrukcje obsługi. Obowiązek napisania takiej instrukcji spoczywa na producencie maszyny lub jego uprawomocnionym przedstawicielu – mówi Prawo. pl Paweł Piwowarczyk, właściciel firmy CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy.

Zobacz procedurę w LEX: Opracowanie instrukcji bhp maszyny >

Jak podkreśla, dyrektywa maszynowa nie podaje szczegółów dotyczących formy instrukcji. Jednak ogólnie uznaje się, że wszystkie instrukcje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dostarcza się w formie papierowej. Przyznaje, że czasami jednak przydatne jest udostępnienie instrukcji w formie elektronicznej oraz w internecie w celu odzyskania instrukcji, gdy wersja papierowa zostanie zagubiona przez użytkownika. - Państwowa Inspekcja Pracy dopuszcza jednak także instrukcję w formie elektronicznej, pod warunkiem, że organizacja pracy w zakładzie pracy i miejsce użytkowania maszyny będzie zapewniało pracownikowi łatwy dostęp do takiej instrukcji - zaznacza Paweł Piwowarczyk. Jak twierdzi, na gruncie prawa instrukcją jest dokument papierowy.

- To jest kwestia interpretacji tego rozporządzenia, bo w żadnym z jego przepisów nie jest wprost powiedziane, że ma to być papierowa. Znaczący producenci maszyn rolniczych dołączają instrukcję w wersji papierowej, ale na ich stronach internetowych publikowane są instrukcje w wersji elektronicznej i istnieje możliwość jej ściągnięcia czy na komórkę, czy na komputer – mówi z kolei Mariusz Leciński, radca prawny Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.


Forma elektroniczna i dostępna w Internecie wskazana

Z informacji uzyskanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, odpowiedź na tę wątpliwość znajduje się w „Przewodniku dotyczącym stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn” wydanie 2. 1 z czerwca 2017 r. W par. 255 „Forma instrukcji” zalecane jest, aby instrukcja była dostępna także w formie elektronicznej, dostępnej w internecie.

Co więcej, już w wydaniu 2 z czerwca 2010 r. Komisja Europejska w tym przewodniku napisała: - „Par. 255 Forma instrukcji. W sekcji 1. 7. 4 nie podano szczegółów dotyczących formy instrukcji. Ogólnie uznaje się, że wszystkie instrukcje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa muszą być dostarczane w formie papierowej, ponieważ nie można założyć, że użytkownik ma dostęp do środków służących odczytaniu dostarczonej instrukcji w formie elektronicznej lub udostępnionej na stronie internetowej. Często jednak przydatne jest udostępnienie instrukcji nie tylko w formie papierowej, ale również w formie elektronicznej oraz w internecie, ponieważ umożliwia to użytkownikowi pobranie pliku elektronicznego, jeżeli wyrazi taki zamiar, w celu odzyskania instrukcji, gdy wersja papierowa zostanie zagubiona. Powyższa praktyka ułatwi również aktualizowanie instrukcji w miarę potrzeb”.


Prawny wymóg instrukcji w wersji elektronicznej

- Prawne wprowadzenie wymogu wyposażenia każdej maszyny w instrukcję wydaną zarówno w formie pisemnej (papierowego wydruku), jak i elektronicznej uważam za racjonalny postulat części pracowników i pracodawców. W zależności od charakteru maszyny i wykonywanych z jej użyciem czynności, posługiwanie się przez pracownika instrukcją elektroniczną, zapisaną np. w telefonie służbowym i umożliwiającą wyszukiwanie odpowiednich haseł, może usprawnić pracę. Byłabym jednak przeciwna wyeliminowaniu posługiwania się instrukcjami pisemnymi i ich zastąpieniu dokumentacją sporządzoną wyłącznie elektronicznie – mówi Monika Kolasińska, radca prawny z Działu Prawa Pracy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Jak tłumaczy, z punktu widzenia sprawnego dostępu do instrukcji, co ma wpływ na efektywność pracy oraz na zapewnienie jej bezpieczeństwa, instrukcja do maszyny powinna znajdować się na stanowisku pracy, w miejscu, do którego uprawniony pracownik obsługujący maszynę będzie miał nieograniczony dostęp. pl/pytania-i-odpowiedzi/czy-pracodawca-powinien-posiadac-instrukcje-obslugi-w-jezyku-polskim-dla-maszyn-621694399" target="_blank">Czy pracodawca powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim dla maszyn i urządzeń użytkowanych na terenie zakładu? >

- W przypadku gdyby w zakładzie pracy ograniczono się do korzystania wyłącznie z elektronicznych instrukcji, wiązałoby się to z ryzykiem faktycznego braku dostępu do dokumentacji w razie awarii nośnika, na którym instrukcja jest zapisana, czy braku dostępu do niego – podkreśla mec. Monika Kolasińska. I dodaje: - Trzeba również pamiętać, że obsługa niektórych maszyn musi się odbywać w środowisku wyizolowanym, tj. w pomieszczeniach, do których nie powinno się wnosić sprzętu elektronicznego. Z tego względu popieram wprowadzenie prawnego wymogu posiadania przez maszyny instrukcji elektronicznych, jednak jako dokumentów towarzyszących dokumentacji papierowej, a nie zastępujących ją.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Frigidaire Fpmc3085kfa

Bezpośredni link do pobrania Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Frigidaire Fpmc3085kfa

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Frigidaire Fpmc3085kfa