Środki ostrożności dotyczące stosowania Black And Decker Sva520t

Przy używaniu narzędzia Black and Decker SVA520T należy zachować szczególne środki ostrożności. Przede wszystkim, należy przestrzegać wszystkich instrukcji i zasad bezpieczeństwa, które są zawarte w instrukcji obsługi. Należy też zawsze używać zabezpieczeń i odzieży ochronnej, takiej jak szczególne okulary, kask, buty i rękawice. Narzędzie powinno być podłączone do wyłącznika głównego, aby uniknąć niepożądanych obrażeń. Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie części są ze sobą solidnie połączone i wyregulowane. Należy również unikać pracy w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Na koniec, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi określonych materiałów, z którymi narzędzie będzie się pracowało.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące stosowania Black And Decker Sva520t

 1. Med Ulotka
 2. »Ulotki leków»Prednicortone 5 mg - ulotka, dawkowanie, skutki uboczne

Ulotka dla pacjenta - Prednicortone 5 mg

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

Le Vet Beheer B. V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Holandia

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

LelyPharma B.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad

Holandia

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Prednicortone 5 mg, tabletki dla psów i kotów prednizolon

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda tabletka zawiera

Substancja czynna:

Prednizolon 5 mg

Jasnobrązowa z brązowymi plamkami, okrągła i wypukła tabletka smakowa z linią podziału w kształcie krzyża po jednej stronie.

Tabletki można dzielić na 2 lub 4 równe części.

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie objawowe lub leczenie wspomagające stanów zapalnych i chorób o podłożu immunologicznym u psów i kotów.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u zwierząt cierpiących na zakażenia wirusowe lub grzybicze, które nie są kontrolowane za pomocą odpowiedniego leczenia.

Nie stosować u zwierząt chorujących na cukrzycę lub hiperkortyzolemię.

Nie stosować u zwierząt z osteoporozą.

Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami pracy serca lub nerek.

Nie stosować u zwierząt z owrzodzeniem rogówki.

Nie stosować u zwierząt z owrzodzeniem układu pokarmowego.

Nie stosować u zwierząt z oparzeniami.

Nie stosować jednocześnie z żywymi atenuowanymi szczepionkami.

Nie stosować u zwierząt z jaskrą.

Nie stosować w czasie ciąży (patrz również punkt Specjalne ostrzeżenia: Stosowanie w ciąży i laktacji).

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną, na kortykosteroidy lub na dowolną substancję pomocniczą.

Patrz również punkt: Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Kortykosteroidy o działaniu przeciwzapalnym, takie jak prednizolon, wywołują wiele działań niepożądanych. Pojedyncze wysokie dawki są na ogół dobrze tolerowane, jednak długotrwałe stosowanie może wywołać ciężkie działania niepożądane. W związku z tym, w przypadku średnio- lub długotrwałego stosowania należy podawać jak najniższą dawkę konieczną do kontrolowania objawów. Znaczna supresja kortyzolu, zależna od dawki obserwowana w przebiegu terapii jest wynikiem hamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza po podaniu skutecznej dawki. Po zaprzestaniu leczenia, mogą wystąpić objawy niewydolności kory nadnerczy obejmujące zanik kory nadnerczy, co może spowodować, trudności w radzeniu sobie ze stresującymi sytuacjami przez zwierzęta. W związku z tym należy rozważyć wprowadzenie środków służących zminimalizowaniu problemu niewydolności kory nadnerczy występującego w następstwie zakończenia podawani produktu leczniczego.

Odnotowany znaczny wzrost stężenia trójglicerydów może być objawem jatrogennego hiperadrenokortycyzmu (zespół Cushinga) powodującego istotne zmiany w metabolizmie tłuszczów, węglowodanów, białek i minerałów, co prowadzi na przykład do redystrybucji tkanki tłuszczowej w organizmie, przyrostu masy ciała, osłabienia i zaniku mięśni oraz osteoporozy. Supresja kortyzolu i zwiększenie stężenia trójglicerydów w osoczu są bardzo częstymi działaniami niepożądanymi w czasie terapii kortykoidami (więcej niż 1 na 10 zwierząt).

Podwyższona aktywność fosfatazy alkalicznej spowodowana glikokortykosteroidami może być powiązana z powiększeniem wątroby (hepatomegalia) z towarzyszącym wzrostem aktywności enzymów wątrobowych w surowicy.

Inne zmiany w parametrach biochemicznych i hematologicznych krwi prawdopodobnie związane ze stosowaniem prednizolonu wywierały istotny wpływ na dehydrogenazę mleczanową (obniżenie aktywności) i albuminy (podwyższenie stężenia) oraz na eozynofile, limfocyty (spadek liczby) i podzielone neutrofile (wzrost liczby).

Zaobserwowano również spadek aktywności aminotransferazy asparaginianowej.

Kortykosteroidy podawane ogólnie mogą powodować poliurię, polidypsję i polifagię, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. Długotrwałe stosowanie niektórych kortykosteroidów może powodować retencję sodu i wody w organizmie oraz hipokaliemię. Kortykosteroidy podawane ogólnie powodują odkładanie się wapnia w skórze (wapnica skóry).

Stosowanie kortykosteroidów może opóźniać gojenie się ran, a ich działanie immunosupresyjne może osłabiać odporność lub nasilać istniejące zakażenia. W przypadku istniejącego zakażenia wirusowego, kortykosteroidy mogą nasilać objawy choroby lub przyspieszać jej postępowanie.

U zwierząt leczonych kortykosteroidami zgłaszano wystąpienie owrzodzeń przewodu pokarmowego. Kortykosteroidy mogą powodować zaostrzenie owrzodzenia układu pokarmowego u zwierząt, którym podaje się niesteroidowe leki przeciwzapalne i u zwierząt z urazem rdzenia kręgowego.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić obejmują: zahamowanie wzrostu kości na długość, zanik skóry, cukrzycę, euforię, zapalenie trzustki, spadek syntezy hormonów tarczycy, wzrost syntezy hormonów przytarczyc.

Patrz również punkt Specjalne ostrzeżenia: Stosowanie w ciąży i laktacji.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą: – bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane) – często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt) – niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt) – rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)

 • – bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania.

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy i koty.

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie doustne.

Lekarz weterynarii dobiera dawkę i ustala okres leczenia indywidualnie dla każdego przypadku w zależności od nasilenia objawów. Konieczne jest stosowanie najniższej skutecznej dawki.

Dawka początkowa: 0, 5 – 4 mg na kg masy ciała na dzień.

Leczenie długotrwałe: w momencie, gdy po okresie codziennego podawania dawki uzyskano pożądane działanie, dawkę należy zmniejszać do czasu uzyskania najniższej skutecznej dawki. Zmniejszanie dawki powinno się odbywać z zastosowaniem leczenia co drugi dzień i/lub zmniejszając dawkę o połowę co 5–7 dni do momentu uzyskania najniższej skutecznej dawki.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Leczenie u psów należy stosować rano, natomiast u kotów wieczorem ze względu na różnice w rytmie dnia.

Tabletki można podzielić na 2 lub 4 równe części, co zapewnia dokładne dawkowanie. Tabletkę należy umieścić na płaskiej powierzchni stroną z liniami podziału skierowaną do góry i wypukłą (zaokrągloną) stroną skierowaną do powierzchni.

Połówki: nacisnąć kciukami obie strony tabletki.

Ćwiartki: nacisnąć kciukiem środek tabletki.

10. OKRES(-Y) KARENCJI

Nie dotyczy

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres ważności podzielonych tabletek: 4 dni.

Niewykorzystaną część tabletki należy ponownie umieścić w otwartym blistrze i włożyć z powrotem do opakowania zewnętrznego. Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie i pudełku po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Stosowanie kortykoidów ma na celu raczej niwelowanie objawów klinicznych, a nie wyleczenie.

Leczenie należy stosować w skojarzeniu z leczeniem choroby podstawowej i/lub z kontrolą warunków otoczenia.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

W przypadkach istniejącego zakażenia bakteryjnego, produkt należy stosować w skojarzeniu z odpowiednim leczeniem przeciwbakteryjnym.

Ze względu na właściwości farmakologiczne prednizolonu, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego u zwierząt z osłabionym układem odpornościowym.

Kortykoidy, takie jak prednizolon, nasilają katabolizm białek. W związku z tym produkt należy stosować ostrożnie u starszych i niedożywionych zwierząt.

Dawki wywołujące efekt farmakologiczny mogą powodować zanik kory nadnerczy prowadzący do niewydolności kory nadnerczy. Tego typu niewydolność może się ujawnić zwłaszcza po zakończeniu leczenia kortykosteroidem. Niewydolność kory nadnerczy można minimalizować wprowadzając leczenie co drugi dzień, jeśli jest to możliwe. Dawkę należy zmniejszać i wycofywać stopniowo, aby uniknąć wystąpienia niewydolności kory nadnerczy (patrz punkt: Dawkowanie i droga podawania). Kortykoidy, takie jak prednizolon, należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, padaczką, wcześniejszą miopatią posterydową, u zwierząt z obniżoną odpornością oraz u młodych zwierząt, ponieważ kortykosteroidy mogą powodować opóźniony wzrost.

Tabletki są aromatyzowane. Aby uniknąć przypadkowego spożycia, tabletki należy przechowywać poza zasięgiem zwierząt.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Prednizolon lub inne kortykosteroidy mogą powodować nadwrażliwość (reakcje alergiczne).

 • – Osoby o znanej nadwrażliwości na prednizolon lub inne kortykosteroidy lub substancje pomocnicze powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

 • – Aby uniknąć przypadkowego połknięcia, szczególnie przez dziecko, niewykorzystane części tabletki należy umieścić w otwartym blistrze i włożyć z powrotem do opakowania zewnętrznego.

 • – Po przypadkowym połknięciu, szczególnie przez dziecko, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

 • – Kortykosteroidy mogą powodować wady rozwojowe płodu. W związku z tym zaleca się by kobiety w ciąży unikały kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

 • – Po podaniu tabletek, należy natychmiast dokładnie umyć ręce.

Ciąża i laktacja:

Nie stosować u zwierząt w ciąży. Badania na zwierzętach laboratoryjnych wykazały, że podawanie na początku ciąży może powodować nieprawidłowości u płodu. Stosowanie na późniejszych etapach ciąży może powodować poronienie lub przedwczesny poród. Patrz również punkt dotyczący przeciwskazań.

Glikokortykoidy przenikają do mleka i mogą powodować zaburzenia wzrostu u osesków.

Do stosowania w czasie laktacji jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Fenytoina, barbiturany, efedryna i ryfampicyna mogą zwiększać klirens metaboliczny kortykosteroidów zmniejszając ich stężenie we krwi i osłabiając ich działanie fizjologiczne. Jednoczesne podawanie tego produktu leczniczego weterynaryjnego z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może zaostrzyć owrzodzenie przewodu pokarmowego. Ponieważ kortykosteroidy mogą osłabiać odpowiedź immunologiczną na szczepienie, prednizolonu nie należy stosować jednocześnie ze szczepionkami lub w ciągu dwóch tygodni po szczepieniu.

Podanie prednizolonu może wywołać hipokaliemię tym samym zwiększać ryzyko wystąpienia toksyczności po podaniu glikozydów nasercowych. Ryzyko hipokaliemii może wzrosnąć w przypadku jednoczesnego stosowania prednizolonu z lekami moczopędnymi obniżającymi poziom potasu.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki): Przedawkowanie nie powoduje żadnych działań niepożądanych innych niż te określone w punkcie dotyczącym działań niepożądanych. Odtrutka nie jest znana. W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

13. specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów, jeśli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

15. INNE INFORMACJE

Pudełko tekturowe zawiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 25 lub 50 blistrów po 10 tabletek każdy. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Podzielna tabletka

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.

Dechra Veterinary Products Sp. z o. o., ul. Modlińska 61, 03–199 Warszawa, Polska

18

Więcej informacji o leku Prednicortone 5 mg

Sposób podawania Prednicortone 5 mg: tabletka
Opakowanie: 3 blistry 10 tabl.
Numer GTIN: 5909991371555
Numer pozwolenia: 2779
Data ważności pozwolenia: Bezterminowe
Wytwórca:
Le Vet Beheer B.

Środki chwastobójcze popularnie nazywane herbicydami służą do wybiórczego lub ogólnego zwalczania roślin konkurencyjnych, czyli chwastów. Ich stosowanie, przy przestrzeganiu zaleceń producenta, pozwala na uzyskanie optymalnych warunków do wzrostu i plonowania zboża, rzepaku czy kukurydzy. Ponieważ opierają się na substancjach aktywnych biologicznie, stosując środki chwastobójcze należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zalecanych dawek preparatu, gdyż podane w zbyt dużej dawce, czy w nieodpowiednim momencie mogą uszkodzić rośliny, które mają być docelowo chronione. Bezpieczeństwo podczas stosowania środków chwastobójczych traktujmy zawsze priorytetowo i dbajmy o to, aby podczas pracy zachować wszelkie środki ostrożności.

Środki chwastobójcze – dobór oraz metody jego aplikacji

Na rynku istnieje duża różnorodność herbicydów. Mogą one mieć formę proszku, granulatu, płynu czy koncentratu. W zależności od sposobu działania dzieli je się na kontaktowe (parzące) i systemiczne (układowe). Inny ich podział uwzględnia sposób stosowania i wyróżnia środki chwastobójcze dolistne (wnikające przez liście), doglebowe (pobierane przez system korzeniowy) oraz doglebowo–dolistne, gdzie substancja aktywna pobierana jest zarówno przez części podziemne i naziemne roślin. Natomiast jeszcze inny podział uwzględnia termin ich stosowania.

Wybierając odpowiedni preparat należy zwrócić uwagę czy rośliny są we właściwej fazie wzrostowej oraz czy warunki atmosferyczne są sprzyjające do jego do jego aplikacji. Dobór odpowiedniej metody stosowania środka chwastobójczego pozwala na:

 • uzyskanie jego optymalnej skuteczności;
 • precyzyjne naniesienie na obszar objęty zabiegiem agrochemicznym;
 • obniżenie kosztów;
 • minimalizacja zagrożenia dla ludzi oraz środowiska.

Ze względu na różną formę fizyczną preparatów można dobrać optymalną metodę ich aplikacji, zależną od potrzeb i preferencji. Wykonując zabieg zamgławiania czy aerozolowania w budynkach trzeba pamiętać o należytym ich zabezpieczeniu. Konieczne będzie odpowiednie oznaczenie i uniemożliwienie wstępu osobom postronnym oraz zwierzętom, aż do momentu dostatecznego przewietrzenia pomieszczeń. Natomiast przy wykonywaniu oprysków należy pamiętać o zjawisku znoszenia cieczy użytkowej oraz odpowiednim doborze techniki i parametrów w celu jego ograniczenia.

Bezpieczeństwo podczas stosowania środków chwastobójczych, podstawowe zasady

Przed rozpoczęciem zabiegu agrochemicznego należy zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi stosowania preparatu. Zarówno zbyt mała dawka użytego środka, jak i zbyt duża może mieć skutki negatywne, od niewystarczającego poziomu ochrony roślin, po ich poparzenie. Środki chwastobójcze mają właściwości toksyczne zarówno dla roślin, jak i ludzi czy zwierząt, dlatego należy zapoznać się z informacją o ich szkodliwości oraz procedurami postępowania w nagłych wypadkach. Istotne jest postępowanie w sposób efektywny i chroniący przeprowadzającego zabieg oraz innych ludzi i środowisko.

Drogi zatrucia środkami chwastobójczymi

W zależności od formy fizycznej preparatu może dojść do zatrucia przez skórę, oczy czy drogi oddechowe. Należy pamiętać, że podczas wykonywania zabiegu skóra i oczy są najbardziej narażone na kontakt z herbicydami. Przysypywanie proszków oraz rozlewanie cieczy stwarza ryzyko kontaktu preparatów ze skórą i oczami, natomiast opryski i rozpylenia również drogami oddechowymi, szczególnie przy nieprawidłowym wykonywaniu zabiegów oraz braku odzieży ochronnej.

Skutki zatrucia herbicydami

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin występują dość szybko. Przy łagodnej formie zatrucia mogą to być bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, bóle brzucha, mdłości, wymioty oraz łzawienie oczu. W przypadku cięższego zatrucia może dojść do porażenia mięśni oddechowych i utraty świadomości. Bezpieczeństwo podczas stosowania środków chwastobójczych jest bardzo ważnym elementem pracy rolnika, w żadnym wypadku nie można ryzykować utraty swojego zdrowia. Dlatego podczas stosowania oprysków pamiętajmy o zachowaniu odpowiednich środków ochronnych.

Zapobieganie znoszenia cieczy przy oprysku środkami chwastobójczymi

Znoszenie definiuje się jako ilość preparatu ochrony roślin, który jest przemieszczany poza obszar objęty opryskiem na skutek ruchu powietrza podczas wykonywania zabiegu. Powoduje ono ujemne skutki w wymiarze zarówno ekonomicznym jak i ekologicznym. Do negatywnych skutków należą: zwiększenie kosztów zabiegu, obniżenie jego skuteczności, zanieczyszczenie środowiska czy uszkodzenie organizmów nie będących celem zabiegu.

Dobierz porę dnia, temperaturę czy nawet wilgotność

Aby przeciwdziałać znoszeniu należy wybrać odpowiednią porę oprysku oraz jego najwłaściwszą technikę. Optymalną porą są godziny późno popołudniowe oraz nocne. Jego wykonywanie podczas bezwietrznej pogody oraz niskiej wilgotności powietrza niesie za sobą zagrożenie powstania zjawiska inwersji. Zjawisko prowadzi do rozproszenia cieczy w atmosferze. Natomiast bezchmurna i bezwietrzna pogoda powoduje znoszenie kropli w nieprzewidzianym kierunku. Optymalne warunki pogodowe, są przy temperaturach oscylujących pomiędzy 10, a 20 oC, wilgotności powyżej 50% oraz wietrze nie przekraczającym 2 m/s. Śledzenie lokalnej prognozy pogody oraz używanie anometrów do pomiaru prędkości wiatru pozwoli na wybór odpowiedniej pory. Przy braku przyrządów do pomiaru prędkości wiatru można poprzez obserwację otoczenia oszacować jego przybliżoną prędkość. Cechą charakterystyczną wiatru którego prędkość nie przekracza 0, 5 m/s jest znoszenie się pionowe obserwowanego dymu oraz nieruchome liście. Kiedy prędkość wiatru wynosi pomiędzy 0, 5–2 m/s można zauważyć niewielkie znoszenie dymu oraz sporadyczny ruch liści. Szybkość wiatru około 2–3 m/s powoduje wyraźne drżenie liści oraz wyczuwalny wiatr. Wiatr o prędkości 6–7 m/s spowoduje ruchy gałęzi. Według obecnych przepisów należy zaniechać dokonywania oprysków, gdy prędkość wiatru przekracza 3 m/s.

Nie tylko warunki zewnętrzne – są elementy oprysku środkami chwastobójczymi, które kontrolujesz

Istotny wpływ na ograniczenie znoszenia ma dobór odpowiedniej techniki opryskiwania i parametrów roboczych. Wielkość rozpylaczy (natężenie wypływu) i ciśnienie cieczy, ma wpływ na średnice kropel. Dobierając odpowiednie rozpylacze należy wziąć pod uwagę prędkość wiatru oraz rodzaj środka ochrony roślin. W warunkach optymalnych, kiedy prędkość wiatru nie przekracza 1, 5 m/s oraz normalnych, gdy prędkość wiatru wynosi 1, 5-2, 0 m/s, przy preparatach doglebowych najlepszym wyborem są średnie oraz grube krople, natomiast przy substancjach niszczących chwasty jednoliścienne i dwuliścienne są średnie krople. W warunkach wietrznej pogody przy środkach ochrony roślin doglebowych wskazane jest używanie bardzo grubych kropli, a przy herbicydach niszczących rośliny jedno- i dwuliścienne grubych kropli.
Wykonywanie oprysków w sąsiedztwie dróg publicznych oraz wód powierzchniowych wymaga szczególnej ostrożności. Wykonujący zabieg musi w jego trakcie dokonywać odpowiedniej korekty parametrów zabiegu, aby ochronić te wrażliwe obszary zanieczyszczeniem.

Dowiedz się więcej o produktach do ochrony roślin firmy FMC Agro Polska oraz całościowych rozwiązaniach pomagających w optymalizacji wzrostu roślin uprawnych. Czytaj więcej: Stosowanie herbicydów >>

These examples may contain rude words based on your search.

These examples may contain colloquial words based on your search.

precautions for use

precautions for the use of

Suggestions

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Nie podawać równocześnie z innymi lekami.

Special precautions for use in animals Do not administer in conjunction with other medicinal products. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku wystąpienia działania niepożądanych, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii. Special precautions for use in animals If adverse reactions occur, treatment should be discontinued and the advice of a veterinarian should be sought. Poniższe środki ostrożności dotyczące stosowania łożysk są następujące:Środki ostrożności dotyczące stosowania detekto... EN-PL_286773">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Unikać zanieczyszczenia szczepionki podczas szczepienia. Precautions for use in animals Avoid introduction of contamination during use. EN-PL_286497">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku wystąpienia objawów estrogenizacji, należy obniżyć dawkę. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals In case of oestrogenic effects, the dose should be lowered. EN-PL_298320">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego podczas ciąży i laktacji. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals The safety of the veterinary medicinal product has not been established during pregnancy and lactation. EN-PL_284464">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierzątSpecial precautions for use in animals Only healthy animals should be vaccinated. EN-PL_147033">Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Jak w przypadku wszystkich paramagnetycznych środków kontrastowych, wzmocnienie MRI produktem Optimark może zaburzać obrazowanie istniejących zmian. Special warnings and precautions for use As with any paramagnetic contrast agent, enhancement of MRI with Optimark may impair the visualization of existing lesions. EN-PL_277447">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Z uwagi na duże prawdopodobieństwo zmienności (czasowej, geograficznej) występowania oporności bakterii na trimetoprim/ sulfametoksazol zalecane jest pobieranie próbek bakteriologicznych i badanie wrażliwości. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals Due to the likely variability (time, geographical) in the occurrence of resistance of bacteria for trimethoprim/ sulfamethoxazole bacteriological sampling and susceptibility testing are recommended. EN-PL_267350">Na ogół objawy te mają nasilenie łagodne do umiarkowanego, jednak u niektórych pacjentów mogą być ciężkie i (lub) trwać dłużej (patrz punkt 4. 4 "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania"). Generally these events are mild to moderate and are self-limiting, however, in some patients they may be severe and/ or prolonged (see section 4. 4 Special warnings and precautions for use). EN-PL_167261">4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Prinne czynniki, które wpływają na ocenę bezpieczeństwa, takie jak stabilność, jakość mikrobiologiczna, opakowanie i etykiety, w tym instrukcje i środki ostrożności dotyczące stosowania. other factors that influence the safety assessment, such as stability, microbiological quality, packaging, and labelling, including use instructions and precautions for use. szczególne środki ostrożności dotyczące stosowania, włączając szczególne środki ostrożności, podejmowane przez osobę podającą produkt leczniczy zwierzętom, special precautions for use, including special precautions to be taken by the person administering the medicinal product to the animals, U pacjentów leczonych produktem Ventavis odnotowano również skurcz oskrzeli i świszczący oddech (patrz punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Bronchospasm and wheezing have also been reported in patients treated with Ventavis inhalation (see section 4. EN-PL_5018921">Jednoczesne podawanie niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego z innymi lekami oszczędzającymi potas (takimi jak: blokery, blokery kanałów wapniowych, blokery receptorów angiotensyny), może potencjalnie prowadzić do hiperkaliemii (patrz punkt "Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania"). The concomitant administration of this veterinary medicinal product with other potassium-sparing treatments (such as ß-blockers, calcium channels blockers, angiotensin receptor blockers) may potentially lead to hyperkalaemia (see section "Special precautions for use in animals"). EN-PL_20807">Wszystkie wymienione objawy były odwracalne, po zaprzestaniu przyjmowania bewacyzumabu i jabłczanu sunitynibu (patrz nadciśnienie, białkomocz, RPLS w punkcie 4. All of these findings were reversible upon discontinuation of bevacizumab and sunitinib malate (see Hypertension, Proteinuria, RPLS in section 4. EN-PL_25135083">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Po połknięciu, żel do stosowania w jamie ustnej staje się nieskuteczny. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals If the oromucosal gel is swallowed it will become ineffective. EN-PL_281322">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku psów z niewydolnością układu krążenia oraz chorych na padaczkę zaleca się szczególną ostrożność przy podawaniu preparatu. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals It is recommended that Clomicalm be administered to dogs with cardiovascular dysfunction or epilepsy with caution and only after an assessment of the benefit risk ratio. EN-PL_293020">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Przed podaniem spironolaktonu razem z ACE inhibitorami należy sprawdzić funkcję nerek oraz poziom potasu w surowicy krwi. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals Kidney function and serum potassium levels should be evaluated before initiating combined treatment with spironolactone and ACE inhibitors.

No results found for this meaning.

Suggestions that contain środki ostrożności dotyczące stosowania

Results: 67. Exact: 67. Elapsed time: 68 ms.

DocumentsCorporate solutionsConjugationSynonymsGrammar CheckHelp & about

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 801-1200

Środki ostrożności dotyczące stosowania Black And Decker Sva520t

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące stosowania Black And Decker Sva520t

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące stosowania Black And Decker Sva520t